Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


16.Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Varování!! Chcete-li správně porozumět tomuto quasi 16.listu Martinovi, musíte si nejprve přečíst předcházejících patnáct listů Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako “Caelum”, “Tartarus”, “Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní “církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

 

1.Dodatek Martinovi:

Martine, já mohu pokřtít člověka, ale pouze v tom nejnevyhnutnějším případě v bezprostředním nebezpečí smrti. Kdybych pokřtil člověka za jiných okolností Martine, tak sice i v tomto případě by se sice jednalo o platné udělení svátosti křtu, avšak zcela neoprávněné udělení svátosti křtu v rozporu s kanonickým právem a proto něco takového absolutně v mém případě nemůže přijít v úvahu, neboť já jako křesťan – katolík a nadto ještě k tomu přímo katolický právník si kanonické právo nadevše ctím a plně ho respektuji. Čistě hypoteticky kdybych já pokřtil Vás Martine bez toho aniž by jste byl ohrožen na životě, jednalo by se sice o platné udělení svátosti křtu – pokřtil bych Vás sice platně, avšak zcela neoprávněně. Mělo by to Martine z hlediska kanonického práva neblahé následky jak pro mne, tak zřejmě i pro Vás. Řešili by toto kompetentní církevní soudy a nestálo by to za to. Kromě toho zajisté máte Martine zájem přijmout i další svátosti, jako například svátost biřmování, což by v případě, že by jste svatý křest přijal ode mě paradoxně mohlo jen oddálit. Svátost křtu Martine lze totiž přijmout pouze jednou, nelze tuto svátost opakovat a tudíž by kompetentní církevní vrchnost dříve než by Vás pustila k přijetí dalších svátostí musela “prošetřit” zda-li jsem Vám tuto svátost udělil platně, protože k jejímu udělení bez závažného důvodu jsem rozhodně nebyl kompetentní. V Církvi platí určitý pořádek a disciplina Martine! Podle kánonu 851 kodexu kanonického práva Martine dospělý, který chce přijmout křest, se nejprve přijme do katechumenátu ve své farnosti kde se uvádí jednotlivými stupni do této svátosti podle řádu uvádění upraveného českou biskupskou konferencí s tím, že podle kánonu 857 § 2 Kodexu kanonického práva se dospělý křtí ve vlastním farním kostele s tím, že podle kánonu 862 Kodexu kanonického práva nikomu není dovoleno, kromě případů nutnosti, udílet bez náležitého dovolení křest na cizím území, i kdyby šlo o jeho podřízené.

Kromě toho navíc ještě Martine podle kánonu 863 Kodexu kanonického práva křest dospělých, respektive osob které již dovršili čtrnáctý rok se oznamuje diecéznímu biskupovi, aby jestliže to uzná za vhodné, sám biskup jej udělil. To tedy znamená Martine, že ani Váš vlastní farář nemůže Vás Martine okamžitě pokřtít ani kdyby chtěl Vás okamžitě pokřtít, protože i pro něj platí určité předpisy kanonického práva a ustanovení pravidel stanovených českou biskupskou konferencí. V žádném případě Martine to ale určitě není tak, že by Váš otec farář nějak otálel s udělováním svatého křtu osobám, které chtějí být pokřtěny. Apeluji proto na Vaši větší trpělivost Martine, určitě se svého svatého křtu dočkáte. Hledání jiných řešení nemá smysl, neboť jediný kdo je kompetentní Vás pokřtít Martine je ve smyslu kánonu 862 Kodexu kanonického práva Váš vlastní farář, pokud podle kánonu 863 Kodexu kanonického práva Vás nebude křtít samotný biskup. Má to určitý řád a pravidla Martine, která se rozhodně nedají nijak ani urychlit a již vůbec ne snad dokonce nějak obejít. Hledat někoho jiného kdo by Vás eventuálně pokřtil dříve je pak přímo to nejhorší možné řešení. Že jste doufal Martine, že by Vás možná pokřtili ještě do Velikonoc 2008 bylo moc brzy a proto nereálné jak jsem Vám ostatně i psal, aby jste takováto nereálná očekávání neměl Martine, že zas tak moc brzy to určitě nebude. Trpělivost Martine určitě se dočkáte!

2.Dodatek Martinovi:

Možné je obojí Martine. Možné je být pokřtěn veřejně v rámci pravidelné nedělní mše svaté Martine a možné je i to aby Vás Váš farář pokřtil v boční kapli Vašeho chrámu neveřejně. Možné je ale obojí Martine a závisí pouze na Vás, kterou možnost si vyberete. Církev volbu katechumena fakticky plně respektuje Martine! Pokud jde o toho biskupa, tak ta možnost v kánonu 863 Kodexu kanonického práva sice je Martine, avšak v praxi se tato možnost příliš nevyužívá a proto osobně se domnívám, že Vás bude křtít Váš důstojný otec farář, nicméně tak či onak je povinen nabídnout Vaše pokřtění Martine biskupovi, který to zdvořile odmítne s poukazem na své zaneprázdnění a současně pověří Vašeho důstojného otce faráře tím, aby Vám udělil svátost křtu.

 

3.Dodatek Martinovi:

Jsem rád, že jste se dočkal Martine. Všechno tak musí být i když se to zdá být moc zdlouhavé, avšak má to své důvody. Datum Vašeho ohlášeného křtu jsem si Martine svědomitě zapsal do mého osobního kalendáře a až přijde onen den budu se za Vás toho dne modlit. Více slíbit nemohu Martine! Cením si sice, že mně pozýváte, abych byl na Vašem svatém křtu osobně přítomen, nicméně není to možné. Bydlíte velice daleko, cesta k Vám by byla finančně pro mě velice náročná a mám i jiné povinnosti.

4.Dodatek Martinovi:

Je mi to nesmírně líto Martine, ale nepochopil jste mně. Nejde o peníze Martine! Možnost, že by jste mi platil cestu k Vám a zpátky tudíž nemohu přijmout. Bylo by to ode mě něco velice nemravného Martine, abych od Vás či od kohokoliv jiného tahal nějaké peníze. Nadto moje angažmá se vždy končí tím Martine, že člověk který přijme víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele přijme nakonec svatý křest, což je pro mne vždy signál, abych se já úplně stáhl ze scény. Od tohoto nového věřícího očekávám Martine, že se plně začlení do místního církevního, farního společenství v místě svého trvalého bydliště. A k tomu mně dotyčná osoba ať již je to muž či žena, student či dělník nejenže nepotřebuje Martine, ale svým způsobem by zde moje osoba nechtěně mohla působit dokonce i jaksi rušivě. Já osobně ale i když sice na Váš svatý křest osobně nepřijdu, duchovně budu s Vámi, budu se za Vás modlit onoho dne Martine, aby jste byl dobrým křesťanem, aby jste v místě svého trvalého bydliště byl dobrým farníkem katolické církve. A k tomu bude pro Vás do budoucna nejlepší když co nejrychleji zapomenete, že nějaký JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola vůbec existuje.

5.Dodatek Martinovi:

Píši Vám tedy Martine ne ani tak v reakci na Váš e-mail, jako spíše na obšírný, mimořádně dlouhý e-mail Vašeho důstojného otce faráře, který mně pozývá na Váš svatý křest a současně mně přemlouvá abych přijel i s výčtem důvodů a argumentů proč se Váš důstojný otec farář domnívá, že bych přijít měl. Já tedy přijedu, i když nejsem si jist tím Martine, zda-li dělám dobře. Na svaté křty osob které přijali víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele totiž já osobně zpravidla již jsem ani v minulosti většinou nejezdil. Přijedu prvním spojem od …./cenzurováno/. Po obřadu mně pak Váš důstojný otec farář pozval do bývalé staré orlovny na oběd.

6.Dodatek Martinovi:

Martine, chtěl bych se Vás zeptat zda-li smím na svých náboženských webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz publikovat fotografie s Vašeho svatého křtu. Jsou totiž lidé, kteří si myslí, že vůbec ani neexistujete. Explicitní důkaz Vaší reálné existence Martine by kromě jiného byl povzbuzením pro víru těch lidí, co pořád váhají zda-li víra a křest ano anebo ne.

Vaše jméno bych ovšemže ani tentokrát nezveřejnil Martine! Zveřejnil bych pouze fotografie s Vašeho svatého křtu Martine, a to též pouze jen ty z nich se kterými zveřejněním budete výslovně souhlasit.

Ale ani toto není to nejdůležitější proč Vám nyní píši Martine! Za nejdůležitější pokládám zajímavé informace Martine o kterých jsem se dozvěděl od důstojného otce faráře na obědě v bývalé staré orlovně. Důstojný otec farář mi o Vás řekl Martine, že jste velice bystrý a inteligentní mládenec a že pravidelně chodíte na biblické hodiny a že mu děláte velikou radost.

Mimoděk v orlovně mně seznámil i s …. /cenzurováno/. Je to velice milá a hezká dívka, málem jsem se jí až lekl. S jejích dlouhých pěstěných vlasů se táhla velice příjemná smyslná vůně Martine, velice se mně její postava i tvář líbila, protože to byla opravdu moc hezká kočka a ulehčeně jsem si proto vydýchl, když dotyčná slečna záhy sama odešla pryč.

Když odešla pryč martine, tak mně důstojný otec farář informoval, že ji zná od dětství. Jako studentka je sice orientována spíše humanitně Martine, ale trocha se zajímá i o matematické vědy a což je nejdůležitější je to, že pochází ze staré velmi dobré katolické rodiny a důstojný otec farář jak její rodinu, tak i jí samotnou hodnotí velice vysoce. Dokonce si všiml Váš důstojný otec farář, že jste se s ní seznámil a začal jste s ní chodit Martine! Také mně důstojný otec farář řekl i to Martine, že se Vás ptal na to, zda-li jste Vy mně o Vaší nové známosti něco řekl. Vy Martine jste mu prý odpověděl, že ne, protože jsem prý “velice přísný a nesouhlasil bych s tím, zlobil bych se na…”.

Ale to je velký omyl Martine! Jen málokdy se najde dívka jejíž tak Božsky ohromné tělesné kráse se vyrovná právě tak i krása její čisté duše. Já osobně (nemá smysl filozofovat zda-li bohudík či bohužel) se oženit nesmím, protože jsem své panictví přislíbil Bohu pro Boží království. Vy se však beze všeho oženit kdykoliv můžete Martine, a ač mně osobně do toho absolutně nic není, mohu-li říci svůj názor, kdyby jste se třeba jednou rozhodl s touto dívkou oženit, udělal by jste velice dobře a já osobně bych z této Vaší volby životné partnerky měl skutečně velice velikou radost.

Kromě toho Martine při vší úctě jste v náboženských otázkách i navzdory Vaší relativně vysoké inteligenci začátečník, a toto dobré děvče by bylo Vaší velice dobrou oporou i ve Vašem duchovním náboženském životě. Osobně sice manželství odmítám Martine, u jiných lidí na manželství pohlížím diferencovaně v závislosti na prospěšnosti či škodlivosti manželského svazku pro dotyčného muže s dotyčnou ženou, či pro dotyčnou ženu s dotyčným mužem. Ona by byla pro Vás Martine velice dobrá manželská partie, stěží by jste si lepší manželku mohli přát Martine: tělesně je mimořádně hezká, duševně inteligentní, s dobrým katolickým zázemím a povahou poslušná a skromná.

Váš starší kamarád JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!