wz

Späť na hlavnú stránku!

Brunovce voľby starostu 2018 výsledky kompletné a úplné !!!

Úplne kompletné výsledky volieb starostu obce Brunovce v roku 2018 !!!

 

Obec Brunovce je obec nachádzajúca sa v Slovenskej republike na území okresu Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Na území obce Brunovce ku dňu vyhlásenia komunálnych volieb, tj. ku dňu 8.8.2018 malo trvalý pobyt 574 obyvateľov, z ktorých ku dňu volieb, ktoré sa uskutočnili v sobotu dňa 10.11.2018 bolo 486 obyvateľov starších osemnásť rokov, tj. ktorí boli teda zapísaní v stálom zozname voličov obce Brunovce, čo činí celkovo 84,67 % všetkých obyvateľov obce Brunovce.  O funkciu starostu obce Brunovce kandidovalo celkom šesť kandidátov, a na hlasovaní sa v obci Brunovce zúčastnilo 317 voličov, čo znamená, že volebná účasť v Brunovciach činila celkovo 65,23 % všetkých voličov. Voličov v Brunovciach, ktorí odovzali volebnú obálku bolo 316, z toho počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce Brunovce bolo 311.

 

Novou starostkou obce Brunovice bola zvolená JUDr. Stanislava Zervanová, kandidujúca za politickú stranu Kotleba – Ľudová Strana Naše Slovensko ĽSNS, v čase volieb 39-ročná súkromná podnikateľka, ktorá získala celkom 106 hlasov. Za túto kandidátku, novozvolenú starostku obce Brunovice JUDr. Stanislavu Zervanovú, kandidátku politickej strany Ľudovej Strany Naše Slovensko ĽSNS hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 34,08 % voličov.

 

Novej starostke obce Brunovce JUDr. Stanislave Zervanovej, kandidujúcej za Ľudovú Stranu Naše Slovensko ĽSNS ja ako úprimne veriaci katolík, slovenský štátny občan a sympatizant Ľudovej Strany Naše Slovensko ĽSNS žijúci trvalo v Českej republike čo najúprimnejšie blahoželám k nádhernému volebnému víťazstvu!!

 

Na ďalších miestach za víťaznou kandidátkou JUDr. Stanislavou Zervanovou, kandidátkou Ľudovej Strany Naše Slovensko ĽSNS sa na ďalších miestach v poradí podľa množstva získaných hlasov umiestnili títo kandidáti:

 

Na druhom mieste sa umiestnila Júlia Masárová, nezávislá kandidátka, v čase volieb 56-ročná živnostníčka a súčasne starostka obce Brunovce, ktorá bola starostkou obce Brunovce po dve funkční obdobia v rokoch 2010-2014 a 2014-2018 získala celkom 89 hlasov. Za túto kandidátku, dovtedajšiu starostku obce Brunovice Júliu Masárovú, nezávislú kandidátku hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 28,62 % voličov.

 

Na treťom mieste sa umiestnil Ing. Alojz Michalka, kandidujúci za politické hnutie Kresťanskodemokratické hnutie KDH, v čase volieb 55-ročný živnostník, ktorý získal celkom 66 hlasov. Za tohto kandidáta Ing. Alojza Michalku, kandidáta politického hnutia Kresťanskodemokratického hnutia KDH hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 21,22 % voličov.

 

Na štvrtom mieste sa umiestnil Martin Prosňanský, kandidujúci za politickú stranu Smer – sociálna demokracia, v čase volieb 43-ročný SZČO, tj. samostatne zárobkovo-činná osoba a súčasne poslanec Obecného zastupiteľstva obce Brunovce, ktorý získal celkom 20 hlasov. Za tohto kandidáta, dovtedajšieho poslanca Obecného zastupiteľstva obce Brunovce Martina Prosňanského, kandidáta politickej strany Smeru – sociálnej demokracie hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 6,43 % voličov.

 

Na piatom mieste sa umiestnila Oľga Uhríková, nezávislá kandidátka, v čase volieb 47-ročná vedúca predajne potravín, ktorá získala celkom 18 hlasov. Za túto kandidátku Oľgu Uhríkovú, nezávislú kandidátku hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 5,79 % voličov.

 

A na šiestom mieste sa umiestnila Ing. Iveta Bučková, kandidujúca za politické hnutie Sme Rodina – Boris Kollár, v čase volieb 56-ročná invalidná dôchodkyňa, ktorá získala celkom 12 hlasov. Za túto kandidátku Ing. Ivetu Bučkovú, kandidátku politického hnutia Sme Rodina – Boris Kollár hlasovalo vo voľbách starostu obce Brunovce teda celkom 3,86 % voličov. Umiestnenie kandidátky Ing. Ivety Bučkovej vo voľbách na funkciu starostu obce Brunovce je síce neúspechom, treba však ale dodať že táto kandidátka Ing. Iveta Bučková kandidujúca za politické hnutie Sme Rodina – Boris Kollár kandidovala súčasne tiež aj na funkciu poslankyne Obecného zastupiteľstva obce Brunovce, a táto jej kandidatúra bola úspešná, voliči ju zvolili za poslankyňu Obecného zastupiteľstva v Brunovciach – k čomu jej taktiež úprimne blahoželám!       

 

 

Na úplný záver zopár slov o samotnej obci Brunovce:

 

Obec Brunovce má cca 574 obyvateľov, je to obec nachádzajúca sa v Slovenskej republike na území okresu Nové Mesto nad Váhom v Trenčianskom kraji. Prvá písomná zmienka o obci  Brunovce pochádza z roku 1374 a jej úplne najstarší dochovaný pôvodný názov bol pravdepodobne Barnach alebo Barnauch, ale z ešte staršej doby bolo tu nájdené aj pohrebisko únetickej kultúry zo staršej doby bronzovej, pretože v historicky najstaršom zdokumentovanom období je dokázané, že na území dnešného brunovského katastru  sa nachádzalo toto kostrové pohrebisko únetickej kultúry zo staršej doby bronzovej. Samotná obec Brunovce je teda listinne doložená z roku 1374, a je nazývaná od tej doby ako Barnach, Barnoch, Barnolch, barnauch, Barnouch, neskôr od roku 1773 ako Brunowce, po maďarsky Brunóc.

 

Obec patrila viacerým šlachtickým rodom nižšej šlachty - zemanom, začas hradu Tematín. Zemepánmi boli rodiny Bercsényiovcov, Komorovcov, Šandorovcov, Mednyánszkych a iných. Kedysi obec teda patrila viacerým zemanským šľachtickým rodom ako boli Berčényiovci, Komorovci, Šándorovci, naposledy rodina Medňanských. Začas patrila aj k tematínskemu panstvu. Koncom 17. storočia, keď Tematínsky hrad vlastnil Mikuláš Berčényi, ktorý usúdil, že hrad už neposkytuje svojim obyvateľom dostatočnú ochranu a pohodlie, začal stavať brunovský kaštieľ, ktorý tu stojí dodnes. V roku 1708 Mikuláša Berčenyiho navštívil v kaštieli František Rákoczi.

 

Z Brunoviec si každý odnesie nezabudnuteľný zážitok. Brunovciam nezabudnuteľnou turisticky pozoruhodnou historickou pamiatkou je brunovský  neskororenesančný kaštieľ s charakteristickými cibuľovitými strechami na štyroch nárožných vežiach, obklopený parkom. O Brunovciach a najmä s brunovským kaštieľom, ktorý v Brunovciach postavili Bercsényiovci v druhej polovici 17. storočia je pevne spojená táto cenná historická pamiatka, ktorá bola postavená na mieste bývalého dreveného poľovníckeho kaštielika Forgáchovcov. V rokoch 1695-1697 brunovský kaštieľ upravili a zariadili novým nábytkom. Kaštieľ v Brunovciach mal pôvodne uzavretú štvorkrídlovú dispozíciu s hranolovými nárožnými vežami a vonkajšie opevnenie s vodnou priekopou napájanou z rieky Váhu. V prvej tretine 18. storočia brunovský kaštieľ kúpil P. Šándor zo Slávnice a čoskoro ho zbarokizoval. Pri barokovej úprave vymenil pôvodnú oblúčikovú atiku za rovnú. V 19. storočí založili anglický park a zbúrali jedno krídlo kaštieľa. Od roku 1983 sa uskutočňovala pamiatková obnova objektu.

 

 Pokiaľ ide o exteriér a interiér brunovského kaštieľa treba ešte dodať, že je to poschodová štvorkrídlová budova s nárožnými vežami a ústredným rizalitom, v ktorom je umiestnený kamenný portál s pilastrami a rímsou. Okolo celej budovy obieha rovná atika, na nárožiach cibuľovité striešky na vežiach, ktoré dávajú objektu jeho typickú podobu. V nádvorí arkádová chodba. Pri vstupe do parku rokoková socha sv. Jána Nepomuckého z druhej tretiny 18. storočia. V bývalej kaplnke sa zachovala bohatá manieristická štuková výzdoba klenieb z druhej polovice 17. storočia.

 

V roku 1715 mala zemianska obec 8 domácností, v roku 1720 mala mlyn, v roku 1753 mala 21 rodín, v roku 1787 mala 30 domov a 275 obyvateľov, v roku 1828 mala 46 domov a 320 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom, ženy aj zhotovovaním čipiek a výšiviek. Bola tu šľachtiteľská a semenárska stanica a liehovar. Obyvateľstvo obce sa v minulosti venovalo chovu dobytka, poľnohospodárstvu, ovocinárstvu, včelárstvu, ženy vyšívali alebo plietli čipky. Teraz väčšina obyvateľov je zamestnaná vo firmách v Novom Meste nad Váhom alebo okolitých obciach.

 

Späť na hlavnú stránku!