Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Práce nervů. Práca nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Opsal jsem ústrojí cítění v člověku. Podobné se nacházejí i v těch zvířatech, které mají kosti. Ba i ve zvířatech bezkostných nacházíme cítící centrálu – středisko v hlavě. I centrálu pro vyživovací ústrojí v břišní částce; jenže u těch zvířat, které jen z jedné buňky pozůstávají, sama protoplazma odbavuje i úlohu nervů či nervov.

Bez nervů tedy není ani jedno živé zvíře. Vždyť přímo nervy či nervami se odlišují zvířata od rostlin, protože zvířata nervy cítí a pomoci nervů se i hýbou, tj.nervy se zvířata dozvídají o vnějším světě a zas nervy dávají rozkazy svým svalům, aby se hýbaly, aby pracovaly.

Teď nám třeba přezkoumat práci nervů, a to jejich dvojakou práci: tu, kterou se dozví o vnějším světě – a pak zas tu,kterou působí na svaly svoje.

 1. Jakže se dozví zvíře o vnějším světě? Zvíře se dozví o vnějším, tedy mimo něho jestvujícím světě pěti smysly či piatimi smyslami; to jsou zrak, sluch, čuch, chuť a hmat. Těchto pět vnějších smyslů nacházíme i u člověka.

Bylo by to velmi zajímavé opsat, jaké jsou všechny ty smysly u rozličných zvířat – ale ať nám stačí jen opis dvou lidských smyslů; opíšeme jen lidský zrak a hmat.

 1. Nástroj zraku je oko. Oko je vložené mezi silné kosti. Vždyť je malé, třeba ho dobře chránit proti silným úderům. Položené je vysoko v hlavě; vždyť je potřebné, aby široko – daleko vidělo, a to se lépe dělá zvysoka.
 2. Oční koule je obalená do dvou blan či blanek – kůžiček, vnější je tvrdá a bílá; vnitřní je měkká, a plná je krevními žíly či žilami, aby donášeli potravu celému oku.

  Vnější tvrdá a bílá blána či blanka vpředu je trochu vydutá a tam je celkem průzračná. Měkká vnitřní blána či blanka vepředu zas je rozličné barvy, proto se ta částka volá “iris” zornička a či “dúhovka” od slova dúha. Ona je neprůzračná, ale v jejím prostředku je okrouhlá dírka zvaná “zrenice”, přes kterou světlo do oka vniká.

  Zrenice či zrenica je schopná se rozšířit a stáhnout; když je světlo slabé, zrenice se rozšiřuje, aby dost světla vniklo do oka – ale když je světlo silné, zrenice se stáhne, aby pro silné světlo vnitřnost oka nepřesililo.

  Za zrenicí je šošovka či čočka, tj. šošovičce či šošovičke podobné, jako sklo průzračné tělísko, přes které procházejí paprsky či lúče světla do oka. Oční šošovka má tu vlastnost, že se může zploštit anebo rozdut, podle toho, či je blíž anebo dále věc, kterou chceme vidět. U koho se tato vlastnost šošovky zmenší, ten potřebuje brýle, aby šošovka brýlí pomáhala slabosti jeho oční šošovky.

  Za šošovkou následuje vnitřní oční blána. Tato je naplněná průzračnou tekutinou, která se nazývá “sklenná tekutina” Do této vnitřní oční blanky vchází zezadu z mozku či mozgu oční nerv; ten se v celé té bláně rozchodí asi na 250.000 tenulinkých nervových nitek.

  Obraz viditelných věcí přichází ze světlem přes zreničku či zorničku na šošovku, a z té přes sklennou tekutinu na tu vnitřní nervovou blánu či blanku z které pak obraz viděné věci přenáší nerv do sivé kůry mozku. Takovýmto postupem “vidíme”!

 3. Řekněme si něco i o hmatu. Hmat nemá takový zvláštní ústroj jako ho má zrak, ale hmat je rozložený v celé kůži.
 4. Lidská kůže má vrchní část a spodní. Vrchní část je tvrdá, a slouží jen na ochranu spodní části, ale spodní část kůže má velmi vzácnou úlohu. Ona je nejen měkkým obalem pod ní ležících údů, ale v ní jsou umístěny i žlázy, které vylučují pot a s ním odvádějí škodlivé látky. V ní jsou umístěny i nervy, kterými cítíme tvrdost a měkkost, hladkost a draplavost či škrablavost věcí.

  Nerv hmatu pozůstává z nervových buněk, které jsou tenkými vlákny nervovými spojené se silnějšími nervy; a tak o všem, čeho se kůže dotkne, dostane se zvěst do mozku. Takto cítíme tvrdost a měkkost, hladkost a draplavost či škrablavost.

 5. Tedy pět vnějších smyslů nervy přináší zvěsti do mozku; a z mozku zas přechází cit do duše.

Ale jakým činem přechází cit z mozku do duše, tj. jak se dozví duše o citech; jiným slovem: jaké je spojení duše s mozkem či mozgom? – to je otázka na kterou neznáme odpověď.

Světoznámý intelektuál Du Bois Reymond řekl na svou vědu tak pyšným přírodovědcům roku 1872, že toto patří mezi “tajnosti světa”. Od té doby uplynulo mnoho let, ale tajnost zůstala tajností – zajisté i zůstane navždy tajemstvím pro člověka na zemi.

 1. Přímo tak narazíme na tajnost i při té otázce, jak dává duše rozkaz svalům.

To víme, že rozkaz duše donášejí k svalům nervy; ale nevíme, jak ho zas odevzdává nerv svalu.

Konce těch nervů, které donášejí rozkazy pro svaly, jsou ku svalovým vláknům přirosteny, ale již způsob, kterým nervy vplývají na svaly je nám tajemstvím.

Jak je to divné! Nervy pracují i v nás, a to stále – a jejich práce je nám stejně nepochopitelnou. No a lidé by chtěli pochopit samého Pana Boha!

Najdou se, co pochybují v Nejsvětější Trojici, anebo v přítomnosti Pana Ježíše ve svátosti Oltářní, anebo v jiných pravdách náboženství, a to prý jen pro to, neboť ho nejsou schopni pochopit!

Příroda i sám náš život plné jsou nepochopitelných tajemství – ký div tedy, že nám tu na zemi nepochopitelným zůstává nekonečný Bůh a jeho veliké dílo vykupitelské?!

Tělo lidské nic jiného, jen popel a bláto, ale duše je v něm dražší nad stříbro a zlato. (Valaská škola l 147.)

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících třináct prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

Zpět na hlavní stránku!