Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou “dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Informacím od konkrétních medií (a v tato média zahrnujíc konkrétní noviny a časopisy, konkrétní rozhlasové a televizní stanice, ale i rozmanité konkrétní webové stránky na Internetu) lze věřit pouze do té doby, kým se sami nepřesvědčíme, že mají byť i jen sebemenší tendenci úmyslně nám lhát. Ostatně vždyť ani pokud jde o konkrétního člověka tak mu nic nevěříme, když jsme se o něm přesvědčili, že se jedná o notorického lháře. To je ostatně imperativ zdravého rozumu, že lhářům a pokrytcům zásadně nic nevěříme. Když kohokoliv přistihnu, že vědomě a promyšleně říká nepravdu – ten ztratil právo, abych mu na slovo věřil, jeho slova bral za bernou minci. Takto to dělá každý moudrý a opatrný člověk. Pouze blázen se nechá dobrovolně obelhávat. Tolik úvodem.

Ve své předešlé práci “Vitalita lidí, zvířat a rostlin se nedá objasnit bez Boha” jsme se mohli přesvědčit, že život na naší planetě Zemi nijako nelze vysvětlit bez Boha. Počátek života na Zemi je od Něho. Zdravý rozum to musí uznat! Dokazuje to samotná věda!

Přesto však je ale poučné podívat se, co na toto říkají ateisté. Je to i důležité – aby člověk věděl, jací jsou to lidé, s kým má člověk do činění, když o nich slyší, čte o nich.

Ateisté! Vždy hrdě vyhlašují, že údajně prý oni hledají pouze pravdu – absolutně čistou pravdu. Ba tak se při tom tváří, jako by ji hledali snad pouze oni, jako kdyby pouze oni jediní se dopídili pravdy…

Podívejme se tedy, co ateisté již od pradávna říkají a píšou o této věci. Je to skutečně velice smutná věc. Na otázku: odkud je život na zemi, mají ateisté již od nepaměti velice často tendenci vědomě, dobrovolně a úmyslně lhát.

Již v roce 1906 noviny pešťanských ateistů “Szabad Gondolat” napsali toto (přibližný překlad do češtiny): “Samoplození (tj. že z neživé přírody může vzniknout živé bytí) netřeba dokazovat – to je první naše tvrzení. Netřeba, protože ono i tak je jasné, samozřejmé. A i kdyby nebylo pravdou, i tehdy ho musíme přijmout mezi pravdy, protože ono je přirozeným doplňkem našeho světonázoru… Toto je dostatečnou příčinou, abychom ho přijali.”

Téměř tatáž slova napsali o samoplození i čeští ateisté ve svých novinách “Volná myšlenka” v roce 1913 v čísle 11: “A coby to hned pravdou nebylo, museli by jsme to mezi pravdy přijmout, neboť je to doplňující částkou naší nauky o světě.” A podobně mluvil i Häckel, vůdce ateistů v Německu a jiní…

Za takovouto nechtěnou upřímnost těchto maďarských i českých ateistů by jsme měli jim být velice vděční. Oni hledají údajně prý jen absolutně čistou pravdu, čistou nefalšovanou vědu – ale když jim ta čistá věda a nefalšovaná věda nepasuje do krámu, když by kvůli ní museli uznat existenci Pána Boha; tehdy ji nepřijímají – a to vědomě a promyšleně! A sami to i uznávají!

Tímto fakticky uznávají, že nehledají pravdu, ba dokonce že vědomě a promyšleně lidem lžou!

Ovšemže pouze blázen se nechá zavádět po takovýchto přiznáních, moudrý a opatrný, a zejména upřímný člověk nikoliv!

Ale tímto nejostřeji odsuzuje ateizmus sám sebe v očích každého upřímného čestného člověka. Vždyť čestnému člověku se hnusí nečestnost, neupřímnost, podvádění. A proto lháři nevěří. Proto s hnusem se bude odvracet i od ateistických médií – novin, časopisů, rozhlasových a televizních stanic, jako i od všech takových webových stránek na Internetu. Má vůbec smyslu se s těmito jejich mediálními ateistickými a materialistickými bláboly vůbec zabývat? Škoda času!

Takto můžeme lehce rozumět i slovům našeho Pána Ježíše Krista, které řekl Nikodémovi: “Kdo nevěří, již je odsouzen.” (Jan 3,18). Kdo vědomě a promyšleně nevěří, již odsoudil a zatratil sám sebe. “Nepravost lhala proti sobě”, říká žalmista (Ž 26, 12).

Ale proč od nepaměti zavádějí ateisté takto nehanebně sebe i druhé? Či snad jen proto, aby sami nemuseli věřit? Na tehdejší ale i dnešní ateisty plně adekvátně padnou slova svatého Augustina (zemřel v roce 420), který o ateistech svého času napsal: “Co jen všechno musí ateista uvěřit jen aby nemusel věřit!”

Dnes již i samotní ateisté uznávají tzv.”samoplození” za nemožné, uznávají, že ho proto i věda zanechala: ale svým způsobem fakticky vlastně i nadále v něj “na silu” věří – jen aby nemuseli uznat Boha – Stvořitele.

Výstižně říká Lasson (přibližný překlad do češtiny), že tímto “ateisté div divů uznávají” a že to bude jednou nepochopitelnou věcí před budoucími generacemi… jak se mohli dát na takovéto dobrodružné bláznovství, při kterých víra v strigy a čarodějnice se dá… vymlouvat.” (Intelektuál Reinke citovaný v Apol. Szuszai-Hlinka str. 77).

A doopravdy, ateisté jsou raději připraveni i těm nejšílenějším nesmyslům věřit, jen aby nemuseli uznat existenci Boha. Příčina jejich ateizmu ale spočívá hlouběji, nejen ve slovíčku “věřit”.

Bojí se Boha – Stvořitele! Toto je pravá příčina. Ten Bůh totižto není jen Stvořitelem, ale i Zákonodárcem, který nám dal desatero Svých Božích přikázání! A tedy Bůh má vůči lidem a jejich morálce i určité mravní nároky!!

Bůh je i soudcem, který má pro statečné “Caelum” (tj. nebe), ale pro nečestné, nepoctivé a nemravné hříšníky to strašné, věčné “Tartarus” (tj. peklo)!

Nepochybuji ani nejméně o tom, že v ten den, kdy by náboženská víra přestala hlásat závaznost Desatera Božích přikázání a existenci tartarus pro zlé, v tentýž den by přestal i boj nevěřících za samoplození a vůbec i boj proti pravé víře.

Nepochybuji ani nejméně o tom, že v ten den, kdy by náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz přestaly hlásat závaznost Desatera Božích přikázání, existenci tartarus a morální zásady, v tentýž den by přestala i mohutná nenávistná kampaň plná nenávistné vulgární špíny, osočování, fotomontáží, vymyšlených citátů, potažmo citátů překroucených či svévolně vytržených ze širšího kontextu a jiných lží na Internetu proti těmto náboženským webovým stránkám a proti mojí skromné maličkosti v úporné snaze o zesměšnění či jinou diskreditaci.

Tisícero těžkostí zvedá ateizmus proti víře. Nevzdělaný laik nemůže vždy plně do hloubky všechny tyto otázky pochopit, a v důsledku nedostatečných poznatků moderní vědy se těmito různými ateistickými bláboly občas nechá oklamat, zviklat. Ale teď již doufám, že každý kdo má dobrou vůli, a kdo nechce aby ním bylo ze strany různých lhářů všelijak manipulováno, každý nyní již ví oč se jedná. Ví posoudit, zda-li lze věřit takovým, co vědomě a promyšleně lžou a tak zavádějí sebe i jiné. Toto podtíná jedním šmahem v  kořeni veškeré jejich lži, s kterými se pokoušejí bojovat proti křesťanské víře, jako i jakoukoliv důvěru v to, co ateisté říkají. Rozumný člověk si řekne: ztráta času jim věnovat jakoukoliv pozornost, ztráta času číst jejich ubohé bláboly na jejich webových stránkách a diskusních fórech na Internetu.

Pozornost si ale ještě zaslouží neobyčejně cenné svědectví od velikého a současně i odporného ateisty Francouze Voltair-a, co on sám říká o ateistech, jejichž vůdcem a “duchovním otcem” sám byl. Čtěte a zapamatujte si Voltairove slova, budete jich časem velice dobře potřebovat, aby jste na ně nezapomněli a dobře si je navždy zapamatovali. Toto říká Voltair ve své jedné vzácné chvíli upřímnosti (přibližný překlad do češtiny): “Ateisté tvoří nepřetrhnutý řad falšovatelů, kteří napsali jen díla (knihy) lhářství. S bolestí uznáváme, že tato lhářství jsou to, kterými se krmí mladí lidé!” (Úplné dílo Voltairovo, franc. Vydání Beaumarchais kn. 43., str.177).

Toto tedy píše bezbožný a stejně tak i ohavný ateista a nepřítel katolické církve, jinak sám lhář až do morku kosti. Opravdu člověk zde jakoby ve tmě mátá a hledá neporazitelnou sílu pravdy, která i vůči takovémuto protivníkovi Boha i Církve si vynutila takovéto přiznání. To musí otevřít oči i slepému, pokud má alespoň špetku upřímnosti.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházející čtyři práce z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha


Zpět na hlavní stránku!