Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Telegraf – v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv, nervy.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Cože vyvyšuje zvířata nad rostliny? Cítění: cítí vnější svět, cítí sebe, a pak to, že se mohou hýbat.

Cítění má základ v nervech. Nervy mají takovou úlohu v těle, jako telegrafické dráty v zemi. Jako telegrafické dráty s velikou rychlostí přenášejí informace z místa na místo, tak jsou i po celém těle tenké nervy, které přinášejí zvěsti z jednotlivých částek těla, a odnášejí zas rozkazy do těch jistých částek těla. A zas jako ty telegrafické dráty mají centrálu – ústředí, tj. telegrafický úřad, tak mají i nervy své centrály.

1./ Hlavní centrálou nervů či nervov je mozek. Mozek je jedna z nejváženějších částek těla, a proto je velmi pečlivě opatřený, velmi opatrně zabalený. Mozek chrání již vlasy, které jsou jakoby teplou a měkkou poduškou. Pak mozek chrání vnější kůže hlavy, i silná, kostnatá lebka. Mimo těchto tří vnějších obalů, uvnitř v hlavě jsou ještě tři kůže - blány, do kterých je mozek zakroucen, tedy tvrdá kost lebeční je z vnitřku vystlaná ještě třemi měkčími kůžemi - blanami, aby byl mozek dobře chráněný. Sám mozek je měkká hmota, jejíž vnější část je sivkastá, a vnitřní bílá.

Lidský mozek rozdělujeme na tři hlavní části: první je “veliký mozek”, který od čela počnouc zabírá dvě třetiny lebky; za ním k zadu hlavy následuje “malý mozek”, který zabírá asi třetinu lebky; a za tým následuje “zdloužený mozek”, který spojuje mozek s hřbetním špikem.

Ze všech částek mozku největší význam má ta sivá vnější část mozku či mozgu, která je hlavní centrálou všech nervů, hlavním střediskem všeho cítění. Ona je u člověka tenká, jen 2 – 4 milimetrů hrubá, proto se nazývá “kůrou”. Mozková “kůra” má velice husté a hluboké závity tak, že pro ně je povrch té sivé mozkové kůry 20 čtverečních metrů. To znamená povrchem té mozkové kůry či mozgovej kôry zastřely bychom meter širokou a 20 metrů dlouhou plochu. Zajisté podivuhodné zařízení, že v tak malé lebce takový prostor má ta sivá mozková kůra.

Jak je mozek opatrně uložený v lebce či lebke, podobně je uložení páteřní špik či chrbtový špik v silných kůstcích či kôstkach, obratlích páteře či obratľoch chrbtovej kosti. Páteřní špik je podobný špagátu či povrazu a je asi 1 cm hrubý. I on se skládá ze sivé a bílé masy, jenže v něm jsou tyto dvě masy jinak uložené: sivá je uvnitř, a bílá ji zvonku obkličuje, zaobaluje.

2./ O mozku a páteřním špiku či chrbtovom špiku ví každý člověk. Ale to je už méně známé, že máme ještě i jiné nervové centrály, které se nazývají “ganglie”. Po našem těle se totiž to na vícero místech nacházejí skupiny nervů, jako v očích, uších či očiach, ušiach, v nose, v jazyku. Nejvýznamnější jsou však ty dvě řetěze ganglií, které jsou uloženy v obou bocích páteřní kosti či chrbtovej kosti, v krku, v prsech či prsiach a mezi střevy či črevami.

Ganglie spravují práci střev, plic či čriev, pľúc, srdce či srdca, jater či pečene, a jiných výživných orgánů. Z každé ganglie vycházejí tenké nervové nitě, které pronikají střeva či črevá, plíce či pľúca, srdce, ledviny či obličky a jiné vyživovací orgány. Nimi to spravují ganglie robotu těchto orgánů.

3./ Přemoudré spojení ganglií s mozkem či mozgom. Z těch ganglií vychází několik nervových nitek i k páteřnímu špiku a k mozku či mozgu, ale jen málo. V tomto se nám představuje zas něco z té moudrosti, kterou je tělesná soustava složená.

Je totiž potřebné, aby ganglie byly spojené s mozkem. Vždyť jinak by nebyla možná jednota tělesného života! Nevěděl by mozek ani o tom, když se v našich vnitřnostech či vnútornostiach – v střevech, plicích či črevách, pľúcach, srdci, ledvinách, játrech či obličkách, pečeni nějaká chyba, rana či choroba nastane. Tedy nevěděli bychom, že třeba některý náš vnitřní orgán léčit. Nuž spojení ganglií s mozkem je potřebné.

Ale zas nesmí to spojení být velmi silné. Vždyť kdyby ty ganglie silně byly spojené s mozkem, tehdy bychom stále cítili práci našich vnitřností – střev, srdce, plic, ledvin atd., a to by jinou práci mozku velice kazilo a naší pozornosti překáželo. Je to tedy velmi moudře zařízeno, že ty ganglie jsou sice spojeny s mozkem, ale to spojení je jen slabé tak, že mozek není obtěžován řádným během vyživovacích ústrojů; o mimořádných průbězích jako o poranění a onemocnění se však dozví aby se o léčení mohl starat.

4./ O práci těchto ganglií tedy víme velice málo, vždyť ona zpravidla bývá bez našeho vědomí. Již mnohem více víme o práci páteřního špiku a mozku. Z mozku vychází 12 párů, z páteřního špiku 31 párů nervů. Jako tyto jednotlivé nervy z mozku anebo ze špiku páteřního vystupují, jsou dost hrubé, ale pak se dělí, a to vše na tenčí, tak že jako síť pronikají všechny údy těla a spojují je s páteřním špikem a mozkem.

5./ Když teď zkoumáme, z čeho pozůstávají mozky či mozgy, páteřní špik, ganglie a ty po celém těle rozprostřené nervy: najdeme že všechno je složeno také z buněk. Nervové buňky jsou rozličné velikosti, nejmenší mají 5 tisícin milimetru, největší až 135 tisícin milimetru.

Při nich bije do očí, že mají přiměřeně k jiným buňkám velké zrnko, ba často i více zrnek, i barvové zrníčka, které jsou sivé, a proto mají nervové buňky barvu popelkavou. Také je jejich zvláštností, že vypouštějí ze sebe tenulinké vlákenká, které vnikají do každé i nejmenší částečky těla. Nervových vláken lidského těla je asi půl milionu.

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících dvanáct pracá z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

Zpět na hlavní stránku!