wz

Zpět!

Odpovědi na hlavní otázky ohledem pronesené kletby!

BOBYCENTRUM – nejdůležitější pasáže “Prohlášení” pro novináře.

Mezi nebem a zemí je veliké množství záhad kterým nerozumíme a já také nebudu předstírat, že jim beze zbytku rozumím. Tuto kletbu jsem pronesl nikoliv z vůle své vlastní, ale z vůle Boží. Chcete-li snad nějaký racionalistický důkaz, který by ukojil hlad Vašeho rozumu po racionalistických důkazech, že to tak skutečně je – tak to je mi nesmírně líto, ale nemohu sloužit…

Jediný důkaz, je důkaz “ex post”. Zachovejte se úmyslně v rozporu s touto kletbou a pak čekejte až se Vám narodí někdy, a v podstatě kdykoliv po Velikonocích 2008 Váš syn či Vaše dcera, popřípadě na Vašem již dříve narozeném a žijícím synovi nebo dceři, zda-li se na něm či na ní tato kletba vyplní. To je jediný důkaz, který můžete mít…

Samozřejmě, že minulou větu co jsem právě řekl beru jako určitou nadsázku. Domnívám se totiž, že nikdo není až tak hloupý, že kvůli pošetilému ukojení své zvědavosti bude dělat takové nesmyslné hloupé pokusy…

Pokud Vás to vnitřně upokojí, můžete si ovšemže říci i to, že ten “Lahola je blázen”. Tvrdí to ostatně i jeden psychopat, co vystoupil z dominikánského řeholního řádu, ba dokonce co zradil katolickou církev z velmi nízkých osobních pohnutek. A pokud tomu, že “Lahola je blázen” i uvěříte, možná, že Vás to i vnitřně – dočasně – uklidní. Navíc pokud se současně nebudete rouhat pánu Bohu, žádná kletba se na tyhle osobní urážky mé osoby ani nevztahuje. Nicméně ale na podstatě kletby samotné to však ale vůbec nic nemění…

Celý život se snažím podle svého nejlepšího vědomí a svědomí plnit Boží vůli. Boha jsem sice nikdy neviděl, nikdy neslyšel a přesto všude cítím přítomnost Boží lásky. I když sice Boha nevidím, vidím světlo Boží lásky. I když sice Boha neslyším skrze Jeho slova či zvuky; slyším Boha nonverbálně skrze mystérium mojí osobní modlitby a kontemplace k Bohu. Bůh mi přikázal pronesení kletby, nemusel jsem sice osobně poslechnout, ale já jsem splnil Boží vůli…

Uvědomte si, že Bůh je absolutně svobodný co do prostředků i co do cílů. Cokoliv, co Bůh chce bezpodmínečně, to se také i bezpodmínečně stane. Co chce Bůh pouze podmíněně, to se stane pouze při splnění dané Bohem určené podmínky. Bůh se na mně neobrátil jako na příslušníka té či oné církve. Bůh se na mně obrátil pouze jako na věrného služebníka Božího. Nemusel jsem poslechnout a pronést Boží kletbu, ale já jsem poslechl Boží vůli…

/Kráceno/

Otázka č.1: Mohlo to být i jinak?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.1:

Opakuji: Bůh je absolutně svobodný a proto ovšemže mohlo! Bůh čistě hypoteticky mohl ovšemže kletbu zapsat na Internet i sám, či na její vyslovení si vybrat i někoho úplně jiného než mně osobně. Nemusel jsem to být vůbec já…

Otázka č.2: Myslíte si, že lidé kletbě uvěří?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.2:

To není moje starost. Již od starozákonních dob lidé demonstrovali svoji nevíru tím, že kamenovali Boží proroky. To že mnozí neuvěří, to je jejich problém, a ne můj. Je to projevem jejich svobodné vůle…

Otázka č.3: Jaký je smysl podstaty této Vámi pronesené kletby?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.3:

A to se ptáte mně?? Bohužel, ptáte se na špatné adrese…

Můžu říci pouze to, co její podstatou není! Podstatou kletby rozhodně nejsou ty urážky, posměšky a lži, které jsou namířeny pouze vůči mojí osobní maličkosti, pokud se současně nijak nevztahují i vůči Bohu, Církvi, Ježíši Kristu, Panně Marii, svatým ….

Otázka č.4: Proč jste kletbu vůbec zveřejnil na Internetu předem?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.4:

Z lásky! Bůh totiž nechce primárně smrt hříšníka, ale jeho obrácení. Proto kletba nabývá na platnosti a účinnosti až od Velikonoc 2008, aby hříšníci se to dozvěděli několik týdnů či měsíců předem, mohli se zamyslet nad svým jednáním a nad svým vztahem k Bohu a mohli z Internetu včas odstranit vše, co v souvislosti s osobou mojí maličkosti uráží Ježíše Krista, Pannu Marii, Církev, svaté; prostě vše, co se rouhá Bohu

Otázka č.5: Můžete kletbu odvolat?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.5:

Bohužel, je mi líto. Na to jsem příliš malý pán. I kdybych chtěl, možné to není. Ba dokonce i kdybych třeba ihned po pronesení kletby zemřel, na kletbu samotnou by to žádný vliv nemělo. Kletbu může odvolat pouze ten, kdo si ji vyžádal…

Otázka č.6: Ve jménu které Církve jste kletbu pronesl?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.6:

Osobně jsem sice římský katolík, ale to s tím nemá nic společného. Kletbu jsem pronesl z vůle Boží a nikoliv z vůle své vlastní či z vůle nějaké konkrétní církve či náboženské společnosti…

Otázka č.7: Máte pro vyslovení této kletby souhlas církevní autority?

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola - odpověď na otázku č.7:

Církevní autority si pochopitelně, že nesmírně vážím. Nicméně když mně Bůh o něco požádá splním okamžitě a bez reptání jeho vůli. Absurdní je totiž představa, že bych Bohu třeba odpověděl “Pane Bože víš, já s tvým názorem sice osobně naprosto souhlasím, ale než poslechnu musím se nejprve ještě zeptat kompetentní církevní vrchnosti, zda-li i oni se ztotožňují s tvým názorem Bože”!! Boha je totiž třeba více poslouchat než lidi. A vyjádří-li Bůh jasně své slovo, slova ostatních jsou pak již úplně zbytečná. Bůh samotný je totiž absolutně svobodný. Bůh nepotřebuje tedy pro své jednání ani souhlasu Církve…

Kromě toho kletba se nijak nedotýká dogmatických otázek, kletba se nijak nedotýká víry a ani morálky žádné církve či náboženské společnosti a ani hierarchické poslušnosti či vnitrocírkevní disciplíny. Navíc Bůh se na mne obrátil jako Bůh, a nikoliv tedy snad jako pouze nějaký vrchní představitel té či oné církve anebo náboženské společnosti. A i kdyby se Bůh na mně obrátil pouze jako nějaký vrchní představitel té či oné církve anebo náboženské společnosti, rozhodně by Bůh k platnosti svého rozhodnutí nepotřeboval žádnou kontrasignaci od lidí coby pozemských církevních představitelů. Poslechl-li jsem pouze Boží vůli, nikomu nejsem nic dlužen, protože jsem nemohl jednat jinak…

/Otázky i odpovědi jsou kráceny/

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola
I řekl Pán:
Čtyřicet let se mi příčilo tohle pokolení i řekl jsem: Je to lid s bloudícím srdcem, tí moje cesty neznají. Proto jsem ve svém hněvu přísahal: "Nevejdou do mého pokoje"! (Z 95,10 - 11)

Detestatio: Vůči všem Bohorouhačům, co v jakékoliv souvislosti se jménem anebo co v jakékoliv souvislosti s osobou “Henryk Lahola” se počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2008 anebo i později dopustí na Internetu, v tisku či v jakýchkoliv jiných médiích jakéhokoliv rouhání se vůči Ježíši Kristu, Církvi, Panně Marii a svatým nebo jakékoliv jiné urážky Boží, anebo počínaje Velikým Pátkem Velikonočních svátků 2008 již dříve vzniklé takovéto své Bohorouhavé webové stránky, diskusní fóra či jiné webové soubory na Internetu ponechají i nadále, jakož i vůči těm, kteří s tímto jejich jednáním budou svou vlastní aktivitou nebo pasivitou fakticky konkludentně souhlasit, a také i vůči těm, kteří kdykoliv od okamihu vyslovení této kletby, originál nebo jakýkoliv překlad textu této kletby budou kdekoliv publikovat v obsahově úmyselně pozměněči zkreslené podobě vyslovuji: Ve jménu Boží síly a Boží moci mého Pána Ježíše Krista, ve Kristově jménu Vás já všechny proklínám - ať invaliditě, mrzáckému postiženi a kruté bolesti v čase pozemského života dojdou Vaše děti. Amen!!! /Poznámka: Tento podtržený tlustý modrý text je český překlad vyslovené kletby/

Detestatio: Voči všetkým Bohorúhačom, čo v akejkoľvek súvislosti s menom alebo čo v akejkoľvek súvislosti s osobou “Henryk Lahola” sa počnúc Veľkým Piatkom Veľkonočných sviatkov 2008 alebo i neskôr dopustia na Internetu, v tlači či v akýchkoľvek iných médiách akéhokoľvek rúhania sa voči Ježišovi Kristovi, Cirkvi, Panne Márii a svätým alebo akejkoľvek inej urážky Božej, alebo počnúc Veľkým Piatkom Veľkonočných sviatkov 2008 už skôr vzniknuté takéto svoje Bohorúhavé webové stránky, diskusné fóra či iné webové súbory na Internetu ponechajú i naďalej, ako i voči tým, ktorí s týmto ich konaním budú svojou vlastnou aktivitou alebo pasivitou fakticky konkludentne súhlasiť, a tiež i voči tým, ktorí kedykoľvek od okamihu vyslovenia tejto kliatby, originál alebo akýkoľvek preklad textu tejto kliatby budú kdekoľvek publikovať v obsahovo úmyselne pozmenenej či skreslenej podobe vyslovujem: V mene Božej sily a Božej moci môjho Pána Ježiša Krista, v Kristovom mene Vás ja všetkých preklínam – nech invalidite, mrzáckemu postihnutiu a krutej bolesti v čase pozemského života dôjdu Vaše deti. Amen!!! /Poznámka: Tento podtrhnutý tučný modrý je slovenský preklad vyslovenej kliatby./


DIE XXXI – MENSIS Ianuarius - Anno Domini MMVIII

Itaque divinae gratiae auxilio freti, Iesum Christum auctoritate suffulti, suprema qua polleo auctoritate, submissus servus Dei Henricus Laholus detestationem promulgabat.I řekl Pán:
Čtyřicet let se mi příčilo tohle pokolení i řekl jsem: Je to lid s bloudícím srdcem, tí moje cesty neznají. Proto jsem ve svém hněvu přísahal: "Nevejdou do mého pokoje"! (Z 95,10 - 11)

Zpět na hlavní stránku!