Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět!

3.list: Stvořil Bůh svět nebo ne?

Z textu e-mailu: ”Pane doktore, Bůh dal snad první impuls, ale vesmír jinak vznikl sám ustavičným vývojem hmoty či ne? Martin…”

Varování!! Chcete-li správně porozumět tomuto 3.listu Martinovi, musíte si nejprve přečíst předcházející dva listy Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

Nejprve bych chtěl poprosit různé ”génie” s ubohým jedináčkem před svým jménem, popřípadě ty ještě větší ”supergénie” co nemají ani tento ubohý jedináček, respektive se zpravidla dokonce jedná o různé dvacetileté sopláky, kterým teče mléko po bradě a kteří sice vůbec nic neumí, ale ve své ubohosti si tím více myslí, že již spolkli všechnu moudrost světa a již dříve než si jakoukoliv práci na těchto webových stránkách přečtou, tak s jejím obsahem (ač ho vůbec ještě ani nečetli!) zásadně již dopředu absolutně nesouhlasí a nejrůznější práce na těchto webových stránkách čtou pouze proto, aby mi pak mohli psát své jízlivé e-maily plné fanatické zloby a nenávisti ve kterých se s velikým rozhořčením rozplývají nad ”ubohou a dementní úrovní mých prací”.

A proto tedy Vás prosím tedy vážený pane ”génie” (nebo ctihodná dámo ”génijko”) – nečtěte raději ani tuto další ”dementní práci” – a opusťte raději ihned tyto webové stránky. Pevně věřím, že na Internetu se nepochybně najdou i takové webové stránky (a není jich bohužel málo!!), které odpovídají Vaší "intelektuální" úrovni. Já ale Vaše přesvědčení a názory (pokud vůbec nějaké máte!!) plně respektuji – respektujte proto prosím také Vy přesvědčení a názory jiných lidí (třeba i moje) a smiřte se s tím, že jsou prostě i lidé, kterým (s ohledem na jejich zaměření, zájem nebo orientaci) se některé práce zveřejněné na www.henryklahola.nazory.cz jednoduše líbí a čtou je rádi, protože je zajímá jejich věcný obsah a nehledají v nich pouze ”gramatické chyby”. A pokud se Vám tyto webové stránky nelíbí a zásadně nesouhlasíte s jejich obsahem, myšlenkami a názory, pak máte k dispozici jedno velice jednoduché a spolehlivé řešení, aby jste se nemusel(a) rozčilovat – jednoduše to vůbec nečtěte!!

Je pro mě s podivem, že může existovat někdo, kdo ztrácí svůj čas četbou webových stránek o kterých skutečně soudí, že je ”napsal duševně nemocný člověk” či že jsou ”výplodem jeho chorého mozku”. Já osobně cizí webové stránky, o nichž se domnívám, že je psali duševně nemocní lidé nikdy nečtu a lidé co vědomě čtou webové stránky o nichž se domnívají, že jsou ”dílem duševně nemocného člověka” jsou ve skutečnosti sami duševně nemocní lidé, kteří by měli vyhledat dobrého psychiatra. Kromě toho věřím vážený pane génie nebo ctihodná dámo génijko, že po opuštění sfér webových stránek www.henryklahola.nazory.cz se Vám podaří nalézt na Internetu i takové webové stránky, které napsali i ”duševně zdraví lidé”, ba možná dokonce právě i tací ”duševně zdraví lidé”, kteří jsou ”duševně zdravými” úplně stejným způsobem jako jste ”zdravý” i Vy sám nebo Vy sama.

Internet je svobodné médium s mnoha miliardami nejrozličnějších webových stránek – výběr máte téměř nekonečný. A určitě se tam najdou i podobná individua jako jste Vy sám, či Vy sama. Pokud by čistě hypoteticky náboženské webové stránky www.henryklahola.nazory.cz byli absolutně jedinými webovými stránkami na Internetu, chápal bych pak Vaše rozhořčení, protože uznávám, že ne každého musí zajímat náboženská víra. Takto ale webové stránky www.henryklahola.nazory.cz jsou pouze jedny z mnoha miliard různých webových stránek na Internetu a pokud se Vám osobně nelíbí, tak je prostě číst nemusíte, nikdo Vás k tomu určitě nijak nenutí.

A vzhledem k existenci mnoha miliard dalších webových stránek ani nejste z ”nouze” nějak nuceni číst takové webové stránky “které se Vám nelíbí a s nimiž absolutně ve všem zásadně nesouhlasíte” proto, že by jste snad neměli eventuálně k dispozici na Internetu žádné jiné webové stránky tak, jako tomu u nás bylo například ve dvacátém století za bolševika u televize, kdy se lidé z nouze dívali třeba na televizi i navzdory tomu, že se jim nelíbila, protože žádné jiné televizní stanice u nás jednoduše neexistovali…

Vaše nenávistné útoky jsou pro mne pouze důkazem toho, že jednám správně a čím silnější bude intenzita Vašich nenávistných útoků, tím bude větší i motivace mé touhy sloužit Bohu a lidem, protože si připomínám slova mého pána Ježíše Krista: “Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat - jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho,který mě poslal. Kdybych byl nepřišel a nemluvil k nim, byli by bez hříchu. Nyní však nemají výmluvu pro svůj hřích. Kdo nenávidí mne, nenávidí i mého Otce. Kdybych byl mezi nimi nečinil skutky, jaké nikdo jiný nedokázal, byli by bez hříchu. Ale oni je viděli, a přece mají v nenávisti i mne i mého Otce. To proto, aby se naplnilo slovo napsané v jejich zákoně: 'Nenáviděli mě bez příčiny'. Až přijde ”Povzbuditel”, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví. Také vy vydávejte svědectví, neboť jste se mnou od počátku” (Jn 15, 18 – 26). Naštěstí ale moje reálná situace ani zdaleka není až tak pesimistická jak to plyne z tohoto citátu mého Pána Ježíše Krista a i ti nejzuřivější nepřátelé náboženských webových stránek www.henryklahola.nazory.cz se v podstatě musí chtě – nechtě smířit s tím, že některé příspěvky na náboženských webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz se jednoduše navzdory jejich nenávistnému vzteku některým čtenářům líbí, čtou je rádi a jsou jim duchovní posilou a oporou v jejich každodenním náboženském životě právě tak, jako zas jejich víra je naopak pro změnu zas posilou pro mne samotného. A tudíž jejich spolubrat ve víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nechce a ani nemůže jejich důvěru zklamat ani kdyby se – obrazně řečeno – satan se všemi svými pozemskými služebníky “na hlavu postavil”, protože na zemi a ani v pekle není té síly, která by mně mohla nějak přinutit zříci se mé víry a otevřeného hlásání své víry ostatním lidem dobré vůle.

Doufám, že teď různé tyto výše zmiňované nafoukané psychopaty jsem odradil od dalšího čtení této práce a proto se teď již konečně můžeme společně věnovat tomuto nečekaně a neplánovaně již vlastně “třetímu listu Martinovi”, respektive této práci třetího listu Martinovi pod názvem ”Stvořil Bůh svět nebo ne?”.

Nejprve ale vysvětlím, proč jsem se rozhodl o tomto vůbec psát. Osobně bych možná o tomto nikdy ani nepsal, nicméně čirá náhoda tomu chtěla, že jsem napsal dva velice obšírné e-maily, respektive, že jsem na Internetu našel studenta Martina, který – alespoň se mi to tak zdá – skutečně možná úpřimně hledá svoji víru v Boha, zabýval se otázkami ohledem toho zda-li Bůh existuje anebo nikoliv, což bylo tématem “prvního listu Martinovi”, respektive původně velmi obsáhlého e-mailu, který jsem napsal původně pouze pro Martina a poslal původně pouze tomuto Martinovi, respektive, který (s drobnými úpravami a vysvětlivkami) jsem již minule zveřejnil i pro Vás ostatní čtenáře mých webových stránek www.henryklahola.nazory.cz , - kterých tyto otázky úpřimně zajímají - jako ”první list Martinovi”. Následně pak student Martin se pro mne poněkud překvapivě ozval opět v dalším e-mailu, ve kterém projevil – alespoň opět se mi to tak zdálo – úpřimný zájem o poznání toho, jaký je tento Bůh – respektive jaký není - což zas se stalo tématem dalšího velice obsáhlého e-mailu, který jsem rovněž napsal původně pouze pro Martina a poslal původně pouze tomuto Martinovi, respektive, který (s drobnými úpravami a vysvětlivkami) rovněž jsem již minule zveřejnil i pro Vás ostatní čtenáře jako ”druhý list Martinovi” na mých webových stránek www.henryklahola.nazory.cz . Následně po napsání a odeslání tohoto druhého velice rozsáhlého e-mailu studentu Martinovi mně napadla myšlenka, že to, co jsem v obou těchto velice rozsáhlých e-mailech psal pro studenta Martina by s největší pravděpodobností zajímalo určitě i mnohé jiné mladé lidi, čímž se zrodil v mé hlavě nápad, že bych oba tyto rozsáhlé e-maily psané původně pouze pro Martina mohl v nějaké formě – po drobných úpravách - zveřejnit na mých webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz .

Navzdory mým předpokladům, ale moje kontakty se studentem Martinem se neskončili ani odesláním tohoto mého druhého velice rozsáhlého e-mailu – který jsem publikoval jako “druhý list Martinovi” – protože Martin se opětovně ozval ještě jednou a to též dosti dlouhým e-mailem, ve kterém sice připustil existenci Boha, ba připustil i to, že Bůh dal “snad první impuls, ale…” vyjádřil určité pochybnosti o tom, zda-li Bůh skutečně vytvořil vesmír jako takový, respektive zda-li třeba vesmír nevznikl sám od sebe od věčnosti na základě nějakého ustavičného vývoje hmoty jak učí takzvaný dialektický materialismus. Na jedné straně mně tento Martinův názor rozesmutněl, na druhé současně ale i potěšil, protože to bylo po prvé co Martin explicitně připustil existenci Boha, ba dokonce připustil i to, že Bůh dal nějaký “první impuls” ke vzniku hmoty, byť i veškerý další vývoj hmoty a vesmíru fakticky podrobil materialistické vizi o ustavičném evolučním vývoji a zdokonalování bez ohledu na tohoto Boha, který tedy – podle Martina – dal sice prvotní impuls, aby z ničeho vznikla nějaká hmotná substance, ale tím se podle Martinova názoru role Boha definitivně skončila, Bůh od té doby je již úplně “mimo hru”, Bůh od té doby je již tak nanejvýš pouze nějakým čistě pasivním pozorovatelem, aniž by se sám jakkoliv do dalších vývojových či evolučních procesů nějak vměšoval, ovlivňoval je či vplýval na ně. To je asi tak v maximální stručnosti obsahem tohoto posledního listu. A ačkoliv jsem původně již neměl v úmyslu Martinovi psát, přesto jsem se rozhodl, že mu tedy napíši ještě jednou a vyjádřím se i k těmto novým otázkám, které Martin přímo či nepřímo v tomto svém posledním e-mailu nastolil.

Ostatně za zhruba jeden rok existence webových stránek www.henryklahola.nazory.cz jsem od mých skutečných veřejných ale i anonymních přátel a příznivců obdržel již vícero děkovných e-mailů plných uznání (někdy snad až přehnaného a nezaslouženého), právě tak jako i nenávistných e-mailů vyhrožující mi někdy dokonce i smrtí. Ale všiml jsem si také i to, že mezi mnohými mými pisateli jsou také i mladí lidé, přičemž někteří z nich mě velice mile překvapili tím, že jsou věřícími křesťany anebo alespoň lidmi, kteří úpřimně hledají svoji cestu k víře a k Bohu, což vyvrcholilo právě v samotném studentovi Martinovi, který mi svým zájmem o Boha udělal mimořádně velikou radost.

Ovšemže jsem si plně vědom toho, že mnozí lidé jsou zuřivými nepřáteli Ježíše Krista, katolické církve, křesťanství ba dokonce i samotné víry v Boha jako takové. Avšak přesto, že jsem si vědom toho, že zveřejnění obou těchto dvou obšírných e-mailů, které jsem napsal a poslal studentu Martinovi, nepochybně u určité části těchto lidí opět vyvolá nový výbuch jejich ještě větší fanatické nenávisti vůči webovým stránkám www.henryklahola.nazory.cz a JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi osobně, plus tento poslední “třetí list Martinovi” ještě více přilije “oleje do ohně jejich ateistické nenávisti”, přičemž jak z obsahu Internetu bylo vidět dokonce již i před samotným zveřejněním obou těchto obšírných e-mailů poslaných studentu Martinovi, jen ztěží bychom na Internetu našli jiné české nebo slovenské náboženské webové stránky vůči kterým je šířena rozsáhlejší nenávistná a dezinformační kampaň než proti webovým stránkám www.henryklahola.nazory.cz , která protagonisty této nenávistné a dezinformační kampaně již před zveřejněním obou rozsáhlých e-mailů Martinovi musela stát na milióny korun z veřejných rozpočtů.

Je až s podivem, že jeden relativně bezvýznamný nezávislý intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola – věřící křesťan a jeho webové stránky www.henryklahola.nazory.cz , kterých obsahem není nějaká politika (poznámka: jakékoliv politice či politizování se JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola naopak vždy důsledně vyhýbá!!), ale obsahem náboženských webových stránek www.henryklahola.nazory.cz je pouze čistě apolitická propagace náboženské víry, že mohou překvapivě vyvolat v ateistické České republice až takovou rozsáhlou vlnu fanatické nenávisti, že na šíření dezinformační kampaně proti náboženským webovým stránkám www.henryklahola.nazory.cz neváhají vyhodit nestydatě vysoké sumy peněz, které mnohonásobně přesahují veškerý obnos finančních prostředků, které nezávislý intelektuál JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola sám vydělal za celý svůj život; což bez ohledu na farizejské kecy pokryteckých českých politiků o údajné náboženské svobodě v České republice jen ukazuje na skutečnou míru této jimi proklamované ”svobody náboženství” v České republice.

Česká republika porušuje svobodu náboženství přinejmenším již tím, že v rozporu se svými zákony v praxi zpravidla nestíhá buď vůbec anebo pouze velice laxně či s velikými průtahy přistupuje ke trestnímu stíhání takové trestné činnosti jako je například trestní čin Hanobení náboženského vyznání podle ustanovení § 198 trestního zákona č.140/1961 Sb. v platném znění (dále jen: “trestní zákon”); trestní čin Pomluvy (pokud jsou obětí této trestné činnosti věřící lidé jako jednotlivci) podle ustanovení § 206 trestního zákona; trestní čin Poškozování cizích práv (pokud jde o šíření úmyslných dezinformací namířených proti věřícím lidem jako jednotlivcum či konkretnim náboženským institucím) podle ustanovení § 209 odst. 1 písm.a/ trestního zákona. Z těchto důvodů obrátil jsem se již písemně se svými stížnostmi na kompetentní orgány Evropské unie, Rady Evropy, Vysokého komisaře OSN pro lidská práva, Amnesty International a další vládní i nevládní organizace zaměřené na obranu lidských práv, aby se situací v oblasti lidských práv v České republice pokud jde o svobodu náboženství zabývaly. Současně vyzývám i všechny kompetentní představitele všech církví a náboženských společností působící v České republice, aby se i oni zamysleli nad problémy svobody náboženství v České republice a k otázce respektování či nerespektování svobody náboženství v České republice zaujali veřejně nějaké stanovisko.

A ovšemže tak jako již mnohokrát v minulosti, tak i tentokrát tuto práci bude číst i mnoho jiných lidí, než kterým je svým věcným obsahem určena, nepochybně ji bude číst i kopa kdejakých dvacetiletých psychopatických sopláků, kterým je víra zcela lhostejná, eschatologické otázky je absolutně nezajímají. A spíše než věcný obsah, tak i v této práci budou hledat pouze překlepy či gramatické a stylistické chyby, aby mi pak opět mohli psát své nenávistné e-maily plné fanatické zloby a nenávisti. Ba dokonce navzdory tomu, anebo spíše právě pro to, že obsah této práce se týká problematiky čistě náboženské, nepochybuji ani nejméně o tom, že mnohé nenávistné e-maily dostanu tentokrát dokonce i od některých samotných takových lidí, kteří se budou prezentovat jako údajní ”věřící”. Přesto však na druhé straně nepochybuji ani o tom, že – tak jako i v minulosti, tak i tentokrát - bude i taková skupina věřících lidí plus lidí hledajících Boha, kteří si tuto práci se zájmem celou přečtou bez toho, aniž by vůči mně JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi kvůli obsahu této práce pociťovali nějakou zášť a nenávist. Ba někteří lidé možná dokonce budou i rádi, že jsem jim zprostředkoval objektivní pohled na tyto otázky o kterých dominantní názorotvorná masmédia nijak moc nemluví (pokud se o tom alespoň vůbec někdy zmíní, protože i o tom dosti pochybuji!), ba dokonce často i takzvaný dnešní náboženský tisk, ve kterém se v současné době silně projevují různé sekularizační tendence mi někdy spíše přijde jako tiskoviny programového rouhání se Bohu než jako skutečný náboženský tisk jako takový. Ba dokonce za tento můj názor na určitou část současného náboženského tisku v České republice mně kritizoval jeden anonym pokládající se zřejmě asi za “věřícího”, protože se zaštiťuje našimi významnými českými středověkými světci jako svatým Václavem, svatým Vojtěchem a svatým Janem Nepomuckým; ačkoliv já osobně se domnívám, že ten dnešní, sekularizační pseudonáboženský tisk, který pokládám nejen já, ale - čistě hypoteticky vzato kdyby mohli okamžitě vstát z mrtvých – pokládali by ho za tiskoviny programového rouhání se Bohu i samotný svatý Václav, svatý Vojtěch a svatý Jan Nepomucký, kdybych jim tento moderní “náboženský tisk” dal k četbě a byli by z jeho obsahu ještě více šokováni než jejich o několik staletí mladší bratr ve víře v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, který je tudíž jako člověk žijící na přelomu druhého a třetího tisíciletí snad již na ledacos zvyklý.

Teď zde vkládám důležitou poznámku pro ostatní čtenáře – chcete-li skutečně porozumět obsahu tohoto ”třetího listu Martinovi” musíte si nejprve přečíst ”první list Martinovi”; a po přečtení “prvního listu Martinovi” je třeba si přečíst “druhý list Martinovi”; a teprve až poté čtěte tento “třetí list Martinovi”. Ten, koho totiž nezajímá pouze hledání překlepů, gramatických chyb či stylistických chyb, ale ho skutečně zajímá také i věcný obsah tohoto ”třetího listu Martinovi”, by si ve svém vlastním zájmu, respektive v zájmu posloupnosti výkladu v jeho logicky vzájemně navazující vědecké kontinuitě měl přečíst dříve než bude číst tento ”třetí list Martinovi” právě oba dva předešlé dva listy Martinovi! Říkám Vám totiž všem zcela otevřeně, že četba tohoto ”třetího listu Martinovi” bez toho, aniž bych si nejprve přečetl či přečetla ”první list Martinovi” a poté “druhý list Martinovi” je pouze Vaší úplně zbytečnou ztrátou času, který by jste rozhodně mohl či mohla využít na něco užitečnějšího! Obsah tohoto ”třetího listu Martinovi” pro Vás v tomto případě totiž zůstane zcela nesrozumitelný a nesmyslný. A to je tak na úvod asi všechno.

Milý Martine, Váš zájem mně velice mile překvapil. Odesláním mého druhého předešlého emailu jsem se domníval Martine, že naše veškerá vzájemná komunikace tím již definitivně jednou provždy skončila. Nicméně, když jste mi ale překvapivě opětovně napsal Martine, rozhodl jsem se, že i já Vám skutečně ještě jednou napíši, byť i mne psaní obou sáhodlouhých e-mailů stálo pokaždé celý den práce ve veřejné knihovně aniž bych pak měl čas psát pro své čtenáře na webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz cokoliv jiného. A ač jinak je dosti těžké odhadovat do předu jak mi to vyjde Martine, nicméně tentokrát pokusím se být ve svém vlastní zájmu stručnějším při psaní tohoto e-mailu, abych se pak již konečně dostal ke psaní i něčeho jiného, potažmo pak i výkonu nějaké jiné práce, studia nebo činnosti, která je s návštěvou veřejné knihovny obvykle spojena. V předcházejících mých dvou těch velice dlouhých e-mailech jsem mluvil u účinné příčině celého vesmíru Martine, respektive mluvil jsem i o bytí hmotných i nehmotných. Také jsem Vám i vysvětlil, že pokud jde o veškerá bytí, tak pouze existence “první příčiny” je za všech okolností absolutně nezbytná Martine, zatímco veškerá ostatní bytí jsou vždy velice lehce postradatelná a úplně klidně tedy nemusí vůbec ani existovat! Přesto však ale uznávám Martine, že nyní stojíme před velice vážným problémem, respektive před úkolem nalézt takzvanou materiálovou příčinu celého vesmíru. Anebo jinými slovy – dá se to vyjádřit i tak Martine, že nyní stojíme před otázkou “Z čeho vznikl vesmír?”. Tak jak jsem doufám, že zcela dostatečně vysvětlil v obou mých předešlých e-mailech, tak i tentokrát opětovně opakuji Martine, že takzvanou účinnou příčinou celého vesmíru je Bůh, který je bytostí absolutně první, absolutně jednoduchou a absolutně jedinou. Kromě samotného Boha totiž – Martine – na počátku nebylo vůbec nic! Jestliže si tuto důležitou skutečnost jasně uvědomíme Martine, pak vlastně pokud jde o odpověď na tuto důležitou otázku – máme pouze dvě možnosti. První možností je ta varianta Martine, že vesmír vznikl z Boha, respektive, že vesmír vznikl působením všemohoucího Boha. Druhou možností je zas ta varianta Martine, že vesmír vznikl z ničeho působením všemohoucího Boha. Ovšemže uznávám Martine, že leckdo by mohl nám oponovat tvrzením, že prý vesmír vznikl jen tak sám od sebe, respektive, že tak nějak od věčnosti sám sobě dává vznik. Takto nějak ostatně hlásají materialisté – Martine – své učení o údajné věčnosti a ustavičném vývoji hmoty. Domnívám se Martine, že člověk ani nemusí být mimořádně inteligentní na to, aby v této větě objevil vnitřní kontradikci, vnitřní protiřečení.

Jestliže by totiž nějaká věc vznikla jen tak sama od sebe Martine, respektive že by nějaká věc dala tak jaksi vznik sama sobě, znamenalo by to, že vlastně tato věc začala působit dříve, než vůbec sama začala existovat. A tak tedy materialisté v podstatě tvrdí Martine, že nějaká věc existuje, ale i neexistuje, protože právě jen vzniká! Toto materialistické tvrzení Martine je však ale v rozporu s principem kontradikce (protiřečení). Kromě toho ještě navíc – Martine – bych si dovolil materialistické stoupence nesmyslné ideje o údajném “věčném vývoji hmoty” upozornit na ještě jednu velice závažnou skutečnost, kterou je to, že oni sami evoluční vývoj v přírodě i ve společnosti chápou jako zdokonalování dosavadních forem bytí s tím, že to co je dokonalejší potlačuje to, co je méně dokonalé; respektive tvrzení Martine, že jestliže se hmota vyvíjí, pak zdokonaluje své formy. Když to tak všechno uvážíme Martine, dovolil bych si zde vyslovit tu námitku, že jestliže hmota existuje “nekonečně dlouho”, respektive tedy jestliže se tato hmota vyvíjí a zdokonaluje “nekonečně dlouho” pak tedy za tento “nekonečně dlouhý čas” Martine by již tato hmota měla být i “nekonečně dokonalá”!

Pokud jde o “nekonečnou dokonalost” hmoty - nic však ale nesvědčí pro to Martine, že by tomu tak bylo, respektive, že by se tato hmota skutečně “vyvíjela nekonečně dlouho”. To pak ale znamená Martine, že vývoj hmoty netrvá nekonečný čas, respektive, že se musel někdy začít. Hmota tedy není věčná Martine, ale vznikla! A spolu s hmotou také i prostor a čas Martine jsou pouhými formami existence hmoty. Ta mnou v této práci zmiňovaná druhá varianta říká Martine, že Bůh stvořil vesmír. Tu bych rád upozornil na tu skutečnost Martine, že zde nevyhnutně nemyslím zrovna takový vesmír, respektive vesmír v takovém stavu jaký existuje v současné době, ale klidně může jít i o jakýsi pravesmír, jakousi pralátku anebo prahmotu, ze které třeba poté i postupnými přeměnami a vývojem se dospělo ke dnešnímu stadiu vesmíru. I když se to možná nezdá Martine, ale stvořit znamená vytvořit něco z ničeho. Chápu,že rozhodně není jednoduché toto akceptovat Martine, ba dokonce je nejen možné, ale i velice pravděpodobné, že tě to ihned svádí myšlenku “stvoření něčeho z ničeho” okamžitě zavrhnout s odůvodněním, že z ničeho nemůže něco vzniknout, respektive, že z ničeho něco nemůže být. Přesto však ale by jsem si Vás opět pokusil vyzvat k tomu Martine, abychom se přesto obě tyto varianty pokusili nestranně posoudit z hlediska rozumu. Je totiž ten fakt Martine, že v jedné z nich je skrytá nepravda a že jedna z nich v sobě skrývá kontradikci, respektive, že jedna z nich skrývá protiřečení. A tak tedy půjde o to Martine, která z obou dvou výše zmiňovaných variant je pravdivá. Jestliže jsou tedy jen dvě možnosti Martine, pak tedy popřením jedné z obou variant musím vlastně druhou připustit. Zásadní otázkou je zde totiž to Martine, zda-li vesmír může pocházet z Boha? Pokud by ale vesmír pocházel z Boha Martine, pak by byl součástí Boha, respektive Bůh by v tomto případě nebyl absolutně jednoduchý, protože by měl části, a v tom případě by nebyl bohem. Toto tvrzení Martine, že vesmír je z Boha, si protiřečí s tvrzením, že Bůh je absolutně jednoduchý – a tudíž toto tvrzení nemůže být pravdivé! Vesmír nemůže být součástí Boha Martine, a tedy vesmír z boha ani nepochází. Kromě toho ještě navíc je závažná i ta skutečnost Martine, že kdyby byl vesmír “částí Boha”, pak vlastně celá příroda by byla božstvem a proto by musela být tato příroda absolutně dokonalá, to však je ale v rozporu s tou skutečností, že se příroda permanentně vyvíjí a zdokonaluje. A takovýto nesprávný názor Martine vede k pantheismu (πανθεος = všebožství). Jestliže tedy vesmír nevznikl z Boha Martine, pak nám tedy nezbývá nic jiného než připustit, že vznikl z ničeho působením všemohoucí bytosti Boží, respektive, že byl stvořen Bohem. Je doopravdy tak těžké našemu rozume připustit Martine, že vesmír stvořil Bůh? A zdá se Vám – Martine – že toto tvrzení snad v sobě skrývá nějaký rozpor? Mohu Vás však ale ubezpečit Martine, že ve skutečnosti zde žádný skutečný rozpor není, respektive, že je to pouze v rozporu s naší osobní empirickou zkušeností. My lidé totiž ze své osobní zkušenosti víme Martine, že z ničeho “něco” se nedá vytvořit. Jestliže my lidé chceme něco vytvořit Martine, tak musíme nevyhnutelně vycházet z něčeho již existujícího.

Explicitně zdůrazňuji Martine, že tato naše přirozená skepse, respektive toto poznání vychází z naší osobní empirické zkušenosti, která byla ověřena miliardami lidí před námi, přičemž nepochybuji ani nejméně o tom Martine, že ani příští generace lidí, kteří přijdou po nás nebudou schopny z ničeho “něco” vytvořit. Jakým právem však ale Martine my lidé vztahujeme tuto svoji osobní lidskou zkušenost i na všemohoucího Boha? Vždyť přece – Martine – mezi dokonalostí Boha a “dokonalostí” člověka je nekonečná propast! Člověk je sice schopen učinit hodně Martine, ale Bůh je přece nekonečně schopnější. A zde je tedy Martine ten náš fatální omyl v našem uvažovaní! My lidé Martine se snažíme podvědomě jaksi omezit Boha našimi neschopnostmi, my lidé často smýšlíme o Bohu příliš lidsky. K tomu však ale Martine nemáme žádný důvod.

Nevím Martine, zda-li třeba máte doma televizor a současně i mysliveckého psa, ale dejme tomu, že je máte. A nyní si představte Martine, že by tento Váš myslivecký pes seděl u Vás v bytě či domě třeba před zapnutým televizorem, ve kterém by právě běžel populární publicistický pořad o myslivosti. A teď v určité hyperbolické nadsázce si tohoto našeho mysliveckého psa tak trochu jaksi personifikujme Martine, respektive přisuďme tomuto našemu mysliveckému psovi určité tradiční vlastnosti přízemního lidského uvažování a představme si, jak se tento myslivecký pes se zájmem dívá na tento divácky velice oblíbený televizní pořad o myslivosti a současně se svým psím rozumem s obdivem se zamýšlí i nad samotným televizorem a říká si v duchu: “No to tedy tato bedýnka, tento televizor to je ale skvělý vynález! To žádný pes není schopen vyrobit, ergo, to vůbec nikdo není schopen vyrobit!”. A zde tedy Martine, moje otázka zní tak, zda-li tento myslivecký pes by měl v této úvaze pravdu anebo nikoliv? Ovšemže nepochybuji ani nejméně o tom Martine, že je Vám zcela jasné, že tento pes by měl pravdu pouze do té doby, kým tuto svou osobní psí zkušenost vztahuje pouze na psy! V tom dalším jeho uvažování je však vidět ale jeho zásadní omyl v tom Martine, že přehlíží zde tu zcela zásadní skutečnost tkvící v tom, že člověk je po intelektuální stránce výrazně dokonalejším tvorem než pes a tedy právě proto, že lidé jsou intelektuálně dokonalejšími tvory než psi, jsou – zcela logicky – schopni činit i “psí nemožnosti! A zřejmě takhle nějak podobně vlastně i mnozí lidé smýšlí o Bohu Martine, když fakticky ve své přízemnosti naivně posuzují všemohoucnost Boha optikou lidských možností. Doufám, že tím jsem dostatečně prokázal Martine, že Bůh je skutečně Stvořitelem světa, byť i chápu, že není snadné přijmout to, že je Bohu možné z ničeho něco” učinit, respektive vytvořit. Ale pokud máme alespoň minimální víru v Boha Martine, tak tím se rozhodně nijak trápit nemusíme. Prostě se v naší určité pokoře před velkolepou majestátností Boží existence musíme smířit s tím Martine, že Boží akt “stvoření” je pro náš – ve srovnání s Bohem – přece jen přízemním lidským mozkem něčím, co zřejmě asi navěky zůstane pro náš lidský rozum záhadným tajemstvím, přičemž pochopit toto Boží tajemství, by zřejmě znamenalo pochopit i samotného nekonečného Boha. Ale tím už by jsme i my Martine jakoby byli “Bohy”. Ba dokonce mohu říci i to Martine, že je často vlastně imanentní vlastností víry, že nás právě víra v Boha a s ní spojena i důvěra k Bohu skrze víru obeznamuje se složitými intelektuálními skutečnostmi – které jsou pro pochopení přízemného lidského mozku nedostupné – právě pomocí určité pomocné berličky” kterou je naše víra. A jestliže jsem rozumem poznal Boha, pak dále svou vírou přijímám i to, co lidským rozumem nejsem schopen pochopit, respektive já věřím, abych rozuměl! Kromě toho je třeba si uvědomit i to Martine že uznáním existence Boha, budu jako skutečný věřící muset připustit existenci i jiných bytí, které naše lidské kognitivní schopnosti přesahují. Pokud však jde o mně osobně Martine, nečiní mi intelektuálně nijaký problém připustit jejich existenci, jestliže velice dobře vím, že skutečně existuje nekonečná Boží bytost, a já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola nebo Vy Martine jsme v podstatě jen dvě zcela nepatrné částečky toho, co pochází od této velkolepé a majestátní bytosti Boží! A nakonec Martine rád bych se ještě na úplný závěr vrátil k modlitbě. Mám velikou radost z toho, že modlitbu Otčenáš již umíte zpaměti. A ještě větší radost z toho, že jste se tuto modlitbu již i sám pokoušel modlit. Váš e-mail mi udělal skutečně velikou, moc velikou radost. Doporučuji Vám však Martine neochabovat v dobrém a i když sice žijeme v nelehkém hektickém světě samého spěchu a spousty všelijakých povinností, doporučuji Vám každý den (nejlépe hned ráno, když vstanete po nočním spánku) najít si alespoň jednu jedinou minutku volného času a pomodlit se alespoň jeden Otčenáš každý den. Když se pravidelně každý den pomodlíte alespoň jeden Otčenáš Martine, Bůh Vás tisícinásobně odmění štěstím, pohodou, úspěchy ve studiu na vysoké škole a v podstatě vším, po čem jen lidské srdce touží.

S projevem své hluboké úcty k Vám Martine

Váš starší kamarád JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět!