wz

بېرته اصلي پاڼې ته


بښنه غواړو، خو د چې د ژبې د ويب پاڼې ده په موقت ډول د السرسۍ وړ نهتاسو د تفاهم مننهJUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

اړیکه laholahenryk9@gmail.comبېرته اصلي پاڼې ته