wz

Zpět na hlavní stránku!


Legislativní dílo ve finálním paragrafovaném znění: SJEDNOCENÝ REVOLUČNÍ TRESTNÍ ZÁKONÍK o zločinech, přečinech i přestupcích jaký bude platit v revolučním státě !!!

Poznámka: Toto je jeho zatím pouze první prozatímní verze, která by měla být platná pouze od počátku vítězství revoluce po celou přechodnou dobu až do zrušení měny a vlastnického práva.

Doporučuji Vám, aby jste si přečetl(a) také těchto pět velikých následujících prácí:

1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

2./Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm

4./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm

5./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

 

Úvod:

V souladu s ustanovením § 46 Manifestu revoluce, který je kromě jiného publikován i na adrese www.henryklahola,nazory.cz/Revoluce.htm vyhlašuji já JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola jako duchovní otec této teoreticky modelované sociální a ekonomické revoluce, jakož i duchovní otec mojí osobní maličkostí napsaného a kodifikovaného tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka o zločinech přečinech a přestupcích /dále jen “Sjednocený revoluční trestní zákoník/, kde na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz tento Sjednocený revoluční trestní zákoník publikuji proto, aby se s jeho obsahem mohla obeznámit i nejširší odborná i laická veřejnost. Tento Sjednocený revoluční trestní zákoník ad eventum by měl podle mého osobního názoru nabýt platnost dnem vítězství všemi slušnými lidmi tak velmi toužebně očekávané sociální a ekonomické, ale i mravní a etické revoluce. Nepopírám, že toto mé legislativní dílo má, popřípadě s největší pravděpodobností může mít i nemálo legislativně – technických nedostatků, které nejeden právní odborník, který se profesně odborně specializuje na právní problematiku trestního práva v něm eventuálně možná může najít, nicméně v porovnáním s nově kodifikovanými paskvily na nichž se podílelo v České republice desítky vládních a ministerských právníků, které by reálně měly nahradit dosavadní v České republice platící trestní zákon číslo 140/1961 Sb. a trestní řád číslo 141/1961 Sb. není zas můj Sjednocený revoluční trestní zákoník na tom zrovna nejhůře. A to tím spíše, když realisticky vezmete v potaz tu skutečnost, že tento můj Sjednocený revoluční trestní zákoník jsem napsal pouze já sám jako jeden jediný člověk bez jakékoliv součinnosti, pomoci či alespoň konzultace tohoto mého legislativního díla, které Vám zde předkládám s jakýmikoliv jinými právníky. A to již ani nemluvě o tom, že zatímco oni si seděli v tichu a pokoji svých kanceláří, tak naopak já toto legislativní dílo píši na počítači ve veřejné knihovně, kde kolem mě nervózně přešlapuje množství různých jiných čtenářů od malých školopovinných dětí až po dospělé čekajících rovněž na Internet a přitom rušíc mně i neustálým šumem a breptáním za zády, a to už ani nemluvě o tom, že každou chvíli já musím podle pokynů knihovnice leckoho z nich pustit k počítači, na kterém jsem pracoval a tedy o nějaké možnosti časově déletrvající nepřerušené práce, které by mně umožnilo lépe se soustředit a koncentrovat na práci rozhodně nemůže být ani řeči.

I. Obsah částí Sjednoceného revolučního trestního zákoníka o zločinech, přečinech a přestupcích:

1./Část první: Ius Divinum. Crimina violentiae contra maiestatem Divini iuris (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků).

2./Část druhá: Ius Humanum. Crimina contra populo et homines (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků).

3./Část třetí: Všeobecná hmotněprávní ustanovení k první části (Ius Divinum. Crimina violentiae contra maiestatem Divini iuris)

4./Část čtvrtá: Všeobecná hmotněprávní ustanovení ke druhé části (Ius Humanum. Crimina contra populo et homines)

5./Část pátá: Společná všeobecná hmotněprávní ustanovení k první části (Ius Divinum…) i druhé části (Ius Humanum…)

6./Část šestá: Závěrečná ustanovení

II. Obsah hlav části první Ius Divinum. Crimina violentiae contra maiestatem Divini iuris (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků):

1./Hlava první: Zločiny proti Pánu Bohu, Božímu lidu a Božímu majetku

2./Hlava druhá: Zločiny svádění k odpadlictví

3./Hlava třetí: Zločiny porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí

4./Hlava čtvrtá: Zločiny porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí

5./Hlava pátá: Zločiny nepořádku a odpadlictví

6./Hlava šestá: Zločiny zanedbávání povinností v souvislosti s vlastním náboženstvím

7./Hlava sedmá: Nejtěžší zločiny proti Božímu vyvolení a Božímu majetku

8./Hlava osmá: Sexuální zločiny proti přírodě, lidské důstojnosti a zdravému rozumu

9./Hlava devátá: Sexuální zločiny, které jsou namířeny proti svému přirozenému účelu

10./Hlava desátá: Internet, web, email a ostatní počítačové zločiny

11./Hlava jedenáctá: Vražda

12./Hlava dvanáctá: Zločiny genetických a transplantačních manipulací

III. Obsah hlav části druhé Ius Humanum. Crimina contra populo et homines (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků):

1./Hlava první: Kontrarevoluční zločiny

2./Hlava druhá: Ekonomické zločiny

3./Hlava třetí: Zločiny proti měně a devizovému hospodářství

4./Hlava čtvrtá: Celní a daňové zločiny

5./Hlava pátá: Zločiny zabití a ublížení na zdraví

6./Hlava šestá: Zločiny násilí a vandalství

7./Hlava sedmá: Ostatní majetkové zločiny

Samotný Sjednocený revoluční trestní zákoník o zločinech, přečinech a přestupcích – text:

Část první: Ius Divinum. Crimina violentiae contra maiestatem Divini iuris (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků).

Hlava první: Zločiny proti Pánu Bohu, Božímu lidu a Božímu majetku

§ 1 – Zločin rouhání

(1) Není-li dále stanoveno jinak, zločinu rouhání se dopustí každý, kdo na veřejném představení nebo shromáždění nebo zveřejněným písemným projevem nebo jinak za použití hromadných sdělovacích prostředků se rouhá, pronáší či čte rouhání, uráží, hanobí, vzbuzuje nenávist nebo pohrdání, anebo svými řečmi, činy, v periodickém nebo neperiodickém tisku, nebo v rozšiřovaných spisech, nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, nebo prostřednictvím Internetu či skrze jakákoliv jiná masmédia vyřkne, napíše nebo jakkoliv jinak sdělí slovem, písmem, zvukem, obrazem či jakýmkoliv jiným obdobným způsobem ať již přímo anebo i nepřímo cokoliv, co:

a) přímo nebo nepřímo tvrdí nebo přímo či nepřímo naznačuje, že ve vesmíru existuje virový, mikrobiální, či jakýkoliv jiný život i jinde než na naší planetě Zemi, anebo možnou existenci jakéhokoliv virového, mikrobiálního či jakéhokoliv jiného mimozemského života minimálně připouští, nebo

b) je v čemkoliv v rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti morálky, nebo

c) je v čemkoliv rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti víry,

d) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje existenci Boha jako všemohoucí, věčné a nikdy nesmrtelné spirituální bytosti, nebo

e) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje monoteistický charakter Boha, tj. tu skutečnost, že Bůh je, vždy byl a navždy bude pouze jen jeden Bůh, a že kromě tohoto jednoho Boha neexistují již dále žádní jiní bohové, nebo

f) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje nebo zlehčuje tu skutečnost, že Bůh je Stvořitelem světa, a to jak neživého světa nehmotného, tak i světa hmotného počnouc makrosvětem vesmíru, galaxií, slunečních soustav, hvězd a planet, naší galaxie Mléčná Dráha, naší sluneční soustavy, naší planety Země, tak je Bůh stvořitelem i mikrosvěta molekul, atomů, protonů, neutronů atd., tak je Bůh stvořitelem i živého světa rostlin, živočichů i samého člověka, nebo

g) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje historickou existenci člověka Ježíše Krista, nebo

h) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje, že je Ježíš Kristus Syn Boží, nebo

i) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu Ježíše Krista, nebo

j) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje existenci Nejsvětější Trojice, nebo

k) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje kteroukoliv ze sedmi svátostí, nebo

l) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje závaznost kteréhokoliv z Desatera Božích přikázání pro každého a bez jakékoliv výjimky, nebo

m) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Starého zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Starého zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Starého zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Starého zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

n) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Nového zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Nového zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Nového zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Nového zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

o) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Starého zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

p) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Nového zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

r) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Starého zákona, nebo

s) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Nového zákona, nebo

t) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, v důsledku čehož v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Starého zákona coby lex generalis; a pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Nového zákona za lex specialis ve vztahu k Písmu Svatému Starého zákona a Písmo Svaté Starého zákona je ve vztahu k Písmu Svatému Nového zákona lex generalis.

(2) Bylo-li kterýmkoliv ze zločinů rouhání, který je uveden v § 1 prvního odstavce tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo sveden k odpadu od své náboženské víry nebo jakkoliv zviklán ve své náboženské víře,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné podobné nebezpečí,

pachateli kteréhokoliv ze zločinů rouhání se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin rouhání, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin rouhání, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu rouhání tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v § 1 druhého odstavce a ani třetího odstavce, pak se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů rouhání uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

(5) Za naplnění skutkové podstaty zločinu podle ustanovení § 1 odstavec 1 písmena b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nepovažuje upřímná a vážně míněná prezentace a propagace konzervativnějšího nebo jinak přísnějšího stanoviska než jsou současné oficiální postoje katolické a pravoslavní církve v oblasti víry a morálky.

(6) Není-li v tom nějaké úmyslné zlomyslnosti, tak za naplnění skutkové podstaty zločinu rouhání podle ustanovení § 1 odstavec 1 písmena a), c), d), e), f), g), h), i), j), k), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nepovažuje, pokud není stanoveno jinak:

a) obsah a ani vyznávání náboženského učení státem registrovaných nebo uznaných církví či náboženských společností, které úmyslně nepřesahuje sféru působnosti dotyčné církve či náboženské společnosti ve svých vlastních náboženských objektech, kde je hlásání jejich rouhavé učení dovoleno bez jakéhokoliv omezení, a mimo jejich vlastní náboženské objekty je šíření jejich rouhavého učení dovoleno pouze mezi samotnými členy plus katechumeny či jinak nazvanými adepty na členství v dotyčné církvi či náboženské společnosti, přičemž s výjimkou názorů osob zmíněných v ustanovení § 1 odstavec 5 písmena b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se jejich písemné zvukové či jakékoliv jiné jejich rouhavé materiály nesmí dostat k jiným osobám než jsou příslušníci a katechumeni či jinak nazvaní adepti na členství v dotyčné církvi či náboženské společnosti,

b) samotný obsah habilitačních, disertačních, rigorózních, diplomových, bakalářských nebo jiných obdobných vědeckých prací, kde obsah těchto dotyčných vědeckých prací smí být přístupný pouze samotným příslušným akademickým odborníkům, plus tento jejich rouhavý obsah nesmí být nikde jinde publikován, a ani nesmí být jinak zpřístupněn žádné nepovolané osobě mimo akademickou sféru, přičemž habilitační, disertační, rigorózní, diplomové, bakalářské a ani jiné vědeckého práce rouhavého obsahu nesmí být nijak veřejně propagovány,

c) obsah vědeckých přednášek nebo vědeckých disputací na akademické půdě, které však ale smí být přístupny pouze samotným příslušným akademickým odborníkům, plus tento jejich rouhavý obsah nesmí být nikde veřejně publikován, a mimo rámec příslušných akademických odborníků nesmí být nijak veřejně propagováno konání takovéto vědecké přednášky nebo vědecké disputace na které patrně dojde anebo s velikou pravděpodobností může dojít k výrokům majících jinak charakter zločinu rouhání.

(7) I mimo rámec okolností uvedených v § 1 odstavec 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka platí, že není-li v to nějaké úmyslné zlomyslnosti, tak za naplnění skutkové podstaty zločinu podle ustanovení § 1 odstavec 1 písmena a) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nepovažuje pouhé tvrzení či připuštění možnosti, že kosmonauti anebo kosmické lodě mohli ať již nechtěně, anebo úmyslně zavléct nějaké pozemské viry nebo mikroby či jiné podobné formy života do vesmíru, a tedy, že jakýkoliv takzvaný mimozemský život je výlučně pouze pozemského původu.

(8) I mimo rámec okolností uvedených v § 1 odstavec 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka platí, že není-li v to nějaké úmyslné zlomyslnosti, tak za naplnění skutkové podstaty zločinu podle ustanovení § 1 odstavec 1 písmena r) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nepovažuje pouhé tvrzení či připuštění možnosti, že první tři kapitoly knihy Genesis pojednávající o stvoření světa a člověka nejsou či nemusí být úplně doslova pravdivé.

 

§ 2 – Zločin agrese proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia

(1) Zločinu útoku proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia se dopustí každý, kdo činy, řečmi, v periodickém nebo neperiodickém tisku, nebo v rozšiřovaných spisech mezi nejširší veřejnost, nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, nebo prostřednictvím Internetu či skrze jakákoliv jiná masmédia veřejně zesměšňuje, kritizuje nebo prokazuje opovržení, hanobení nebo nenávist vůči:

a) katolické církvi nebo pravoslavné církvi, papeži, biskupům či jiným katolickým nebo pravoslavným duchovním, řeholníkům, poustevníkům, ministrantům i věřícím pro jejich víru nebo pro jejich zastávané mravní postoje, nebo

b) panicům, pannám, osobám žijícím ve svátostném manželství nebo stav panický, panenský či stav svátostného manželství, nebo

c) křesťanství a křesťanskému učení, nebo

d) monoteizmu nebo církvím a náboženským společnostem vyznávajících monoteizmus pro jejich monoteistický charakter, nebo

e) náboženství nebo víře v Boha vůbec.

(2) Zločinu útoku proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia podle ustanovení § 2 prvního odstavce tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se dopustí rovněž každý, kdo činy, řečmi, v periodickém nebo neperiodickém tisku, nebo v rozšiřovaných spisech mezi nejširší veřejnost, nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, nebo prostřednictvím Internetu či skrze jakákoliv jiná masmédia vzbuzuje proti katolické církvi či pravoslavné církvi, křesťanství, monoteizmu či náboženství vůbec jakékoliv negativní emoce.

(3) Zločinu útoku proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia se dopustí každý, kdo činy, řečmi, v periodickém nebo neperiodickém tisku, nebo v rozšiřovaných spisech mezi nejširší veřejnost, nebo prostřednictvím televizního či rozhlasového vysílání, nebo prostřednictvím Internetu či skrze jakákoliv jiná masmédia veřejně propaguje, obhajuje, velebí, chválí nebo přinejmenším dekriminalizuje, bagatelizuje zločinecký charakter nebo jakkoliv jinak zlehčuje:

a) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou bezbožnost, nebo

b) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost sekularizace, nebo

c) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nedostatečné anebo dokonce zcela absentující náboženské výchovy dětí a mládeže, nebo

d) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu svobodných zednářů, nebo

e) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu feministek, feministů, feministické ideologie, genderové ideologie, feministických a genderových sdružení, nebo

f) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nekrofilního, zoofilního, homosexuálního nebo jakéhokoliv jiného sexuálně perverzního a úchylného chování, nebo

g) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění nenarozených dětí formou potratů, nebo

h) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění starých lidí, nemocných lidí nebo jinak tělesně či duševně postižených lidí formou euthanasie, nebo

i) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost mimomanželského sexu, nebo

j) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost existence legislativní možnosti rozvodu manželství, nebo

k) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost používání kondomů a jiných prostředků úmyslně bránících početí dítěte, nebo

l) nemravně zavrženíhodně zvrhlé zneužívání existence takzvaných neplodních dní menstruačního cyklu ženského organismu k úmyslného souložení se ženou právě v těchto dnech s nemravně zavrženíhodným úmyslem vyhnout se početí dítěte, nebo

m) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost veřejného používání oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, nebo

n) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost heavymetalové hudby, rockové hudby, či hudby s milostným či erotickým podtextem, nebo

o) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost tanců při kterých dochází k vzájemnému dotýkání se celým tělem, nebo velice vysokého zvedání dolních končetin, respektive dolních končetin, a jiné podobně neslušné tance s erotickou vyzývavostí nebo provokativností, nebo

p) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost konání tanečních zábav či veřejného provozování hudby v adventu a v postním období liturgického roku.

(4) V případě naplnění skutkové podstaty kteréhokoliv ze zločinů Útok proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia podle ustanovení § 2 prvního odstavce, § 2 druhého odstavce, a § 2 třetího odstavce, písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) nebo l) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů Útoku proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) V případě naplnění skutkové podstaty kteréhokoliv ze zločinů Útok proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia podle ustanovení § 2 třetího odstavce, písmene m), n), o) nebo p) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů Útoku proti Pánu Bohu spáchaný skrze masmédia uloží trest těžkého žaláře od deseti až do dvaceti let.

 

§ 3 – Zločin dobrovolné spolupráce s ďáblem Satanem

(1) Zločinu dobrovolné spolupráce s ďáblem Satanem se dopustí každý, kdo se stane členem nebo jakýmkoliv spolupracovníkem kterékoliv organizace nebo sdružení:

a) satanistického zaměření nebo charakteru, nebo

b) lóže svobodných zednářů, nebo

c) feministického zaměření nebo charakteru či hlásající genderovou ideologii, nebo

d) homosexuálů a jiných perverzních sexuálních psychopatických úchylů, nebo

e) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění nenarozených dětí potraty, nebo

f) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění starých, nemocných, mentálně zaostalých, dementních nebo jakkoliv tělesně či duševně nemocných lidí formou euthanasie, nebo

g) jakýmkoliv způsobem podporujících sexuální promiskuitu, mimomanželský sex, rozvody manželství anebo jiné útoky proti řádnému heterosexuálnímu monogamnímu manželství coby celoživotního svazku jednoho muže s jednou ženou, nebo

h) vlády, státní tajné policie nebo zpravodajské služby jakéhokoliv ateistického nebo sekulárního režimu, nebo

h) jakýchkoliv jiných militantně agresivních ateistů, kteří organizovaně se rouhají nebo jinak brojí proti Pánu Bohu, monoteizmu, křesťanství, katolické církvi nebo pravoslavné církvi.

(2) Každý, kdo se stane spolupracovníkem nebo řadovým členem kterékoliv z organizací nebo sdružení uvedených pod kterýmkoliv písmenem prvního odstavce § 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, uloží se mu trest těžkého žaláře od deseti až do dvaceti let.

(3) Každý, kdo finančně, ideologicky nebo jinak podporuje, nebo kdo řídí kteroukoliv z organizací nebo sdružení uvedených pod kterýmkoliv písmenem prvního odstavce § 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, uloží se mu trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Rovněž tak i pachateli, který připravoval, pokusil se, nebo dokonce jakkoliv propagandisticky podpořil kteroukoliv z organizací nebo sdružení uvedených pod kterýmkoliv písmenem prvního odstavce § 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 4 – Zločin neoprávněného výkonu funkce duchovního, katechety, učitele nebo vedoucího pracovníka církve nebo náboženské společnosti

(1) Zásadní podmínkou registrace nebo uznání jakékoliv církve nebo náboženské společnosti revolučním státem je plná akceptace dotyčné církve nebo náboženské společnosti, že všichni její duchovní, katecheti a jiní jejich učitelé plus vedoucí pracovníci církevních úřadů, charitativních organizací, zdravotnických zařízení a jiných účelových zařízení dotyčné církve nebo náboženské společnosti potřebují ke své činnosti státní souhlas revolučního státu. Není-li dále v ustanovení druhého odstavce § 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, který má charakter lex specialis ve vztahu k prvnímu odstavci § 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, který má charakter lex generalis stanoveno jinak, tak duchovní, katecheta, učitel nebo jakýkoliv vedoucí pracovník kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti na udělení státního souhlasu musí bez jakékoliv výjimky bezpodmínečně splňovat všechny tyto základní podmínky, které se jinak bez jakékoliv výjimky vztahují na úplně všechny revolučním státem registrované a uznané církve nebo náboženské společnosti:

a) sám se narodil svým rodičům pouze jen jako řádné manželské dítě mužského pohlaví,

b) je heterosexuální muž, který nikdy nežádal o rozvod manželství plus není druhý krát ženatý,

c) nikdy nezplodil žádné nemanželské dítě,

d) nikdy nevedl, nikdy nijak nepodpořil a ani nikdy nebyl členem a ani spolupracovníkem žádné z organizací nebo sdružení zmiňovaných v ustanovení § 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

e) nikdy, a to ani nikdy v minulosti předtím než tento Sjednocený revoluční trestní zákoník vstoupil v platnost a účinnost se nedopustil žádného jednání, které by naplňovalo kteroukoliv skutkovou podstatu zločinů uvedených v této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Dalšími speciálními základní podmínkou pro udělení státního souhlasu jsou:

a) v případě římskokatolických biskupů a kněží zachovávání celibátu a panictví, v případě římskokatolických stálých jáhnů možnost jeden krát v životě se oženit, a i to pouze v období před přijetím jáhenského svěcení,

b) v případě mužů s biskupským svěcením církve řeckokatolické a pravoslavní zachovávání celibátu a panictví, v případě mužů s kněžským svěcením církve řeckokatolické a pravoslavní možnost jeden krát v životě se oženit, a i to pouze v období před přijetím kněžského svěcení.

(3) Odpovědní představitelé kompetentního orgánu kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti s personální kompetencí jsou povinni nejpozději do lhůty dvaceti dnů počítáno podle dnů revolučního kalendáře, ode dne kdy tento Sjednocený revoluční trestní zákoník vstoupil v platnost a účinnost, jednak odstranit z pozic duchovních, katechetů, učitelů a vedoucích pracovníků své církve nebo náboženské organizace, jednak okamžitě propustit ze zaměstnání bez jakékoliv výjimky:

a) všechny ženy bez jakékoliv výjimky,

b) všechny homosexuální, pedofilní, zoofilní, nekrofilní, gerontofilní nebo jakékoliv jiné sexuálně úchylné muže,

c) všechny muže, kteří se narodili jako nemanželské dítě,

d) všechny muže, kteří někdy požádali o rozvod manželství

e) všechny muže rozvedené, pokud jsou druhý krát ženatí,

f) všechny muže, kteří zplodili jakékoliv nemanželské dítě,

g) všechny muže, kteří někdy vedli, podpořili, byli členy nebo spolupracovníky kterékoliv z organizací nebo sdružení zmiňovaných v ustanovení § 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

h) všechny muže, kteří kdykoliv v minulosti a to třebas i kdykoliv předtím než tento Sjednocený revoluční trestní zákoník vstoupil v platnost a účinnost se dopustili jakéhokoliv jednání, které by naplňovalo kteroukoliv skutkovou podstatu zločinů uvedených v této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

i) všechny římskokatolické muže, kteří nesplňují příslušnou podmínku podle ustanovení písmene a) odstavce druhého § 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

j) všechny řeckokatolické a pravoslavní muže, kteří nesplňují příslušnou podmínku podle ustanovení písmene b) odstavce druhého § 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Všechny osoby které nesplňují kteroukoliv z podmínek pro udělení státního souhlasu uvedené v § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka plus zastávající v kterékoliv církvi nebo náboženské společnosti postavení duchovního, katechety, učitele nebo jakéhokoliv vedoucího pracovníka, jsou povinny, nejpozději do desíti dnů ode dne kdy tento Sjednocený revoluční trestní zákoník vstoupil v platnost a účinnost, a to počítáno podle dnů revolučního kalendáře, oznámit tuto skutečnost nesplnění kterékoliv z těchto podmínek uvedených v § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jednak Výboru na obranu revoluce, jednak příslušnému kompetentního orgánu nadanému personální kompetencí své vlastní církve nebo náboženské společnosti společně i se žádostí o okamžité ukončení svého pracovního poměru k dotyčné církvi nebo náboženské společnosti.

(5) Odpovědným představitelům kompetentního orgánu kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti s personální kompetencí, i do budoucna jsou povinni nejpozději do tří kalendářních dnů revolučního kalendáře odvolat s funkce a okamžitě propustit každého ze svých duchovních, katechetů, učitelů nebo jakýchkoliv vedoucích pracovníků ze zaměstnání u jejich církve nebo náboženské společnosti, pokud přestali splňovat kteroukoliv z podmínek státního souhlasu uvedených v ustanoveních § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, přičemž odvolat z funkce a okamžitě propustit ze zaměstnání jsou povinni nejpozději do tří dnů počítáno podle dne revolučního kalendáře ode dne revolučního kalendáře, kdy se dozvěděli o této skutečnosti.

(6) Všechny osoby které i do budoucna přestanou splňovat kteroukoliv z podmínek pro udělení státního souhlasu uvedené v § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka plus zastávající v kterékoliv církvi nebo náboženské společnosti postavení duchovního, katechety, učitele nebo jakéhokoliv vedoucího pracovníka, jsou povinny, nejpozději do tří dnů ode dne kdy nastala tato skutečnost, a to počítáno podle dnů revolučního kalendáře, oznámit tuto skutečnost nesplňování kterékoliv z těchto podmínek uvedených v § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jednak Výboru na obranu revoluce, jednak příslušnému kompetentního orgánu nadanému personální kompetencí své vlastní církve nebo náboženské společnosti společně i se žádostí o okamžité ukončení svého pracovního poměru k dotyčné církvi nebo náboženské společnosti.

(7) Odpovědným představitelům kompetentního orgánu kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti s personální kompetencí, pokud úmyslně nesplní ustanovení § 4 odstavce 3 nebo odstavce 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud tak učiní pouze z důvodů zaviněné hrubé nedbalosti, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. V případě, že odpovědní představitelé kompetentního orgánu kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané konkrétní církve nebo náboženské společnosti s personální kompetenci opakovaně úmyslně nesplní ustanovení § 4 odstavce 3 nebo odstavce 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tato církev nebo náboženská společnost - pokud Nejvyšší revoluční výbor nerozhodne jinak - rozpustí, a veškerý hmotný i nehmotný majetek rozpuštěné církve nebo náboženské společnosti se zkonfiskuje a zabaví v prospěch revolučního státu.

(8) Každému duchovnímu, katechetovi, učiteli nebo jakémukoliv vedoucímu pracovníkovi kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, který nesplňuje nebo později přestane splňovat kteroukoliv z podmínek § 4 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, a úmyslně si nesplní svoji povinnost uvedenou v ustanovení § 4 odstavce 4 nebo odstavce 6 Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud tak učiní pouze z důvodů zaviněné hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 5 – Zločin proti Tělu a Krvi Ježíše Krista

(1) Zločinu proti Tělu a Krvi Ježíše Krista se dopustí každý, kdo buď nějak zneuctí katolickým nebo pravoslavným knězem konsekrovanou svatou hostii, hostie či víno v kalichu formou transubstanciace proměněné na Tělo a Krev Ježíše Krista, nebo jakkoliv jinak pohodí eucharistické způsoby, nebo kdo je odnese, nebo si ponechá k svatokrádežnému účelu.

(2) Pachateli zločinu proti Tělu a Krvi Ježíše Krista se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 6 – Zločin útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství

(1) Zločinu útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství se dopustí každý, kdo se dopustí jakéhokoliv verbálního nebo jiného útoku nebo kritiky, včetně jakéhokoliv popírání nebo naopak tvrzení, či zpochybňování nebo zlehčování, či tendenčně negativistického vykreslování katolické církve nebo pravoslavní církve.

(2) Zločinu útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství se dopustí každý, kdo se dopustí jakéhokoliv verbálního nebo jiného útoku nebo kritiky, včetně jakéhokoliv popírání nebo naopak tvrzení, či zpochybňování nebo zlehčování, či tendenčně negativistického vykreslování čehokoliv, co uráží, popřípadě svým obsahem je objektivně způsobilé jakkoliv urazit či vyznít urážlivě, neuctivě anebo nelichotivě pro:

a) katolickou církev nebo pravoslavnou církev, nebo

b) křesťanství, nebo

c) monoteizmus, nebo

d) náboženství vůbec.

(3) Zločinu útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství podle ustanovení prvního nebo druhého odstavce § 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se dopustí rovněž každý, kdo vzbuzuje proti katolické církvi či pravoslavné církvi, křesťanství, monoteizmu či náboženství vůbec jakékoliv negativní emoce.

(4) Bylo-li kterýmkoliv ze zločinů útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství, který je uveden v odstavci prvním, druhém nebo třetím § 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo sveden k odpadu od své náboženské víry nebo jakkoliv zviklán ve své náboženské víře,

anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy katolické církvi, nebo pravoslavné církvi, nebo křesťanství, nebo monoteizmu nebo vůbec náboženství,

pachateli kteréhokoliv ze zločinů útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání kteréhokoliv ze zločinů útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci, druhém odstavci nebo třetím odstavci § 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována kterákoliv z těchto příslušných skutkových podstat kteréhokoliv ze zločinů útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(6) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v čtvrtém odstavce a ani v pátém odstavci § 6 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

(6) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti pravé církvi Kristově, křesťanství a náboženství se nikdy nepovažuje nenásilný verbální či písemný útok či kritika, která je imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka vycházející imanentně ve své kritice z učení víry a morálky jaké katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, anebo jaké zastávala kdykoliv ať již ve své bližší anebo i vzdálenější minulosti.

 

§ 7 – Zločin útoku proti Bohu zasvěceným osobám

(1) Zločin útoku proti Bohu zasvěceným osobám se vztahuje na ochranu kohokoliv z papežů, patriarchů, biskupů, vladyků, kněží, řeholníků, řeholnic, poustevníků, poustevnic, katechetů, ministrantů, kostelníků, zákristiánů, ale i všem ostatním věřícím, kteří nějakým způsobem přináleží ke katolické církvi nebo k pravoslavní církvi. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti těmto ve větě první uvedeným Bohu zasvěceným osobám má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážky, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně slouží Pánu Bohu.

(2) Zločin útoku proti Bohu zasvěceným osobám se vztahuje na ochranu kohokoliv z papežů, patriarchů, biskupů, vladyků, kněží, řeholníků, řeholnic, poustevníků, poustevnic, které coby katolíci a pravoslavní zachovávají celoživotní celibát spojený s celoživotním panictvím nebo panenstvím. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti těmto ve větě první uvedeným Bohu zasvěceným osobám má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážky, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě důsledně zachovávají celoživotní panictví nebo panenství.

(3) Zločin útoku proti Bohu zasvěceným osobám se vztahuje na ochranu kohokoliv z Bohu zasvěcených vdovců nebo Bohu zasvěcených vdov, nebo jiných podobně Bohu zasvěcených osob, které coby katolíci a pravoslavní zachovávají od okamihu svého zasvěcení se Bohu celoživotní absolutní sexuální zdrženlivost pro celý ostatek svého života. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti těmto ve větě první uvedeným Bohu zasvěceným osobám má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážky, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě důsledně zachovávají absolutní sexuální zdrženlivost pro celý ostatek svého života.

(4) Zločin útoku proti Bohu zasvěceným osobám se vztahuje i na ochranu osob přináležející k jakémukoliv náboženství, víře nebo k jakékoliv církvi či náboženské společnosti, pokud jsou osobami, které z náboženských důvodů jsou mnichy, mniškami, poustevníky, poustevnicemi anebo jakýmikoliv jinými osobami vědomě a záměrně zachovávajícími celoživotní celibát spojený s celoživotním panictvím nebo panenstvím, anebo alespoň osobami, které od určitého okamihu ve svém životě vědomě a záměrně zachovávají absolutní sexuální zdrženlivost po celý ostatek svého života. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti těmto ve větě první uvedeným Bohu zasvěceným osobám má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážky, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě důsledně zachovávají celoživotní panictví nebo panenství, nebo že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě důsledně zachovávají absolutní sexuální zdrženlivost pro celý ostatek svého života.

(5) Bylo-li kterýmkoliv ze zločinů útoku proti Bohu zasvěceným osobám, který je uveden v odstavci prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo sveden k odpadu od své náboženské víry či vysoce mravního života nebo jakkoliv zviklán ve své náboženské víře, či vysoce mravním životě,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy na dobré pověsti či jiné ujmy buď v odstavci prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedeným konkrétním Bohu zasvěceným osobám, anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy na dobré pověsti v odstavci prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedeným Bohu zasvěceným osobám v abstraktní rovině,

pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů útoku proti Bohu zasvěceným osobám uvedených v odstavci prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(6) Rovněž tak i pachateli, který připravoval, pokusil se, nebo dokonce spáchal kterýmkoliv ze zločinů útoku proti Bohu zasvěceným osobám, který je uveden v odstavci prvním, druhém, třetím nebo čtvrtém § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(7) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v pátém odstavci a ani v šestém odstavci § 7 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů útoku proti Bohu zasvěceným osobám uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

(8) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohu zasvěceným osobám se nepovažuje nenásilný verbální či písemný útok či kritika, která je imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka vycházející imanentně ve své kritice z učení víry a morálky jaké katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, anebo jaké zastávala kdykoliv ať již ve své bližší anebo i vzdálenější minulosti.

(9) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohu zasvěceným osobám se nepovažuje nenásilný verbální či písemný útok či kritika, která je imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka vycházející imanentně ve své kritice z učení víry a morálky, která je, pokud jde o výši mravních nároků, co do mravní úrovně svého pohledu alespoň přibližně srovnatelná s tím učením morálky, jaké katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, a to bez ohledu na tu či onu náboženskou příslušnost kritizující osoby.

(10) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohu zasvěceným osobám se nepovažuje nenásilný verbální či písemný útok či kritika, která je jinak obvykle imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka, která je ve své kritice alespoň přibližně podobná katolickému či pravoslavnému učení a morálky pokud jde o výši v této kritice obsažených mravních nároků, které co do mravní úrovně svého pohledu alespoň přibližně odpovídají učení morálky, jaké katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, a to i v tom případě, kdy touto kritizující osobou je osoba bez jakékoliv náboženské příslušnosti.

 

§ 8 – Zločin útoku proti Bohem založené instituci manželství

(1) Zločin útoku proti Bohem založené instituci manželství se vztahuje na ochranu všech osob žijících v řádném svátostním svazku manželském, pokud jde o osoby katolického nebo pravoslavného věrovyznání. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážky, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob uvedených ve větě první z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě, důsledně se rozhodli pro celoživotní zachovávání manželské věrnosti v v souladu s Božími mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželstvím spojujícího jednoho muže s jednou ženou do celoživotního manželského svazku.

(2) Zločin útoku proti Bohem založené instituci manželství se vztahuje i na ochranu všech ostatních osob mimo katolické církve a pravoslavní církve bez ohledu na jejich náboženské vyznání, za předpokladu, že řádně uzavřeli své manželství církevní formou před kompetentním oddávajícím orgánem své vlastní církve či náboženské společnosti, a kteří žijí v souladu s mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželstvím spojujícího jednoho muže s jednou ženou, přičemž ani jeden z těchto manželů nevstupoval do tohoto manželského svazku coby osoba již jednou ženatá či vdaná, vyjma případu, kdy předešlé manželství již řádně zaniklo, a to zaniklo pouze jen a jen smrtí druhého manželského partnera a nijak jinak. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážení, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob uvedených ve větě první z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě, důsledně se rozhodli pro celoživotní zachovávání manželské věrnosti v souladu s Božími mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželstvím spojujícího jednoho muže s jednou ženou do celoživotního manželského svazku.

(3) Zločin útoku proti Bohem založené instituci manželství se vztahuje i na ochranu všech osob bez jakéhokoliv náboženského vyznání, za předpokladu, že řádně uzavřeli své manželství ať již jakoukoliv církevní anebo vůbec i mimocírkevní světskou formou, kde k uzavření manželství došlo před mimocírkevním orgánem, který však ale byl k uzavírání manželství kompetentním orgánem podle platné legislativy místa a doby, kde bylo toto manželství řádně uzavřeno, a kteří žijí v souladu s mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželstvím spojujícího jednoho muže s jednou ženou, přičemž ani jeden z těchto manželů nevstupoval do tohoto manželského svazku coby osoba již jednou ženatá či vdaná, vyjma případu, kdy předešlé manželství již řádně zaniklo, a to zaniklo pouze jen a jen smrtí druhého manželského partnera a nijak jinak. Naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství má charakter jakéhokoliv fyzického, písemného, verbálního nebo jakéhokoliv jiného útoku, urážení, kritiky, zlehčování, zesměšňování, či jakéhokoliv jiného nepravdivého nebo tendenčně negativistického vykreslování těchto osob uvedených ve větě první z těch důvodů, že jsou osobami, které upřímně, vědomě a cílevědomě, důsledně se rozhodli pro celoživotní zachovávání manželské věrnosti v souladu s Božími mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželstvím spojujícího jednoho muže s jednou ženou do celoživotního manželského svazku.

(4) Bylo-li kterýmkoliv ze zločinů útoku proti Bohem založené instituci manželství, který je uveden v odstavci prvním, druhém nebo třetím § 8 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo sveden k odpadu od své náboženské víry či vysoce mravního života nebo jakkoliv zviklán ve své náboženské víře, či vysoce mravním životě,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy na dobré pověsti nebo jiné ujmu buď v odstavci prvním, druhém nebo třetím § 8 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedeným konkrétním osobám manželů, které upřímně, vědomě a cílevědomě, důsledně se rozhodli pro celoživotní zachovávání manželské věrnosti v souladu s Božími mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželství spojujícího jednoho muže s jednou ženou do celoživotního manželského svazku, anebo vůbec bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy na dobré pověsti nebo jiné ujmy v odstavci prvním, druhém nebo třetím § 8 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka osobám manželů coby osobám, které upřímně, vědomě a cílevědomě, důsledně se rozhodli pro celoživotní zachovávání manželské věrnosti v souladu s mravními normami uspořádaným životem v řádném heterosexuálním monogamním manželství spojujícího jednoho muže s jednou ženou do celoživotního manželského svazku v abstraktní rovině,

pachateli kteréhokoliv ze zločinů útoku proti Bohem založené instituci manželství se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) Rovněž tak i pachateli, který připravoval, pokusil se, nebo dokonce spáchal kterýmkoliv ze zločinů útoku proti Bohem založené instituci manželství, který je uveden v odstavci prvním, druhém nebo třetím § 8 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(6) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených ve čtvrtém odstavci a ani v pátém odstavci § 8 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli kteréhokoliv z těchto zločinů útoku proti Bohem založené instituci manželství uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

(7) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství se nepovažuje kritika, která je imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka vycházející imanentně ve své kritice z učení víry a morálky jaké katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, anebo jaké zastávala kdykoliv ať již ve své bližší anebo i vzdálenější minulosti.

(8) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství se nepovažuje útok či kritika, která je imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka vycházející imanentně ve své kritice z učení víry a morálky, která je, pokud jde o výši mravních nároků, co do mravní úrovně svého pohledu ve své mravní přísnosti přinejmenším na té úrovni přísnosti v oblasti mravů, které katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, a to bez ohledu na tu či onu náboženskou příslušnost kritizující osoby.

(9) Za naplnění skutkové podstaty zločinu útoku proti Bohem založené instituci manželství se nepovažuje útok či kritika, která je jinak obvykle imanentní názorové sféře hluboce nábožensky věřícího člověka, která je ve své kritice pokud jde o výši mravních nároků, co do mravní úrovně svého pohledu ve své mravní přísnosti přinejmenším na té úrovni přísnosti v oblasti mravů, které katolická církev nebo pravoslavní církev zastává v současnosti, a to i v tom případě, kdy touto kritizující osobou je osoba bez jakékoliv náboženské příslušnosti.

 

§ 9 – Zločin vnějšího vměšování se do vnitřních věcí církví a náboženských společností

(1) Zločinu vnějšího vměšování se do vnitřních věcí církví a náboženských společností se dopustí každý, kdo aniž by byl sám vůbec někdy řádným členem příslušné církve či náboženské společnosti, nebo který byl již z dotyčné církve nebo náboženské společnosti exkomunikován, nebo suspendován, nebo jakýmkoliv jiným způsobem propuštěn či vyloučen podle předpisů dotyčné církve nebo náboženské společnosti, přesto však ale i navzdory těmto výše uvedeným skutečnostem tento pachatel, ač sice nikdy nebyl, anebo v dané době není již více členem příslušné církve či náboženské společnosti, přesto však nějakým způsobem v rozporu s interními předpisy dotyčné církve nebo náboženské společnosti vyvíjí zvenčí jakýkoliv fyzický, psychologický nebo jiný nátlak, vyhrožuje, zastrašuje, vydírá nebo se jakkoliv jinak vměšuje či usiluje o vměšování:

a) do věroučných nebo mravoučných otázek, doktríny víry nebo morálky, věroučné či mravoučné teologie, učení, stanovisek, instrukce věřícím v oblasti víry či morálky, popřípadě s věroučnými či mravoučnými otázkami spojené i otázky církevní disciplíny, nebo

b) do vnitřní konstituce, statutu nebo jinak nazvaného organizačního řádu či jinak nazvaných organizačních pravidel fungování kterékoliv z církví nebo náboženských společností upravujících kreaci svých vlastních orgánů, funkcionářů, církevních představených, nebo vzájemných vztahů mezi jednotlivými církevními orgány, nebo rozsah kompetencí jednotlivých církevních orgánů, funkcionářů nebo církevních představených, nebo

c) do personálních otázek jednotlivých církví nebo náboženských společností v oblasti personálního obsazování jednotlivých církevních úřadů, orgánů, funkcionářů, církevních představených, či jiných míst duchovních obsazovaných v souladu s interními předpisy dotyčné církve či náboženské společnosti ať již jmenováním, volbou, losováním anebo i jakýmkoliv jiným způsobem, nebo

d) do otázek způsobilosti či nezpůsobilosti duchovních plus i do jakýchkoliv jiných vnitřních disciplinárních personálních otázek, které jsou vnitřní věcí příslušné církve či náboženské společnosti, nebo

e) s úmyslem nezákonným způsobem přinutit osobu, která v dotyčné církvi nebo náboženské společnosti vykonává určitý úřad, funkci, postavení nebo moc, aby v souladu s vůlí toho, kdo se takovýmto nezákonným způsobem vměšuje do vnitřních věcí dotyčné církve či náboženské společnosti něco udělala nebo záměrně opomenula udělat.

(2) Zločinu vnějšího vměšování se do vnitřních věcí církví a náboženských společností se dopustí i ten, kdo cokoliv daruje nebo slíbí proto, aby někdo vykonávající v dotyčné církvi nebo náboženské společnosti určitý církevní úřad, funkci, postavení nebo moc, aby něco udělal nebo záměrně opomenul udělat.

(3) Pachateli kteréhokoliv z těchto v odstavci prvním nebo v odstavci druhém § 9 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedených zločinů vnějšího vměšování se do vnitřních věcí církví a náboženských společností se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 10 – Zločin podvodu namířený proti majetku nebo dobré pověsti církve nebo náboženské společnosti, či subjektu vlastnícího Boží dům nebo hřbitov

(1) Zločinu podvodu namířeného proti majetku nebo dobré pověsti církve nebo náboženské společnosti, či subjektu vlastnícího Boží dům nebo hřbitov se dopustí každý, kdo s úmyslem způsobit církvi či náboženské společnosti, nebo jakémukoliv církevnímu či mimocírkevnímu subjektu, který je vlastníkem hřbitova, nebo k bohoslužebním účelům sloužícího kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny jakoukoliv škodu ať již na majetku nebo dobré pověsti jdoucí jakýmkoliv způsobem k hmotné nebo nehmotné ujmě církve či náboženské společnosti, nebo jdoucí jakýmkoliv způsobem k hmotné nebo nehmotné ujmě církevního či mimocírkevního subjektu, který je vlastníkem hřbitova, kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny tím, že:

a) ve veřejné, církevní nebo jiné relevantní listině uvede nepravdu, nebo

b) padělá, změní, zničí či zatají veřejnou, církevní nebo jakoukoliv jinou relevantní listinu, nebo

c) použije padělané či změněné veřejné, církevní nebo jakékoliv jiné relevantní listiny, nebo

(2) Skutková podstata zločinu podvodu namířeného proti majetku nebo dobré pověsti církve nebo náboženské společnosti, či subjektu vlastnícího Boží dům nebo hřbitov, k jejímuž spáchaní dojde formou použití padělané či změněné veřejné, církevní nebo jakékoliv jiné relevantní listiny podle ustanovení § 10 odstavce 1, písmena c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka je naplněna i v tom případě, kdy pachatel tohoto zločinu třebas i nevěděl, že svým jednáním může porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto Sjednoceným revolučním trestním zákoníkem o zločinech, přečinech i přestupcích, ač o tom vzhledem k okolnostem a ke svým osobním poměrům vědět měl a mohl.

(3) Pachateli kteréhokoliv z těchto v odstavci prvním nebo v odstavci druhém § 10 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedených zločinů podvodu namířeného proti majetku nebo dobré pověsti církve nebo náboženské společnosti, či subjektu vlastnícího Boží dům nebo hřbitov se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 11 – Zločin barbarského útoku proti církvi či náboženské společnosti, Božímu domu nebo hřbitovu

(1) Zločinu Útoku proti Božímu domu nebo hřbitovu se dopustí každý:

a) kdo provozování jakéhokoliv náboženského obřadu nebo náboženství ruší, nebo

b) zneuctí místo nebo jakoukoliv věc, která je určena k náboženskému účelu, nebo

c) znesvětí movitou nebo nemovitou posvátnou věc, nebo

d) kdo úmyslně zle nakládá nebo zneuctívajícím způsobem nakládá s věcmi, nářadím nebo předměty zasvěcenými, nebo jinak určenými k bohoslužbě.

(2) Rovněž tak zločinu Útoku proti Božímu domu nebo hřbitovu se dopustí každý, kdo na hřbitově, v kostele, v synagoze, v mešitě nebo v jakémkoliv jiném objektu určeném k bohoslužbě nebo jiným náboženským obřadům, k pietě nebo jinému náboženskému či pietnímu účelu:

a) něco odcizí, nebo

b) dopustí se vandalství, nebo jakéhokoliv jiného úmyslného poškození cizí věci, nebo

c) bez povolení otevře hrob nebo hrobku nebo urnu s lidskými ostatky anebo z pohřebiště svévolně odejme lidské ostatky, nebo

d) nebo se dopustí jakékoliv jiné hrubé neslušnosti.

(3) Pachateli kteréhokoliv z těchto v odstavci prvním nebo odstavci druhém § 11 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedených zločinů barbarského útoku proti církvi či náboženské společnosti, Božímu domu nebo hřbitovu se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 12 – Zločin porušování povinností při správě majetku církve či náboženské společnosti, Božího domu nebo hřbitova

(1) Zločinu porušování povinností při správě majetku církve či náboženské společnosti, Božího domu nebo hřbitovu se dopustí každý, kdo k újmě nebo škodě kterékoliv církve nebo náboženské společnosti či církevního nebo i mimocírkevního subjektu, který je vlastníkem hřbitova, kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny:

a)se dopustí nezákonného obohacení z mešního stipendia, nebo z jakékoliv sbírky, nebo z jakýchkoliv poskytnutých darů, nebo dotací, které byly vysbírány, darovány či poskytnuty dotyčné církvi či náboženské společnosti nebo jakémukoliv církevnímu či mimocírkevnímu subjektu, který je vlastníkem hřbitova, nebo k bohoslužebním účelům sloužícího kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny, nebo

b)dopustí se jakékoliv jiné krádeže, podvodu nebo zpronevěry spravovaného majetku jdoucí pokud jde o způsobenou škodu ať již na majetku nebo dobré pověsti jakýmkoliv způsobem k hmotné nebo nehmotné ujmě církve či náboženské společnosti, nebo jdoucí jakýmkoliv způsobem k hmotné nebo nehmotné ujmě církevního či mimocírkevního subjektu, který je vlastníkem hřbitova, kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny.

(2) Zločinu porušování povinností při správě majetku církve či náboženské společnosti, Božího domu nebo hřbitova se rovněž dopustí i ten, kdo bez souhlasu kompetentního orgánu dotyčné církve nebo náboženské společnosti, nebo kdo bez souhlasu kompetentního orgánu jakéhokoliv církevního či mimocírkevního subjektu, který je vlastníkem hřbitova, nebo k bohoslužebním účelům sloužícího kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny, peníze nebo jakýkoliv movitý nebo nemovitý majetek:

převede na jiný subjekt, nebo

půjčí, vypůjčí nebo pronajme, nebo

zatíží zástavním právem nebo ručitelským závazkem.

(3) Pachateli kteréhokoliv z těchto v odstavci prvním nebo odstavci druhém § 12 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedených zločinů barbarského útoku proti církvi či náboženské společnosti, Božímu domu nebo hřbitovu se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká osobní chamtivost na straně správce, který se celkově obohatil ve větším rozsahu než kolik činila celková částka součtu všech jeho řádných příjmů, které poctivě dosáhl u dotyčné církve nebo náboženské společnosti či církevního nebo i mimocírkevního subjektu, který je vlastníkem hřbitova, kostela, synagogy, mešity nebo jakkoliv jinak nazvané modlitebny, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

Hlava druhá: Zločiny svádění k odpadlictví

§ 13 – Zločin svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností)

(1) Katolická církev a pravoslavní církve jsou dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností). Podle ustanovení § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí dopustí každý, kdo v náboženském slova smyslu osobu pokřtěnou v katolické církvi nebo pravoslavné církvi, případně doposud zatím ještě nepokřtěného katolického nebo pravoslavného katechumena či nezletilé dítě jehož otec nebo matka je osobou pokřtěnou v katolické církvi nebo pravoslavné církvi, anebo je doposud zatím ještě nepokřtěným katolickým nebo pravoslavným katechumenem; slovem, písmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem svádí k odpadu kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností).

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností):

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive byl-li někdo sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo katolickou církev a současně i mimo pravoslavnou církev,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy ať již katolické církvi nebo pravoslavné církvi,

pachateli tohoto zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

§ 14 – Zločin svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se dopustí každý, kdo jakoukoliv pokřtěnou osobu, či případně doposud zatím ještě jakéhokoliv nepokřtěného katechumena či nezletilé dítě jehož otec nebo matka je pokřtěnou osobou anebo alespoň nepokřtěným katechumenem jakékoliv křesťanské církve nebo náboženské společnosti, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého; slovem, písmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem svádí k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec křesťanských církví a náboženských společností věřících v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 14 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 14 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec křesťanských církví a náboženských společností věřících v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, respektive byl-li někdo sveden kamkoliv jinam mimo katolickou církev, pravoslavnou církev a ostatní křesťanské církve nebo náboženské společnosti, jejímiž integrálními články křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy kterékoliv křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec křesťanských církví a náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 14 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 14 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

§ 15 – Zločin svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství, se dopustí každý, kdo jakoukoliv osobu, včetně i jakkoliv nazvanou osobu ucházející se o členství či nezletilé dítě, jehož otec nebo matka je příslušníkem či jakkoliv nazvaným uchazečem o členství v jakékoliv církvi nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství; slovem, písmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem svádí k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 15 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 15 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství, respektive byl-li někdo skutečně sveden kamkoliv jinam mimo katolickou církev, pravoslavnou církev, ostatní křesťanské církve a náboženské společnosti, jejímiž integrálními články křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého plus i ostatní církve a náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy kterékoliv církvi či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 15 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 15 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

§ 16 – Zločin svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Písma Svatého Starého zákona se dopustí každý, kdo jakoukoliv osobu, včetně i jakkoliv nazvaného uchazeče o členství, či nezletilé dítě, jehož otec nebo matka je příslušníkem či jakkoliv nazvaným uchazečem o členství v jakékoliv církvi nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 16 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Písma Svatého Starého zákona:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 16 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, respektive byl-li někdo skutečně sveden kamkoliv jinam mimo katolickou církev, pravoslavnou církev, ostatní křesťanské církve a náboženské společnosti, jejímiž integrálními články křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ostatní církve a náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, plus i ostatní církve a náboženské společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy kterékoliv církvi nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 16 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 16 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

§ 17 – Zločin svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha se dopustí každý, kdo jakoukoliv osobu, včetně i jakkoliv nazvaného uchazeče o členství, či nezletilé dítě, jehož otec nebo matka je příslušníkem či jakkoliv nazvaným uchazečem o členství v jakékoliv monoteistické církvi nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 17 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 17 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, respektive byl-li někdo skutečně sveden kamkoliv jinam mimo katolickou církev, pravoslavnou církev, ostatní křesťanské církve a náboženské společnosti, jejímiž integrálními články křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ostatní církve a náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, ostatní církve a náboženské společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona plus ostatní monoteistické církve a monoteistické náboženské společnosti zahrnující křesťany, židy a muslimy společně věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy kterékoliv monoteistické církvi nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 17 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 17 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

§ 18 – Zločin svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od institucionalizovaných církví a náboženských společností se dopustí každý, kdo jakoukoliv osobu, včetně i jakkoliv nazvaného uchazeče o členství, či nezletilé dítě, jehož otec nebo matka je příslušníkem či jakkoliv nazvaným uchazečem o členství v jakékoliv revolučním státem registrované nebo uznané církvi nebo náboženské společnosti; slovem, písmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem svádí k odpadu kamkoliv jinam mimo náboženskou sféru revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společenství, a to bez ohledu na to, zda-li ji svádí buď k nějaké takové církvi či náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností anebo mimo rámec institucionalizovaných církví a náboženství vůbec.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 18 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 18 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností respektive byl-li někdo skutečně sveden kamkoliv jinam mimo katolickou církev, pravoslavnou církev, ostatní křesťanské církve a náboženské společnosti, jejímiž integrálními články křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, ostatní církve a náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, ostatní církve a náboženské společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, ostatní monoteistické církve a monoteistické náboženské společnosti věřící pouze jen jednoho jediného Boha plus i všechny ostatní revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve a náboženské společnosti,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí způsobení nějaké ujmy kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církvi nebo náboženské společnosti,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností k odpadu kamkoliv jinam mimo rámec sféry revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 18 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 18 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

(5) Samotné svádění takové osoby - která je i podle předpisů revolučního státu revolučním státem skutečně pokládána za osobu bez jakéhokoliv náboženského věrovyznání – ke přijetí náboženství, respektive vstupu do církve nebo náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou církví či náboženskou společností není trestné.

 

§ 19 – Zločin svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu

(1) Zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu se dopustí každý, kdo jakoukoliv osobu, která ať již jakýmkoliv způsobem věří v existenci Boha, včetně i jakéhokoliv ateistu nebo agnostika, který sice nevěří v existenci Boha, ale přechodně začal mít určité pochybnosti o tom, zda-li Bůh možná přece jen existuje, či nezletilé dítě, jehož otec nebo matka věří v existenci Boha anebo jeho otec či matka coby ateista nebo agnostik sice nevěří v existenci Boha, ale přechodně začal mít určité pochybnosti o tom, zda-li Bůh možná přece jen existuje; slovem, písmem nebo jakýmkoliv jiným způsobem svádí k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu.

(2) Bylo-li v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 19 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu:

a) dáno veřejné pohoršení minimálně jedné osoby,

b) nebo byl-li někdo ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 19 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně sveden k odpadu od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu,

c) anebo bylo-li s tím spojeno jakékoliv jiné nebezpečí, že by něčí víra v existenci Boha mohla tím být zviklána,

pachateli zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu se uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od desíti až do dvaceti let; přičemž byla-li při tom veliká zlomyslnost nebo veliká nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Spáchal-li pachatel zločin, nebo pokusil-li se pachatel spáchat zločin, nebo připravoval-li se pachatel na spáchání zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu v tom rámci a v těch mezích, jak je v prvním odstavci § 19 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka formulována tato skutková podstata zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem nebo jiným obdobně účinným způsobem, tak se pachateli vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Není-li tu ale žádné z okolností uvedených v druhém odstavci a ani v třetím odstavci § 19 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak se pachateli zločinu svádění k odpadlictví od víry v existenci Boha směrem k agnosticizmu nebo ateizmu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let.

 

Hlava třetí: Zločiny porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí

§ 20 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností)

(1) Katolická církev a pravoslavní církve jsou dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností). Každý v katolické církvi nebo v pravoslavní církvi pokřtěný otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče, je povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby ve vztahu ke každému jednomu ze svých dětí tato osoba ohledem řádného náboženského začlenění dítěte si splnila alespoň jednu z těchto svých dvou základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi,

b) nebo zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví.

(2) Je-li alespoň jeden z rodičů či osob stojících na místě pokrevních rodičů osobou pokřtěnou v katolické církvi nebo v pravoslavní církvi, má povinnost udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby každé jedno z vlastních dětí řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi či některé z pravoslavných církví, čemuž odpovídá obligatorní povinnost druhého rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, který nebyl pokřtěn v katolické církvi a ani v pravoslavní církvi, aby strpěl pokřtění každého jednoho z těchto dětí buď v Katolické Církvi nebo v některé z pravoslavných církvích. Zodpovědnost za splnění jedné ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) a písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka mají v úplně stejném rozsahu oba rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, a tedy i ten z rodičů či osob stojících na místě pokrevného rodiče, který sám o sobě není osobou, která přijala svatý křest v katolické církvi či pravoslavné církvi.

(3) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto dvou povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých dvou povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností), za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu rodiči, který pouze žije v manželském svazku s osobou katolického věrovyznání či pravoslavného věrovyznání, lze-li nesplnění ani jedné z těchto dvou povinností spravedlivě přičíst k vině i tohoto rodiče, pokud i o něm platí, že bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých dvou povinností. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze dvou povinností uvedených v ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 20 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 21 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

(1) Zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se dopustí každá osoba, která v křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče, je tato osoba povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby pro každého jednoho ze svých dětí si splnila alespoň jednu z těchto svých čtyř základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi, nebo

b) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v té dané křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, a v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče – otce či matky sama byla pokřtěna, nebo

d) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(2) Je-li alespoň jeden z rodičů či osob stojících na místě pokrevních rodičů osobou pokřtěnou v kterékoliv z křesťanských církví nebo náboženských společností jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, má povinnost udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby každé jedno z vlastních dětí řádně a platně přijalo svátost křtu v katolické Církvi či v některé z pravoslavných církví, nebo v rámci té dané křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, a v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče – otce či matky sama byla pokřtěna, nebo v kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, čemuž odpovídá obligatorní povinnost druhého rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, který sám nebyl pokřtěn v žádné z křesťanských církví nebo křesťanských náboženských společností, jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, aby strpěl pokřtění každého jednoho z těchto dětí buď v Katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církvích, nebo v rámci kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Zodpovědnost za splnění jedné ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka mají v úplně stejném rozsahu oba rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, a tedy i ten z rodičů či osob stojících na místě pokrevného rodiče, který sám o sobě není osobou, která přijala svatý křest v křesťanské církví či křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(3) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto čtyř povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých čtyř povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do křesťanských církví a křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu rodiči, který pouze žije v manželském svazku s osobou jakéhokoliv křesťanského vyznání kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, lze-li nesplnění ani jedné z těchto čtyř povinností spravedlivě přičíst k vině i tohoto rodiče, pokud i o něm platí, že bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých čtyř povinností. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze čtyř povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c) nebo písmene d) prvního odstavce § 21 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 22 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství

(1) Zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství se dopustí každá osoba, která byla v minulosti pokřtěna nebo jiným příslušným adekvátním způsobem začleněna do církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče je povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby pro každého jednoho ze svých dětí si splnila alespoň jednu z těchto svých pěti základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi, nebo

b) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v kterékoliv jiné křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do té dané církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství a v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl pokřtěn nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo

e) zabezpečit, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(2) Je-li alespoň jeden z rodičů či osob stojících na místě pokrevních rodičů osobou pokřtěnou nebo jiným příslušným adekvátním způsobem osobou začleněnou do církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, je coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby každé jedno z vlastních dětí řádně a platně přijalo svátost křtu v katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do  té dané církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, a v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl pokřtěn nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, čemuž odpovídá obligatorní povinnost druhého rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, který nebyl pokřtěn v žádné z církví nebo náboženských společností hlásících se ke křesťanství, aby strpěl pokřtění každého jednoho z těchto dětí buď v Katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v rámci kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo pokřtění či jiné příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásících se ke křesťanství. Zodpovědnost za splnění jedné z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c, písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka mají v úplně stejném rozsahu oba rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, a tedy i ten z rodičů či osob stojících na místě pokrevného rodiče, který sám o sobě není osobou, která byla pokřtěna v církví či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(3) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto pěti povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých pěti povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu rodiči, který pouze žije v manželském svazku s osobou jakéhokoliv vyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, lze-li nesplnění ani jedné z těchto pěti povinností spravedlivě přičíst k vině i tohoto rodiče, pokud i o něm platí, že bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých pěti povinností. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá z pěti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d) nebo písmene e) prvního odstavce § 22 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 23 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona

(1) Zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona se dopustí každá osoba, která byla v minulosti ať již jakýmkoliv příslušným adekvátním způsobem začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče je povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby pro každého jednoho ze svých dětí si splnila alespoň jednu z těchto svých šesti základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi, nebo

b) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v kterékoliv jiné křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do jakékoliv jiné církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do té dané církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo

f) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(2) Je-li alespoň jeden z rodičů či osob stojících na místě pokrevních rodičů osobou příslušným adekvátním způsobem formálně začleněnou do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, je coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby každé jedno z vlastních dětí řádně a platně přijalo svátost křtu v katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do  té dané církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, čemuž odpovídá obligatorní povinnost druhého rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, který nebyl příslušným adekvátním způsobem začleněn do žádné církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, aby strpěl pokřtění každého jednoho z těchto dětí buď v Katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v rámci kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo pokřtění či jiné příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásících se ke křesťanství, nebo příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona. Zodpovědnost za splnění jedné ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c, písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka mají v úplně stejném rozsahu oba rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, a tedy i ten z rodičů či osob stojících na místě pokrevného rodiče, který sám o sobě není osobou, která byla příslušným adekvátním způsobem formálně začleněna do  jakékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(3) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto šesti povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých šesti povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do církví a náboženských společností společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu rodiči, který pouze žije v manželském svazku s osobou jakéhokoliv vyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, lze-li nesplnění ani jedné z těchto šesti povinností spravedlivě přičíst k vině i tohoto rodiče, pokud i o něm platí, že bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých šesti povinností. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze šesti povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e) nebo písmene f) prvního odstavce § 23 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 24 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do monoteistických církví a náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha

(1) Zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do monoteistických církví a náboženských společností zahrnující křesťany, židy a muslimy společně věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha se dopustí každá osoba, která byla v minulosti ať již jakýmkoliv příslušným adekvátním způsobem začleněna do kterékoliv monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče je povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby pro každého jednoho ze svých dětí si splnila alespoň jednu z těchto svých sedmi základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi, nebo

b) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v kterékoliv jiné křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do jakékoliv jiné církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do té dané monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo

g) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(2) Je-li alespoň jeden z rodičů či osob stojících na místě pokrevních rodičů osobou příslušným adekvátním způsobem formálně začleněnou do kterékoliv monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, je coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče povinna udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby každé jedno z vlastních dětí řádně a platně přijalo svátost křtu v katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do  té dané monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, v níž i on coby otec dítěte, matka dítěte nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče sám byl příslušným adekvátním způsobem formálně začleněn, nebo aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do  kterékoliv monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, čemuž odpovídá obligatorní povinnost druhého rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, který nebyl příslušným adekvátním způsobem začleněn do žádné monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, aby strpěl pokřtění každého jednoho z těchto dětí buď v Katolické Církvi, nebo v některé z pravoslavných církví, nebo v rámci kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo pokřtění či jiné příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásících se ke křesťanství, nebo příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo příslušné adekvátní začlenění v rámci kterékoliv monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha. Zodpovědnost za splnění jedné ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c, písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka mají v úplně stejném rozsahu oba rodiče či osoby na místě pokrevného rodiče, a tedy i ten z rodičů či osob stojících na místě pokrevného rodiče, který sám o sobě není osobou, která byla příslušným adekvátním způsobem formálně začleněna do  kterékoliv monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(3) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto sedmi povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých sedmi povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do monoteistických církví a náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu rodiči, který pouze žije v manželském svazku s osobou jakéhokoliv vyznání kterékoliv monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, lze-li nesplnění ani jedné z těchto sedmi povinností spravedlivě přičíst k vině i tohoto rodiče, pokud i o něm platí, že bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých sedmi povinností. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmena a), písmena b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 24 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se i tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 25 – Zločin porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví nebo náboženských společností

(1) Zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví nebo náboženských společností se dopustí každá osoba bez ohledu na své náboženské věrovyznání, a to včetně i těch osob, které samotné jsou bez jakéhokoliv věrovyznání, které coby otec dítěte, matka dítěte, nebo jiná osoba na místě pokrevného rodiče mají povinnost udělat maximum, co lze vzhledem k okolnostem reálně žádat, aby pro každého jednoho ze svých dětí si splnila alespoň jednu z těchto svých sedmi základních povinností:

a) zabezpečit, aby dítě řádně a platně přijalo svátost křtu v Katolické Církvi, nebo

b) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit, aby bylo dítě řádně a platně pokřtěno v kterékoliv jiné křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit, aby bylo dítě pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv jiné monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, nebo

g) zabezpečit, aby bylo dítě příslušným adekvátním způsobem formálně přijato do kterékoliv jiné revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti.

(2) Zemře-li dítě dříve než-li byla ve vztahu k němu splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e) písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 25 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, plus lze-li nesplnění ani jedné z těchto sedmi povinností spravedlivě přičíst k vině rodiče, který bez závažné překážky nezajistil splnění ani jedné z těchto svých sedmi povinností, tak se tento rodič dopustil zločinu porušení povinností řádného náboženského začlenění dětí do revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již sedmý rok svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 25 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Zjistí-li Výbor na obranu revoluce, že dítě dosáhlo již věku půl roku svého života aniž by ve vztahu k němu byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 25 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 25 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku sedmi let, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale aniž by to Výbor pro obranu revoluce sám zjistil, učiní-li rodiče zcela dobrovolně z vlastní iniciativy úkon směřující k tomu, aby byla splněna některá ze sedmi povinností uvedených v ustanovení písmene a), písmene b), písmene c), písmene d), písmene e), písmene f) nebo písmene g) prvního odstavce § 25 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka až poté, co jejich dítě dosáhlo věku šesti měsíců, tak se tomuto rodiči uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

Hlava čtvrtá: Zločiny porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí

§ 26 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností)

(1) Katolická církev a pravoslavní církve jsou dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností).

Každé dítě, které přijalo svátost křtu v katolické církvi nebo v pravoslavní církvi má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto dvou povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o příslušnou náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají své povinnosti vůči svým dětem katolického věrovyznání a pravoslavného věrovyznání tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání bylo v předškolním zařízení, ve školním zařízení, v nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo v jakémkoliv jiném obdobném zařízení zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, která je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo dokonce dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive příslušné katolické církve nebo pravoslavné církve tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná křesťanská církev s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive katolická církev či pravoslavná církev nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách jeho křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive příslušné katolické církve nebo pravoslavné církve se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho křesťanskou církví s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive příslušné katolické církve nebo pravoslavné církve nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách jeho křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. ať již jeho katolické církve nebo jeho pravoslavné církve se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob na místě pokrevních rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv z těchto dvou křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. svobodná volba buď volba katolické církve nebo volba pravoslavné církve, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy od prvního dne, kdy byla poskytována dítěti nepříslušející náboženská výuka a výchova marně uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce. A úplně totéž platí i v tom případě, kdy dítěti nebyla poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu jeho křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. buď jeho katolické církve nebo jeho pravoslavné církve, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení § 1, § 6, § 7, § 8, nebo § 13 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 26 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka , tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 26 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

§ 27 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do křesťanských církví nebo křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

(1) Každé dítě, které přijalo svátost křtu v kterékoliv křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejichž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto čtyř povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství té dané křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, v níž i dotyčné dítě samo bylo řádně pokřtěno, nebo

d) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o příslušnou náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají své povinnosti vůči svým dětem křesťanského věrovyznání kterékoliv křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě křesťanského věrovyznání kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, bylo v předškolním zařízení, ve školním zařízení, v nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo v jakémkoliv jiném obdobném zařízení zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, která je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo dokonce dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu křesťanské církvi či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná křesťanská církev či křesťanská náboženská společnost společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách jeho křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho křesťanskou církví či křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách jeho křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob na místě pokrevních rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejím integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy od prvního dne, kdy byla poskytována dítěti nepříslušející náboženská výuka a výchova marně uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce. A úplně totéž platí i v tom případě, kdy dítěti nebyla poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu jeho křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 14, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), i), j), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do křesťanských církví nebo křesťanských náboženských společností, jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 27 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 27 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

§ 28 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do církví nebo náboženských společností hlásících se ke křesťanství

(1) Každé dítě, které přijalo křest nebo bylo jiným příslušným adekvátním způsobem začleněno do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto pěti povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství té dané církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, v níž i dotyčné dítě samo bylo řádně pokřtěno nebo jiným příslušným adekvátním způsobem formálně začleněno, nebo

e) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o příslušnou náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají své povinnosti vůči svým dětem věrovyznání kterékoliv církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, bylo v předškolním zařízení, ve školním zařízení, v nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo v jakémkoliv jiném obdobném zařízení zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, která je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo dokonce dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná církev či náboženská společnost hlásící se ke křesťanství nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách jeho církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho církví či náboženskou společností hlásící se ke křesťanství nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách jeho církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob stojících na místě pokrevních rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společností hlásící se ke křesťanství, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy od prvního dne, kdy byla poskytována dítěti nepříslušející náboženská výuka a výchova marně uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce. A úplně totéž platí i v tom případě, kdy dítěti nebyla poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu jeho církve či náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 15, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), h), l), m), n), o), p), r), s) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do církví nebo náboženských společností hlásících se ke křesťanství podle ustanovení § 28 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 28 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

§ 29 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do církví nebo náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona

(1) Každé dítě, které bylo příslušným adekvátním způsobem začleněno do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto šesti povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství té dané církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, do níž i dotyčné dítě samo bylo příslušným adekvátním způsobem formálně začleněno, nebo

f) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o příslušnou náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají své povinnosti vůči svým dětem věrovyznání kterékoliv církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, bylo v předškolním zařízení, ve školním zařízení, v nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo v jakémkoliv jiném obdobném zařízení zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, která je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo dokonce dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná církev či náboženská společnost společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách jeho církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho církví či náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách jeho církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob na místě pokrevných rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy od prvního dne, kdy byla poskytována dítěti nepříslušející náboženská výuka a výchova marně uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce. A úplně totéž platí i v tom případě, kdy dítěti nebyla poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu jeho církve či náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 16, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l), m), o), r) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do církví nebo náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 29 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

§ 30 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha

(1) Každé dítě, které bylo příslušným adekvátním způsobem začleněno do kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto sedmi povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství té dané monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, do níž i dotyčné dítě samo bylo příslušným adekvátním způsobem formálně začleněno, nebo

g) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o příslušnou náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají své povinnosti vůči svým dětem věrovyznání kterékoliv monoteistické církve či monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě věrovyznání kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, bylo v předškolním zařízení, ve školním zařízení, v nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo v jakémkoliv jiném obdobném zařízení zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, která je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo dokonce dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná monoteistická církev či monoteistická náboženská společnost věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 29 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách jeho monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho monoteistickou církví či monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 17, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách jeho monoteistické církve či monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob na místě pokrevných rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy od prvního dne, kdy byla poskytována dítěti nepříslušející náboženská výuka a výchova marně uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce. A úplně totéž platí i v tom případě, kdy dítěti nebyla poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu jeho monoteistické církve či náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 6, § 7, § 8, § 17, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 17, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 17, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 17, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 17 nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do monoteistických církví nebo náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 30 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

§ 31 – Zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví nebo náboženských společností

(1) Každé dítě, které bylo příslušným adekvátním způsobem začleněno ať již do kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, má vůči svému otci i matce nebo jiným osobám, které jsou na místě pokrevních rodičů, ale i vůči kompetentním a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědným pracovníkům a jiným osobám předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu právo, aby pro něj byla splněna ohledem jeho řádné náboženské výuky a výchovy alespoň jedna z těchto sedmi povinností:

a) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství Katolické církve, nebo

b) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství některé z pravoslavných církví, nebo

c) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv křesťanské církve či křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv monoteistické církve nebo náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, nebo

g) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství té dané revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, do níž i dotyčné dítě samo bylo příslušným adekvátním způsobem formálně začleněno, nebo

g) zabezpečit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte v náboženství kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti.

(2) Především samotný revoluční stát a jeho úřady pečují o náboženskou výchovu všech dětí, které jsou buď státními občany revolučního státu nebo osobami cizí státní příslušnosti či osobami bez jakékoliv státní příslušnosti, pokud mají trvalý pobyt na území revolučního státu. To však ale nic nemění na tom, že i samotní rodiče mají zde své povinnosti vůči těmto svým dětem tak, jak je to stanoveno v prvním odstavci § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, což zahrnuje zejména tyto povinnosti rodičů:

a) písemné upozornění Výboru na obranu revoluce na případný omyl, pokud by eventuálně došlo k tomu, že jejich dítě nebylo zapsáno na náboženskou výuku a výchovu, respektive že v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dítěti není řádně poskytována vůbec žádná náboženská výuka a výchova, a to bez ohledu na důvod proč k tomu došlo,

b) zabezpečit osobní účast a docházku dítěte jak na jemu příslušnou náboženskou výuku a výchovu revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, tak i osobní účast a docházku dítěte na jemu příslušné bohoslužby,

c) zajistit, že dítě splní veškeré své náboženské povinnosti plus s nimi související vzdělávací povinnosti i včetně všech uložených domácích úkolů, které dítěti ať již příslušná revolučním státem registrovaná nebo uznaná institucionalizovaná církev či náboženská společnost nebo příslušné předškolní zařízení, školní zařízení, nemocniční, lázeňské, rekreační nebo jakékoliv jiné obdobné příslušné zařízení v souvislosti s jemu příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěti uloží.

(3) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu ve spolupráci společně i s příslušným ředitelem dotyčného zařízení jsou povinni zabezpečit řádné zvukové nahrávání absolutně všeho, co zazní v jejich prostorách plus skladovat tyto nahrávky po dobu stanovenou Výborem na obranu revoluce, a to z důvodů dokumentace eventuálního důkazního materiálů ohledem skutečností uvedených v ustanoveních písmene a) nebo písmene b) pátého odstavce § 30 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Příslušný kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu jsou povinni písemně oznámit jednak rodičům či jiným osobám na místě pokrevních rodičů, jednak Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když bez toho, aniž by to bylo doloženo řádným potvrzením příslušného lékaře dokazující závažný zdravotní důvod na straně dítěte, které by mu objektivně znemožnilo účast na náboženské výuce a výchově nebo účast na povinných bohoslužbách revolučním státem registrované nebo uznané jeho institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, se dítě nezúčastnilo na povinné náboženské výuce a výchově nebo na povinné bohoslužbě,

b) oznámit, když dítě do stanoveného termínu nesplnilo jakoukoliv povinnost, která mu byla uložena buď jeho revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností nebo příslušným předškolním zařízením, školním zařízením, nemocničním, lázeňském, rekreačním nebo jakýmkoliv jiným obdobným příslušným zařízením v souvislosti s příslušnou náboženskou výukou a výchovou dítěte.

(5) Jak příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, tak současně a vlastně nezávisle na nich i samotní ředitelé těchto zařízení jsou povinni nezávisle na sobě navzájem písemně oznámit Výboru na obranu revoluce tyto skutečnosti:

a) když se dítě samotné dopouští výroků anebo jiného jednání, které by u trestně odpovědné osoby mohlo naplňovat skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 18, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), f), g) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) když dítě řekne nebo uvede písemně, že se kdokoliv z jeho rodičů nebo i jakýchkoliv jiných osob s nimiž dítě osobně přišlo do kontaktu dopustil jakýchkoliv výroků nebo jakéhokoliv jiného jednání, které naplňuje skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle této první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Každému, kdo vyhotoví jakékoliv falešné nebo nepravdivé potvrzení ohledem zdravotního stavu dítěte, jakož i rodiči dítěte, který ač vědom si jeho nepravdivosti toto nepravdivé potvrzení úmyslně použije pro účely ospravedlnění neúčasti dítěte na náboženské výchově či výuce, nebo pro ospravedlnění neúčasti dítěte na povinných bohoslužbách revolučním státem registrované nebo uznané jeho institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene a) druhého odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) pokud se navíc i sám úmyslně aktivně přičinil o vznik tohoto omylu s úmyslem vyhnout se tomu, aby dítěti byla poskytována náboženská výuka a výchova od rodičů nebo eventuálně jiných osob na místě pokrevných rodičů svobodně si zvoleného náboženství kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Trest těžkého žaláře na doživotí se v tomto případě pachateli uloží i v tom případě, kdy k omylu nedošlo pouze jen díky mimořádné pozornosti kompetentních pracovníků odpovídajících za řádnou náboženskou výuku a výchovu, kteří tento pokus o úmyslný podvod včas odhalili,

b) v případě, že se rodič sice aktivně sám nepřičinil o vznik tohoto omylu, avšak přesto podle všech známek s největší pravděpodobností si musel být vědom toho, že k tomuto omylu došlo, přesto však ale neučinil nic pro to, aby na tento omyl řádně upozornil Výbor na obranu revoluce, se mu v tomto případě uloží trest těžkého žaláře od deseti do dvaceti let těžkého žaláře,

c) pět až deset let těžkého žaláře se pachateli uloží tehdy, když sice o vzniku tohoto omylu nevěděl, avšak vzhledem k okolnostem a svým osobním poměrům jako rodič či jiná osoba na místě pokrevného rodiče o tom vědět měl a mohl, s výjimkou těch zcela výjimečných případů, kdy o tom skutečně nemohl nic vědět. Jedná-li se o tento případ hrubé nedbalosti, zločin je spáchán v okamihu, kdy uplynuly minimálně tři kalendářní dny revolučního kalendáře od prvního dne, kdy po správnosti se mělo dítě v dotyčném zařízení poprvé účastnit dotyčné jemu příslušné náboženské výuky a výchovy bez toho, aniž by rodič na tento omyl upozornil Výbor na obranu revoluce.

(8) Rodiči nebo jiné osobě na místě pokrevného rodiče se za nesplnění povinnosti uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v případě, že rodič výslovně odmítl plnění si svých povinností, které jsou uvedené v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; přičemž tento trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se pachateli uloží bez ohledu na to, zda-li se pachateli tímto jednáním i skutečně podařilo nějak byť i jen na přechodnou dobu přerušit nebo jinak narušit řádnou náboženskou výuku a výchovu dítěte,

b) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu úmyslně neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) v případě, že rodič navzdory písemnému upozornění na nedostatky ohledem náboženské výuky a výchovy dítěte mající charakter skutečností zmiňovaných v ustanovení písmene b) nebo písmene c) druhého odstavce § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tyto nedostatky řádně a včas ve stanovené lhůtě bez jakéhokoliv závažného důvodu z hrubé nedbalosti neodstraní, uloží se mu trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

d) v případě, že se dítě bez jakéhokoliv závažného důvodu svévolně nedostaví na náboženskou výuku či výchovu nebo se svévolně nedostaví na povinnou bohoslužbu revolučním státem registrované nebo uznané jeho institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, tak se rodiči/rodičům uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(9) Ředitel ale i příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu, pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na doživotí. Pokud dojde k porušení oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce pátého § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(10) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud si úmyslně nesplní svou oznamovací povinnost vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s úmyslem někoho krýt, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud se porušení jejich oznamovací povinnosti vůči Výboru na obranu revoluce ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí ze zaviněné hrubé nedbalosti, tak osobě, která nesplnění této povinnosti přímo zavinila se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(11) Příslušní kompetentní a za náboženskou výuku a výchovu zodpovědní pracovníci předškolních zařízení, školních zařízení, ale i nemocničních, lázeňských, rekreačních a jiných obdobných zařízení revolučního státu pokud se vědomě, ačkoliv jim adresa dotyčného rodiče byla známa, ani jen nepokusí splnit si svou oznamovací povinnost vůči rodičům dítěte ohledem skutečností uvedených v ustanovení odstavce čtvrtého § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(12) Za porušení jakékoliv povinnosti uvedené ve třetím odstavci § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) řediteli uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let,

b) jestliže se ale jakákoliv osoba se svými výroky dopustila kteréhokoliv zločinu uvedeného v ustanoveních § 6, § 7, § 8, § 18, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), f), g) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v době, kdy toto nahrávací zařízení nebylo zapnuto, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let,

c) jestliže dojde ke ztrátě, odcizení, vymazání nebo jakémukoliv jinému znehodnocení zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 18, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), f), g) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se řediteli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let, příslušnému zodpovědnému pracovníkovi se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli který odcizil tento zvukový záznam se uloží těžký žalář na doživotí,

d) rovněž tak i pachateli, který úmyslně vymazal nebo úmyslně zničil či jakkoliv úmyslně odstranil, znehodnotil nebo jakkoliv pozměnil zvukový záznam dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 18, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), f), g) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží těžký žalář na doživotí,

e) pachateli, který jako osoba absolutně nepříslušná se zmocnil zvukového záznamu dokazujícího spáchání zločinu podle ustanovení § 6, § 7, § 8, § 18, nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), f), g) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, s nímž naložil tak, že tohoto zvukového záznamu proti pachateli zločinu podle ustanovení nebo § 1 odstavce 1 písmene a), b), d), e), f), g), l) nebo t) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka není možno použít jako důkazního prostředku buď vůbec anebo pouze jen v omezenějším rozsahu než by to bylo možné původně, se uloží těžký žalář na doživotí,

f) pachateli, který jako osoba nepříslušná se zmocnil jakéhokoliv jiného zvukového záznamu se uloží těžký žalář na deset až dvacet let. Stejný trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží též pachateli, který coby jako osoba nepříslušná nalezne anebo se jinou cestou bez svého vlastního přičinění dostane k jakémukoliv z těchto zvukových záznamů, které si neoprávněně ponechá, respektive marně uplyne lhůta tří kalendářních dnů revolučního kalendáře bez toho, aniž by tento záznam vrátil, respektive odevzdal Výboru na obranu revoluce.

(13) Pokud jde o délku oznamovací lhůty, jde-li o jakýkoliv zločin porušení povinností ohledem řádné náboženské výuky a výchovy dětí náležejících do revolučním státem registrovaných a uznaných institucionalizovaných církví nebo náboženských společností podle ustanovení § 31 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tento zločin je spáchán okamihem, když do třech kalendářních dnů revolučního kalendáře nedošlo ke splnění příslušné oznamovací povinnosti, a to ani jen ve formě odevzdání příslušné písemnosti na poštovní úřad nejpozději dotyčného třetího dne revolučního kalendáře. Totéž platí i pro odevzdání nalezeného nosiče zvukového záznamu zmiňovaného v ustanovení § 31 odstavec 12 písmene f) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(14) Pokud jde o trestněprávní odpovědnost rodičů za dítě, táto odpovědnost rodičů za dítě váže rodiče pouze do dne, kdy dítě dosáhne věku 14 let.

 

Hlava pátá: Zločiny nepořádku a odpadlictví

§ 32 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností)

(1) Osoba, která řádně a platně přijala svátost křtu v katolické církvi nebo později řádně a platně přestoupila do katolické církve, má právo eventuálně přestoupit pouze do pravoslavné církve. Jakýkoliv pokus osoby, která řádně a platně přijala svátost křtu v katolické církvi nebo později řádně a platně přestoupila do katolické církve, přestoupit z katolické církve kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive přestoupit z katolické církve kamkoliv jinam než do pravoslavní církve, je podle práva revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Osoba ve smyslu předešlé věty (druhé věty) výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka bez ohledu na tento její vykonaný absolutně neplatný, nulitní pokus přestoupit kamkoliv jinam mimo tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) se podle platné legislativy revolučního státu jednak i nadále pokládá za osobu katolického věrovyznání, jednak se pokus této osoby přestoupit kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) kvalifikuje jako naplnění skutkové podstaty zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let; v případě ale, že pachatel tohoto Zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) lhal, uvedl nepravdivé údaje anebo se dopustil jiného podvodu v souvislosti se svou snahou nezákonně přestoupit do církve nebo náboženské společnosti, která není ani jednou z těchto dvou křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. která není ani katolickou církví a ani pravoslavnou církví, tak se pachateli tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let.

(2) Osoba, která řádně a platně přijala svátost křtu v pravoslavné církvi nebo později řádně a platně přestoupila do pravoslavné církve, má právo eventuálně přestoupit pouze do katolické církve. Jakýkoliv pokus osoby, která řádně a platně přijala svátost křtu v pravoslavné církvi nebo později řádně a platně přestoupila do pravoslavné církve, přestoupit z pravoslavné církve kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), respektive přestoupit z pravoslavné církve kamkoliv jinam než do katolické církve, je podle práva revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon, a to od samého počátku. Osoba ve smyslu předešlé věty (druhé věty) výše uvedeného ustanovení druhého odstavce § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka bez ohledu na tento její vykonaný absolutně neplatný, nulitní pokus přestoupit kamkoliv jinam mimo tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) se podle platné legislativy revolučního státu jednak i nadále pokládá za osobu pravoslavného věrovyznání, jednak se pokus této osoby přestoupit kamkoliv jinam mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) kvalifikuje jako naplnění skutkové podstaty zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let; v případě ale, že pachatel tohoto Zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) lhal, uvedl nepravdivé údaje anebo se dopustil jiného podvodu v souvislosti ze svou snahou nezákonně přestoupit do církve nebo náboženské společnosti, která není ani jednou z těchto dvou křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. která není ani pravoslavnou církví a ani katolickou církví, tak se pachateli tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let.

(3) Zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) ve smyslu ustanovení prvního odstavce nebo druhého odstavce § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba, která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání požádá o vstup do jakékoliv církve či náboženské společnosti, která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví.

(4) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem katolické církve a ani pravoslavné církve, a je kompetentní jednat ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je katolická církev nebo pravoslavná církev, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti mimo obě tyto dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností), tj. současně mimo katolickou církev i pravoslavnou církev, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem katolické církve a ani pravoslavné církve, a je jinak kompetentní činit právní úkony ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je katolická církev nebo pravoslavná církev ohledem přijímání nových členů do církve nebo náboženské společnosti v jejímž jménu nebo zastoupení jedná, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou katolického věrovyznání či pravoslavného věrovyznání, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své” církve či náboženské společnosti, která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není katolickou církví a ani pravoslavnou církví - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce.

(5) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu katolického věrovyznání, je povinna tuto skutečnost svého katolického věrovyznání řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu katolického věrovyznání, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(6) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení druhého odstavce § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu pravoslavného věrovyznání, je povinna tuto skutečnost svého pravoslavného věrovyznání řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu pravoslavného věrovyznání, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(7) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě katolického věrovyznání nebo pravoslavného věrovyznání oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 32 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 33 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

(1) Osoba, která v katolické církvi a ani v pravoslavné církvi nikdy nebyla pokřtěna, a ani nikdy platně nepřestoupila do katolické církve a ani do pravoslavné církve z nějaké třetí křesťanské církve či třetí křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, má právo uskutečnit svůj eventuální náboženský přestup v rámci kterékoliv z těchto následujících tří variant do:

a) katolické církve, nebo

b) kterékoliv z pravoslavných církví, nebo

c) kterékoliv jiné křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(2) Zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba - která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu křesťanského věrovyznání kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého - požádá o vstup do jakékoliv církve či náboženské společnosti, který je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z křesťanských církví nebo křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého a je kompetentní jednat ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je křesťanská církev nebo křesťanská náboženská společnost jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby křesťanského věrovyznání kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby křesťanského věrovyznání kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti, která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z křesťanských církví nebo křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, a je jinak kompetentní činit právní úkony ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je křesťanská církev nebo křesťanská náboženská společnost jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého ohledem přijímání nových členů do církve nebo náboženské společnosti v jejímž jménu nebo zastoupení jedná, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své” církve či náboženské společnosti, která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není křesťanskou církví nebo křesťanskou náboženskou společností jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce.

(4) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, je povinna tuto skutečnost svého křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(5) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě křesťanského věrovyznání křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od křesťanských církví a křesťanských náboženských společností jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 33 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 34 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství

(1) Osoba, která v katolické církvi či v pravoslavné církvi, a ani v žádné jiné křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nikdy nebyla platně pokřtěna; ale byla pokřtěna nebo byla jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv jiné církve nebo jiné náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, má právo uskutečnit svůj eventuální náboženský přestup v rámci kterékoliv z těchto následujících čtyř variant do:

a) katolické církve, nebo

b) kterékoliv z pravoslavných církví, nebo

c) kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) kterékoliv jiné církve nebo náboženské společnosti hlásící se rovněž ke křesťanství.

(2) Zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba - která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství - požádá o vstup do jakékoliv církve či náboženské společnosti, který je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z církví nebo náboženských společností hlásících se ke křesťanství a je kompetentní jednat ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je církev nebo náboženská společnost hlásící se ke křesťanství, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z církví nebo náboženských společností hlásících se ke křesťanství, a je jinak kompetentní činit právní úkony ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je církev nebo náboženská společnost hlásící se ke křesťanství ohledem přijímání nových členů do církve nebo náboženské společnosti v jejímž jménu nebo zastoupení jedná, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství podle ustanovení § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství podle ustanovení § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není církví nebo náboženskou společností hlásící se ke křesťanství - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce.

(4) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, je povinna tuto skutečnost svého věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství podle ustanovení § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(5) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě věrovyznání církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností hlásících se ke křesťanství podle ustanovení § 34 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 35 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona

(1) Osoba, která v katolické církvi či v pravoslavné církvi, a ani v žádné jiné křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nikdy nebyla platně pokřtěna, a ani nikdy nebyla pokřtěna nebo jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo jiné náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství; ale byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, má právo uskutečnit svůj eventuální náboženský přestup v rámci kterékoliv z těchto následujících pěti variant do:

a) katolické církve, nebo

b) kterékoliv z pravoslavných církví, nebo

c) kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) kterékoliv jiné církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(2) Zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba - která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona - požádá o vstup do jakékoliv církve či náboženské společnosti, který je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z církví nebo náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona a je kompetentní jednat ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je církev nebo náboženská společnost Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby věrovyznání kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z církví nebo náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, a je jinak kompetentní činit právní úkony ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je církev nebo náboženská společnost Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, ohledem přijímání nových členů do církve nebo náboženské společnosti v jejímž jménu nebo zastoupení jedná, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své” církve či náboženské společnosti, která není církví nebo náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není církví nebo náboženskou společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce.

(4) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, je povinna tuto skutečnost svého věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(5) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě věrovyznání církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od církví a náboženských společností Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 35 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 36 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha

(1) Osoba, která v katolické církvi či v pravoslavné církvi, a ani v žádné jiné křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nikdy nebyla platně pokřtěna, a ani nikdy nebyla pokřtěna nebo jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo jiné náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, a ani nebyla nikdy příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo jiné náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona; ale byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, má právo uskutečnit svůj eventuální náboženský přestup v rámci kterékoliv z těchto následujících šesti variant do:

a) katolické církve, nebo

b) kterékoliv z pravoslavných církví, nebo

c) kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) kterékoliv jiné monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(2) Zločinu nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví a monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba - která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu věrovyznání kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha - požádá o vstup do jakékoliv církve nebo náboženské společnosti, který je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha a je kompetentní jednat ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je monoteistická církev nebo monoteistická náboženská společnost věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby věrovyznání kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby věrovyznání kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti, která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, a je jinak kompetentní činit právní úkony ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než je monoteistická církev nebo monoteistická náboženská společnost věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, ohledem přijímání nových členů do církve nebo náboženské společnosti v jejímž jménu nebo zastoupení jedná, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své” církve či náboženské společnosti, která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není monoteistickou církví nebo monoteistickou náboženskou společností věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce.

(4) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, je povinna tuto skutečnost svého věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede, že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(5) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě věrovyznání monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od monoteistických církví nebo monoteistických náboženských společností věřících v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 36 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 37 – Zločiny nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností

(1)Osoba, která v katolické církvi či v pravoslavné církvi, a ani v žádné jiné křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je rovněž víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého nikdy nebyla platně pokřtěna, a ani nikdy nebyla pokřtěna nebo jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo jiné náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, a ani nebyla nikdy příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo jiné náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, a ani nebyla nikdy příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha; ale byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, má právo uskutečnit svůj eventuální náboženský přestup v rámci kterékoliv z těchto následujících šesti variant do:

a) katolické církve, nebo

b) kterékoliv z pravoslavných církví, nebo

c) kterékoliv křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti, jejímž integrálním článkem křesťanské víry je víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, nebo

d) kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, nebo

e) kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, nebo

f) kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, nebo

g) kterékoliv jiné revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti.

(2) Zločinu nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností ve smyslu ustanovení prvního odstavce § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se považuje za dokonaný zločin již v tom okamihu, kdy osoba - která se podle platné legislativy revolučního státu pokládá za osobu věrovyznání kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti - požádá o vstup do jakékoliv církve nebo náboženské společnosti mimo rámec revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností, což je v rozporu s ustanovením prvního odstavce § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností a fakticky jedná ve jménu či zastoupení kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti než jsou revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti, má kategoricky zakázáno ve vztahu k osobám - které podle platné legislativy revolučního státu jsou pokládány za osoby věrovyznání kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti – učinit cokoliv ve smyslu umožnění přestoupení těchto osob do církve nebo náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností. Jakékoliv eventuální tzv. “přijetí” osoby věrovyznání kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti do kterékoliv jiné církve či náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností, je podle platné legislativy revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Samotný duchovní nebo jakýkoliv jiný představitel církve nebo náboženské společnosti, který není příslušníkem žádné z revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví či náboženských společností, přesto však ale fakticky přijal nového člena do církve nebo náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností, se porušením této své veřejnoprávní povinnosti rovněž dopustil zločinu nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví či náboženských společností podle ustanovení § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností si byl vědom toho, že osoba žádající o přijetí do “jejich” církve či náboženské společnosti je osobou věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od deseti až do dvaceti let. V případě, že při přijímání nového člena do “své” církve či náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností ze zaviněné hrubé nedbanlivosti na své straně z vlastní viny nevěděl, že osoba, kterou nezákonně tzv. “přijal” do “své” církve či náboženské společnosti je osobou, která je podle platné legislativy revolučního státu pokládána za osobu věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženské společnosti, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let se pachateli uloží i v tom případě, když tuto nezákonnou žádost o vstup do “své církve či náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností sice odmítne, ale z hrubé nedbalosti opomene o spáchání tohoto zločinu nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností podle ustanovení § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného osobou takto nezákonně žádající o vstup do “jejich” církve či náboženské společnosti – která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou institucionalizovanou církví či náboženskou společností - podat písemné hlášení Výboru na obranu revoluce. Samotné přijetí takové osoby - která je i podle předpisů revolučního státu revolučním státem skutečně pokládána za osobu bez jakéhokoliv náboženského věrovyznání – do církve nebo náboženské společnosti, která není revolučním státem registrovanou nebo uznanou církví či náboženskou společností není trestné.

(4) Osoba, kterou ve smyslu výše uvedeného ustanovení prvního odstavce § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané církve či náboženské společnosti, je povinna tuto skutečnost svého věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané církve či náboženské společnosti řádně uvádět do všech rodných listů, občanských průkazů, cestovních pasů i ostatních osobních dokladů, dotazníků, listin a písemností pro potřeby veřejné správy či dotazníků, listin, nebo písemností veřejnoprávního charakteru. Osoba, kterou revoluční stát pokládá za osobu věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané církve či náboženské společnosti, pokud tento údaj zamlčí, neuvede, vynechá, uvede že je údajně bez vyznání, anebo uvede jiný údaj, který rovněž ve smyslu legislativy revolučního státu není považován za pravdivý údaj ohledem jejího náboženského věrovyznání, dopustí se tím rovněž zločinu nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností podle ustanovení § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Učiní-li tak pachatel úmyslně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od pěti až do deseti let. Učiní-li tak pachatel ze zaviněné hrubé nedbalosti na své straně, tak se mu uloží trest těžkého žaláře v rozmezí od jednoho až do pěti let.

(5) Jakákoliv úřední osoba veřejné správy, která o jakékoliv osobě věrovyznání revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve či náboženských společnosti oficiálně úmyslně zaznačí takový údaj o její náboženské příslušnosti, který ve smyslu platné legislativy revolučního státu není pravdivý, se tím dopustí zločinu nepořádku a odpadlictví od revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví a náboženských společností podle ustanovení § 37 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí. V případě, že pachatel tak učinil ze své hrubé nedbalosti, tak se mu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

Hlava šestá: Zločiny zanedbávání povinností v souvislosti s vlastním náboženstvím

§ 38 – Zločin zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností)

(1) Katolická církev a pravoslavní církve jsou dvě křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností). Osoba, která řádně a platně přijala svátost křtu v katolické církvi nebo v některé z pravoslavných církví anebo později řádně a platně přestoupila ať již do katolické církve nebo do pravoslavné církve, je povinna minimálně jednou týdně v neděli se zúčastnit na mši svaté, a to ať již katolickém nebo v pravoslavném kostele nebo jiném katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na nedělní mši svaté zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže katolické nebo pravoslavní nedělní mši svaté v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která řádně a platně přijala svátost křtu v katolické církvi nebo v některé z pravoslavných církví anebo později řádně a platně přestoupila ať již do katolické církve nebo do pravoslavné církve, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu v neděli nezúčastní na mši svaté ať již v katolickém nebo v pravoslavném kostele nebo jiném katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) podle ustanovení § 38 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve s apoštolskou sukcesí (posloupností) se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast na nedělní katolické nebo pravoslavné mši svaté u všech svých dětí mladších 14 let ať již v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám.

(4) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného důvodu na nedělní mši svaté ať již v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na nedělní katolické nebo pravoslavní mši svaté ať již v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného důvodu na nedělní katolické nebo pravoslavní mši svaté ať již v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám jakákoliv osoba bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na nedělní katolické nebo pravoslavní mši svaté ať již v katolickém či pravoslavném chrámu Páně sloužícím k těmto katolickým nebo pravoslavným nedělním bohoslužbám, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná osoba, které bylo takto jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv nedělní katolické nebo pravoslavní mši svaté trestná není vůbec.

 

§ 39 – Zločin zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého

(1) Osoba, která řádně a platně přijala svátost křtu v křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, je povinna minimálně jednou týdně se zúčastnit na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která řádně a platně přijala svátost křtu v  křesťanské církvi nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezúčastní na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého podle ustanovení § 38 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejíchž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého u všech svých dětí mladších 14 let v křesťanském chrámu Páně křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(4) Nezúčastní-li se osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého jakákoliv osoba z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná poškozená osoba, pokud jí bylo takto skutečně jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv hlavní celotýdenní křesťanské bohoslužbě křesťanské církve nebo křesťanské náboženské společnosti jejímž integrálním článkem křesťanské víry je též i víra v Nejsvětější Trojici Boha Otce i Syna i Ducha Svatého trestná není vůbec.

 

§ 40 – Zločin zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství

(1) Osoba, která byla pokřtěna nebo byla jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, je povinna minimálně jednou týdně se zúčastnit na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která byla pokřtěna nebo byla jiným příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezúčastní na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství podle ustanovení § 40 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast všech svých dětí mladších 14 let na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(4) Nezúčastní-li se osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství jakákoliv osoba z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná poškozená osoba, pokud jí bylo takto skutečně jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství trestná není vůbec.

 

§ 41 – Zločin zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona

(1) Osoba, která byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, je povinna minimálně jednou týdně se zúčastnit na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezúčastní na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona podle ustanovení § 40 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast všech svých dětí mladších 14 let na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(4) Nezúčastní-li se osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona jakákoliv osoba z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná poškozená osoba, pokud jí bylo takto skutečně jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv hlavní celotýdenní bohoslužbě církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona trestná není vůbec.

 

§ 42 – Zločin zanedbávání bohoslužeb monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha

(1) Osoba, která byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, je povinna minimálně jednou týdně se zúčastnit na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezúčastní na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha podle ustanovení § 42 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast všech svých dětí mladších 14 let na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(4) Nezúčastní-li se osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha jakákoliv osoba z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná poškozená osoba, pokud jí bylo takto skutečně jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv hlavní celotýdenní bohoslužbě monoteistické církve nebo monoteistické náboženské společnosti věřící v existenci pouze jen jednoho jediného Boha trestná není vůbec.

 

§ 43 – Zločin zanedbávání bohoslužeb revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti

Osoba, která byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, je povinna minimálně jednou týdně se zúčastnit na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti. Osoba, kterou legislativa revolučního státu uznává za osobu bez jakéhokoliv věrovyznání, má právo svobodné volby mezi tím zda-li každoměsíčně odpracuje minimálně patnáct hodin veřejně-prospěšných prací pod vedením místního revolučního výboru, anebo si vybere některou z revolučním státem registrovaných nebo uznaných institucionalizovaných církví nebo náboženských společností do níž příslušným adekvátním způsobem řádně vstoupí, a bude minimálně jednou týdně navštěvovat její hlavní celotýdenní bohoslužbu, v důsledku čehož i na tuto osobu v závislosti od konkrétně učiněné volby té či oné zvolené církve nebo náboženské společnosti se pak bude vztahovat některý z § 38 – 43 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Rodiče či eventuálně jiné osoby stojící na místě pokrevních rodičů jsou povinny kromě své vlastní účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti zabezpečit též účast i všech svých dětí mladších 14 let na téže hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti.

(2) Každá osoba, která již dosáhla věku minimálně 14 let, a která již byla příslušným adekvátním způsobem řádně začleněna do kterékoliv revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, pokud se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezúčastní na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, tak se dopustí zločinu zanedbávání bohoslužeb revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti podle ustanovení § 43 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za který se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(3) Zločinu zanedbávání bohoslužeb revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti se dopustí pachatel i v tom případě, když coby rodič bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu nezabezpečí účast všech svých dětí mladších 14 let na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti.

(4) Nezúčastní-li se osoba starší 14 let bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu z vlastní viny na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok v tom případě, pokud tato osoba si je sama vinná tím, že se nezúčastnila na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti.

(5) Nezúčastní-li se bez jakéhokoliv závažného zdravotního nebo jiného relevantního důvodu na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti jakákoliv osoba z viny jakékoliv jiné osoby, která tak jednala vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním, aby zabránila této osobě v účasti na hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti, tak se této osobě jednající vědomě se zlým úmyslem ať již přímým nebo potencionálním uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Samotná poškozená osoba, pokud jí bylo takto skutečně jinou osobou absolutně znemožněno zúčastnit se na jakékoliv hlavní celotýdenní bohoslužbě revolučním státem registrované nebo uznané institucionalizované církve nebo náboženské společnosti trestná není vůbec.

 

Hlava sedmá: Nejtěžší zločiny proti Božímu vyvolení a Božímu majetku

§ 44 – Zločiny mimomanželské soulože nebo jiného mimomanželského sexu Bohu zasvěcené osoby

(1) Zločinu mimomanželské soulože nebo jiného mimomanželského sexu Bohu zasvěcené osoby se dopustí každý, kdo s jakoukoliv osobou, ale i tato osoba samotná, která je poustevníkem, poustevnicí, mnichem, řeholníkem, mniškou, řeholnicí, nebo duchovním kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, přesto však ale:

a) vykoná mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky se vzájemně s touto osobou pohlavně sebeukájel, nebo se dopustil sebeukájení v přítomnosti této osoby, nebo se dopustil v přítomnosti této osoby sexuálně motivovaného obnažování nebo jiného srovnatelně obdobně zvráceně zvrhlého sexuálního chování.

(2) Každé osobě, která je poustevníkem, poustevnicí, mnichem nebo řeholníkem, mniškou nebo řeholnicí, nebo duchovním kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde dle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, a přesto se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 44 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se této osobě uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Tentýž trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i té osobě, která sama o sobě sice není poustevníkem, poustevnicí, mnichem, řeholníkem, mniškou, řeholnicí, nebo duchovním církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, ale se dopustila kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 44 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka společně s poustevníkem, poustevnicí, mnichem nebo řeholníkem, mniškou nebo řeholnicí, nebo duchovním kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti byly tyto osoby obligatorně vázány zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství.

 

§ 45 – Zločiny neplatného manželství Bohu zasvěcené osoby

(1) Jakýkoliv pokus Bohu zasvěcené osoby coby poustevníka, poustevnice, mnicha nebo řeholníka, mnišky nebo řeholnice, nebo duchovního kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, o uzavření manželství, byť i jen třebas pouze civilního manželství, se dopustí občanskoprávního jednání, které je podle práva revolučního státu pokládáno zásadně vždy za absolutně neplatný, nulitní právní úkon pro absolutní rozpor s veřejnoprávními předpisy revolučního státu, a to od samého počátku. Kromě toho každá takováto Bohu zasvěcená osoba coby poustevník, poustevnice, mnich nebo řeholníkem, mniška nebo řeholnice, nebo duchovní kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, přesto však ale tato Bohu zasvěcená osoba se pokusila neplatně uzavřít manželství, byť i jen třebas pouze civilní manželství, tak se tato Bohu zasvěcená osoba dopustila Zločinu neplatného manželství Bohu zasvěcených osob, za spáchání kterého se této Bohu zasvěcené osobě uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(2) Tentýž trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i té osobě, která sama o sobě sice není poustevníkem, poustevnicí, mnichem, řeholníkem, mniškou, řeholnicí, nebo duchovním církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, ale se dopustila neplatně uzavřeného manželství s Bohem zasvěcenou osobou coby poustevníkem, poustevnicí, mnichem nebo řeholníkem, mniškou nebo řeholnicí, nebo duchovním kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství.

 

§ 46 – Zločiny nemanželského konkubinátu u Bohu zasvěcené osoby

(1) Každá Bohu zasvěcená osoba coby poustevník, poustevnice, mnich nebo řeholníkem, mniška nebo řeholnice, nebo duchovní kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, přesto však ale tato Bohu zasvěcená osoba fakticky žije s jinou osobou v konkubinátu i bez formálního uzavření manželství, tak se tato Bohu zasvěcená osoba dopustila Zločinu nemanželského konkubinátu Bohu zasvěcené osoby, za spáchání kterého se této Bohu zasvěcené osobě uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(2) Tentýž trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i té osobě, která sama o sobě sice není poustevníkem, poustevnicí, mnichem, řeholníkem, mniškou, řeholnicí, nebo duchovním církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství, ale se dopustila nemanželského konkubinátu s Bohem zasvěcenou osobou coby poustevníkem, poustevnicí, mnichem nebo řeholníkem, mniškou nebo řeholnicí, nebo duchovním kterékoliv církve nebo náboženské společnosti, kde podle vnitřních pravidel dotyčné církve nebo náboženské společnosti je obligatorně tato osoba vázána zachováváním celibátu plus panictví nebo panenství.

 

Hlava osmá: Sexuální zločiny proti přírodě, lidské důstojnosti a zdravému rozumu

§ 47 – Sexuální zločiny sodomie první třídy s osobami téhož pohlaví, se zvířaty, či z mrtvolami

(1) Sexuálního zločinu sodomie první třídy s osobou téhož pohlaví se dopustí každý, kdo s osobou téhož pohlaví dobrovolně:

a) vykoná anální soulož, orální soulož, pseudovaginální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) vzájemně se s osobou téhož pohlaví pohlavně sebeukájel, nebo se dopustil sebeukájení v přítomnosti jiné osoby téhož pohlaví, nebo se dopustil v přítomnosti jiné osoby téhož pohlaví sexuálně motivovaného obnažování nebo jiného srovnatelně obdobně sodomisticky zvráceně zvrhlého sexuálního chování.

(2) Sexuálního zločinu sodomie první třídy se zvířetem se dopustí každý, kdo se zvířetem:

a) vykoná vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) přiměřeně analogicky s formulací skutkové podstaty uvedené v ustanovení § 47 odstavec 1 písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jakýmkoliv přiměřeně obdobním způsobem použije zvíře ke svému vlastnímu pohlavnímu sebeukájení, nebo jinému srovnatelně obdobně sodomisticky zvráceně zvrhlému sexuálnímu chování.

(3) Sexuálního zločinu sodomie s mrtvolou se dopustí každý, kdo s mrtvolou:

a) vykoná vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) přiměřeně analogicky s formulací skutkové podstaty uvedené v ustanovení § 47 odstavec 1 písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jakýmkoliv přiměřeně obdobním způsobem použije mrtvolu ke svému vlastnímu pohlavnímu sebeukájení, nebo jinému srovnatelně obdobně sodomisticky zvráceně zvrhlému sexuálnímu chování.

(4) Každému, kdo spáchá kterýkoliv ze zločinů sodomie první třídy uvedenému v ustanovení § 47 odstavce 1, odstavce 2 nebo odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se zásadně vždy uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i každému, kdo se ať již bezplatně nebo za úplatu sám nabídne k pohlavnímu styku nebo i k jakémukoliv jinému sexu s osobou téhož pohlaví ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(6) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i každému, kdo ať již bezplatně nebo za úplatu nabídne jakékoliv zprostředkování pohlavního styku nebo i jakéhokoliv jiného sexu ať již s osobou téhož pohlaví ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo se zvířetem ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) druhého odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo s mrtvolou ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) třetího odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(7) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i každému, kdo ať již bezplatně nebo za úplatu kohokoliv zjedná, přiměje nebo svede k pohlavního styku nebo i jakéhokoliv jiného sexu ať již s osobou téhož pohlaví ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo se zvířetem ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) druhého odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo s mrtvolou ve smyslu ustanovení písmene a) nebo písmene b) třetího odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(8) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na doživotí uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně, respektive byla obětí takovéhoto homosexuálního znásilnění. Platí nevyvratitelná právní domněnka, že zločinu podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se zásadně vždy dopustila zcela dobrovolně ta osoba, která podle příslušného znaleckého posudku psychiatricko – psychologicko – sexuologického je osobou s homosexuální poruchou. Žádné jiné důkazní prostředky než jsou znalecké posudky znalců z oboru psychiatrie, psychologie a sexuologie ve věci zodpovězení kardinální otázky, zda-li obžalovaná osoba je osobou s heterosexuální nebo homosexuální sexualitou se coby důkazní prostředek nepřipouští. Je-li uzávěr znaleckého posudku, že se jedná o osobu s homosexuální poruchou, pak zde platí nevyvratitelná právní domněnka, že se tato osoba dopustila jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 47 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka zásadně vždy zcela dobrovolně. Platí nevyvratitelná právní domněnka, že obětí homosexuálního znásilnění nikdy nemůže být homosexuálně postihnutá osoba, nýbrž obětí homosexuálního znásilnění pojmově může být pouze jen osoba heterosexuální.

 

§ 48 – Sexuální zločin prznění krve inter cognatio et agnatio v linii přímé a pobočné

(1) Sexuálního zločinu prznění krve inter cognatio et agnatio, se dopustí každý, kdo v přímé linii příbuzenství s kýmkoliv ze svých ascendentů nebo descendentů, a to ať již s legitimním agnátem nebo s přirozeným cognátem, nebo v bočné linii příbuzenství až do čtvrtého stupně příbuzenství včetně, a to rovněž ať již s legitimním agnátem nebo s přirozeným cognátem, a to ve všech případech pokud tak jednal dobrovolně:

a) vykoná mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky se vzájemně s touto osobou pohlavně sebeukájel, nebo se dopustil sebeukájení v přítomnosti této osoby, nebo se dopustil v přítomnosti této osoby sexuálně motivovaného obnažování nebo jiného srovnatelně obdobně zvráceně zvrhlého sexuálního chování.

(2) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 48 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 48 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na doživotí uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 48 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně, respektive byla obětí takovéhoto znásilnění.

 

§ 49 – Zločin gerontofilie

(1) Zločinu gerontofilie se dopustí každý, kdo s takovou osobou opačného pohlaví se kterou není svázán ve vzájemném manželském svazku, a která je od něj navíc i starší anebo mladší minimálně o šestnáct let dobrovolně:

a) vykoná mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky se vzájemně pohlavně sebeukájel, nebo se dopustil sebeukájení v přítomnosti této osoby, nebo se dopustil v přítomnosti této osoby sexuálně motivovaného obnažování nebo jiného srovnatelně obdobně zvráceně zvrhlého sexuálního chování.

(2) Každému – bez ohledu na jeho věk - kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli, který již jednou v minulosti byl za spáchání Zločinu gerontofilie podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka pravomocně odsouzen, přesto však ale opětovně spáchá jakýkoliv Zločin gerontofilie podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se uloží pachateli zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Každému kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vůči takové osobě, která byla na něj odkázána nebo závislá v důsledku svého vysokého věku, nebo špatného zdravotního stavu, nebo špatné své ekonomické, případně sociální situaci, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak se tomuto zločinci, který zneužil tohoto svého postavení ke spáchání Zločinu gerontofilie, uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za použití násilí nebo pohrůžky násilí, popřípadě jakéhokoliv vydírání nebo psychologického nátlaku, tak se tomuto zločinci, rovněž uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na deset až dvacet let uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně, respektive byla obětí takovéhoto znásilnění.

 

§ 50 – Zločin pedofilie

(1) Zločinu pedofilie se dopustí každý, kdo s takovou osobou opačného pohlaví se kterou není svázán ve vzájemném manželském svazku, a která ještě navíc ani jen nedosáhla věku minimálně šestnáct let dobrovolně:

a) vykoná mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky se vzájemně pohlavně sebeukájel, nebo se dopustil sebeukájení v přítomnosti této osoby, nebo se dopustil v přítomnosti této osoby sexuálně motivovaného obnažování nebo jiného srovnatelně obdobně zvráceně zvrhlého sexuálního chování.

(2) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli, který již jednou v minulosti byl za spáchání Zločinu pedofilie podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka pravomocně odsouzen, přesto však ale opětovně spáchá jakýkoliv Zločin pedofilie podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se uloží pachateli zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vůči takové osobě, která byla svěřena jeho dohledu, vychování, vyučování, anebo byla na něj sociálně, ekonomicky anebo z jakýchkoliv jiných důvodů odkázána nebo závislá, tak se tomuto zločinci, který zneužil tohoto svého postavení ke spáchání Zločinu pedofilie, uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(4) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za použití násilí nebo pohrůžky násilí, popřípadě jakéhokoliv vydírání nebo psychologického nátlaku, tak se tomuto zločinci, rovněž uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na deset až dvacet let uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně, respektive byla obětí takovéhoto znásilnění.

 

Hlava devátá: Sexuální zločiny, které jsou namířeny proti svému přirozenému účelu

§ 51 – Zločin cizoložství

(1) Z hlediska subjektů oprávněných k sexu jedinými osobami legálně oprávněnými k sexuálnímu životu jsou pouze manželé, respektive muž a žena, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotním nerozlučitelným manželským svazkem. Jakýkoliv sex jiných osob než manželů je zločinem, respektive jakýkoliv pouze sex manžela s vlastní manželkou je legálním sexem v revolučním státě. Jakýkoliv jiný sex je zločin, a jako zločin po zásluze i trestán. Zločinu cizoložství se dopustí osoby opačného pohlaví, které si navzájem nejsou osobami vzájemně svázanými ve společném manželském svazku jako manžel se svojí vlastní manželkou, plus navíc minimálně jedna z těchto dvou osob opačného pohlaví je svázána v řádném manželském svazku s jinou osobou opačného pohlaví, přesto všechno však spolu dobrovolně:

a) vykonali mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky jedna nebo druhá z těchto dvou osob pohlavně sebeukájela druhou osobu, nebo se jedna nebo druhá z těchto osob dopustila sebeukájení v přítomnosti této druhé osoby, nebo se minimálně jedna z těchto dvou osob dopustila v přítomnosti druhé osoby a s jejím přinejmenším konkludentním souhlasem sexuálně motivovaného obnažování své osoby nebo druhé osoby, nebo jakéhokoliv jiného srovnatelně obdobně podobného sexuálního chování.

(2) Oběma aktérům cizoložství – muži i ženě - kteří se dopustili kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. Pachateli, který již jednou v minulosti byl za spáchání Zločinu cizoložství podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka pravomocně odsouzen, přesto však ale opětovně spáchá jakýkoliv Zločin cizoložství podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se uloží pachateli zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí.

(3) V případě ale, že tento Zločin cizoložství uvedený pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka měl za následek faktický rozpad manželství, tak se oběma aktérům cizoložství – muži i ženě - kteří se dopustili kteréhokoliv ze Zločinů cizoložství uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí. Platí zde navíc vyvratitelná podmínka, že dojde-li k faktickému rozpadu manželství, tak pokládá se to zásadně vždy za kausální následek spáchaného Zločinu cizoložství uvedeného pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pokud není jednoznačně prokázán opak.

(4) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na deset až dvacet let uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně. V případě že obětí násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, které vedlo k jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se stala vdaná žena či takzvaně rozvedená žena nebo ženatý muž či takzvaně rozvedený muž, tak se jedná o násilné cizoložství. V případě ale že obětí násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámení alkoholem, drogami či psychotropními látkami, které vedlo k jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se stala svobodná žena či ovdověná žena nebo ženatý muž či ovdověný muž, tak se jedná o násilné smilstvo.

(5) V případě násilného cizoložství zmiňovaného v ustanovení § 51 odstavce 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se pachateli kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 51 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného formou násilného smilstva uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(6) V případě násilného smilstva zmiňovaného v ustanovení § 51 odstavce 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se věc však posuzuje podle ustanovení o Zločinu smilstva dle ustanovení § 52 odstavec 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 52 – Zločin smilstva

(1) Z hlediska subjektů oprávněných k sexu jedinými osobami legálně oprávněnými k sexuálnímu životu jsou pouze manželé, respektive muž a žena, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotním nerozlučitelným manželským svazkem. Jakýkoliv sex jiných osob než manželů je zločinem, respektive jakýkoliv pouze jen sex manžela s vlastní manželkou je legálním sexem v revolučním státě. Jakýkoliv jiný sex je zločin, a jako zločin po zásluze i trestán. Zločinu smilstva se dopustí osoby opačného pohlaví, které si navzájem nejsou osobami vzájemně svázanými ve společném manželském svazku jako manžel se svojí vlastní manželkou, plus ani jedna z těchto dvou osob opačného pohlaví není svázána v řádném manželském svazku s jinou osobou opačného pohlaví, respektive nemá jiný rodinný status než ten, že se jedná o osobu svobodnou či ovdověnou; a přesto všechno že tyto osoby nejsou osobami vzájemně svázanými ve společném manželském svazku jako manžel se svojí vlastní manželkou, přesto však ale spolu dobrovolně:

a) vykonali mimomanželskou vaginální soulož, anální soulož, orální soulož nebo i jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, nebo

b) mimomanželsky jedna nebo druhá z těchto dvou osob pohlavně sebeukájela druhou osobu, nebo se jedna nebo druhá z těchto osob dopustila sebeukájení v přítomnosti této druhé osoby, nebo se minimálně jedna z těchto dvou osob dopustila v přítomnosti druhé osoby a s jejím přinejmenším konkludentním souhlasem sexuálně motivovaného obnažování své osoby nebo druhé osoby, nebo jakéhokoliv jiného srovnatelně obdobně podobného sexuálního chování.

(2) Oběma aktérům smilstva – muži i ženě - kteří se dopustili kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pachateli, který již jednou v minulosti byl za spáchání zločinu smilstva podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka pravomocně odsouzen, přesto však ale opětovně spáchá jakýkoliv zločin smilstva podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se uloží pachateli trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(3) V případě zločinu spáchaného podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se trest těžkého žaláře na pět až deset let uloží všem osobám, které se tohoto zločinu dopustili dobrovolně. V případě násilného jednání, pohrůžky násilím, nebo jakéhokoliv vydírání či nátlaku, případně omámením alkoholem, drogami či psychotropními látkami, se jedná o násilné smilstvo. V případě násilného smilstva není trestně odpovědná ta osoba, která se jednání podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nedopustila dobrovolně, respektive byla obětí takovéhoto výše definovaného násilného smilstva.

(4) V případě násilného smilstva zmiňovaného v ustanovení § 52 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se pachateli kteréhokoliv ze zločinů uvedených pod písmenem a) nebo písmenem b) prvního odstavce § 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchaného formou násilného smilstva uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. V případě, že oběti násilného smilstva byla způsobena jakákoliv trvalá zdravotní ujma, tak se pachateli násilného smilstva uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 53 – Zločin zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství

(1) Biologické reprodukční síly dal Bůh lidem za účelem reprodukce jejich vlastního lidského druhu a nikoliv tedy pro nějakou “zábavu”. Cítí-li tedy někdo silný pohlavní sexuální pud, pak je povinen s jednou osobou opačného pohlaví uzavřít řádné heterosexuální a monogamní celoživotní manželství, a ne zločinně proti Bohu a Božímu zákonu, ale i proti zákonu revolučního státu zneužívat biologické reprodukční síly, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství za účelem biologické reprodukce lidského rodu. A proto pachatel sexuálním vydražďováním si svého mužského penisu nebo pachatelka vydražďováním si svého ženského klitorisu směrem k orgasmu, potažmo muž nebo žena dopouštějící se jakéhokoliv jiného zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství, a i těmto manželům Bůh tyto biologické reprodukční síly dal pouze jen za účelem biologické reprodukce lidského rodu; a tedy každý zločinec, který se dopustí ať již v jakéhokoliv formě svého pohlavního sexuálního sebeukájení se, je nejen zločincem páchajícím hanebný zločin proti Bohu a Božímu zákonu, ale je i světským zločincem páchajícím podle platné legislativy revolučního státu i světský zločin proti revolučnímu státu, a to Zločinem zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství podle ustanovení § 53 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Každá osoba bez ohledu na své pohlaví, věk nebo rodinný stav, která se dopustí ať již v jakékoliv formě Zločinu zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství, a to navíc dopustí se zneužívání těchto biologických reprodukčních sil bez přítomnosti sexuálního partnera opačného pohlaví, a tedy ani jen teoreticky nemůže dojít k využití biologických reprodukčních sil k tomu účelu reprodukce lidského rodu, ke kterému Bůh tyto biologické reprodukční síly vytvořil, se dopouští Zločinu zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství, za spáchání kterého se pachateli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pachateli, který již jednou v minulosti byl za spáchání Zločinu zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství podle ustanovení písmene a) nebo písmene b) prvního odstavce § 53 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka pravomocně odsouzen, přesto však ale opětovně spáchá jakýkoliv Zločin zneužívání biologických reprodukčních sil, které Bůh vyhradil pouze jen pro osoby žijící v manželství podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 53 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se uloží pachateli trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 54 – Zločin perverzního sexu

(1) Jsou-li z hlediska subjektů oprávněných k sexu jedinými osobami legálně oprávněnými k sexuálnímu životu pouze jen manželé, respektive muž a žena, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotním nerozlučitelným manželským svazkem a nikdo jiný, pak zase z hlediska forem sexu je podle právního řádu revolučního státu jedinou legální sexuální praktikou pouze jen vaginální soulož. Zločinem perverzního sexu podle ustanovení § 54 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka je dobrovolně vykonaná:

a) anální soulož, nebo

b) orální soulož, nebo

c) jakýkoliv jiný pohlavní styk provedený způsobem srovnatelným se souloží, který však ale není vaginální souloží, nebo

d) jakékoliv pohlavní sebeukájení se za součinnosti anebo i bez součinnosti druhé osoby, nebo

e) sexuálně motivované obnažování své osoby nebo druhé osoby bez úmyslu vykonání vaginální soulože,

f) jakékoliv jiné sexuální chování intenzivnějšího stupně bez úmyslu vykonání vaginální soulože.

(2) Jsou-li pachateli Zločinu perverzního sexu spáchaného podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 54 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka osoby, které jsou spolu vzájemně svázány společným manželským svazkem, tak se těmto osobám uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Jsou-li pachateli Zločinu perverzního sexu spáchaného podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 54 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka osoby, které spolu nejsou vzájemně svázány společným manželským svazkem, tak se těmto osobám uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(4) V případě, že pachatelé Zločinu perverzního sexu podle ustanovení § 54 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se v jednočinném nebo vícečinném souběhu dopustili i některého ze zločinů podle ustanovení § 49 - 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim trestní sazby za oba spáchané zločiny vzájemně nekonzumují, ale se obě sazby spolu sčítají.

 

§ 55 – Zločin vaginální soulože vykonaný v rozporu se svým účelem

(1) Jsou-li z hlediska subjektů oprávněných k sexu jedinými osobami legálně oprávněnými k sexuálnímu životu pouze jen manželé, respektive muž a žena, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotním nerozlučitelným manželským svazkem a nikdo jiný, a je-li zas z hlediska forem sexu podle právního řádu revolučního státu jedinou legální sexuální praktikou pouze jen vaginální soulož, pak zase z hlediska účelu je účelem vaginální soulože mezi mužem a ženou pouze jen početí nového jedince lidského rodu, a nikoliv tedy nějaká osobní zábava souložícího páru. Zločinem vaginální soulože vykonané v rozporu se svým účelem podle ustanovení § 55 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka je dobrovolné:

a) používání kondomů, nebo

b) přerušovaná vaginální soulož, nebo

c) úmyslná spekulace na takzvané plodné a neplodné dny menstruačního cyklu ženského organismu,

d) použití jakékoliv jiné antikoncepce nebo jakékoliv jiné spekulace s úmyslem vyhnout se početí a zplození dítěte.

(2) Jsou-li pachateli Zločinu vaginální soulože vykonaného v rozporu se svým účelem spáchaného podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 55 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka osoby, které jsou spolu vzájemně svázány společným manželským svazkem, tak se těmto osobám uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Nejsou-li pachateli Zločinu vaginální soulože vykonaného v rozporu se svým účelem spáchaného podle kteréhokoliv ustanovení prvního odstavce § 55 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka osoby, které jsou spolu vzájemně svázány společným manželským svazkem, tak se těmto osobám uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(4) V případě, že pachatelé Zločinu perverzního sexu podle ustanovení § 55 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se v jednočinném nebo vícečinném souběhu dopustili i některého ze zločinů podle ustanovení § 49 - 52 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se jim trestní sazby za oba spáchané zločiny vzájemně nekonzumují, ale se obě sazby spolu sčítají.

 

§ 56 – Zločin násilné vaginální soulože mezi manžely vykonaný formou znásilnění

(1) Dojde-li mezi mužem a ženou, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotně nerozlučitelným manželským svazkem ke znásilnění formou vaginální soulože mezi manželem a jeho manželkou, tak se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

(2) U tohoto Zločinu násilné vaginální soulože mezi manžely vykonané formou znásilnění uvedeného v ustanovení § 56 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka je k zahájení trestního stíhaní, ale i jeho pokračování a též i pro výkon trestu v těžkém žaláři až do jeho skončení nezbytný souhlas oběti, a tento souhlas může být kdykoliv odvolán:

a) je-li souhlas oběti odvolán kdykoliv v době před vynesením prvoinstančního rozsudku, tak se trestní stíhání bez dalšího automaticky zastaví a věc odloží,

b) je-li souhlas oběti odvolán kdykoliv v době až po vynesení prvoinstančního rozsudku ale současně též ještě v době před nástupem trestu do těžkého žaláře, tak se vynesený rozsudek automaticky bez dalšího pokládá za neuložený a věc za odloženou,

c) je-li souhlas oběti odvolán kdykoliv v době až po nástupu trestu do těžkého žaláře ale současně též ještě v době minimálně jeden den před řádným ukončením tohoto právě vykonávaného trestu těžkého žaláře, tak se odsouzená osoba okamžitě propustí z těžkého žaláře na svobodu, přičemž ve věci samotného uloženého trestu těžkého žaláře okamihem odvolání souhlasu platí nevyvratitelná právní fikce, že poslední den uloženého trestu těžkého žaláře byl vykonán dnem, kdy příslušnému vězeňskému zařízení bylo oznámeno odvolání tohoto souhlasu od oběti znásilnění.

(3) Dojde-li mezi mužem a ženou, kteří jsou si vzájemně svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotně nerozlučitelným manželským svazkem ke znásilnění či sexuálního násilí jakkoliv jinak než formou vaginální soulože mezi manželem a jeho manželkou, tak se tato věc posuzuje jako Zločin perverzního sexu podle ustanovení § 54 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Dojde-li mezi mužem a ženou, kteří si vzájemně nejsou svázáni řádným heterosexuálním, monogamním a celoživotně nerozlučitelným manželským svazkem ke znásilnění, tak se věc podle okolností daného případu posoudí jako:

a) zločin smilstva ve formě násilného smilstva podle ustanovení § 52 odstavec 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

b) zločin cizoložství ve formě násilného cizoložství podle ustanovení § 51 odstavec 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

c) zločin mimomanželské soulože nebo jiného mimomanželského sexu Bohu zasvěcené osoby podle ustanovení § 44 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

d) sexuální zločin prznění krve inter cognatio et agnatio v linii přímé a pobočné podle ustanovení § 48 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

e) zločin gerontofilie podle ustanovení § 49 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka,

f) zločin pedofilie podle ustanovení § 50 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 57 – Zločin polygamie

(1) Každý muž, který bez toho, aniž by zemřela jeho zákonitá manželka s níž řádně uzavřel manželství, uzavře za života této své žijící manželky další manželství, bude potrestán trestem těžkého žaláře na doživotí.

(2) Trestem těžkého žaláře na doživotí bude potrestána i žena, která uzavřela manželství s tímto mužem, ač jí bylo známo, že muž za kterého se provdala již minimálně jedno manželství uzavřel, respektive že minimálně jedna z jeho předešlých manželek je stále na živu.

(3) Trestem těžkého žaláře na doživotí bude potrestána žena, která se provdala za muže, který již před sňatkem s ní uzavřel minimálně jedno manželství s jinou ženou, která je ještě doposud naživu, a to i v tom případě, když sice v době uzavírání sňatku o těchto skutečnostech nevěděla, ale dozvěděla se o těchto skutečnostech později plus nic neudělala pro to, aby od muže s nímž uzavřela toto neplatné duplicitní manželství odešla pryč.

§ 58 – Zločin polyandrie

(1) Každá žena, která bez toho, aniž by zemřel její zákonitý manžel s nímž řádně uzavřela manželství, uzavře za života tohoto svého žijícího manžela další manželství, bude potrestána trestem těžkého žaláře na doživotí.

(2) Trestem těžkého žaláře na doživotí bude potrestán i muž, který uzavřel manželství s touto ženou, ač mu bylo známo, že žena se kterou se oženil již minimálně jedno manželství uzavřela, respektive že minimálně jeden z jejich manželů je stále na živu.

(3) Trestem těžkého žaláře na doživotí bude potrestána muž, který se oženil se ženou, která již před sňatkem s ním uzavřela minimálně jedno manželství s jiným mužem, který je ještě doposud naživu, a to i v tom případě, když sice v době uzavírání sňatku o těchto skutečnostech nevěděl, ale dozvěděl se o těchto skutečnostech později plus nic neudělal pro to, aby od ženy s níž uzavřel toto neplatné duplicitní manželství odešel pryč.

 

§ 59 – Zločin prostituce

(1) Zločinu prostituce podle ustanovení § 59 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se dopustí každý, kdo:

a) sám byť i jen jednorázově vykonal akt prostituce, nebo

b) sám sebe nabídne třebas i jen jednorázově pro jeden jediný případ vaginální souloži, anální souloži, orální souloži nebo i jakémukoliv jinému pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, pohlavnímu sebeukájení druhou osobu, pohlavnímu sebeukájení v přítomnosti druhé osoby, sexuálně motivovaného obnažování své osoby nebo druhé osoby, nebo jakéhokoliv jiného srovnatelně obdobně podobného sexuálního chování, nebo

c) souhlasí s nabídkou jiného třebas i jen jednorázově pro jeden jediný případ vaginální souloži, anální souloži, orální souloži nebo i jakémukoliv jinému pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, pohlavnímu sebeukájení druhou osobu, pohlavnímu sebeukájení v přítomnosti druhé osoby, sexuálně motivovaného obnažování své osoby nebo druhé osoby, nebo jakéhokoliv jiného srovnatelně obdobně podobného sexuálního chování za úplatu, nebo

d) kdo jakýmkoliv způsobem kořistí z prostituce ať již vlastní nebo cizí, nebo

e) kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, zneužije nebo kamkoliv dopraví v úmyslu, aby ho tam bylo užito třebas i jen jednorázově pro jeden jediný případ k  vaginální souloži, anální souloži, orální souloži nebo i jakémukoliv jinému pohlavnímu styku provedenému způsobem srovnatelným se souloží, pohlavnímu sebeukájení druhou osobu, pohlavnímu sebeukájení v přítomnosti druhé osoby, sexuálně motivovaného obnažování své osoby nebo druhé osoby, nebo jakéhokoliv jiného srovnatelně obdobně podobného sexuálního chování, nebo

f) kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije kohokoliv k provozování prostituce, nebo kdo kořistí z prostituce provozované jiným, nebo

g) kdo organizuje, střeží, vědomě pronajme budovu nebo jiným způsobem zajišťuje provozování prostituce.

(2) Každému, kdo se dopustil čehokoliv, co je uvedeno pod ustanovením Zločinu prostituce v § 59 prvního odstavce písmene a), b), c), d), e), f) nebo g) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

§ 60 – Zločin veřejného erotického obnažení se

(1) Zločinu veřejného erotického obnažení se podle ustanovení § 60 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se dopustí každý, kdo v televizi, ve filmu, na Internetu nebo před minimálně jedním divákem:

a) sám byť i jen jednorázově vykonal akt vlastního erotického obnažení se, nebo

b) sám sebe nabídne třebas i jen jednorázově pro jakékoliv vystoupení předpokládající své vlastní veřejné erotické obnažení, nebo

c) souhlasí s nabídkou, že třebas i jen jednorázově vystoupí v jakémkoliv vystoupení předpokládající své vlastní erotické obnažení, nebo

d) kdo jakýmkoliv způsobem kořistí ze striptízu, a to ať již ze striptízu vlastního nebo cizího, nebo

e) kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede, zneužije nebo kamkoliv dopraví v úmyslu, aby tam byť třebas i jen jednorázově předvedl jakékoliv vystoupení spočívající v erotickém obnažení, nebo

f) kdo jiného přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo zneužije kohokoliv k provozování erotického obnažování, nebo kdo kořistí z erotického obnažování provozované jiným, nebo

g) kdo organizuje, střeží, vědomě pronajme budovu nebo jiným způsobem zajišťuje provozování erotického obnažování.

(2) Každému, kdo se dopustil čehokoliv, co je uvedeno pod ustanovením Zločinu veřejného erotického obnažování se v § 60 prvního odstavce písmene a), b), c), d), e), f) nebo g) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 61 – Zločin ohrožování mravnosti pornografií

(1) Zločinu ohrožování mravnosti pornografií se dopustí každý, kdo vyrobí, doveze, vyveze, proveze, nabídne, přechovává, komukoliv ať již individuálně zpřístupní nebo zveřejní, zprostředkuje, uvede do oběhu, prodá, koupí si nebo jakkoliv jinak ať již sobě samému nebo komukoliv jinému opatří jakoukoliv pornografickou nebo erotickou tiskovinu, fotografii, film, vyobrazení, počítačové, elektronické nebo jakékoliv jiné dílo nebo podobný předmět, věc, nebo médium, které komunikací svého pornografického nebo erotického obsahu jakýmkoliv způsobem ohrožuje mravnost.

(2) Zločinu ohrožování mravnosti pornografií se dopustí rovněž každý, kdo přiměje, zjedná, najme, zláká, svede nebo jakýmkoliv způsobem zneužije jakoukoliv osobu k výrobě v prvním odstavci § 60 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jakéhokoliv dotyčného díla pornografického nebo erotického charakteru tak, jak je zmiňován v § 61 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, jakož i dotyčná osoba, která se k výrobě dotyčného díla pornografického nebo erotického charakteru nechala najmout, zlákat nebo svést.

(3) Zločinu ohrožování mravnosti pornografií se dopustí rovněž každý, kdo jakýmkoliv způsobem kořistí z účasti jakékoliv osoby na takovém díle pornografického nebo erotického charakteru, jakož i ten, kdo má jakýkoliv finanční nebo jiný prospěch z výroby jakéhokoliv díla pornografického nebo erotického charakteru.

Každému, kdo se dopustil čehokoliv z toho, co je uvedeno v § 61 odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

Hlava desátá: Internet, web, email a ostatní počítačové zločiny

§ 62 – Zločiny vyplývající z nepravé identity v diskusních fórech, u zřízené emailové poštovní schránky, na svých webových stránkách, v Necyklopedii a ve Wikipedii

(1) Trest těžkého žaláře na pět až deset let se uloží každému zločinci, který:

a) zřídí si emailovou poštovní schránku na nepravé jméno, které není ani jeho příjmením, a ani názvem právnické osoby, správního orgánu či jiného subjektu v jehož jménu nebo subordinaci je oprávněn jednat, nebo

b) zřídí si webové stránky, které jsou buď anonymní nebo v kterých se autor webu skrývá za nepravé jméno či název, který není ani jeho příjmením, a ani názvem právnické osoby, správního orgánu či jakéhokoliv jiného subjektu v jehož jménu nebo subordinaci je oprávněn jednat, nebo

c) vystupuje v diskusních fórech pod nepravým jménem, názvem či nickem, které není ani jeho příjmením, a ani názvem právnické osoby, správního orgánu či jiného subjektu v jehož jménu nebo subordinaci je oprávněn jednat.

(2) Trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží každému zločinci, který se dopustí zločinu ať již podle kteréhokoliv ustanovení písmene a), b) nebo c) odstavce 1 u § 62 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tím způsobem, že coby uživatel emailové poštovní schránky, nebo vlastník či držitel webových stránek, nebo coby účastník v diskusních fórech na Internetu:

a) vystupuje pod identitou jiné reálně existující fyzické osoby, nebo

b) vystupuje pod identitou jiné reálně existující právnické osoby, reálně existujícího správního orgánu či jakéhokoliv jiného reálně existujícího subjektu, organizační složky, ochranné značky, známky, jakéhokoliv periodického nebo neperiodického informačního média, nebo organizační složky revolučního státu bez toho aniž by byl k tomu sám oprávněn jakkoliv jednat ať již v jejich jménu nebo v zastoupení.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každému zločinci, který se dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 61 odstavce 2 písmene a) nebo b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka takovým způsobem z něhož z kontextu je velice pravděpodobné, že se nejednalo o pouhé vystupování pod cizí reálně existující identitou, ale též podle všech známek z konkrétního obsahu zločince, který se dotyčného zločinu dopustil je též zřejmé, že s největší pravděpodobností motivací zločince pro jeho skrývání se za cizí identitu byl úmysl zesměšnit jinou fyzickou osobu nebo právnickou osobu, organizační složku, ochrannou značku, známku, jakékoliv periodické nebo neperiodické informační médium včetně cizích webových stránek, nebo organizační složky revolučního státu, anebo fyzické osobě nebo právnické osobě, organizační složce, ochranné značce, známce, jakémukoliv periodickému nebo neperiodickému informačnímu médiu včetně cizích webových stránek, nebo organizační složky revolučního státu způsobit jakoukoliv materiální nebo nemateriální škodu nebo jinou ujmu.

(4) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každému zločinci, který vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo zpřístupní na Necyklopedii nebo Wikipedii jakýkoliv nactiutrhační pomlouvační materiál vůči kterékoliv fyzické osobě nebo vůči kterékoliv právnické osobě, organizační složce, ochranné značce, známce, jakémukoliv periodickému nebo neperiodickému informačnímu médiu včetně cizích webových stránek, nebo organizační složky revolučního státu. Ostatním zločincům, kteří jsou pouze propagátory, diváky nebo čtenáři Wikipedie nebo Necyklopedie se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 63 – Zločin nezákonného přístupu do cizí emailové poštovní schránky, nebo do sféry administrace cizích webových stránek, nebo do jiného počítačového nosiče informací, nebo do počítačového systému

(1) Zločinci, který překoná bezpečnostní opatření, a tím neoprávněně získá přístup do cizí emailové poštovní schránky, nebo do sféry administrace webu cizích webových stránek, nebo do jiného počítačového nosiče informací, nebo do počítačového systému nebo jeho jakékoliv části, bude potrestán trestem těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest těžkého žaláře na pět až deset let se uloží zločinci, který ať již jakýmkoliv způsobem získá přístup do cizí emailové poštovní schránky, nebo do sféry administrace cizích webových stránek, nebo k počítačovému systému či k nosiči informací a:

a) jakýmkoliv způsobem neoprávněně užije data uložená v cizí emailové poštovní schránce, v neveřejné části administrace webu cizích webových stránek, počítačovém systému nebo na nosiči informací, nebo

b) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací neoprávněně vymaže nebo jinak zničí, poškodí, změní, potlačí, sníží jejich kvalitu nebo je učiní neupotřebitelnými, nebo

c) padělá nebo pozmění data uložená v cizí emailové schránce, v administraci webu cizích webových stránek, v počítačovém systému nebo na nosiči informací tak, aby byla považována za pravá nebo podle nich bylo jednáno tak, jako by to byla data pravá, bez ohledu na to, zda jsou tato data přímo čitelná a srozumitelná, nebo

d) neoprávněně se ať již v takzvaných diskusních fórech, nebo kdekoliv jinde na Internetu vydává za cizí reálně existující osobu, vloží data do počítačového systému nebo na nosič informací nebo učiní jiný zásah do programového nebo technického vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat.

(3) Stejně tak trestem těžkého žaláře na pět až deset let jako v případě zločinu podle ustanovení § 63 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se potrestá i ten zločinec, který za účelem spáchání zločinu uvedeného v tomto ustanovení § 63 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) neoprávněně sleduje prostřednictvím technických prostředků neveřejný přenos počítačových dát do počítačového systému, z něho anebo v rámci počítačového systému, nebo

b) zaopatří si nebo zpřístupní počítačový program či jiné zařízení anebo počítačové heslo, přístupový kód anebo podobné údaje umožňující přístup do celého počítačového systému anebo do jeho časti.

(4) Trestem těžkého žaláře na deset až dvacet let bude zločinec potrestán, spáchá-li zločin uvedený v § 63 odstavce 2 nebo odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) v úmyslu způsobit jinému jakoukoliv ať již materiální nebo nemateriální škodu, zesměšnění, nebo jakoukoliv jinou újmu, nebo získat sobě nebo jinému neoprávněný prospěch, nebo

b) v úmyslu neoprávněně omezit funkčnost cizí poštovní emailové schránky, cizích webových stránek, počítačového systému nebo technického zařízení pro zpracování dat.

(5) Trestem těžkého žaláře na doživotí bude tento zločinec potrestán:

a) spáchá-li čin uvedený v § 63 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen spolčení či organizované skupiny, nebo

b) způsobí-li takovým činem objektivně na cizích webových stránkách nebo emailové elektronické poště komukoliv jakoukoliv větší škodu ať již materiální nebo i imateriální, jejíž odstranění a uvedení v předešlý stav vyžaduje minimálně dvouhodinovou práci, nebo se mu spácháním tohoto zločinu podaří podvodným uvedením lidi v omyl úmyslně zesměšnit jinou osobu, nebo

c) způsobí-li takovým činem vážnou poruchu v provozu některé z náboženských webových stránek, nebo jakoukoliv škodu nebo jinou ujmu osobám věnujícím se propagaci náboženské víry, nebo věroučným, mravoučným, charitativním či jiným dobročinným organizacím, právnickým osobám ale i fyzickým osobám, kterékoliv z revolučním státem registrované nebo uznané církvi nebo náboženské společnosti, nebo jejich složce věnující se propagaci víry, morálky nebo charitativní či dobročinné organizaci, revolučnímu státu, Nejvyššímu revolučnímu výboru, Výboru na obranu revoluce anebo jakémukoliv orgánu státní správy či jinému orgánu veřejné moci, nebo hospodářské organizaci, respektive hospodářské organizační složce revolučního státu, nebo

d) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného skutečně nějaký majetkový nebo jiný neoprávněný prospěch.

 

§ 64 – Zločin přechovávání hesla nebo přístupového zařízení do počítačových systémů

1./Trest těžkého žaláře na pět až deset let se uloží zločinci, který v dosti pravděpodobném úmyslu spáchat zločin porušení tajemství dopravovaných zpráv nebo zločin podle ustanovení § 63 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá nebo jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává:

a./zařízení nebo jeho součást, postup, nástroj nebo jakýkoli jiný prostředek, včetně počítačového programu, vytvořený nebo přizpůsobený k neoprávněnému přístupu do sítě elektronických komunikací, k počítačovému systému nebo k jeho části, nebo

b./počítačové heslo, přístupový kód, data, postup nebo jakýkoli jiný podobný prostředek, pomocí něhož lze získat přístup k počítačovému systému nebo jeho části.

(2) Trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží zločinci:

a) spáchá-li zločin uvedený v § 64 odstavci 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen organizované skupiny, nebo

b) získá-li takovým činem pro sebe samého nebo pro jiného jakýkoliv majetkový nebo jiný prospěch.

 

§ 65 – Zločin spáchaný ze zaviněné hrubé nedbalosti poškození záznamu na nosiči informací nebo v počítačovém systému

(1) Trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let se uloží pachateli, který ze zaviněné hrubé nedbalosti porušením povinnosti vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uložené podle zákona nebo smluvně převzaté:

a) data uložená v počítačovém systému nebo na nosiči informací zničí, poškodí, pozmění nebo učiní neupotřebitelnými, nebo

b) učiní zásah do technického nebo programového vybavení počítače nebo jiného technického zařízení pro zpracování dat, a tím způsobí na cizím majetku značnou škodu, bude potrestán odnětím svobody až na půl roku, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

(2) Trest těžkého žaláře na pět až deset let se uloží pachateli, který jinému způsobí činem uvedeným v § 65 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jakoukoli závažnější materiální škodu nebo jakoukoliv jinou osobní ujmu.

 

Hlava jedenáctá: Vražda

§ 66 – Zločin vraždy nenarozeného dítěte potratem

(1) Zločinu vraždy nenarozeného dítěte potratem se dopustí každý, kdo:

a) provedl potrat, chtěl provést potrat nebo plánoval provést potrat, a to bez ohledu na to, zda-li se jedná o lékaře, jiného zdravotnického pracovníka, samotnou těhotnou ženu, nebo jakoukoliv jinou osobu či osoby,

b) všechny osoby, které u potratu jakýmkoliv způsobem asistovali,

c) osoba či osoby, které požádali o vykonání potratu,

d) žena, která dovolila aby jí byl proveden potrat,

e) všechny ostatní osoby, kteří ženu jakýmkoliv způsobem naváděli na podstoupení potratu, a to bez ohledu na to, zda-li se jim podařilo nebo nepodařilo těhotnou ženu přesvědčit pro myšlenku zavraždění jejího nenarozeného dítěte potratem,

f) všechny osoby, které v jakékoliv formě schvalovali úmysl ať již těhotné ženy samotné nebo jiných osob provést potrat jejího nenarozeného dítěte,

g) všechny osoby, které provedení potratu jakkoliv zprostředkovali,

h) všechny osoby, které prodejem, pronájmem, vypůjčením, darováním nebo jakýmkoliv jiným způsobem opatřili kyrety nebo jakékoliv jiné příslušné zařízení, či jejich jednotlivé součásti potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného, co je určeno k provádění potratu,

i) všechny osoby, které provedli opravu, údržbu nebo výměnu součástky u kyret nebo jakéhokoliv jiného příslušného zařízení,

j) všechny osoby, které pronajali nemocniční sál nebo jinou nemovitost za účelem provedení potratů, nebo jim tato skutečnost, že by zde mohl být proveden i potrat byla známa, nebo se o tom dozvěděli později aniž by tuto skutečnost ihned oznámili Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu,

k) všechny osoby, které poskytli finanční úvěr, půjčku nebo dar za účelem provedení potratu, nebo jim tato skutečnost, že by zde mohl být proveden i potrat byla známa, nebo se o tom dozvěděli později aniž by tuto skutečnost ihned oznámili Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu,

l) také i všechny ty osoby, které ač sice reálně měli alespoň nějaké neurčité a mlhavé informace o tom, že zde existuje podezření, že někdo možná v nějaké formě plánuje nebo uvažuje o potratu; a tedy osoby, které ač sice mohli provedení potratu nějakým způsobem reálně zabránit, neučinili nic k jeho zabránění anebo včasnému ohlášení této připravované vraždy nenarozeného dítěte potratem Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(2) Bez jakékoliv výjimky se všem pachatelům zločinu Vraždy nenarozeného dítěte potratem, kteří jsou uvedení v ustanovení § 66 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) nebo l) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka zásadně vždy uloží těžký žalář na doživotí, a to bez ohledu na to zda-li došlo přinejmenším k pokusu o provedení potratu. Trestné jsou již i ty absolutně nejranější fáze přípravy potratu, neboť již i jimi je naplněna skutková podstata zločinu Vražda nenarozeného dítěte potratem podle ustanovení § 66 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž tak uloží i každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává kyrety nebo jakékoliv jiné příslušné zařízení či jejich jednotlivé součásti, potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného používaného k provedení potratu.

(4) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž tak uloží i každé osobě, která jakýmkoliv způsobem získá alespoň nějaké neurčité a mlhavé informace o tom, že zde existuje podezření, že někdo možná v nějaké formě se dopustil zločinu Vraždy nenarozeného dítěte potratem podle ustanovení § 66 odstavce 1 nebo § 66 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, přesto však ale tyto informace ihned neoznámí Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(5) Jestliže kterákoliv z osob, které jsou uvedeny v ustanovení § 66 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) nebo l) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka učiní o připravovaném nebo plánovaném potratu včas oznámení Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu které je objektivně způsobilé připravovanému nebo plánovanému potratu zabránit, je tato osoba úplně beztrestná. Učiní-li toto včasné oznámení o připravovaném nebo plánovaném potratu samotná žena, které se provedení potratu mělo týkat, nebo její manžel, nebo její rodiče, nebo její děti, nebo její sourozenci či jakákoliv jiná její osoba blízká, tak se tato garantovaná beztrestnost vztahuje nejen na osobu samotného oznamovatele, ale v souladu s vůli samotného oznamovatele se tato garantovaná beztrestnost vztahuje právě tak i na všechny tyto výše zmiňované osoby blízké anebo v závislosti na konkrétně vymezené vůli oznamovatele jen na některé z nich. Úplná beztrestnost této osoby nebo osob je garantována dokonce i v tom případě, pokud dotyčné oznámení o připravovaném nebo plánovaném potratu dotyčná osoba učinila pouze proto, že se mylně domnívala, že již stejně byla příslušnými orgány revolučního státu odhalena nebo někým jiným udána. Trestnost u ostatních pachatelů uvedených v ustanovení § 66 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) nebo l) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka – kterým se v případě prokázání viny uloží zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí - tím není nijak dotčena, a to ani v tom případě, když k zabránění plánovanému nebo připravovanému potratu došlo třebas byť i jen v té absolutně nejranější fázi plánování nebo přípravy potratu.

 

§ 67 – Zločin sebevraždy, jiné vraždy nebo vraždy provedená formou euthanasie

Zločinu sebevraždy, jiné vraždy nebo vraždy provedené formou euthanasie se dopustí každý:

a) lékař, zdravotnický pracovník, nebo jakákoliv jiná osoba, která usmrtí, pokusí se usmrtit, připravuje nebo plánuje usmrtit jinou osobu ať již formou euthanasie, jiné vraždy nebo formou jakékoliv pomoci této osobě při její sebevraždě,

b) všechny osoby, které při provádění euthanasie, jiné vraždy nebo sebevraždě jiné osobě jakýmkoliv způsobem asistovali nebo pomáhali,

c) třetí osoba či osoby, které požádali o vykonání euthanasie, jiné vraždy nebo jakékoliv pomoci při sebevraždě jiné osoby než u sebe samého,

d) všechny ostatní osoby, které kohokoliv jakýmkoliv způsobem naváděli na podstoupení euthanasie nebo kohokoliv jakýmkoliv způsobem naváděli k sebevraždě, a to bez ohledu na to, zda-li se jim podařilo nebo nepodařilo jinou osobu přesvědčit pro myšlenku euthanasie či sebevraždy,

e) všechny osoby, které v jakékoliv formě schvalovali úmysl jiné osoby spáchat sebevraždu nebo podstoupit euthanasii,

f) všechny osoby, které provedení euthanasie nebo samovraždy či pomoci při samovraždě jiné osobě než pro sebe samotného jakkoliv zprostředkovali,

g) všechny osoby, které prodejem, pronájmem, vypůjčením, darováním nebo jakýmkoliv jiným způsobem vědomě opatřili pro jiného jakékoliv zařízení, příslušenství či jejich jednotlivé součásti potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného, co je určeno k euthanasii nebo samovraždě jiné osoby než sebe samého,

h) všechny osoby, které vědomě provedli opravu, údržbu nebo výměnu součástky jakéhokoliv zařízení určeného k euthanasii nebo sebevraždě,

i) všechny osoby, které pronajali nemocniční sál nebo jinou nemovitost za účelem provedení euthanasie nebo sebevraždy jiné osoby, nebo jim tato skutečnost, že by zde mohla být provedena i euthanasie nebo sebevražda jiné osoby byla známa, nebo se o tom dozvěděli později aniž by tuto skutečnost ihned oznámili Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu,

j) všechny osoby, které poskytli finanční úvěr, půjčku nebo dar za účelem provedení euthanasie nebo sebevraždy, nebo jim tato skutečnost, že by zde mohla být provedena i euthanasie nebo sebevražda byla známa, nebo se o tom dozvěděli později aniž by tuto skutečnost ihned oznámili Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu,

k) také i všechny ty osoby, které ač sice reálně měli alespoň nějaké neurčité a mlhavé informace o tom, že zde existuje podezření, že někdo možná v nějaké formě plánuje nebo uvažuje o euthanasii nebo sebevraždě či pomoci při sebevraždě jiného; a tedy osoby, které ač sice mohli provedení euthanasie nebo sebevraždě jiného nějakým způsobem reálně zabránit, neučinili nic k jejímu zabránění anebo včasnému ohlášení této připravované euthanasie nebo sebevraždy Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(2) Zločinu sebevraždy nebo jiné vraždy provedené formou euthanasie se dopustí rovněž i ten který sám spáchá, pokusí se spáchat nebo plánuje spáchat svou vlastní sebevraždu nebo požádá, pokusí se požádat nebo plánuje požádat o euthanasii pro svou vlastní osobu nebo jinou vraždu své vlastní osoby.

(3) Bez jakékoliv výjimky se všem pachatelům zločinu Sebevražda nebo jiná vražda provedená formou euthanasie, kteří jsou uvedení v ustanovení § 67 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka zásadně vždy uloží těžký žalář na doživotí, a to bez ohledu na to zda-li došlo přinejmenším k pokusu o provedení euthanasie nebo sebevraždy. Trestné jsou již i ty absolutně nejranější fáze přípravy euthanasie nebo sebevraždy či pomoci při sebevraždě, neboť již i jimi je naplněna skutková podstata zločinu Sebevražda nebo jiná vražda provedená formou euthanasie podle ustanovení § 67 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(4) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž tak uloží i každé osobě, která pro jiného než pro sebe samého vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří jakékoliv zařízení či jejich jednotlivé součásti, potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného používaného k provedení euthanasie nebo sebevraždy.

(5) Pachateli zločinu Sebevražda nebo jiná vražda provedená formou euthanasie, který je uveden v ustanovení § 67 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(6) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každé osobě, která jakýmkoliv způsobem získá alespoň nějaké neurčité a mlhavé informace o tom, že zde existuje podezření, že někdo možná v nějaké formě se dopustil zločinu Sebevražda nebo jiná vražda provedená formou euthanasie podle ustanovení § 67 odstavce 1, odstavce 2, odstavce 4 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, přesto však ale tyto informace ihned neoznámí Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(7) Jestliže kterákoliv z osob, které jsou uvedeny v ustanovení § 67 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nebo které jsou uvedeny v ustanovení § 67 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka učiní o připravované nebo plánované euthanasii, jiné vraždě nebo sebevraždě či pomoci při sebevraždě včas oznámení Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu které je objektivně způsobilé připravované nebo plánované euthanasii, jiné vraždě nebo sebevraždě či pomoci při sebevraždě zabránit, je tato osoba úplně beztrestná. Učiní-li toto včasné oznámení o připravované nebo plánované euthanasii, jiné vraždě nebo sebevraždě či pomoci při sebevraždě samotná osoba, která se měla stát obětí provedení euthanasie, jiné vraždy nebo sebevraždy, nebo jeho manželka či její manžel, nebo rodiče, děti či sourozenci osoby, která se měla stát obětí připravované nebo plánované euthanasie, jiné vraždy nebo sebevraždy či jakákoliv jiná osoba blízká; tak se tato garantovaná beztrestnost vztahuje nejen na osobu samotného oznamovatele, ale v souladu s vůli samotného oznamovatele se tato garantovaná beztrestnost vztahuje právě tak i na všechny tyto výše zmiňované osoby blízké anebo v závislosti na konkrétně vymezené vůli oznamovatele jen na některé z nich. Úplná beztrestnost této osoby nebo osob je garantována dokonce i v tom případě, pokud dotyčné oznámení o připravované nebo plánované euthanasii, jiné vraždě, sebevraždě či pomoci při sebevraždě dotyčná osoba učinila pouze proto, že se mylně domnívala, že již stejně byla příslušnými orgány revolučního státu odhalena nebo někým jiným udána. Trestnost u ostatních pachatelů uvedených v ustanovení § 67 odstavec 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j) nebo k) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka – kterým se v případě prokázání viny uloží zásadně vždy trest těžkého žaláře na doživotí - tím není nijak dotčena, a to ani v tom případě, když k zabránění plánované nebo připravované euthanasii, jiné vraždě, sebevraždě či pomoci při sebevraždě došlo třebas byť i jen v té absolutně nejranější fázi plánování nebo přípravy euthanasie, jiné vraždy, sebevraždy nebo pomoci při sebevraždě.

 

§ 68 – Zločin vraždy dobrého jména bližního svého

(1) Kdo o jiné žijící osobě sdělí nepravdivý údaj s vysoce pravděpodobným zlým úmyslem ohrozit jeho vážnost u spoluobčanů, zesměšnit jej, poškodit jej v zaměstnání nebo při hledání zaměstnání, narušit jeho rodinné vztahy nebo způsobit mu jakoukoliv jinou újmu, uloží se mu trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(2) Kdo jiného veřejně zesměšní, nebo jinému způsobí jakoukoliv ujmu na jeho pověsti, nebo jiných právech tím, že uvede někoho do omylu anebo využije něčí omyl, potrestá se rovněž trestem těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(3) Spáchá-li pachatel zločin uvedený v ustanovení § 68 odstavce 1 nebo § 68 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, veřejně přístupnou počítačovou sítí nebo jiným obdobně účinným způsobem, anebo je-li při spáchání zločinu uvedeného v ustanovení § 68 odstavce 1 nebo odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka veliká zlomyslnost nebo nebezpečnost, tak se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 69 – Zločin vraždy

(1) Těžký žalář na doživotí se uloží každému, kdo úmyslně usmrtí:

a) papeže nebo kohokoliv z patriarchů, biskupů, vladyků, kněží a jáhnů katolické církve nebo některé z pravoslavných církví, a to bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby, nebo

b) mnicha nebo řeholníka, mnišku nebo řeholnici, poustevníka nebo poustevnici nebo jinou osobu, která fakticky zachovává celibát spojený s celoživotním panictvím nebo panenstvím, a to bez ohledu na náboženské vyznání těchto osob, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby, nebo

c) osobu žijící v řádně uzavřeném manželství, pokud dále tato osoba žijící v řádném manželství splňuje všech těchto pět dalších podmínek: 1./ sám se buď narodil jako řádné manželské dítě nebo byl řádně pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého za předpokladu, že jednalo-li se skutečně o pokřtěnou osobu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, že tato osoba i nadále vyznávala svou přijatou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele jakož i víru v Nejsvětější Trojici; 2./ sám nikdy nebyl rozveden a ani nikdy nežádal o rozvod svého manželství, 3./ zplodil minimálně tři manželské děti, 4./ nezplodil žádné nemanželské dítě, 5./ nikdy se nedopustil žádného jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka; a to bez ohledu na náboženské vyznání této osoby, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby, nebo

d) duchovního kterékoliv v revolučním státě registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti, pokud osobně má ke své duchovenské činnosti v revolučním státě řádný státní souhlas od revolučního státu, nebo

e) nenarozené dítě nebo narozené dítě, které ještě nedosáhlo věku sedmi let, a to bez ohledu na náboženské vyznání tohoto dítěte, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt tohoto dítěte, nebo

f) dítě, které ještě nedosáhlo věku čtrnácti let, pokud se toto dítě narodilo buď jako řádné manželské dítě, nebo pokud toto dítě bylo řádně pokřtěno ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého za předpokladu, že jednalo-li se skutečně o pokřtěné dítě ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, že toto dítě i nadále vyznávalo svou přijatou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele jakož i víru v Nejsvětější Trojici; a to bez ohledu na náboženské vyznání tohoto dítěte, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt tohoto dítěte, nebo

g) osobu mladší 28 let, pokud dále splňuje všechny tyto čtyři další podmínky: 1./ sám se buď narodil jako řádné manželské dítě, nebo byl řádně pokřtěn ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého za předpokladu, že jednalo-li se skutečně o pokřtěnou osobu ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, že tato osoba i nadále vyznávala svou přijatou víru v Ježíše Krista Boha Spasitele a Vykupitele jakož i víru v Nejsvětější Trojici, 2./ sám je svobodný nebo ovdověný, respektive nikdy nebyl rozveden a ani nikdy nežádal o rozvod svého manželství, 3./ nikdy nezplodil žádné nemanželské dítě, 4./ nikdy se nedopustil žádného jednání, které by naplňovalo skutkovou podstatu kteréhokoliv ze zločinů podle první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka; a to bez ohledu na náboženské vyznání této osoby, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby, nebo

h) osobu starší šedesáti let; a to bez ohledu na náboženské vyznání této osoby, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby; a to bez ohledu na náboženské vyznání této osoby, jakož i bez ohledu na státní občanství a trvalý pobyt této osoby, nebo

i) těhotnou ženu během celé doby jejího těhotenství, a po porodu jejího dítěte též i během celé doby, co následně coby matka dítěte tato žena kojila své vlastní dítě; a to bez ohledu na náboženské vyznání této ženy, jakož i bez ohledu na její státní občanství a trvalý pobyt, nebo

j) osobu slepou, hluchou, ochrnutou, nebo jakkoliv jinak tělesně postihnutou, duševně postihnutou, mentálně retardovanou, dementní, nebo jakýmkoliv jiným způsobem tělesně nebo duševně nemocnou, nebo

k) ústavního činitele revolučního státu, veřejného činitele revolučního státu, příslušníka nebo spolupracovníka tajných služeb revolučního státu, příslušníka ozbrojených sil, bezpečnostních sil, včetně vězeňského dozorce, nebo jakoukoliv jinou osobu revolučního státu, která si plnila své povinnosti uložené jí na základe příslušného právního předpisu revolučního státu a vyplývající ze zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce této osoby, nebo

l) oznamovatele zločinu pro podané oznámení o spáchaném zločinu, nebo svědka spáchaného zločinu pro jeho podané svědectví o spáchaném zločinu, nebo znalce, tlumočníka či překladatele, nebo jakoukoliv osobu z řad orgánů činných v trestním řízení pro výkon těchto jejich funkcí, nebo

m) svého vlastního pokrevního otce nebo svou vlastní pokrevní matku, nebo

n) jakoukoliv osobu za to že kritizovala svobodné zednáře, feministky, feministy, homosexuály, nebo jakékoliv jiné perverzní sexuální úchyláky, anebo pro to, že se jednalo o osobu nábožensky věrnou mravním hodnotám a mravnímu učení katolické církve nebo pravoslavní církve, nebo že se jednalo politicky věrného stoupence trojterciátního ekonomického systému revolučního státu, nebo jeho mravním hodnotám, nebo jeho sociální spravedlnosti, nebo režimu a vládě revolučního státu vůbec, nebo proto, že se jednalo o osobu, která z dobroty vlastního srdce se obětavě a nezištně věnovala dobročinné nebo charitativní činnosti v službě chudým lidem, nebo z lásky ke všem lidem se věnovala katolickému nebo pravoslavnímu apoštolátu víry a morálky, aby pokud možno co nejvíce lidí mohlo být po své smrti spaseno v Božím království a tedy neskončilo v pekle kam jinak svou zarputilou zlobou, hříšností a nenávistí jinak směřují.

(2) Těžký žalář na doživotí se uloží též i každému, kdo si usmrcení kterékoliv osoby, která je uvedena v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka objedná, nebo je organizátorem, návodcem, nebo při vraždě s hlavním pachatelem jakkoliv spolupracuje, a to i tehdy když sám osobně nevraždí; a právě tak i té osobě, která sice věděla, že se tato vražda připravuje, nepodnikla vůbec nic pro to, aby tuto skutečnost ihned oznámila Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(3) Za předpokladu, že jedná o jakýkoliv jiný případ úmyslného usmrcení člověka než jaký je uveden v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let každému, kdo úmyslně usmrtí, objedná si usmrcení, je organizátorem, návodcem, spolupracovníkem na vraždě společně s hlavním pachatelem, a to i tehdy i když sám osobně nevraždí, nebo ač sice věděl, že se tato vražda připravuje, nepodnikl vůbec nic pro to, aby tuto skutečnost ihned oznámil Výboru na obranu revoluce nebo jakýmkoliv jeho bezpečnostním složkám či jiným úřadům revolučního státu.

(4) Jde-li o případ zločinu podle ustanovení § 69 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, kdo jiného úmyslně usmrtí v důsledku předchozího zavrženíhodného jednání poškozeného, uloží se pachateli trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let. Jestliže ale předchozí zavrženíhodnost jednání poškozeného vůči pachateli tkvěla v porušení kteréhokoliv ustanovení zločinů podle první části tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak pachatel není trestný vůbec, je-li pachatel kteroukoliv z osob zmiňovaných v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, zatímco zavražděný je osobou zmiňovanou v ustanovení § 69 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(5) Vyjma případu uvedenému v ustanovení § 69 odstavce 4 věta druhá tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jinak však ale platí, že každý kdo jedná proti člověku v úmyslu, aby ho usmrtil, takovým způsobem, že z toho nastane smrt tohoto nebo jiného člověka, dopustí se vždy zločinu vraždy; a to i v tom případě kdyby vražedný výsledek nastal pouze jen pro osobní povahu toho, který se stal obětí vraždy, nebo pouze pro nahodilé okolnosti, za nichž byl zločin spáchán, nebo jen z příčin vedlejších náhodou k tomu přistoupivších, pokud tyto příčiny byly způsobeny vražedným činem samotným.

 

Hlava dvanáctá: Zločiny genetických a transplantačních manipulací

§ 70 – Zločin prenatální manipulace s lidským embryem, lidskou emryonální buňkou nebo lidským orgánem nenarozeného dítěte

(1) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každému, kdo:

a) použije pro výzkum prenatální lidské embryo, lidskou embryonální buňku či lidský orgán nenarozeného dítěte, nebo

b) doveze nebo vyveze lidské embryo, lidskou embryonální buňku či lidský orgán nenarozeného dítěte, nebo

c) přenese lidský genom do buněk jiného živočišného druhu nebo naopak, nebo

d) kdo provádí zákroky směřující k vytvoření lidského embrya, lidské embryonální buňky či lidského orgánu, nebo

e) kdo přenese vytvořené lidské embryo či lidskou emryonální buňku do dělohy jiného živočišného druhu či naopak, nebo

f) dopustí se jakékoliv manipulace s lidským embryem, lidskou embryonální buňkou nebo lidským orgánem nenarozeného dítěte.

(2) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo provede z prenatálního těla nenarozeného dítěte odběr tkáně, buňky nebo orgánu.

(3) A tentýž trest těžkého žaláře na doživotí se uloží i tomu, kdo pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou prenatální lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z prenatálního těla nenarozeného dítěte, anebo s takovouto prenatální tkání, buňkou nebo orgánem nenarozeného dítěte jinak nakládá.

§ 71 – Zločin postnatálního neoprávněného odebrání tkáně nebo orgánu ze živého člověka

(1) Každému, kdo bez zcela jednoznačného a svobodného souhlasu poškozeného nebo v rozporu s ním, anebo v rozporu s dalšími podmínkami právních předpisů revolučního státu provedl jinému z jeho živého postnatálního těla odběr tkáně, buňky nebo orgánu, bude potrestán trestem těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(2) Tentýž trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží i tomu, kdo bez zcela jednoznačného a svobodného souhlasu poškozeného nebo v rozporu s ním, anebo v rozporu s dalšími podmínkami právních předpisů revolučního státu pro sebe nebo pro jiného opatří, zprostředkuje, nabídne, doveze, vyveze nebo proveze odebranou postnatální lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z postnatálního těla živého člověka, anebo s takovou postnatální tkání, buňkou nebo orgánem jinak nakládá.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží pachateli, který se nejenže dopustil zločinu uvedeného v ustanovení § 71 odstavce 1 nebo § 71 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ale navíc ještě k tomu:

a) způsobil někomu těžkou ujmu na zdraví nebo smrt, nebo

b) postnatální živá osoba, z níž byla takováto tkáň, buňka nebo orgán odebrán, je některá z osob uvedených v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 72 – Zločin postnatálního odebrání tkáně nebo orgánu z mrtvého člověka bez jeho předem daného zcela jednoznačného písemného souhlasu nebo v rozporu s ním

(1) Každému, kdo bez zcela jednoznačného a svobodného souhlasu poškozeného nebo v rozporu s ním, který poškozený za svého života zcela jednoznačně učinil notářským zápisem “in mortis causam”, nebo v rozporu s touto písemnou vůlí “in mortis causam” poškozeného, provedl po smrti tohoto poškozeného z jeho postnatálního mrtvého těla odběr jakékoliv jeho tkáně, buňky nebo orgánu mrtvého člověka bez jeho předem daného zcela jednoznačného písemného souhlasu nebo v rozporu s ním, bude potrestán trestem těžkého žaláře na pět až deset let.

(2) Tentýž trest těžkého žaláře na pět až deset let se uloží i tomu, kdo bez zcela jednoznačného a svobodného souhlasu poškozeného nebo v rozporu s ním, který poškozený za svého života zcela jednoznačně učinil notářským zápisem “in mortis causam”, nebo v rozporu s touto písemnou vůlí “in mortis causam” po smrti poškozeného z jeho postnatálního mrtvého těla pro sebe nebo pro jiného opatřil, zprostředkoval, nabídl, dovezl, vyvezl nebo provezl jeho odebranou postnatální lidskou tkáň, buňku nebo odebraný lidský orgán z mrtvého člověka bez jeho předem daného zcela jednoznačného písemného souhlasu nebo v rozporu s ním.

(3) Trest těžkého žaláře na deset až dvacet let se uloží pachateli, který se dopustil zločinu uvedeného v ustanovení § 72 odstavce 1 nebo § 72 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tím způsobem, že postnatální mrtvá osoba, z níž byla takováto tkáň, buňka nebo orgán bez jejího předem daného zcela jednoznačného písemného souhlasu nebo v rozporu s ním odebrána, je některá z osob uvedených v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 73 – Zločin pletichaření v souvislosti s odběrem tkáně, orgánu či provedení transplantace za úplatu

(1) Každému, kdo v rozporu s příslušnými právními předpisy revolučního státu jinému nebo pro jiného nabídne, slíbí nebo poskytne úplatu za odběr tkáně nebo orgánu z jeho těla nebo za provedení transplantace, se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(2) Trestem těžkého žaláře na deset až dvacet let bude potrestán i ten, kdo sám nebo prostřednictvím jiného v souvislosti s odběrem tkáně nebo orgánu nebo s provedením transplantace pro sebe nebo pro jiného žádá, přijme nebo si dá slíbit úplatu v rozporu s příslušnými právními předpisy revolučního státu.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží pachateli, který se nejenže dopustil zločinu uvedeného v ustanovení § 73 odstavce 1 nebo § 73 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ale navíc ještě k tomu:

a) realizace nevyhnutně někomu způsobí těžkou ujmu na zdraví nebo smrt, nebo

b) jedná se o odběr nebo transplantaci prenatální tkáně nebo orgánu pocházející z nenarozeného dítěte, nebo

c) jedná se o odběr nebo transplantaci tkáně nebo orgánu bez zcela jednoznačného a svobodného souhlasu poškozeného nebo v rozporu s ním, anebo v rozporu s dalšími podmínkami právních předpisů revolučního státu, kde takto odebraná tkáň nebo orgán má pocházet z některé z osob uvedených v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

2./Část druhá: Ius Humanum. Crimina contra populo et homines (skutkové podstaty zločinů, přečinů a přestupků).

Hlava první: Kontrarevoluční zločiny

§ 74 – Zločin velezrady

(1) Zločinu velezrady se dopustí každý, kdo v rozporu s platným právním řádem revolučního státu podnikne jakékoliv násilí, pohrůžku násilí, vydírání nebo jiné podobné jednání s kterýmkoliv z těchto cílů:

a) dosáhnout změny formy státu či formy vlády v revolučním státe nebo prosazení jakýchkoliv změn ústavních poměrů či politiky v revolučním státě, nebo

b) způsobit jakoukoliv ujmu namířenou proti komukoliv ze stávajících nebo bývalých členů Nejvyššího revolučního výboru, Výboru na obranu revoluce, nebo příslušníků Tajné náboženské policie revolučního státu, Tajné mravnostní policie revolučního státu, Tajné politické policie revolučního státu, nebo funkcionářů jiných klíčových orgánů revolučního státu, a to bez ohledu na to, zda-li má jít o ujmu na životě, zdraví nebo svobodě, či k zabránění komukoliv z těchto členů, příslušníků, funkcionářů nebo jiných představitelů revolučního státu ve výkonu jejich úřadu, služebního poměru, zaměstnání nebo funkce, nebo

c) odtržení jakékoliv celku z jednotného státního svazku anebo územního teritoria revolučního státu, nebo způsobení anebo zvětšení nějakého nebezpečí pro revoluční stát zvenčí, a to ať již pro nějaký odboj anebo pro podnícení vnitrostátní občanské války; a to ať již otevřeně anebo ve skrytosti, individuálně anebo ve spojení, skrze nadvázání, vyzvání, pobídku, svedení skrze slovo, písmo, tisk, film, obrazové zobrazení, plakáty, letáky, televizní nebo rozhlasové vysílání, Internet či jakákoliv jiná média, radu nebo vlastní příklad, s chopením se zbraní anebo i bez něj, skrze sdělení k tomuto účelu vedoucích tajemství anebo záměrů, skrze pobuřování, verbování rebelů, špionáž, finanční či jinou podporu anebo skrze jakéhokoliv jiného k těmto cílům zaměřeného jednání, a to i v tom případě, když by tyto skutky pachatele, které spáchal anebo se spáchat pokusil se úplně minuli jakéhokoliv účinku.

(2) Je-li revoluční stát členským státem nějaké konfederace, unie či jinak nazvaného spolku nějakých nezávislých a svrchovaných států, popřípadě se jím stane kdykoliv později, tak - není-li příslušnou legislativou revolučního státu stanoveno jinak, či nebude-li stanoveno jinak, tak téhož zločinu velezrady se dopustí i ten pachatel, jehož obdobná jednání, jaká jsou uvedená v § kterémkoliv ustanovení § 74 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jsou analogicky namířeny proti existenci, územní nebo personální integritě, bezpečnosti anebo ústavnosti této konfederace, unie nebo jakkoliv nazvaného spolku těchto nezávislých svrchovaných států.

(3) Pro zločiny velezrady odsouzení k trestu doživotního žaláře je určen:

a) pro každého, kdo svým jednáním naplnil skutkovou podstatu zločinu podle ustanovení §. 74, odstavec 1, písmene a) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, a to i v tom případě, když by skutek pachatele se úplně minul jakéhokoliv chtěného nebo očekávaného účinku,

b) proti původcům, organizátorům a vůdcům spiknutí plus všem těm osobám, které svým jednáním naplnili skutkovou podstatu zločinu podle ustanovení §. 74, odstavec 1, písmene b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, které zde popsaným způsobem bezprostředně spolupůsobily.

(4) Všichni ti ale, kteří se na takovémto jednání zúčastnili pouze vzdáleným způsobem se uloží trest žaláře ve výši deseti až dvaceti let, pouze u obzvláště nebezpečných jednání anebo obzvláště nebezpečného pachatele se může uložit trest žaláře na doživotí.

(5) Kdo slovem, písmem, tiskem, obrazovým zobrazení,, plakátem, letákem, skrze televizní nebo rozhlasové vysílání, Internet či jakákoliv jiná média vyzve k jednání, projeví své sympatie s osobami, jednáním či jakéhokoliv morálního schvalování anebo morálního ospravedlňování jednání osob dopustivších se zločinu uvedeného v § 74 odstavce 1 nebo odstavce 2 se:

a) v případě, že kromě tohoto propagandistického působení se pachatel nedopustil žádného jiného velezrádného jednání plus současně, že toto pachatelovo propagandistické působení se úplně minulo jakéhokoliv účinku, je možné uložit pachateli trest žaláře ve výši deseti až dvaceti let.

b) v případě, že nejsou současně splněny obě polehčující podmínky uvedené v ustanovení § 74 odstavec 5 písmena a) tohoto Sjednoceného revolučního zákoníka, tak se pachateli uloží trest doživotního žaláře.

(6) Ten kdo pouze ve velice lehké formě se na zločinu velezrady spolupodílel aniž by jeho specifický podíl představoval nějaké nebezpečí pro revoluční stát, nebo se na velezradě podíleli jeho nezletilé děti nebo jiné osoby na které má vliv, a tedy jestliže mohl těmto osobám zabránit v účasti na velezradě, úmyslně toto neudělal, stává se tím sám spoluviníkem na velezradě, za což se tomuto pachateli uloží žalář na pět až deset let.

(7) Také ten je spoluvinný velezradou, kdo sám o sobě se sice na velezrádném jednání nezúčastnil, ale ač mu bylo velezrádné jednání jiných osob známé, úmyslně opomenul toto velezrádné jednání jiných osob ohlásit Výboru na obranu revoluce nebo jiným úřadům revolučního státu i navzdory tomu, že tak učinit mohl bez toho, aniž by kvůli tomu jemu samotnému nebo jeho osobám blízkým hrozilo nějaké nebezpečí; tomuto pachateli se uloží trest žaláře na pět až deset let.

(8) Kdo přistoupí na jednání spojeném s velezradou, v budoucnosti však ale projeví účinnou lítost, která umožní revolučnímu státu odvrátit hrozící nebezpečí, garantuje se této osobě:

a) úplná beztrestnost,

b) absolutní utajení spolupráce této osoby s bezpečnostními orgány revolučního státu,

c) příslušná finanční nebo jiná odměna v závislosti na hodnotě poskytnutých informací,

d) a eventuálně podle okolností bude-li toho pro bezpečnost této osoby, případně i její rodiny zapotřebí, tak i umělé vytvoření úplně nové osobní identity této osoby a eventuálně i její rodiny, a to i spojeném s tajným přestěhováním do úplně jiné vzdálené části revolučního státu.

 

§ 75 – Zločin rušení veřejného klidu

(1) Zločinu rušení veřejného klidu se dopustí každý, kdo nad rámec běžné věcné kritiky, která je obvyklá v demokratických státech veřejně ať již verbálně nebo před nějaké své písemnosti, spisy, kresby, sochy, rytiny, plastiky, výšivky, fotografie, film, CD disk, DVD disk, magnetofonový pásek, kazetu, diskutu přes Internet nebo přes jakékoliv jiné informační média nebo nosiče informací se usiluje šířit:

a) opovržení nebo nenávist proti revolučnímu státu, jeho trojterciátnímu ekonomickému systému, sociální spravedlnosti k chudým lidem, právním předpisům revolučního státu, nebo jakékoliv jiné politice či ideálů, které jsou v souladu s revolučními zásadami uvedenými v www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm , nebo proti politickým nebo ekonomickým představitelům revolučního státu, nebo

b) výzvy nebo jakékoliv jiné podněty k neposlušnost, k odporu proti zákonům a jiným právním předpisům revolučního státu, opatřením orgánů veřejné správy nebo jiných veřejných úřadů revolučního státu, absentérství, sabotování makroekonomického trojterciátního ekonomického systému revolučního státu, nebo k odepření plnění si povinností, které jsou stanovena zákony nebo jinými závaznými veřejnoprávními normami revolučního státu.

(2) Téhož zločinu se dopustí i ten, kdo za účelem jednání zmiňovaného v ustanovení § 75 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka založí nějakou organizaci, spolek či sdružení, nebo se pro tuto organizaci, spolek či sdružení usiluje získat další členy, nebo se usiluje na akce dotyčné organizace, spolku či sdružení k účasti svádět další účastníky, nebo sám se podujme, že se bude podílet na zločinech zmiňovaných v ustanovení § 75 odstavce 1 písmena a) nebo písmena b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Každému, kdo se dopustí kteréhokoliv ze zločinů Rušení veřejného klidu uvedených v ustanovení § 75 odstavce 1 nebo § 75 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tomu se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(4) Je-li revoluční stát členským státem nějaké konfederace, unie či jinak nazvaného spolku nějakých nezávislých a svrchovaných států, popřípadě se jím stane kdykoliv později, tak - není-li příslušnou legislativou revolučního státu stanoveno jinak, či nebude-li stanoveno jinak, tak téhož zločinu Rušení veřejného klidu se dopustí i ten pachatel, jehož obdobná jednání, jaká jsou uvedená v kterémkoliv z ustanovení § 75 odstavce 1 nebo § 75 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka analogicky spáchá proti této konfederaci, unii nebo jakkoliv jinak nazvanému spolku těchto nezávislých svrchovaných států.

 

§ 76 – Zločin výzvěd, špionáže nebo jiné ilegální spolupráce s cizí mocí

(1) Kdo má takové poznatky nebo věci, které mají význam pro vojenskou obranu revolučního státu či operace jeho revoluční armády v úmyslu vypátrat, aby nepříteli revolučního státu nějakým způsobem mohl podat dotyčnou zprávu; nebo kdo v míru takovéto přípravy nebo věci, které pro brannou moc revolučního státu nebo vojenskou obranu revolučního státu má tentýž význam, a které v revolučním státě nebyly získány legální cestou, v úmyslu vypátrat a podat o tom zprávu nějaké cizí mocnosti, dopustí se Zločinu výzvěd, špionáže, nebo jiné ilegální spolupráce s cizí mocí, za což se pachateli tohoto zločinu uloží trest žaláře na doživotí.

(2) Tentýž trest doživotního žaláře jaký je zmiňován již v ustanovení § 76 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží pachateli i za jakoukoliv jinou ilegální spolupráci, dohody, jednání nebo ujednání, anebo získávání informací k ujmě revolučního státu a ke prospěchu cizí mocnosti, která jsou namířena proti armádě revolučního státu, nebo proti armádě kteréhokoliv spojeneckého státu revolučního státu, nebo poskytující nepřátelům revolučního státu jakoukoliv jinou výhodu, užitek či prospěch.


§ 77 – Zločin přípravy úkladů proti revolučnímu státu

Nelze-li tyto zločiny subsumovat pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli uloží trest žaláře na jeden rok až pět let za spáchání těchto zločinů přípravy úkladů proti revolučnímu státu:

a) každému, kdo se s někým spolčí k úkladům proti revolučnímu státu,

b) každému, kdo vejde za týmž účelem jaký je uveden pod písmenem a) ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými nebo finančními,

c) kdo pro nepřítele revolučního státu sbírá branné nebo pomocné síly, organizuje je anebo je cvičí,

d) kdo poskytuje nebo opatřuje pro nepřítele revolučního státu zbraně, střelivo nebo jiné prostředky.

 

§ 78 – Zločin ohrožení bezpečnosti revolučního státu

(1) Každému, kdo v úmyslu poškodit revoluční stát jej vydá nebezpečí války nebo nepřátelského činu moci nebo ozbrojeného napadení, nebo takové nebezpečí zvýší, pak nelze-li tyto zločiny subsumovat pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli za spáchání tohoto zločinu Ohrožení bezpečnosti revolučního státu uloží trest žaláře na pět až deset let; a za okolností obzvláště přitěžujících se pachateli tohoto zločinu Ohrožení bezpečnosti revolučního státu uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

(2) Nelze-li tyto zločiny ohrožení bezpečnosti revolučního státu subsumovat pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se každému, kdo způsobí nebo podporuje eventuální ozbrojené povstání v revolučním státě v úmyslu ohrozit tím bezpečnost revolučního státu zvenčí, uloží se trest žalář na jeden rok až pět let, a za okolností zvláště přitěžujících žalář na pět až deset let.

(3) Nelze-li tyto zločiny ohrožení bezpečnosti revolučního státu subsumovat pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se každému, kdo za účelem uvedeným v ustanovení § 78 odstavce 1 nebo § 78 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se s někým spolčí, nebo vejde ve styk přímý nebo nepřímý s cizí mocí, nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými nebo finančními, tak se pachateli za tento zločin uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 79 – Zločin rozvracení revolučního státu

(1) Srocení více osob k tomu, aby se v revolučním státě formou násilných demonstrací nebo jiným násilím narušoval veřejný pořádek či činil odpor, je zločinem Rozvracení revolučního státu; a to bez ohledu na to, zda-li se takovýto násilný odpor děje v úmyslu, aby se něco násilím vynutilo, nebo aby se někdo neoprávněně zprostil nějaké své povinnosti, nebo aby se ústava, zákony, či jakékoliv závazné právní předpisy revolučního státu, nebo aby se zmařil výkon či aplikace ústavy, zákona, rozsudku, veřejného rozkazu či výkon jakéhokoliv jiného všeobecně závazného anebo individuálně závazného veřejnoprávního předpisu, nařízení či jiného rozhodnutí revolučního státu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem rušil veřejný pokoj, klid a pořádek.

(2) Při tom nečiní se žádný rozdíl ohledem toho, zdali násilí směřuje proti revoluci jako takové, proti revolučnímu státu či jeho právnímu řádu, Nejvyššímu revolučnímu výboru či jiným orgánům revoluční státní moci a revoluční vládě, proti revolučnímu soudci, proti jiné revoluční vrchnostenské osobě, proti úředníku revoluční veřejné správy, proti vyslanci země s níž revoluční stát udržuje diplomatické styky, proti revolučním úředníkům nebo jiným zaměstnancům úřadů celostátní nebo regionální státní správě revolučního státu, proti revoluční stráži civilní, finanční nebo vojenské, proti pozemnímu vojsku, proti leteckému vojsku, protiletecké obraně a pohraniční stráže, proti revoluční gardě, proti revoluční cizinecké legii, proti obecním oddílům revoluční domobrany, nebo proti revoluční veřejné nebo revoluční tajné policii, a to ať již revoluční tajné policii politické či revoluční tajné policii mravnostní a revoluční tajné policii náboženské, včetně tajných spolupracovníků a placených i dobrovolných a neplacených pravidelných nebo příležitostných informátorů revoluční tajné policie náboženské či tajné mravnostní policie a tajné politické policie a to i s veřejnou ozbrojenou ostrahou ochrany a kontroly všech stanic televizního a rozhlasového vysílání plus všech tiskáren a webových serverů revolučního státu, které jsou řízené jednak tajnou mravnostní policií, jednak tajnou náboženskou policií, jednak i tajnou politickou policií, ale i zpravodajským službám revolučního státu, včetně zahraniční vojenské kontrarozvědky, proti úředníkům a stráži lesního a vodního hospodářství revolučního státu k hlídání lesů ustanoveným, byť i by byly pouze ve službě dobrovolnické a neplacené, proti revoluční železniční policii, revoluční vodní policii, nebo neplacených dobrovolníků určených k dohledu na státních železnicích, nebo zaměstnancům pověřených k obstarávání jízdy na nich nebo k ochraně, provozu či kontrole jiných telekomunikačních zařízení, vězeňské ostraze či justiční stráži, jakož i jakýchkoliv jiných osob, které vykonávají nějaký veřejnoprávní úřad nebo veřejnoprávní službu ve prospěch revolučního státu či revoluční moci.

(3) Zločinu rozvracení revolučního státu se dopouští každý, kdo se přidá ke srocení násilných demonstrantů nebo jiných násilníků, a to bez ohledu na to, zda-li k tomuto přidání se došlo hned na počátku anebo teprve až v dalším průběhu násilných nepokojů.

(4) Zločinu rozvracení revolučního státu se dopouští každý, kdo se přidá ke srocení násilných demonstrantů nebo jiných násilníků sešlých se například původně i pod záminkou nějakého koncertu či jiné kulturní, sportovní anebo jiné podobné akce, a to bez ohledu na to, zda-li k tomuto přidání se došlo hned na počátku anebo teprve až v dalším průběhu násilných nepokojů, za předpokladu, že byl účastníkem daného srocení i kdykoliv v té době, kdy se původně účastníci koncertu či jiné kulturní, sportovní anebo jiné podobné akce dopouštěli dotyčného násilí.

(5) Těm, kdo při rozvracení revolučního státu setrvají v odporu proti vrchnostenským osobám anebo ozbrojeným složkám revolučního státu přicházejícím k utišení nepokojů se uloží v trest žaláře na pět až deset let, a jsou-li zároveň též vůdci nebo organizátory nepokojů, tak se jim uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

(6) Mimo případ předešlého ustanovení § 79 odstavec 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží vůdcům či organizátorům nepokojů trest žaláře na pět až deset let; ostatním účastníkům pak podle míry nebezpečnosti a škodlivosti svého účastenství trest žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Došlo-li k brzkému utišení vznikajícího nepokoje bez toho aniž by došlo k jeho dalšímu nebezpečnému propuknutí, uloží se vůdcům či organizátorům nepokoje žalář ne jeden rok až pět let; ostatním účastníkům vznikajícího nepokoje se uloží trest těžkého žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 80 – Zločin kontrarevoluční vzpoury

(1) Dojde-li to při srocení z jakéhokoliv povstalého podnětu vzpurností proti napomenutí, které bylo od úřadu napřed učiněno, a spojením prostředků skutečně násilných tak daleko, že ku zjednání pokoje a pořádku bylo nutné užít revolučních gard nebo jiných složek pozemního či jiného vojska revolučního státu, pak se jedná o zločin kontrarevoluční vzpoury, a dopouští se tohoto zločinu každý, kdo se takového kontrarevolučního srocení zúčastní.

(2) Nastane-li potřeba kontrarevoluční vzpouře zmiňované v ustanovení § 80 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka učinit přítrž vyhlášením výjimečného stavu a stanným právem, pak se pachateli tohoto zločinu Kontrarevoluční vzpoury uloží trest žaláře na doživotí.

(3) Mimo případ vyhlášeného výjimečného stavu a stanného práva zmiňovaného v ustanovení § 80 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se vůdcům či organizátorům této Kontrarevoluční vzpoury uloží trest žaláře na deset až dvaceti let, a jde-li o velmi zlomyslný a nebezpečný úklad proti revoluci nebo revolučním vymoženostem lidu, tak se těmto pachatelům uloží trest žaláře na doživotí. Ostatním pachatelům se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let, byla-li však ale jejich zlomyslnost a účastenství větší, tak se jim uloží trest žaláře na pět až deset let.

 

§ 81 – Zločin podpory nebo propagace extremistických myšlenek, extremistických hnutí, extremistických organizací nebo extremistické ideologie

(1) Extremistickými myšlenkami, extremistickými hnutími, extremistickými organizacemi a extremistickou ideologií jsou:

a) svobodní zednáři i s jejich feministickou ideologií, genderovou ideologií a ideologií velebící zvráceně odporně zvrhlé perverzní homosexuální chování,

b) feministická ideologie, jenž formálně navenek hlásá údajné úsilí o rovnost mužů a žen, nicméně z kontextu jejich činnosti je zřejmé, že jejich cílem rozhodně v žádném případě není degradace privilegovaného společenského postavení žen na úroveň mužů, ale právě naopak úsilí o ještě větší rozevření společenských nůžek s cílem ještě větší privilegovanosti žen než je tomu nyní, a ještě hlubší degradaci již i tak společensky podřadného postavení mužů,

c) genderová ideologie, která ve službě homosexuální lobby se snaží bagatelizovat, relativizovat nebo dokonce i přímo popírat přirozené biologické rozdíly mezi mužem a ženou,

d) homosexuální ideologii, která buď popírá psychopatický a neurotický charakter homosexuálního zdravotního postižení, nebo hlásá jeho údajně prý nevyléčitelnost, popřípadě i obojí, anebo dokonce přímo velebí a propaguje toto odporně zvrhle zvrácené perverzní homosexuální chování,

e) polykapitalismus je politická a ekonomická ideologie takzvaného pluralitního tržního kapitalismu, kterou se v současné době řídí politika a ekonomický systém v téměř všech současných státech na přelomu dvacátého a jedenadvacátého století,

f) monokapitalismus je politická a ekonomická ideologie státního kapitalismu, kterým se zejména v minulém dvacátém století řídil politický a ekonomický systém Sovětského svazu a ostatních bolševických totalitních režimů stojících na ideologii marxismu - leninismu, kterým bolševici centralizovali svoji kapitalistickou ekonomiku do jednotného jakoby centralizovaného “superkapitalisty”, kterým byl jejich bolševický stát, a jejichž nejvýznamnějšími politickými představiteli byli Vladimír Iljič Uljanov Lenin a Josif Visarionovič Džugašvilli Stalin,

g) nacismus je ideologie německého nacionálního socialismu, což byla vládnoucí ideologie v Německu v letech 1933 – 1945 a jeho nejvýznamnějším politickým představitelem byl Adolf Hitler,

h) fašismus je ideologie italského fašistického státu, což byla od počátku dvacátých let dvacátého století až do roku 1945 vládnoucí ideologie v Itálii a jehož nejvýznamnějším politickým představitelem byl Benito Mussolini.

(2) Každému, kdo podporuje nebo propaguje fašismus, nacismus nebo podobné hnutí, které směřuje nebo vede k potlačení práv a svobod lidu revolučního státu, nebo které hlásá národnostní, náboženskou nebo rasovou zášť, bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Každému, kdo v oblasti politické, ekonomické nebo jakékoliv jiné v čemkoliv podporuje nebo propaguje monokapitalismus nebo extrémistickou monokapitalistickou ideologii, nebo cokoliv podobného co směřuje nebo vede, popřípadě by to mohlo směřovat a vést buď k protináboženské sekularizaci společnosti, nebo ke snížení ekonomické výkonnosti ekonomiky revolučního státu, nebo k odbourání sociálních vymožeností obyčejného lidu spojeného s jakýmkoliv zhoršením sociálních podmínek života nejchudších obyvatel revolučního státu, uloží se mu trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(4) Každému, kdo v oblasti politické, ekonomické nebo jakékoliv jiné v čemkoliv podporuje nebo propaguje polykapitalismus nebo extrémistickou polykapitalistickou ideologii, nebo cokoliv podobného co směřuje nebo vede, popřípadě by to mohlo směřovat a vést buď k protináboženské sekularizaci společnosti, nebo ke snížení ekonomické výkonnosti ekonomiky revolučního státu, nebo k odbourání sociálních vymožeností obyčejného lidu spojeného s jakýmkoliv zhoršením sociálních podmínek života nejchudších obyvatel revolučního státu, uloží se mu trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(5) Každému, kdo v čemkoliv podporuje nebo propaguje svobodné zednáře nebo jiné liberální extrémisty, nebo jejich extrémistickou svobodozednářskou feministickou ideologii, nebo extrémistickou svobodozednářskou genderovou ideologii, nebo extrémistickou svobodozednářskou ideologii velebící ať již v jakékoliv formě zvráceně zvrhlé a úchylné perverzní homosexuální chování nebo cokoliv podobného, uloží se mu trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 82 – Zločin poškození zájmu revolučního státu

(1) Zločinu Poškození zájmu revolučního státu se dopustí politický, hospodářský, obchodní, vojenský nebo jakýkoliv jiný oficiální představitel, zmocněnec, zástupce nebo diplomat revolučního státu, který při jednání s cizí mocí, nebo při jednání v OSN či s OSN, nebo při obdobném jednání s jakoukoliv jinou nadstátní mezinárodní organizací, nebo v rámci činnosti domácích i zahraničních obchodních společností a družstev, nebo s jakýmkoliv jiným subjektem vůči němuž vystupovali z pozice oficiálního představitele, zmocněnce, zástupce nebo diplomata revolučního státu s kompetencí jednat ve jménu revolučního státu nebo v zastoupení revolučního státu poruší své povinnosti některým z těchto způsobů svého jednání:

a) v OSN, nebo v jiné mezinárodní organizaci jejímž je revoluční stát členem, nebo v rámci valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady nebo jakéhokoliv jiného orgánu jakékoliv zahraniční nebo domácí obchodní společnosti nebo družstva kde má revoluční stát majetkový podíl či je revoluční stát společníkem, akcionářem nebo jinak nazvaným podílníkem nebo spoluvlastníkem; hlasoval dotyčný politický, hospodářský, vojenský nebo jakýkoliv jiný oficiální představitel, zmocněnec, zástupce nebo diplomat revolučního státu ve jménu revolučního státu nebo v zastoupení revolučního státu jinak, než mu oficiálně přikázal hlasovat Nejvyšší revoluční výbor revolučního státu nebo jiný orgán revolučního státu, který je nadřízeným orgánem dotyčného politického, hospodářského, obchodního vojenského nebo jakéhokoliv jiného oficiálního představitele, zmocněnce, zástupce nebo diplomata revolučního státu,

b) v OSN, nebo v jiné mezinárodní organizaci jejímž je revoluční stát členem, nebo při jednání s jakýmkoliv státem, organizací, obchodní společností nebo jakýmkoliv jiným subjektem, nebo v rámci činnosti valné hromady, členské schůze, představenstva, dozorčí rady nebo jakéhokoliv jiného orgánu jakékoliv zahraniční nebo domácí obchodní společnosti nebo družstva kde má revoluční stát majetkový podíl či je revoluční stát společníkem, akcionářem nebo jinak nazvaným podílníkem nebo spoluvlastníkem, anebo ve vztahu k dotyčným subjektům nebo s dotyčnými subjekty má revoluční stát nějaké politické, hospodářské, obchodní, vojenské nebo jiné zájmy; porušil dotyčný politický, hospodářský, obchodní, vojenský nebo jakýkoliv jiný oficiální představitel, zmocněnec, zástupce nebo diplomat revolučního státu jednající ve jménu revolučního státu nebo v zastoupení revolučního státu závazné instrukce Nejvyššího revolučního výboru nebo jiného nadřízeného orgánu dotyčného politického, hospodářského, obchodního vojenského nebo jakéhokoliv jiného oficiálního představitele, zmocněnce, zástupce nebo diplomata revolučního státu oficiálně jednajícího ve jménu revolučního státu nebo v zastoupení revolučního státu,

c) zničí, odstraní, utají, poruší nebo padělá listiny nebo jiné důkazy o právních poměrech revolučního státu anebo k ujmě revolučního státu, a to ať se jedná o bilaterální nebo multilaterální politický, hospodářský, obchodní nebo vojenský vztah revolučního státu k jinému státu, k OSN, k jakékoliv nadnárodní mezinárodní organizaci anebo i jakékoliv jiné organizaci, obchodní společnosti či družstvu nebo jakémukoliv jinému domácímu nebo zahraničnímu subjektu veřejného nebo soukromého práva ač ví, že tím poškodí důležitý politický, hospodářský, obchodní, vojenský nebo jiný zájem revolučního státu.

(2) Každému, kdo se dopustil kteréhokoliv ze zločinů Poškození zájmu revolučního státu uvedeném v § 82 odstavce 1 písmene a), b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží, trest žaláře na pět až deset let. Spáchal-li ale pachatel tento čin v úmyslu poškodit revoluční stát nebo získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, tak se pachateli tohoto zločinu Poškození zájmu revolučního státu uloží trest žaláře na deset až dvacet let v tom případě, že se pachateli nepodařilo získat pro sebe a ani pro nikoho jiného žádný majetkový prospěch a revolučnímu státu žádná v penězích vyčíslitelná škoda nevznikla. Spáchal-li však ale pachatel tento čin v úmyslu poškodit revoluční stát nebo získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, a skutečně se pachateli i podařilo tímto spáchaným zločinem Poškození zájmu revolučního státu získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, nebo způsobit revolučnímu státu jakoukoliv v penězích vyčíslitelnou škodu, tak se pachateli tohoto zločinu Poškození zájmu revolučního státu uloží trest žaláře na doživotí.

 

§ 83 – Zločin zrady státního, hospodářského, obchodního nebo vojenského tajemství revolučního státu

(1) Nelze-li tento Zločin zrady státního, hospodářského, obchodního nebo vojenského tajemství revolučního státu subsumovat pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ta se tomu, kdo cizímu státu nebo moci, OSN, jakékoliv nadnárodní mezinárodní organizaci, nebo i jakékoliv jiné organizaci, obchodní společnosti či družstvu, nebo jakémukoliv jinému domácímu nebo zahraničnímu subjektu veřejného nebo soukromého práva bez souhlasu kompetentních orgánů revolučního státu přímo nebo nepřímo vyzradí jakoukoliv revolučním státem z politických, hospodářských, obchodních, vojenských nebo jakýchkoliv jiných obdobně závažných důvodů utajovanou skutečnost, opatření nebo předmět, jež revoluční stát tají, a v takovém zájmu revolučního státu mají i zůstat utajeny před cizím státem nebo mocí, OSN, nadnárodní mezinárodní organizací, nebo jinou organizací, obchodní společností či družstvem, nebo jiným domácím nebo zahraničnímu subjektem veřejného nebo soukromého práva, nebo kdo vyzvídá takovou skutečnost, opatření nebo předmět, aby je vyzradil přímo nebo nepřímo jakémukoliv cizímu státu nebo moci, OSN, jakékoliv nadnárodní mezinárodní organizaci, nebo i jakékoliv jiné organizaci, obchodní společnosti či družstvu, nebo jakémukoliv jinému domácímu nebo zahraničnímu subjektu veřejného nebo soukromého práva, uloží se trest žaláře na pět až deset let.

(2) Spáchal-li ale pachatel tento zločin Zrada státního, hospodářského, obchodního nebo vojenského tajemství revolučního státu, který je uvedený v ustanovení § 83 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v úmyslu poškodit revoluční stát nebo získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, tak se pachateli uloží trest žaláře na deset až dvacet let v tom případě, že se pachateli tohoto zločinu Zrada státního, hospodářského, obchodního nebo vojenského tajemství nepodařilo získat pro sebe a ani pro nikoho jiného žádný majetkový prospěch a revolučnímu státu žádná v penězích vyčíslitelná škoda nevznikla.

(3) Spáchal-li však ale pachatel tento zločin Zrada státního, hospodářského, obchodního nebo vojenského tajemství revolučního státu uvedený v ustanovení § 83 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v úmyslu poškodit revoluční stát nebo získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, a skutečně se pachateli i podařilo tímto spáchaným zločinem získat ať již pro sebe samého nebo pro kohokoliv jiného nějaký majetkový prospěch, nebo způsobit revolučnímu státu jakoukoliv v penězích vyčíslitelnou škodu, tak se pachateli tohoto zločinu Poškození zájmu revolučního státu uloží trest žaláře na doživotí.

(4) Každý, kdo zaviněnou hrubou nedbalostí způsobil byť i jen na nějakou přechodnou dobu vznik reálně hrozícího nebezpečí, že jakákoliv z těchto revolučním státem utajovaných skutečností, opatření nebo předmětů by mohli být prozrazeny, nebo jakýmkoliv jiným způsobem se mohli stát známými cizímu státu nebo moci, OSN, jakékoliv nadnárodní mezinárodní organizaci, nebo i jakékoliv jiné organizaci, obchodní společnosti či družstvu, nebo jakémukoliv jinému domácímu nebo zahraničnímu subjektu veřejného nebo soukromého práva, ačkoliv podle svého veřejného postavení byl dotyčný politický, hospodářský, obchodní, vojenský nebo jakýkoliv jiný oficiální představitel, zmocněnec, zástupce, diplomat nebo jiný zaměstnanec revolučního státu na základě jeho postavení, služebního poměru nebo pracovního poměru osobně zodpovědný za utajování těchto skutečností; za toto selhání v případě že zůstalo bez jakýchkoliv následků a že nedošlo k prozrazení žádné z těchto revolučním státem utajovaných skutečností, opatření nebo předmětů, kterým v důsledku jakéhokoliv osobního pochybení, které způsobilo byť i jen na nějakou přechodnou dobu vznik reálně hrozícího nebezpečí, že jakákoliv z revolučním státem utajovaných skutečností, opatření nebo předmětů by mohli být prozrazeny, uloží se pachateli trest žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 84 – Zločin služby v cizím vojsku

(1) Nelze-li tento Zločin služby v cizím vojsku subsumovat pod první část tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se každému, kdo opatřuje jinému státu nebo jiné moci nějaký prospěch nebo způsobí škodu branné moci nebo vojenským podnikům revolučního státu nebo jeho spojence, jedná-li se o státního občana revolučního státu nebo osoby s trvalým pobytem na území revolučního státu, která je státním občanem cizího státu nebo osobou bez jakékoliv státní příslušnosti, tak se této osobě uloží trest žaláře podle ustanovení § 84 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Každému, kdo je státním občanem revolučního státu nebo osobou s trvalým pobytem na území revolučního státu, která je státním občanem cizího státu nebo osobou bez jakékoliv státní příslušnosti, a dopustí se zločinu služby v cizím vojsku:

a) když v čase mimo období branné pohotovosti revolučního státu bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu koná službu v jakémkoliv cizím vojsku, které však ale není vojskem potencionálně nepřátelského státu nebo jiné podobné potencionálně nepřátelské moci, uloží se tomuto pachateli trest žaláře na půl roku až jeden rok,

b) když v čase branné pohotovosti revolučního státu bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu koná službu v jakémkoliv cizím vojsku, které však ale není vojskem nepřátelského a ani potencionálně nepřátelského státu nebo jiné podobné potencionálně nepřátelské moci, uloží se tomuto pachateli trest žaláře na jeden rok až pět let, je-li zde však ale s velikou pravděpodobností úmysl pachatele vyhnout se plnění branné povinnosti v armádě revolučního státu, tak se pachateli – není-li tento zločin podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestán ještě přísněji – uloží trest žaláře na pět až deset let.

c) když v čase mimo období branné pohotovosti revolučního státu bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu koná službu v jakémkoliv cizím vojsku, které je vojskem potencionálně nepřátelského státu nebo jiné podobné potencionálně nepřátelské moci, uloží se tomuto pachateli trest žaláře na pět až deset let,

d) když v čase branné pohotovosti revolučního státu bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu koná službu v jakémkoliv cizím vojsku, které je vojskem nepřátelského nebo potencionálně nepřátelského státu nebo jiné podobné nepřátelské nebo potencionálně nepřátelské moci, uloží se tomuto pachateli trest žaláře na deset až dvacet let.

e) když v čase války bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu koná službu v jakékoliv vojenské jednotce nepřátelského státu nebo jiné podobné nepřátelské moci, která se přímo účastní nebo podílí na válečných operacích buď na území revolučního státu anebo proti vojsku revolučního státu, uloží se tomuto pachateli trest žaláře na doživotí.

(3) Trest žaláře na doživotí, a v daném případě ve formě těžkého žaláře na doživotí se uloží též i každé osobě, která se dopustila Zločinu služby v cizím vojsku podle ustanovení § 84 odstavec 2 písmena d) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka coby osoba v jakékoliv důstojnické nebo jiné obdobné velitelské funkci vojska nepřátelského nebo potencionálně nepřátelského státu nebo jiné podobné nepřátelské nebo potencionálně nepřátelské moci, anebo služba této osoby v cizím vojsku byla motivována u pachatele jeho osobní nenávistí proti revolučnímu státu, proti lidu revolučního státu a jeho revolučním vymoženostem v sociální, náboženské nebo mravní oblasti či pachatelovými sympatiemi vůči svobodným zednářům, feministkám, feministům, homosexuálům a ostatním perverzním sexuálním úchylům, nebo jiným organizacím sloužícím zájmům svobodných zednářů či jiným obdobným zločineckým organizacím vůbec.

 

§ 85 – Zločin vojenské zrady spáchané k ujmě revolučního státu

(1) Nelze-li tento Zločin vojenské zrady spáchané k ujmě revolučního státu subsumovat pod první část tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo pod skutkové podstaty zločinů uvedených v ustanovení § 74, § 75 nebo § 76 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se každému, uloží trest žaláře podle § 85 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo:

a) vyzradí cizímu státu nebo moci byť i jen nepřímo skutečnost, že opatření nebo předmět ten mají zůstat utajeny pro obranu revolučního státu, nebo

b) kdo například jen tak ze zvědavosti aniž by měl úmysl tyto informace sdělit komukoliv jinému, vyzvídá takové utajované skutečnosti, opatření nebo předmět revolučního státu, které z rozhodnutí revolučního státu mají zůstat utajeny, anebo z týchž důvodů záludně nebo lstivě vnikne do obvodu objektu důležitého pro obranu vlasti nebo na jakékoliv jiné utajované místo revolučního státu, nebo

c) kdo bez souhlasu Výboru na obranu revoluce, Tajné politické policie revolučního státu nebo Vojenské kontrarozvědky revolučního státu spolčí nebo vejde ve styk přímý nebo nepřímý s potencionálně nepřátelskou cizí mocí nebo s cizími činiteli, zejména vojenskými nebo finančními.

(3) Každému, kdo se jednání uvedenému v ustanovení § 85 odstavec 2 písmene a), b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí za branné pohotovosti revolučního státu se uloží trest žaláře na pět až deset let.

(4) Každému, kdo se dopustí zločinu Vojenské zrady spáchané k ujmě revolučního státu uvedené v ustanovení § 85 odstavec 2 písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchané s úmyslem tyto informace též sdělit komukoliv jinému, se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let; pokud se však ale tohoto zločinu dopustí za branné pohotovosti státu nebo z důvodů osobní nenávisti proti revolučnímu státu, proti lidu revolučního státu a jeho revolučním vymoženostem v sociální, náboženské nebo mravní oblasti či pachatelovými sympatiemi vůči svobodným zednářům, feministkám, feministům, homosexuálům a ostatním perverzním sexuálním úchylům, nebo jiným organizacím sloužícím zájmům svobodných zednářů, tak se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

(5) Každému, kdo se dopustí zločinu Vojenské zrady spáchané k ujmě revolučního státu uvedené v ustanovení § 85 odstavec 2 písmene c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí z důvodů osobní nenávisti proti revolučnímu státu, proti lidu revolučního státu a jeho revolučním vymoženostem v sociální, náboženské nebo mravní oblasti či pachatelovými sympatiemi vůči svobodným zednářům, feministkám, feministům, homosexuálům a ostatním perverzním sexuálním úchylům, nebo jiným organizacím sloužícím zájmům svobodných zednářů či jiným obdobným zločineckým organizacím vůbec, tak se pachateli tohoto zločinu uloží trest těžkého žaláře na doživotí.


§ 86 – Zločin spolčení k verbálnímu nebo fyzickému útoku proti chráněné osobě revolučního státu

(1) Kdo se s někým spolčí za tím účelem, aby byl spáchán zločin jakéhokoliv verbálního nebo fyzického útoku nebo násilí proti kterékoli osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, a to byť i jen útoku spojeného s pokřikováním či skandováním jakéhokoliv hesla či urážky, nebo hozením jednoho jediného slepičího vajíčka, rajčete, sněhové koule nebo jiného podobného předmětů směrem k jakékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachatelům, jakož i všem těm, kteří takto vědomě podpořili jakýmkoliv způsobem takovéto spolčení nebo jeho účastníky, uloží trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Dojde-li skutečně k nějakému verbálnímu nebo fyzickému útoku, například dojde-li k pokřikování či skandování jakéhokoliv hesla či urážky, nebo vyhrožováním pěstí či jakkoliv jinak, nebo hozením byť i jen jednoho slepičího vajíčka, nebo jednoho rajčete, nebo jedné sněhové koule nebo jiného podobného předmětu směrem k jakékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, uloží se nejen hlavnímu pachateli, který útok provedl, ale i všem ostatním spolupachatelům, kteří tento útok hlavního pachatele přinejmenším verbálně nebo jinak podporovali, nebo jiným konkludentním jednáním přinejmenším schvalovali, uloží se všem těmto pachatelům i spolupachatelům trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(3) Dojde-li skutečně k jakémukoliv zhanobení nebo zesměšnění kterékoliv osoby zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka například tím, že je tato osoba skutečně zasažena hozeným slepičím vajíčkem, rajčetem, sněhovou koulí nebo jakýmkoliv jiným podobným předmětem, případně byla uhozena pěstí, úderem dlaně, kopnutím nebo došlo jakékoliv jiné fyzické inzultaci kterékoliv osoby zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka anebo že osoba zmiňovaná v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v důsledku podniknutého útoku nebo v příčinné či časové souvislosti podniknutého útoku proti své vlastní osobě upadne, nebo dojde u ní k čemukoliv jinému, co je rovněž zesměšňující, avšak bez toho, aby tato osoba zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka utrpěla nějakou ujmu na svém životě nebo zdraví, tak se všem pachatelům, kteří se podíleli na tomto útoku uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(4) Dojde-li k tomu, že verbálně nebo fyzicky napadená osoba, jenž je zmiňovaná v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, v kausální, časové nebo jakékoliv jiné souvislosti dotyčného útoku verbálního nebo fyzického útoku utrpí jakoukoliv ujmu na svém životě nebo zdraví, tak se všem pachatelům, kteří se podíleli na tomto útoku uloží trest těžkého žaláře na doživotí, a to bez ohledu na to, zda-li samotnou příčinou úmrtí nebo utrpěné ujmy na zdraví osoby zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního bylo:

a) samotné zasažení této osoby hozeným předmětem nebo jakýkoliv jiný fyzický atak, nebo

b) upadnutí nebo z jiné příčiny způsobené si sekundární zranění této osoby ať již tím, že upadla proto, že byla zasažena hozeným předmětem nebo vystavena jakémukoliv jinému fyzickému ataku, nebo proto že se hozenému předmětu chtěla vyhnout v důsledku čehož upadla nebo si způsobila jiné zranění, nebo proto, že před útočníky utíkala nebo chtěla utéci, což vedlo k upadnutí této osoby, nebo bolestivému naražení na nějakou pevnou překážku, zakopnutí a spadnutí, zvrtnutí členku špatným došlápnutím, podběhnutím pod automobil atd., nebo

c) mozková mrtvice, srdeční infarkt, traumatický šok nebo jakákoliv jiná fyzická nebo psychická ujma vzniklá ať již v důsledku strachu, zděšení, leknutí se, prožitého stresu atd.

 

§ 87 – Zločin verbálního nebo fyzického útoku proti chráněné osobě revolučního státu

(1) Toto ustanovení § 87 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníku se aplikuje pouze v tom případě, pokud se tohoto Zločinu verbálního nebo fyzického útoku proti chráněné osobě revolučního státu dopustila pouze jen jedna jediná osamocená osoba jediného pachatele bez přítomnosti jakékoliv jiné osoby nebo osob, které by toto jednání jediného pachatele přinejmenším nějakým způsobem konkludentně schvalovali nebo sympatizovali s verbálním nebo fyzickým útokem tohoto jediného pachatele. V opačném případě se totiž zásadně vždy věc posoudí a pachatelé potrestají podle předešlého ustanovení § 86 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníku.

(2) Každému, kdo coby individuální jednotlivec proti kterékoli osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchá verbální útok spojený s pokřikováním či skandováním jakéhokoliv hesla či urážky, uloží se trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Každému, kdo coby individuální jednotlivec proti kterékoli osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka podle všech známek s největší pravděpodobností úmyslně hodí byť i jen jedno jediné slepičí vajíčko, rajče, sněhovou kouli nebo jiného podobného předmětů směrem k jakékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se tomuto pachateli uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(4) Dojde-li skutečně k jakémukoliv zhanobení nebo zesměšnění, nebo uhození pěstí, úderu dlaní, kopnutí či jakékoliv jiné fyzické inzultaci vůči kterékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, nebo je-li tato osoba zasažena útočníkem hozeným slepičím vajíčkem, rajčetem, sněhovou koulí nebo jakýmkoliv jiným podobným předmětem, anebo že osoba zmiňovaná v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v důsledku podniknutého verbálního nebo fyzického útoku nebo v příčinné či časové souvislosti podniknutého útoku proti své vlastní osobě upadne, nebo dojde u ní k čemukoliv jinému, co je rovněž zesměšňující, avšak bez toho, aby tato osoba zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka utrpěla nějakou ujmu na svém životě nebo zdraví, tak se tomuto jedinému pachateli za spáchání tohoto zločinu Verbální nebo fyzickým útoků proti chráněné osobě revolučního státu uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let.

(5) Dojde-li k tomu, že verbálně nebo fyzicky napadená osoba, jenž je zmiňovaná v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, v kausální, časové nebo jakékoliv jiné souvislosti dotyčného útoku utrpí jakoukoliv ujmu na svém životě nebo zdraví, tak se tomuto jedinému pachateli tohoto zločinu Verbální nebo fyzickým útoků proti chráněné osobě revolučního státu uloží trest těžkého žaláře na doživotí, a to bez ohledu na to, zda-li samotnou příčinou úmrtí nebo utrpěné ujmy na zdraví osoby zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního bylo:

a) samotné zasažení této osoby hozeným předmětem nebo jakýkoliv jiný fyzický atak, nebo

b) upadnutí nebo z jiné příčiny způsobené si sekundární zranění této osoby ať již tím, že upadla proto, že byla zasažena hozeným předmětem nebo vystavena jakémukoliv jinému fyzickému ataku, nebo proto že se hozenému předmětu chtěla vyhnout v důsledku čehož upadla nebo si způsobila jiné zranění, nebo proto, že před útočníky utíkala nebo chtěla utéci, což vedlo k upadnutí této osoby, nebo bolestivému naražení na nějakou pevnou překážku, zakopnutí a spadnutí, zvrtnutí členku špatným došlápnutím, podběhnutím pod automobil atd., nebo

c) mozková mrtvice, srdeční infarkt, traumatický šok nebo jakákoliv jiná fyzická nebo psychická ujma vzniklá ať již v důsledku strachu, zděšení, leknutí se, prožitého stresu atd.

 

§ 88 – Zločin násilí proti chráněné osobě revolučního státu

(1) Toto ustanovení § 88 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníku se aplikuje pouze tam, kde nelze aplikovat ustanovení § 86 nebo § 87 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníku.

(2) Každému, kdo coby útočník užije násilí nebo pohrùžky násilí proti kterékoliv z osob uvedených v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let. V případě, že osobě uvedené v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka způsobí smrt nebo jakoukoliv ujmu na zdraví, tak se tomuto pachateli uloží těžký žalář na doživotí.

(3) Za spáchání zločinu Násilí proti chráněné osobě revolučního státu se trest uvedený v ustanovení § 88 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníku uloží nejen hlavnímu pachateli, ale i všem ostatním spolupachatelům, kteří se dotyčného útoku na straně hlavního útočníka rovněž zúčastnili, nebo mu přihlíželi takovým způsobem, že z okolností daného skutkového děje bylo zřejmé, že z největší pravděpodobností s jednáním hlavního útočníka přinejmenším osobně souhlasili.

(4) Dojde-li k tomu, že v důsledku násilí proti chráněné osobě revolučního státu zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, v kausální, časové nebo jakékoliv jiné souvislosti dotyčného útoku utrpí jakoukoliv ujmu na svém životě nebo zdraví, tak se tomuto jedinému pachateli tohoto zločinu Násilí proti chráněné osobě revolučního státu uloží trest těžkého žaláře na doživotí, a to bez ohledu na to, zda-li samotnou příčinou úmrtí nebo utrpěné ujmy na zdraví osoby zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního bylo:

a) samotné násilí, a to ať již v násilí v jakékoliv formě, nebo

b) upadnutí nebo z jiné příčiny způsobené si sekundární zranění této osoby ať již tím, že upadla proto, že byla vystavena násilí, nebo se před útokem násilníka snažila bránit anebo před násilníkem chtěla utéci v důsledku čehož sice třebas i sama upadla, nebo si způsobila jiné zranění ať již proto že se bránila či pokoušela se bránit, nebo proto, že před útočníky utíkala nebo chtěla utéci, což vedlo k upadnutí této osoby, nebo bolestivému naražení na nějakou pevnou překážku, zakopnutí a spadnutí, zvrtnutí členku špatným došlápnutím, podběhnutím pod automobil atd., nebo

c) mozková mrtvice, srdeční infarkt, traumatický šok nebo jakákoliv jiná fyzická nebo psychická ujma vzniklá ať již v důsledku strachu, zděšení, leknutí se, prožitého stresu atd.

 

§ 89 – Zločin veřejné urážky chráněné osoby revolučního státu

(1) Každému, kdo před dvěma nebo více lidmi kterékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka na cti ublíží vyhrůžkou zlého nakládání, nebo jiným hrubě zneuctívajícím projevem, nebo ho uvede ve veřejný posměch, uloží se trest těžkého žaláře na jeden rok až pět let; avšak byla-li v tomto jednání pachatele veliká zlomyslnost nebo nebezpečnost, tak se pachateli tohoto zločinu Veřejná urážka chráněné osoby revolučního státu podle ustanovení § 89 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let.

(2) Každému, kdo před dvěma nebo více lidmi kterékoliv osobě zmiňované v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m) nebo n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka na cti ublíží jakýmkoliv nepravdivým tvrzením mající ve všeobecné rovině ublížit na dobré pověsti každému průměrnému člověku, tak se pachateli tohoto zločinu Veřejná urážka chráněné osoby revolučního státu podle ustanovení § 89 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest těžkého žaláře na deset až dvacet let, a pokud v tomto jednání pachatele byla veliká zlomyslnost nebo nebezpečnost, tak se pachateli uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 90 – Zločin násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného práva

(1) Zločinu násilí proti subjektu či orgánu veřejného práva spáchá ten, kdo sám o sobě, anebo ve spojení s jinými, na jednání či jiném shromáždění za účelem projednávání veřejných věcí, které bylo svoláno kterýmkoliv revolučním výborem, soudem nebo jiným úřadem či orgánem veřejnoprávního charakteru; a v jeho průběhu nebo působnosti se pachatel či pachatelé dopustili násilného rušení nebo jinému překážení v činnosti, anebo se pokoušeli nebezpečným vyhrožováním ovlivnit vydané rozhodnutí, pak pokud není tento zločin posuzován jako jiný a ještě těžší zločin, tak se jedná o zločin Násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného práva.

(2) Pachateli tohoto Zločinu násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného práva podle ustanovení § 90 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let, a jsou-li zde okolnosti zvláště přitěžující, tak se pachateli uloží trest žaláře na pět až deset let.

 

§ 91 – Zločin násilí proti subjektu nebo orgánu soukromého práva

(1) Zločinu násilí proti subjektu či orgánu soukromého práva spáchá ten, kdo sám o sobě, anebo ve spojení s jinými, na jednání či jiném shromáždění za účelem projednávání nějaké věci, které bylo svoláno některou ze soukromoprávních korporací anebo občanským sdružením bez právní subjektivity; a v jeho průběhu nebo působnosti se pachatel či pachatelé dopustili násilného rušení nebo jinému překážení v činnosti, anebo se pokoušeli nebezpečným vyhrožováním ovlivnit vydané rozhodnutí, pak pokud není tento zločin posuzován jako jiný a ještě těžší zločin, tak se jedná o zločin Násilí proti subjektu nebo orgánu soukromého práva.

(2) Pachateli tohoto Zločinu násilí proti subjektu nebo orgánu soukromého práva podle ustanovení § 91 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest žaláře na půl roku až jeden rok, a jsou-li zde okolnosti zvláště přitěžující, tak se pachateli uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 92 – Zločin podněcování k násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného nebo soukromého práva

(1) Podněcoval-li někdo ke spáchání některého ze zločinů uvedených v ustanoveních § 90 až § 91 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nějakými řečmi, a to veřejně ať již řečmi pronesenými verbálně, anebo dokonce tiskem, rozšiřovanými vyobrazeními nebo spisy či zločinem spáchaným skrze film, rozhlas, televizi, Internet nebo jakákoliv jiná masmédia, či podněcoval-li k tomu, velebil to, schvaloval to či jiným způsobem někoho podle všech známek pravděpodobně chtěl k tomu svést, a nebylo-li působení toto s nijakým jiným zločinným podniknutím spojeno, a zůstalo-li bez výsledku, má se v případech v § 90 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uvedených uložit pachateli žalář od jednoho až do pěti let, v případech však uvedených v § 91 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka od půl roku až do jednoho roku.

(2) Pokud ale z časového hlediska následně po tomto výše zmiňovaném štvaní v ustanovení § 92 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně se někdo dopustí jednání naplňujícího skutkovou podstatu zločinu Násilí proti subjektu nebo orgánu soukromého práva podle ustanovení § 91 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli zločinu Podněcování k násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného nebo soukromého práva podle ustanovení § 92 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Pokud ale z časového hlediska následně po tomto výše zmiňovaném štvaní v ustanovení § 92 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka skutečně se někdo dopustí jednání naplňujícího skutkovou podstatu zločinu Násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného práva podle ustanovení § 90 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli zločinu Podněcování k násilí proti subjektu nebo orgánu veřejného nebo soukromého práva podle ustanovení § 92 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na pět až deset let.

 

§ 93 – Zločin násilí proti veřejnoprávní vrchnosti nebo nebezpečné vyhrožování veřejnoprávním vrchnostenským osobám ve věcech úředních

(1) Když někdo sám o sobě, nebo když i více lidí, avšak nesrotivše se, některé z osob v § 93 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka zmiňovaných k vykonání vrchnostenského rozkazu anebo při konání jejich veřejnoprávního úřadu nebo veřejnoprávní služby v tom smyslu se pachatelem nechá nedobrovolně přinutit, aby jejich veřejnoprávní úřední výkon byl svévolně překažen ať již pachatelovou nebezpečnou pohrůžkou anebo i skutečným násilím, byť i beze zbraně a bez poranění, se zprotiví jakémukoliv úřednímu výkonu; respektive dopustí se pachatel jakéhokoliv skutku, aby si tímto násilím, pohrůžkou násilí nebo vydíráním vynutil od úřední osobě nadanou nějakou veřejnoprávní pravomocí, aby pod tímto nátlakem tato úřední osoba nedobrovolně upustila od výkonu své úřední povinnosti.

(2) Pachateli tohoto zločinu Násilí proti veřejnoprávní vrchnosti nebo nebezpečné vyhrožování veřejnoprávním vrchnostenským osobám ve věcech úředních spáchaného podle ustanovení § 93 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se uloží trest žaláře od půl roku až na jeden rok; ale bylo-li toto násilí, pohrůžka násilím nebo vydírání spácháno se zbraní, anebo utrpěl-li kdokoliv jakoukoliv ujmu na svém zdraví, anebo bylo-li toto pachatelovo násilí, pohrůžka násilí nebo vydírání konáno pachatelem za tím účelem, aby si jím pachatel vynutil nějaké úřední jednání nebo výkon služby, pak se pachateli uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 94 – Zločin politického teroru proti věrným stoupencům revolučního státu

(1) Nelze-li tento Zločin politického teroru proti věrným stoupencům revolučního státu podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka postihnout ještě přísněji, tak se pachateli zločinu Politický teror proti věrným stoupencům revolučního státu uloží trest podle tohoto ustanovení § 94 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

Každému, kdo v úmyslu odstrašit někoho od aktivní účasti na budování revolučního státu v souladu s revolučními zásadami uvedenými ve www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm , nebo mu takovou činnost znemožnit, ublíží někomu na zdraví nebo způsobí citelnou škodu na majetku nebo jinou těžkou újmu anebo se o to pokusí, bude potrestán žalářem na pět až deset let.

(2) Trestem žaláře na deset až dvacet let bude pachatel potrestán, když:

a) dopustí-li se pachatel zločinu uvedeného v § 94 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen spolčení či organizované skupiny, nebo

b) je-li takovým činem pachatele způsobena též i škoda na majetku, nebo

c) tento zločin pachatele je spojen s pachatelovou velikou nenávistí, zlomyslností nebo nebezpečností, nebo

d) dopustí-li se pachatel takového činu v úmyslu způsobit někomu újmu na zdraví, nebo

e) má-li takový čin za následek újmu na zdraví.

(3) Trestem žaláře na doživotí bude pachatel potrestán, když:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v § 94 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v úmyslu způsobit někomu smrt či těžkou ujmu na zdraví, nebo

b) je-li takovým činem ohrožen život nebo zdraví mnoha lidí, nebo má-li takový zločin za následek smrt či těžkou ujmu na zdraví.

(4) Kdo se k zločinu uvedenému v § 94 odstavce 1 nebo § 94 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s někým spolčí, bude potrestán žalářem na jeden rok až pět let; kdo se s někým spolčí k činu uvedenému v § 94 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, bude potrestán žalářem na pět až deset let.

(5) Kdo někomu v úmyslu odstrašit jej od aktivní účasti na budování revolučního státu v souladu s revolučními zásadami uvedenými ve www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm , nebo mu takovou činnost znemožnit vyhrožuje, že jemu nebo osobě blízké způsobí smrt, ublížení na zdraví, citelnou škodu na majetku nebo jinou těžkou újmu, bude potrestán žalářem na jeden rok až pět let.

 

§ 95 – Zločin nedovolené ozbrojování

(1) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo bez příslušného úředního povolení od Výboru na obranu revoluce:

a) opatří přechovává nebo jinému přenechá dělo, kulomet, samopal nebo jakoukoliv jinou obdobnou automatickou pušku, ruční granát, minomet, plamenomet nebo zbraň podobné účinnosti nebo součástky, jichž je nezbytně zapotřebí k užití takové zbraně, nebo

b) hromadí nebo rozděluje ruční nebo stelné zbraně, střelivo, vojenským účelům sloužící třaskaviny nebo jedovaté plyny, nebo

c) tvoří ozbrojené skupiny nebo je cvičí v zacházení se zbraní.

(2) Jednal-li pachatel zločinu Nedovoleného ozbrojování uvedeného v ustanovení § 95 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vědomě k účelům pozdvižení nebo vzbouření či vzpoury, tak pokud tato trestná činnost není podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestná ještě přísněji, tak se tento pachatel postihne za zločin Nedovoleného ozbrojování podle ustanovení § 95 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestem žaláře na pět až deset let.

(3) Každému, kdo se zúčastnil činnosti ozbrojené skupiny, ačkoliv mu bylo známo, že jejím účelem je pozdvižení nebo vzbouření či vzpoura, pokud tato trestná činnost není podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestná ještě přísněji, tak se tento pachatel postihne za zločin Nedovoleného ozbrojování podle ustanovení § 95 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestem žaláře na pět až deset let.

(4) Vyzve-li státní správa revolučního státu obyvatelstvo revolučního státu příslušným dekretem Výboru na obranu revoluce, aby vydalo nelegálně držené zbraně a střelivo, nebude za nedovolené ozbrojování potrestán, kdo dotyčné zbraně odevzdá Výboru na obranu revoluce ve lhůtě stanovené jeho dekretem.

 

§ 96 – Zločin pobuřování za neplnění závazných veřejnoprávních povinností

(1) Každému, kdo podněcuje nebo vybízí k hromadnému neplnění jakýchkoliv veřejnoprávních povinností, uložených v revolučním státě kterýmkoliv závazným veřejnoprávním právním předpisem revolučního státu, uloží se pachateli, pokud jeho pobuřování za neplnění závazných veřejnoprávních povinností zůstalo bez jakékoliv odezvy trest žaláře na pět až deset let; byla-li však ale v tomto pobuřování pachatele veliká zlomyslnost nebo nebezpečnost, tak se pachateli tohoto zločinu Pobuřování za neplnění závazných veřejnoprávních povinností uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

(2) Pokud se pachatel zločinu Pobuřování za neplnění závazných veřejnoprávních povinností podle ustanovení § 96 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustil v čase branné pohotovosti revolučního státu, anebo pokud z makroekonomického hlediska v rámci celého revolučního státu skutečně byla revolučnímu státu způsobena nějaká citelná materiální škoda, tak se pachateli tohoto zločinu Pobuřování za neplnění závazných veřejnoprávních povinností uloží trest žaláře na doživotí.

 

§ 97 – Zločin pobuřování proti revolučnímu státu

(1) Pokud toto trestní jednání pachatele není podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestné přísněji, tak se toto jednání pachatele posoudí jako zločin podle ustanovení § 97 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, za které trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo veřejně nebo nejméně dvě osoby pobuřuje proti:

a) existenci revolučního státu, nebo

b) samostatnosti revolučního státu, nebo

c) věrnosti revolučním zásadám uvedeným ve www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm , nebo

d) území celistvosti revolučního státu, nebo

e) proti antisekulárnímu náboženskému charakteru revolučního státu, nebo

f) proti jednotnému makroekonomickému trojterciátnímu ekonomickému systému fungování ekonomiky revolučního státu díky němuž dosahuje revoluční stát ekonomickou výkonnost blížící se až téměř k absolutní hranici potencionálních možností výkonu ekonomiky revolučního státu, nebo

g) sociálním výdobytkům a vymoženostem nejchudších vrstev obyvatelstva revolučního státu.

(2) Pokud toto trestní jednání pachatele není podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestné přísněji, tak se tentýž trest žaláře na jeden rok až pět let uloží rovněž každému, kdo jakýmkoliv způsobem úmyslně umožňuje nebo usnadňuje šíření takového pobuřujícího projevu.

(3) Pokud toto trestní jednání pachatele není podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trestné přísněji, tak se trest těžkého žaláře na pět až deset let uloží každému, kdo se dopustil kteréhokoliv pobuřování uvedenému v ustanovení § 97 odstavec 1 písmene a), b), c) d), e), f) nebo g) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

b) s velikou zlomyslností nebo nebezpečností, nebo

c) pokud toto pobuřování skutečně znepokojilo nebo znejistilo alespoň část obyvatel revolučního státu.

 

§ 98 – Zločin ohrožování obrany revolučního státu

(1) Každému, kdo bez příslušného povolení Výboru na obranu revoluce dopraví do ciziny jakékoliv zbraně, střelivo nebo jiný válečný materiál, uloží se trest žaláře na jeden rok až pět let, a pokud v tomto jednání pachatele byla veliká zlomyslnost nebo nebezpečnost, tak se tomuto pachateli uloží trest na pět až deset let. Pokud pachatel tak učiní za branné pohotovosti revolučního státu, tak se pachateli tohoto zločinu uloží trest žaláře na deset až dvacet let, a pokud je navíc tato ztráta z makroekonomického celostátního hlediska pro revoluční stát nějak citelná, tak se pachateli uloží žalář na doživotí.

(2) Každému, kdo bez úředního povolení zhotoví popis, plán, nákres nebo snímek některého zařízení nebo opatření na obranu republiky, nebo kdo bez úředního povolení úřední plány, nákresy, snímky nebo spisy o takových zařízeních neb opatřeních opíše, obkreslí nebo ofotografuje, nebo jinému dá či nechá opsat, obkreslit nebo ofotografovat, tak nelze-li tento zločin podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka potrestat ještě přísněji, tak se pachateli za spáchání tohoto zločinu Ohrožování obrany revolučního státu spáchaného podle ustanovení § 98 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na pět až deset let.

(3) Každému, kdo bez příslušného úředního povolení Výboru na obranu revoluce dotyčné popisy, plány, nákresy, snímky nebo opisy či fotografie zmiňované v ustanovení § 98 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jakýmkoliv způsobem zveřejní, uloží se mu trest žaláře na deset až dvacet let; a pokud k tomuto zveřejnění by došlo za branné pohotovosti revolučního státu, tak se tomuto pachateli za zveřejnění dotyčného popisu, plánu, nákresu, snímky nebo opisu či fotografie uloží trest žaláře na doživotí.


§ 99 – Zločin politicky neoprávněného nakládání s pomníkem nebo památkou

(1) Výbor na obranu revoluce má právo podle své vlastní úvahy bez ohledu na vlastníka či držitele, jakož i bez jakékoliv náhrady eventuálnímu vlastníkovi nebo držiteli nařídit anebo i přímo odstranit, zahalit či zničit pomník, nápis, jinou památku, nebo cokoliv jiného, co je umístěné na veřejném místě nebo tak, že jsou viditelné z veřejného místa, jsou-li rázu protistátního, nebo protináboženského, nebo protimravnostního.

(2) Každý, kdo má v úmyslu vyhotovit, pozměnit, opravit, rekonstruovat, dovést, vyvést, převést, umístit, přemístit nebo i úplně odstranit jakýkoliv pomník, nápis nebo památku, musí mít k tomu zásadně vždy předcházející povolení Výboru na obranu revoluce.

(3) Ve smyslu ustanovení § 99 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se:

a) za pomník nebo památku považuje též podstavec, deska, obraz, fotografie, billboard, rytina, plastika, znak nebo odznak,

b) místem veřejným se rozumí ve smyslu tohoto ustanovení náměstí, ulice, veřejné cesty, sady, veřejné sbírky, lázně, školy, výčepní a zábavní místnosti a jiná veřejně přístupná prostranství a místnosti.

(4) Každému, kdo porušil povinnost stanovenou v ustanovení § 99 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tím, že bez předcházejícího souhlasu Výboru na obranu revoluce svévolně vyhotovil, pozměnil, opravil, rekonstruoval, dovezl, vyvezl, převezl, umístil, přemístil nebo i úplně odstranil jakýkoliv pomník, nápis nebo památku, uloží se mu trest žaláře na půl roku až jeden rok; a v případě, že v tomto jednání pachatele byla buď veliká zlomyslnost, tak není-li dotyčné jednání pachateli přísněji trestné podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli za spáchání tohoto zločinu Politicky neoprávněného nakládání s pomníkem nebo památkou uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.


§ 100 – Zločin sabotáže

(1) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo zničí, poškodí nebo učiní neupotřebitelným majetek revolučního státu v úmyslu mařit nebo ztěžovat:

a) provoz nebo rozvoj ekonomiky revolučního státu, nebo

b) provoz důležitého obecně prospěšného zařízení.

(2) Stejným trestem žaláře na deset až dvacet let bude potrestán i ten, kdo se k činu uvedeného v § 100 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s někým spolčí.

(3) Trestem žaláře na doživotí bude pachatel potrestán:

a) dopustí-li se činu uvedeného v § 100 odstavci 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen spolčení či organizované skupiny, nebo

b) je-li takovým činem zmařeno nebo ztíženo provádění nebo plnění třísměnného jednotného makroekonomického trojterciátního ekonomického systému na kterémkoliv úseku ekonomiky revolučního státu, nebo

c) jsou-li takovým činem jakýmkoliv způsobem ohroženy zájmy obrany revolučního státu, nebo

d) je-li takovým činem ohrožen život nebo zdraví obyvatel revolučního státu přinejmenším v některé z jeho oblastí, mnoha lidí, nebo

e) byla-li v jednání pachatele jakákoliv jiná veliká nebezpečnost nebo veliká zlomyslnost.

 

§ 101 – Zločin porušování uložených nebo převzatých povinností

(1) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo nesplní nebo poruší povinnost svého povolání, zaměstnání nebo své služby anebo plnění takové povinnosti obchází nebo se dopustí jiného jednání v úmyslu:

a) mařit nebo ztěžovat provádění jednotného makroekonomického trojterciátního ekonomického systému ekonomiky revolučního státu v jakékoliv teritoriální oblasti revolučního státu nebo v kterémkoliv úseku ekonomiky revolučního státu, nebo

b) způsobit vážnější poruchu v činnosti kteréhokoliv úřadu anebo veřejného orgánu nebo podniku či jakékoliv jiné ekonomické jednotky revolučního státu.

(2) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo:

a) dopustí-li se činu uvedeného v § 101 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen spolčení či organizované skupiny, nebo

b) skutečně dosáhne toho, že je takovýmto činem zmařeno nebo ztíženo provádění jednotného makroekonomického trojterciátního pracovního systému ekonomiky revolučního státu v kterémkoliv teritoriální oblasti revolučního státu nebo v kterémkoliv úseku ekonomiky revolučního státu, nebo

c) je-li v činnosti kteréhokoliv úřadu anebo veřejného orgánu nebo podniku či jakékoliv jiné ekonomické jednotce revolučního státu skutečně způsobena vážná porucha, nebo

d) byla-li v jednání pachatele jakákoliv jiná veliká nebezpečnost nebo veliká zlomyslnost.

(3) Trest žaláře na doživotí se uloží každému pachateli, když:

a) jsou-li činem uvedeným v § 101 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ohroženy zájmy obrany revolučního státu, nebo

b) je-li takovým činem způsobena porucha v zásobování obyvatelstva revolučního státu, nebo

c) je-li takovým činem ohrožen život lidí, nebo

d) jestliže se dopustí takovéhoto činu za branné pohotovosti revolučního státu plus je zde některá z okolností uvedených v § 101 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 102 – Zločin neoznámení ztráty nebo pozbytí předmětu státního tajemství revolučního státu

(1) Každému, kdo úmyslně bez odkladu neoznámí, že sám nebo někdo jiný ztratil nebo jinak pozbyl listinu nebo jiný předmět státního tajemství, uloží se trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Oznámení podle § 102 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka nutno třeba učinit Výboru na obranu revoluce nebo Tajné státní policii; státní úředník nebo příslušník jakékoliv složky policejních nebo ozbrojených sil tuto skutečnost může oznámit též i svému vedoucímu, veliteli, náčelníkovi nebo jakkoliv jinak nazvanému představenému.

 

§ 103 – Zločin šíření nepravdivých informací o revolučním státě v cizině

(1) Občan revolučního státu nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v revolučním státě či osoba bez jakéhokoliv státního občanství, která má trvalý pobyt na území revolučního státu, která úmyslně ohrozí politické, ekonomické, obchodní nebo jakékoliv jiné zájmy revolučního státu v zahraničí tím, že v cizině rozšiřuje nepravdivou zprávu o politických, ekonomických, obchodních nebo jakýchkoliv jiných poměrech v revolučním státě se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Občan revolučního státu nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v revolučním státě či osoba bez jakéhokoliv státního občanství, která má trvalý pobyt na území revolučního státu, která ze své zaviněné hrubé nedbanlivosti ohrozí politické, ekonomické, obchodní nebo jakékoliv jiné zájmy revolučního státu v zahraničí tím, že v cizině rozšiřuje nepravdivou zprávu o politických, ekonomických, obchodních nebo jakýchkoliv jiných poměrech v revolučním státě se uloží trest žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 104 – Zločin podněcování k útočné válce

Každému, kdo veřejně podněcuje k jakékoliv útočné válce, uloží se trest žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 105 – Zločin válečné záškodnictví k ujmě revolučního státu nebo jeho spojenců

(1) Nelze-li tento zločin přísněji potrestat podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka než podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 1 Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na deset až dvacet let každému, kdo úmyslně:

a) způsobí škodu obraně revolučního státu nebo obraně spojence revolučního státu, nebo

b) opatří nepříteli revolučního státu prospěch nebo jakkoli ho podporuje.

(2) Nelze-li tento zločin přísněji potrestat podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka než podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 2 Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na deset až dvacet let každému, kdo úmyslně:

a) k činu uvedenému v ustanovení § 105 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se s někým spolčí, nebo

b) pro takový čin vejde ve styk s nepřítelem revolučního státu.

(3) Nelze-li tento zločin přísněji potrestat podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka než podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se podle tohoto ustanovení § 105 odstavce 3 Sjednoceného revolučního trestního zákoníka uloží trest žaláře na jeden rok až pět let každému, kdo ze své zaviněné hrubé nedbalosti:

a) způsobí škodu obraně revolučního státu nebo obraně spojence revolučního státu, nebo

b) opatří nepříteli revolučního státu prospěch nebo jakkoli ho podporuje.

 

§ 106 – Zločin ilegálního vniknutí na teritorium revolučního státu

(1) Vzdušný prostor nad revolučním státem je úředně uzavřen pro veškerou zahraniční leteckou dopravu, výsostné vody revolučního státu jsou úředně uzavřeny pro veškerá hladinná i ponorná plavidla, jakákoliv soukromá pozemní doprava je v revolučním státě úředně zrušena, a rovněž i pro veškeré zahraniční subjekty bez jakékoliv výjimky úředně zakázána, a vstup do revolučního státu je povolen pouze pěšky a pouze přes regulérní hraniční přechody, tj. u osobní vlakové nebo silniční dopravy se jízda veškerých zahraničních dopravních prostředků na hranici revolučního státu končí, cestující ze zahraniční do revolučního státu si musí vzít svá zavazadla a pěšky jimi projít přes regulérní hraniční přechod přes pasovou a celní kontrolu obou států, a po přechodu na území revolučního státu si tam nasednou na příslušní vlak nebo autobus revolučního státu a budou pokračovat dál. Analogicky totéž se týká i mezinárodního obchodu, respektive veškeré zboží se na hraničním přechodu z cizího státu do revolučního státu nebo z revolučního státu do cizího státu zásadně vždy překládá.

(2) Jakékoliv vniknutí z cizího státu na území revolučního státu, do výsostných vod revolučního státu, nebo do vzdušného prostoru nad revolučním státem má za následek okamžitý vojenský poplach ozbrojených sil revolučního státu, které jednak po narušiteli okamžitě začnou ze všech dostupných a použitelných zbraňových systémů střílet bez jakéhokoliv předešlého varování, jednak primárním vojenským úkolem této vojenské akce ozbrojených sil revolučního státu proti narušiteli je zabránit tomuto narušiteli již opustit území, výsostné vody anebo vzdušný prostor revolučního státu, a to i za cenu nekompromisního usmrcení všech osob, které se tohoto narušení svrchovanosti revolučního státu dopustili.

(3) Trest žaláře na doživotí se bez jakékoliv výjimky uloží všem eventuálně přeživším zletilým osobám v jakémkoliv cizím:

a) pozemním stroji, který neoprávněně narušil teritoriální integritu území revolučního státu, nebo

b) vodním nebo podvodním plavidle, které ať již na hladině, pod hladinou anebo i po dně neoprávněně narušilo teritoriální integritu výsostných vod revolučního státu, nebo

c) letícím nebo vznášejícím se objektu, který ať již v zemské atmosféře anebo i ve výšce mimo atmosférický obal planety Země narušil teritoriální integritu vzdušného prostoru nad revolučním státem.

(4) Trest žaláře na deset až dvacet let se bez jakékoliv výjimky uloží všem eventuálně přeživším zletilým příslušníkům minimálně dvoučlenné pěší skupiny osob, která mimo regulérního hraničního přechodu úmyslně vnikla ze zahraničí na území revolučního státu.

(5 Trest žaláře na pět až deset let se bez jakékoliv výjimky uloží eventuálně přeživšímu zletilému chodci, který pěšky mimo regulérního hraničního přechodu úmyslně vnikl ze zahraničí na území revolučního státu.

(6) Ustanovení § 106 odstavec 4 a odstavec 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nevztahuje:

a) na cizince utíkající ze zahraničí do revolučního státu z politických nebo náboženských důvodů,

b) na osoby – ať již občany revolučního státu nebo cizince – kteří tak učinili v souladu s plněním úkolů pro Tajnou náboženskou policii revolučního státu, Tajnou mravnostní policii revolučního státu, Tajnou politickou policii revolučního státu, Vojenskou kontrarozvědku revolučního státu, Výboru na obranu revoluce, Nejvyššího revolučního výboru,

c) příslušníky ozbrojených sil revolučního státu, kteří se ať již pěšky nebo na palubě bojové stíhačky, bojového vrtulníku, bojového člunu, ponorky, tanku, či s jakoukoliv jinou příslušnou bojovou technikou vracejí se zpátky do revolučního státu poté, co v náhlé vojenské bojové akci s cílem zajmout nebo zabít výjimečně překročili státní hranici směrem do zahraničí v souvislosti s pronásledováním jakékoliv osoby (skupiny osob) bez ohledu na její státní občanství, které se podařilo ilegálním způsobem uniknout do zahraničí poté, co na území revolučního státu spáchala, pokusila se spáchat či připravovala se spáchat, potažmo chtěla spáchat jakýkoliv skutek, který podle tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka je zločinem, nebo v souvislosti s pronásledováním jakékoliv osoby (skupiny osob) které se podařilo ilegálním způsobem uniknout do zahraničí poté, co ať již pěšky nebo v jakémkoliv stroji ilegálně vstoupila na území revolučního státu nebo jiným způsobem narušila teritoriální svrchovanost revolučního státu, nebo výsostné vody revolučního státu, nebo vzdušný prostor nad revolučním státem.

 

§ 107 – Zločin zmocnění se státního dopravního prostředku revolučního státu

(1) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo se jakýmkoliv způsobem neoprávněně zmocní kteréhokoliv z dopravních prostředků revolučního státu, anebo neoprávněně použije jakéhokoliv ze svěřených dopravních prostředků revolučního státu k jakémukoliv jinému účelu či jízdě, než k jakému účelu mu byl dotyčný dopravní prostředek revolučním státem svěřen.

(2) Trest žaláře na doživotí se uloží každému, kdo se dopustil zločinu, který je uveden v ustanovení § 107 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s velikou pravděpodobností s tím úmyslem, aby tento dopravní prostředek revolučního státu neoprávněně zavlekl do zahraničí.

(3) Podle ustanovení § 107 odstavce 1 i odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se posoudí i neoprávněné eventuální zmocnění se jakéhokoliv cizího dopravního prostředku na území revolučního státu bez výslovného souhlasu příslušných úřadů revolučního státu, nebo alespoň rozumně opodstatněně předpokládaného souhlasu revolučního státu s dotyčným zmocněním se, a to bez ohledu na to ať již se tento cizí dopravní prostředek dostal na území revolučního státu z jakéhokoliv důvodu nebo titulu.

§ 108 – Zločin ohrožení bezpečnosti dopravního prostředku revolučního státu

(1) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo se v jakémkoliv dopravním prostředku s úmyslem se ho zmocnit anebo vykonávat nad ním kontrolu:

a) použije proti jinému násilí anebo hrozbu bezprostředního násilí, nebo

b) vyhrožuje se jinému usmrcením, ublížením na zdraví anebo způsobením materiální škody, anebo zneužije bezbrannost jiného.

(2) Trest žaláře na doživotí se uloží každému, kdo se dopustil zločinu, který je uveden v ustanovení § 108 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka s velikou pravděpodobností s tím úmyslem, aby tento dopravní prostředek revolučního státu neoprávněně zavlekl do zahraničí.

(3) Podle ustanovení § 108 odstavce 1 i odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se posoudí i neoprávněné ohrožení bezpečnosti jakéhokoliv cizího dopravního prostředku, který se nacházel pod fakticky plnou kontrolou revolučního státu nebo jeho bezpečnostních složek, a to bez ohledu na to ať již tento cizí dopravní prostředek byl pod kontrolou revolučního státu nebo jeho bezpečnostních složek z jakéhokoliv důvodu nebo titulu, nebo z jakéhokoliv důvodu či titulu tento cizí dopravní prostředek přímo nebo nepřímo plně kontrolovaný revolučním státem legálně nebo tajně pobýval na území revolučního státu.

 

§ 109 – Zločin hanobení revolučního státu nebo spojence revolučního státu

(1) Kdo hanobí revoluční stát, kdo potupí jméno nebo symbol revolučního státu, zejména jeho státní znak, státní vlajku, barvy nebo státní hymnu, nebo kdo v úmyslu projevit nepřátelství nebo opovržení k revolučnímu státu zničí, poškodí nebo odstraní symbol revolučního státu, zejména jeho státní znak, státní vlajku nebo barvy, uloží se mu trest žaláře na půl roku až jeden rok.

(2) Každému, kdo se dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 109 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka veřejně, tj. když se pachatel tohoto zločinu uvedeného v ustanovení § 109 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustí v přítomnosti minimálně jedné osoby, tak se tomuto pachateli uloží trest žaláře na jeden až pět let.

(3) Trest žaláře na jeden rok až pět let uloží každému, kdo veřejně:

a) hanobí spojence revolučního státu, jeho krále, presidenta nebo jinak nazvanou hlavu dotyčného spojence revolučního státu, nebo jiného jeho představitele anebo zástupce uznaného za přátelskou osobu vůči revolučnímu státu od Nejvyššího revolučního výboru revolučního státu, nebo

b) potupí jméno nebo symbol spojence revolučního státu, zejména jeho znak, vlajku, barvy nebo hymnu, nebo

c) v úmyslu projevit nepřátelství nebo opovržení k spojenci revolučního státu zničí, poškodí nebo odstraní symbol spojeneckého státu, zejména jeho znak, vlajku nebo barvy, anebo zobrazení jeho krále, presidenta nebo jinak nazvané hlavy spojeneckého státu nebo jiného jeho politického nebo náboženského představitele.

 

§ 110 – Zločin hanobení rasy, národa nebo jazyka

Kdo veřejně hanobí některý národ nebo jeho jazyk nebo některou rasu, takže to může vzbudit veřejné pohoršení, bude potrestán trestem žaláře na půl roku až jeden rok.

 

§ 111 – Zločin nepřátelského jednání proti revolučnímu státu

Každému, kdo úmyslně ohrozí obecný zájem jednáním nepřátelským revolučnímu státu nebo trojterciátnímu ekonomickému systému revolučního státu, nebo proti jakýmkoliv jiným ideálům revolučního státu uvedeným v www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm , tak – nelze-li tento zločin postihnout podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ještě přísněji – uloží se pachateli za spáchaní zločinu Nepřátelského jednání proti revolučnímu státu podle ustanovení § 111 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka trest žaláře na jeden až pět let.

 

§ 112 – Zločin šíření poplašné zprávy

(1) Kdo způsobí, byť i jen z nedbalosti, nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa revolučního státu tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, bude potrestán žalářem na půl roku až jeden rok.

(2) Trestem žaláře na jeden až pět let bude pachatel potrestán, dopustí-li se činu uvedeného v § 112 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ač ví, že zpráva je nepravdivá.

(3) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, byť i jen z nedbalosti:

a) ohrožuje nějak bezpečnost revolučního státu, brannost obyvatelstva revolučního státu, makroekonomickou stabilitu revolučního státu, měnu revolučního státu, likviditu revolučního státu, dostatek oběživa, zásobování obyvatelstva, bezpečnost lidí nebo majetku anebo jiný obecný zájem revolučního státu, nebo

b) způsobí nebezpečí byť i jen potencionálně hrozícího rizika vzniku paniky alespoň části obyvatelstva revolučního státu, která by mohla přinejmenším teoreticky vyústil do překotných a hromadných koupí nebo prodejů, nebo překotných a hromadných vybírání vkladů, nebo jiného překotného a hromadného utrácení či jakéhokoliv jiného zbavování se peněz, nedostatku zboží nebo oběživa, výrazného zdražování, vzniku černého trhu s náhle se takto projevivšího momentálního nedostatku určitého v panice vykoupeného zboží, potažmo i vznik dalších nežádoucích spekulací spojených s náhle vzniknuvším černým trhem.

(4) Trestem žaláře na deset až dvacet let bude pachatel potrestán:

a) dopustí-li se takového zločinu uvedeného v ustanovení § 112 odstavce 3 písmene a) nebo písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v čase zamýšleného strategického přechodu revoluce v revolučním státě k vrcholnému stadiu revoluce danému úplným zrušením měny revolučního státu, soukromého vlastnického práva revolučního státu plus dalších s těmato dvěma revolučními kroky spojenými ekonomickými, právními i politickými opatřeními, nebo

b) dopustí-li se takového zločinu uvedeného v ustanovení § 112 odstavce 3 písmene a) nebo písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka v čase branné pohotovosti revolučního státu, nebo

c) dopustí-li se takovéhoto zločinu uvedeného v ustanovení § 112 odstavce 3 písmene a) nebo písmene b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka i v jakýchkoliv jiných případech, ví-li že zpráva je nepravdivá.

(5) Trestem žaláře na doživotí bude pachatel potrestán, dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 112 odstavce 4 písmene a), b) nebo c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka tiskem, filmem, rozhlasem, televizí, Internetem či jakýmkoliv jiným podobně účinným způsobem, nebo je-li v tomto jednání pachatele veliká zlomyslnost nebo i jakákoliv jiná veliká nebezpečnost.

 

Hlava druhá: Ekonomické zločiny

§ 113 – Zločin manipulace se zakázaným ďábelským satanským zbožím

(1) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, oznak rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací obsahující takové rouhání, které:

a) přímo nebo nepřímo tvrdí nebo přímo či nepřímo naznačuje, že ve vesmíru existuje virový, mikrobiální, či jakýkoliv jiný život i jinde než na naší planetě Zemi, anebo možnou existenci jakéhokoliv virového, mikrobiálního či jakéhokoliv jiného mimozemského života minimálně připouští, nebo

b) je v čemkoliv v rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti morálky, nebo

c) je v čemkoliv rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti víry,

d) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje existenci Boha jako všemohoucí, věčné a nikdy nesmrtelné spirituální bytosti, nebo

e) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje monoteistický charakter Boha, tj. tu skutečnost, že Bůh je, vždy byl a navždy bude pouze jen jeden Bůh, a že kromě tohoto jednoho Boha neexistují již dále žádní jiní bohové, nebo

f) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje nebo zlehčuje tu skutečnost, že Bůh je Stvořitelem světa, a to jak neživého světa nehmotného, tak i světa hmotného počnouc makrosvětem vesmíru, galaxií, slunečních soustav, hvězd a planet, naší galaxie Mléčná Dráha, naší sluneční soustavy, naší planety Země, tak je Bůh stvořitelem i mikrosvěta molekul, atomů, protonů, neutronů atd., tak je Bůh stvořitelem i živého světa rostlin, živočichů i samého člověka, nebo

g) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje historickou existenci člověka Ježíše Krista, nebo

h) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje, že je Ježíš Kristus Syn Boží, nebo

i) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu Ježíše Krista, nebo

j) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje existenci Nejsvětější Trojice, nebo

k) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje kteroukoliv ze sedmi svátostí, nebo

l) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje závaznost kteréhokoliv z Desatera Božích přikázání pro každého a bez jakékoliv výjimky, nebo

m) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Starého zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Starého zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Starého zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Starého zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

n) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Nového zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Nového zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Nového zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Nového zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

o) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Starého zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

p) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Nového zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

r) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Starého zákona, nebo

s) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Nového zákona, nebo

t) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, v důsledku čehož v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Starého zákona coby lex generalis; a pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Nového zákona za lex specialis ve vztahu k Písmu Svatému Starého zákona a Písmo Svaté Starého zákona je ve vztahu k Písmu Svatému Nového zákona lex generalis.

(2) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah zesměšňuje, kritizuje nebo prokazuje opovržení, hanobení nebo nenávist vůči:

a) katolické církvi nebo pravoslavné církvi, papeži, biskupům či jiným katolickým nebo pravoslavným duchovním, řeholníkům, poustevníkům, ministrantům i věřícím pro jejich víru nebo pro jejich zastávané mravní postoje, nebo

b) panicům, pannám, osobám žijícím ve svátostném manželství nebo stav panický, panenský či stav svátostného manželství, nebo

c) křesťanství a křesťanskému učení, nebo

d) monoteizmu nebo církvím a náboženským společnostem vyznávajících monoteizmus pro jejich monoteistický charakter, nebo

e) náboženství nebo víře v Boha vůbec.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah propaguje, obhajuje, velebí, chválí nebo přinejmenším dekriminalizuje, bagatelizuje zločinecký charakter nebo jakkoliv jinak zlehčuje:

a) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou bezbožnost, nebo

b) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost sekularizace, nebo

c) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nedostatečné anebo dokonce zcela absentující náboženské výchovy dětí a mládeže, nebo

d) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu svobodných zednářů, nebo

e) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu feministek, feministů, feministické ideologie, genderové ideologie, feministických a genderových sdružení, nebo

f) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nekrofilního, zoofilního, homosexuálního nebo jakéhokoliv jiného sexuálně perverzního a úchylného chování, nebo

g) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění nenarozených dětí formou potratů, nebo

h) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění starých lidí, nemocných lidí nebo jinak tělesně či duševně postižených lidí formou euthanasie, nebo

i) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost mimomanželského sexu, nebo

j) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost existence legislativní možnosti rozvodu manželství, nebo

k) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost používání kondomů a jiných prostředků úmyslně bránících početí dítěte, nebo

l) nemravně zavrženíhodně zvrhlé zneužívání existence takzvaných neplodních dní menstruačního cyklu ženského organismu k úmyslného souložení se ženou právě v těchto dnech s nemravně zavrženíhodným úmyslem vyhnout se početí dítěte, nebo

m) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost veřejného používání oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, popřípadě, nebo

n) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost heavymetalové hudby, rockové hudby, či hudby s milostným či erotickým podtextem, nebo

o) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost tanců při kterých dochází k vzájemnému dotýkání se celým tělem, nebo velice vysokého zvedání dolních končetin, respektive dolních končetin, a jiné podobně neslušné tance s erotickou vyzývavostí nebo provokativností, nebo

p) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost konání tanečních zábav či veřejného provozování hudby v adventu a v postním období liturgického roku.

(4) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah slouží zájmům, nebo tlumočí ideologii, nebo propaguje, obhajuje, velebí či chválí jakoukoliv organizaci nebo sdružení:

a) satanistického zaměření nebo charakteru, nebo

b) lóže svobodných zednářů, nebo

c) feministického zaměření nebo charakteru či hlásající genderovou ideologii, nebo

d) homosexuálů a jiných perverzních sexuálních psychopatických úchylů, nebo

e) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění nenarozených dětí potraty, nebo

f) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění starých, nemocných, mentálně zaostalých, dementních nebo jakkoliv tělesně či duševně nemocných lidí formou euthanasie, nebo

g) jakýmkoliv způsobem podporujících sexuální promiskuitu, mimomanželský sex, rozvody manželství anebo jiné útoky proti řádnému heterosexuálnímu monogamnímu manželství coby celoživotního svazku jednoho muže s jednou ženou, nebo

h) vlády, státní tajné policie nebo zpravodajské služby jakéhokoliv ateistického nebo sekulárního režimu, nebo

h) jakýchkoliv jiných militantně agresivních ateistů, kteří organizovaně se rouhají nebo jinak brojí proti Pánu Bohu, monoteizmu, křesťanství, katolické církvi nebo pravoslavné církvi.

(5) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, obsahující jakýkoliv verbální nebo jiný útok nebo kritiku, včetně i jakéhokoliv popírání nebo naopak tvrzení, či zpochybňování nebo zlehčování, či tendenčně negativistického vykreslování čehokoliv, co uráží, popřípadě svým obsahem je objektivně způsobilé jakkoliv urazit či vyznít urážlivě, neuctivě anebo nelichotivě pro:

a) katolickou církev nebo pravoslavnou církev, nebo

b) křesťanství, nebo

c) monoteizmus, nebo

d) náboženství vůbec.

(6) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací vzbuzující proti katolické církvi či pravoslavné církvi, křesťanství, monoteizmu či náboženství vůbec jakékoliv negativní emoce.

(7) Trest těžkého žaláře na doživotí se rovněž uloží každé osobě, která vyrobí, uvede do oběhu, doveze, vyveze, proveze, nabízí, zprostředkuje, prodá, pronajme vypůjčí, daruje nebo jakýmkoliv jiným způsobem jinak zpřístupní, sobě nebo jinému opatří nebo přechovává:

a) kyrety nebo jakékoliv jiné interrupční zařízení používané k vraždění nenarozených dětí, nebo jejich jednotlivé součásti, potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného používaného k provedení potratu, nebo

b) lidské embryo nebo lidskou embryonální buňku, nebo

c) kondom nebo jakýkoliv jiný antikoncepční prostředek buď úmyslně bránící početí dítěte, nebo bránící jeho donošení či vedoucí k předčasnému ukončení těhotenství dříve než se dítě narodí, nebo

jakékoliv jiné takzvané erotické pomůcky, nebo

d) jakékoliv textilní výrobky, které jsou buď průsvitné, anebo výrazně napodobují barvu lidského těla, anebo důsledně nezahalují celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahalují celé dolní končetiny člověka, nebo

e) jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací obsahující jakékoliv zobrazení člověka v oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, anebo jakoukoliv jinou pornografii či erotiku, nebo

f) jakoukoliv magnetofonovou pásku, kazetu, počítač, harddisk, disketu, CD disk, DVD disk, zvykový film nebo jakýkoliv jiný nosič zvuku obsahující heavymetalovou hudbu, nebo rockovou hudbu, nebo hudbu s milostným či erotickým podtextem, nebo

g) fajku, cigaretu, doutník, tabák či jakýkoliv jiný tabákový výrobek, nebo

h) jakoukoliv jinou drogu, omamnou a psychotropní látku, nebo

i) alkohol či jakýkoliv nápoj nebo jinou potravinu či potravinářský výrobek s obsahem alkoholu.

(8) Ustanovení § 113 odstavec 7 písmena i) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nevztahuje:

pro malé množství mešního vína speciálně určeného výlučně pouze jen křesťanské církve a náboženské společnosti za účelem sloužení mše svaté,

pro malé množství lihu a alkoholu speciálně určeného pro potřeby zdravotnictví nebo pro potřebu výroby léčit.

§ 114 – Zločin spolčení za účelem manipulovat se zakázaným ďábelským satanským zbožím

Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo v úmyslu spáchat kterýkoliv ze zločinů podle ustanovení § 113 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se spolčí s jinou osobou.

 

§ 115 – Zločin neoprávněného podnikání v revolučním státě

(1) Každému, kdo v revolučním státě neoprávněně podniká byť i jen v malém rozsahu, uloží se trest žaláře na půl roku až jeden rok.

(2) Trest žaláře na jeden až pět let se uloží každému, kdo při svém neoprávněném podnikání v revolučním státě uvedeném v § 115 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) použije jakoukoliv jinou osobu než sebe samého jako pracovní sílu, nebo

b) získá tím jakýkoliv zisk nebo jiný majetkový prospěch.

(3) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo při svém neoprávněném podnikání uvedeném v § 115 odstavce 1 a § 115 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) na neoprávněné podnikání se jakýmkoliv způsobem spolupodílela minimálně jedna osoba, která není státním občanem revolučního státu plus nemá na území revolučního státu ani jen trvalé bydliště,nebo

b) na neoprávněném podnikání se zúčastnili členové nebezpečného seskupení, nebo

c) způsobí tímto nedovoleným podnikáním ať již ekonomice revolučního státu nebo komukoliv jinému jakoukoliv škodu.

 

§ 116 – Zločin pletich proti jednotné ekonomické etatizaci revolučního státu

Každému, kdo se v revolučním státě dopustí jakýchkoliv pletich v úmyslu zmařit nebo zvýšenou měrou ztížit jednotnou etatizaci ekonomiky revolučního státu či etatizaci jeho jednotlivých ekonomických jednotek jako například etatizaci jednotlivých podniků či jiných hospodářských objektů nebo jiných majetkových hodnot, které podléhají jednotné etatizaci revolučního státu, bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 117 – Zločin podnikání mimo rámce jednotné etatizované ekonomiky revolučního státu

Každému, kdo zřídí na území revolučního státu jakoukoliv soukromou výdělečnou organizaci, která není začleněna do jednotné etatizované ekonomiky revolučního státu, tj. která není řádně začleněna v jednotný etatizovaný kartel, syndikát nebo trust revolučního státu, anebo k této neetatizované soukromé výdělečné organizaci přistoupí nebo ji kryje nebo podporuje, bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

 

§ 118 – Zločin zneužití jakéhokoliv legálního subjektu nebo organizační složky revolučního státu k neoprávněnému podnikání

(1) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo v revolučním státě bez oprávnění zneužije jakýkoliv legální subjekt nebo organizační složku revolučního státu:

a) k neoprávněnému podnikání, nebo

b) k praní takzvaných špinavých peněz, nebo

c) k jakémukoliv jinému krytí tohoto neoprávněného podnikání, nebo

d) k jakékoliv jiné neoprávněné spekulaci, nebo

e) k neoprávněnému vyvíjení jakéhokoliv hospodářského, obchodního nebo jiného podnikání, nebo k jakékoliv jiné činnosti, která podle státní registrace příslušného rejstříku revolučního státu není registrovanou náplní činnosti dotyčného legálního subjektu nebo organizační složky revolučního státu.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo se v revolučním státě bez oprávnění dopustí kteréhokoliv jednání uvedeného v ustanovení § 118 odstavce 1 písmene a), b), c), d) nebo e) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pokud:

a) se tím sám osobně nějak obohatí, nebo

b) pokud tím dotyčnému legálnímu subjektu nebo organizační složce organizačního státu způsobí nějakou škodu.

 

§ 119 – Zločin zneužití držby nebo vlastnického práva v revolučním státě

(1) Každému, kdo v revolučním státě ohrozí obecný zájem tím, že zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnou nebo zašantročí věc jejímž je držitelem nebo vlastníkem, se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Každému, kdo se dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 119 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka úmyslně, se uloží trest žaláře na pět až deset let.

 

§ 120 – Zločin ohrožení zásobování v revolučním státě

(1) Každému, kdo se v revolučním státě dopustí nekalého jednání, které by mohlo ohrozit plynulé zásobování předměty potřeby alespoň část obyvatelstva nějakého místa revolučního státu, nebo hrozbu vzniku materiální škody v souvislosti se zásobováním, uloží se trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 120 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka opětovně, nebo

b) dopustí-li se takovéhoto činu jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

c) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží pachateli, když činem uvedeným v ustanovení § 120 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) dojde skutečně ke způsobení nějaké poruchy v zásobování, nebo

b) dojde ke skutečnému vzniku nějaké škody.

(4) Trest žaláře na doživotí se uloží pachateli:

a) má.li zločin uvedený v ustanovení § 120 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za následek skutečně nějakou tíseň byť i jen části obyvatel určitého místa revolučního státu, nebo

b) jestliže se dopustí takového činu za branné pohotovosti revolučního státu plus navíc je-li zde též i některá z pěti dalších přitěžujících okolností uvedených v ustanovení § 120 odstavce 2 písmene a), b), nebo c), či § 120 odstavce 3 písmene a) nebo b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 121 – Zločin spekulace v revolučním státě

(1) Každému, kdo v revolučním státě v úmyslu opatřit sobě nebo někomu jinému neoprávněný prospěch spekuluje s předměty potřeby, zejména tím, že ve větším rozsahu než by racionálně odpovídalo jeho osobní spotřebě či osobní spotřebě jeho vlastní rodiny takovéto předměty za účelem jejich zcizení skupuje, hromadí nebo přechovává, uloží se trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 121 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) dopustí-li se takovéhoto zločinu, ač již byl pro takový zločin odsouzen, nebo

c) je-li tu jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží pachateli:

a) dojde skutečně ke způsobení nějaké poruchy v zásobování, nebo

b) dojde ke skutečnému vzniku nějaké škody.

(4) Trest žaláře na doživotí se uloží pachateli:

a) má.li zločin uvedený v ustanovení § 121 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za následek skutečně nějakou tíseň byť i jen části obyvatel určitého místa revolučního státu, nebo

b) jestliže se dopustí takového činu za branné pohotovosti revolučního státu plus navíc je-li zde též i některá z pěti dalších přitěžujících okolností uvedených v ustanovení § 121 odstavce 2 písmene a), b), nebo c), či § 121 odstavce 3 písmene a) nebo b) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 122 – Zločin poškozování provozu etatizovaného podniku nebo jiné etatizované hospodářské jednotky revolučního státu

(1) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo, byť i jen z nedbalosti, maří nebo ztěžuje provoz nebo rozvoj jakéhokoliv etatizovaného podniku revolučního státu nebo jakékoliv jiné etatizované hospodářské jednotky revolučního státu, či sjednocené etatizované ekonomiky revolučního státu jako celku zejména tím, že:

a) nesplní nebo poruší jakoukoliv povinnost svého povolání, zaměstnání nebo své služby, nebo

b) plnění takovéto povinnosti obchází nebo ztěžuje.

(2) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží pachateli:

a) je-li spácháním zločinu uvedeného v ustanovení § 122 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka způsobena nějaká porucha v činnosti jakéhokoliv etatizovaného podniku revolučního státu nebo jakékoliv jiné etatizované hospodářské jednotky revolučního státu, či sjednocené etatizované ekonomiky revolučního státu jako celku, nebo

b) je-li takovýmto zločinem uvedeným v ustanovení § 122 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka způsobena nějaká škoda.

 

§ 123 – Zločin pletich při veřejných dodávkách a pracích etatizované ekonomiky revolučního státu

(1) Každému, kdo byť i jen z nedbalosti v rámci hospodářského provozu etatizované ekonomiky revolučního státu se při veřejných dodávkách nebo pracích revolučního státu dopustí jednání, které by mohlo poškodit objednavatele nebo zmařit plnění jakéhokoliv jiného úkolu sjednocené etatizované ekonomiky revolučního státu , bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) má-li zločin uvedený v ustanovení § 123 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za následek skutečný vznik jakékoliv škody, nebo

b) byl-li zločin uvedený v ustanovení § 123 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchán za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

c) je-li tu jakákoliv jiná zvláště přitěžující okolnost.

 

§ 124 – Zločin porušení povinností při řízení sjednocené etatizované ekonomiky revolučního státu

(1) Každému, kdo ve zprávě, v záznamu účetnictví nebo v obchodním záznamu sjednocené etatizovaného podniku či jiné sjednocené etatizované ekonomické jednotky revolučního státu, které mají sloužit k sestavování jednotných operačních plánů nebo globální koordinaci těchto operačních plánů při jednotném řízení celé sjednocené etatizované ekonomiky revolučního státu, anebo ke kontrole jeho provádění nebo plnění, úmyslně uvede nepravdivé údaje o sjednocené etatizovaném podniku či o jakékoliv jiné systémově etatizované ekonomické jednotce revolučního státu, bude potrestán trestem žaláře na půl roku až jeden rok.

(2) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží pachateli:

a) má-li zločin uvedený v ustanovení § 124 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka za následek vznik jakékoliv škody, nebo

b) byl-li zločin uvedený v ustanovení § 124 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka spáchán za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

c) je-li tu jakákoliv jiná zvláště přitěžující okolnost.

 

Hlava třetí: Zločiny proti měně a devizovému hospodářství

§ 125 – Zločin padělání nebo pozměnění platidla

(1) Každému, kdo padělá platidlo v úmyslu udat jej jako pravé, se uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

(2) Trest žaláře na deset až dvacet let se rovněž uloží i pachateli, který pozmění:

a) platidlo vzaté z oběhu v úmyslu udat je jako platidlo platné, nebo

b) platidlo nižší hodnoty v úmyslu udat je jako platidlo hodnoty vyšší.

(3) Trest žaláře na doživotí se uloží pachateli, který:

a) dopustí se zločinu uvedeného v ustanovení § 125 odstavce 1 nebo § 125 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) byl za takovýto zločin již trestán, nebo

c) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

d) může-li být takovým zločinem ohrožena měna revolučního státu, nebo

e) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

f) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Ochrany podle ustanovení § 125 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka požívají též i platidla cizozemská, jakož i tuzemské a cizozemské cenné papíry hromadně vydané, znějící na majitele nebo rubopisem převoditelné, a také i veškeré šeky a směnky.

 

§ 126 – Zločin dání padělaného nebo pozměněného platidla do oběhu

(1) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo padělané nebo pozměněné platidlo:

a) úmyslně udá jako pravé, nebo

b) k takovému účelu dopraví na území revolučního státu, nebo

c) k takovému účelu přijme nebo opatří sobě nebo někomu jinému.

(2) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 126 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) byl za takovýto zločin již trestán, nebo

c) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

d) může-li být takovým zločinem ohrožena měna revolučního státu, nebo

e) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

f) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Kdo padělané nebo pozměněné platidlo, jímž mu bylo placeno jako pravým, dále pak úmyslně udá jako pravé, bude potrestán trestem žaláře na půl roku až jeden rok.

(4) Ochrany podle ustanovení § 126 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka požívají též i platidla cizozemská, jakož i tuzemské a cizozemské cenné papíry hromadně vydané, znějící na majitele nebo rubopisem převoditelné, a také i veškeré šeky a směnky.

 

§ 127 – Zločin zlehčení mince nebo udání zlehčené mince

(1) Každému, kdo zmenší množství kovu v minci v úmyslu způsobit někomu škodu nebo opatřit sobě nebo někomu jinému neoprávněný prospěch, bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží i každému, kdo minci zlehčenou způsobem uvedeným v ustanovení § 127 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) úmyslně udá jako platidlo plné hodnoty, nebo

b) k takovému účelu dopraví na území revolučního státu, nebo

c) k takovému účelu přijme nebo opatří sobě nebo někomu jinému.

(3) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 127 odstavce 1 nebo § 127 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) byl za takovýto zločin již trestán, nebo

c) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

d) může-li být takovým zločinem ohrožena měna revolučního státu, nebo

e) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

f) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(4) Kdo minci zlehčenou způsobem uvedeným v v ustanovení § 127 odstavce 1 nebo § 127 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jíž mu bylo placeno jako mincí plné hodnoty, úmyslně udá jako platidlo plné hodnoty, bude potrestán trestem žaláře na půl roku až jeden rok.

(5) Nelze-li tento zločin podle jiných ustanovení tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka postihnout ještě přísněji, tak podle tohoto ustanovení § 127 odstavce 1, odstavce 2, odstavce 3 nebo odstavce 4 se trestají i zločiny zlehčování normalizovaných zlatých cihliček nebo normalizovaných cihliček jiných cenných kovů určených k tezauraci, nebo snížení obsahu zlata či jiného cenného kovu v těchto tezaurovaných normalizovaných cihličkách, nebo udání jako bezvadné takovéto zlehčené cihličky či cihličky se sníženým obsahem příslušného cenného kovu oproti příslušné tezaurační normě.

(6) Ochrany podle ustanovení § 127 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka požívají též i platidla cizozemská, jakož i tuzemské a cizozemské cenné papíry hromadně vydané, znějící na majitele nebo rubopisem převoditelné, a také i veškeré šeky a směnky.

 

§ 128 – Zločin výroby nebo držení padělatelského náčiní

(1) Každému, kdo vyrobí, sobě nebo někomu jinému opatří nebo přechovává nástroj nebo jiný předmět určený k padělání nebo pozměňování platidel anebo k zlehčení mincí, bude potrestán trestem žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 128 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka při výkonu svého povolání,

b) byl za takovýto zločin již trestán, nebo

c) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

d) může-li být takovým zločinem ohrožena měna revolučního státu, nebo

e) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

f) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(3) Ochrany podle ustanovení § 128 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka požívají též i platidla cizozemská, jakož i tuzemské a cizozemské cenné papíry hromadně vydané, znějící na majitele nebo rubopisem převoditelné, a také i veškeré šeky a směnky.

 

§ 129 – Zločin ohrožení oběhu mincí nebo jiných platidel revolučního státu

(1) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo kdekoliv na svrchovaném území revolučního státu, včetně i zastupitelských úřadů revolučního státu v zahraničí, nebo v třebas i po dobu v zahraničí se nacházejících dopravních prostředků revolučního státu odmítá bez zákonného důvodu platidla revolučního státu nebo váže jejich přijetí na určité podmínky.

(2) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží rovněž i každému, kdo:

b) shromažďuje bez hospodářské potřeby nebo nad její míru drobná platidla revolučního státu, zejména mince, nebo

c) poškozuje platidla revolučního státu.

 

§ 130 – Zločin nedovolené výroby nebo udání náhražek platidla revolučního státu

(1) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo bez povolení Nejvyššího revolučního výboru revolučního státu:

a) vyrobí nebo vydá náhražku platidla revolučního státu, nebo

b) takovéto náhražky do oběhu uvádí, jimi platí nebo je za platidla přijímá.

 

§ 131 – Zločin ohrožení devizového hospodářství revolučního státu

(1) Každému, kdo v úmyslu způsobit devisovému hospodářství jakoukoliv škodu, dosáhne na základě nepravdivého nebo neúplného údaje pro sebe nebo pro někoho jiného povolení nebo dokladu, potřebného podle devisových předpisů, se uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(2) Též i každému, kdo úmyslně způsobí devisovému hospodářství revolučního státu jakoukoliv škodu tím, že jedná proti předpisům revolučního státu o devisovém hospodářství, bude rovněž uložen trest žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Trestem žaláře na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 131 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) jestliže k usnadnění takovéhoto zločinu vedl dvojí účetní knihy, odstranil účetní knihy nebo použil padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

c) porušil-li k usnadnění takovéhoto zločinu úřední uzávěru, nebo

d) dopustí-li se takovéhoto zločinu, ač byl již pro takovýto zločin trestán, nebo

e) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

d) může-li být takovým zločinem jakkoliv ohroženo devizové hospodářství revolučního státu, nebo

e) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

f) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

 

4./Hlava čtvrtá: Celní a daňové zločiny

§ 132 – Zločin porušení zákazu o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou

(1) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, oznak rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací obsahující takové rouhání, které:

a) přímo nebo nepřímo tvrdí nebo přímo či nepřímo naznačuje, že ve vesmíru existuje virový, mikrobiální, či jakýkoliv jiný život i jinde než na naší planetě Zemi, anebo možnou existenci jakéhokoliv virového, mikrobiálního či jakéhokoliv jiného mimozemského života minimálně připouští, nebo

b) je v čemkoliv v rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti morálky, nebo

c) je v čemkoliv rozporu s učením jak u katolické církve, tak současně i u pravoslavné církve v oblasti víry,

d) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje existenci Boha jako všemohoucí, věčné a nikdy nesmrtelné spirituální bytosti, nebo

e) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje monoteistický charakter Boha, tj. tu skutečnost, že Bůh je, vždy byl a navždy bude pouze jen jeden Bůh, a že kromě tohoto jednoho Boha neexistují již dále žádní jiní bohové, nebo

f) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje nebo zlehčuje tu skutečnost, že Bůh je Stvořitelem světa, a to jak neživého světa nehmotného, tak i světa hmotného počnouc makrosvětem vesmíru, galaxií, slunečních soustav, hvězd a planet, naší galaxie Mléčná Dráha, naší sluneční soustavy, naší planety Země, tak je Bůh stvořitelem i mikrosvěta molekul, atomů, protonů, neutronů atd., tak je Bůh stvořitelem i živého světa rostlin, živočichů i samého člověka, nebo

g) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje či relativizuje historickou existenci člověka Ježíše Krista, nebo

h) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje, že je Ježíš Kristus Syn Boží, nebo

i) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu Ježíše Krista, nebo

j) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje existenci Nejsvětější Trojice, nebo

k) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje kteroukoliv ze sedmi svátostí, nebo

l) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje závaznost kteréhokoliv z Desatera Božích přikázání pro každého a bez jakékoliv výjimky, nebo

m) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Starého zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Starého zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Starého zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Starého zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

n) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že výlučně pouze samotný Bůh je jediným svrchovaným autorem Písma Svatého Nového zákona, které Bůh sám osobně napsal skrze lidské osoby, které k napsání příslušných částí Písma Svatého Nového zákona Bůh ke psaní použil, a proto Písmo Svaté Nového zákona, jakož i každá jeho jednotlivá část, každá jeho jednotlivá kapitola i každý jednotlivý verš Písma Svatého Nového zákona vyjadřuje autentickou Boží vůli, nebo

o) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Starého zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

p) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje Božskou podstatu a absolutní pravdu Písma Svatého Nového zákona a jeho závaznost pro každého člověka, nebo

r) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Starého zákona, nebo

s) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje pravdivost čehokoliv, co je napsáno v Písmu Svatém Nového zákona, nebo

t) popírá nebo jakkoliv zpochybňuje nebo jakkoliv zlehčuje skutečnost, že pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti Bohem nám křesťanům i židům společně daného Písma Svatého Starého zákona, v důsledku čehož v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Starého zákona coby lex generalis; a pro svědomí každého člověka, který byl příslušným adekvátním způsobem začleněn do kterékoliv církve nebo náboženské společnosti hlásící se ke křesťanství, v oblasti mravních norem platí Písmo Svaté Nového zákona za lex specialis ve vztahu k Písmu Svatému Starého zákona a Písmo Svaté Starého zákona je ve vztahu k Písmu Svatému Nového zákona lex generalis.

(2) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah zesměšňuje, kritizuje nebo prokazuje opovržení, hanobení nebo nenávist vůči:

a) katolické církvi nebo pravoslavné církvi, papeži, biskupům či jiným katolickým nebo pravoslavným duchovním, řeholníkům, poustevníkům, ministrantům i věřícím pro jejich víru nebo pro jejich zastávané mravní postoje, nebo

b) panicům, pannám, osobám žijícím ve svátostném manželství nebo stav panický, panenský či stav svátostného manželství, nebo

c) křesťanství a křesťanskému učení, nebo

d) monoteizmu nebo církvím a náboženským společnostem vyznávajících monoteizmus pro jejich monoteistický charakter, nebo

e) náboženství nebo víře v Boha vůbec.

(3) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah propaguje, obhajuje, velebí, chválí nebo přinejmenším dekriminalizuje, bagatelizuje zločinecký charakter nebo jakkoliv jinak zlehčuje:

a) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou bezbožnost, nebo

b) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost sekularizace, nebo

c) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nedostatečné anebo dokonce zcela absentující náboženské výchovy dětí a mládeže, nebo

d) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu svobodných zednářů, nebo

e) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlou činnost a propagandu feministek, feministů, feministické ideologie, genderové ideologie, feministických a genderových sdružení, nebo

f) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost nekrofilního, zoofilního, homosexuálního nebo jakéhokoliv jiného sexuálně perverzního a úchylného chování, nebo

g) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění nenarozených dětí formou potratů, nebo

h) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost vraždění starých lidí, nemocných lidí nebo jinak tělesně či duševně postižených lidí formou euthanasie, nebo

i) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost mimomanželského sexu, nebo

j) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost existence legislativní možnosti rozvodu manželství, nebo

k) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost používání kondomů a jiných prostředků úmyslně bránících početí dítěte, nebo

l) nemravně zavrženíhodně zvrhlé zneužívání existence takzvaných neplodních dní menstruačního cyklu ženského organismu k úmyslného souložení se ženou právě v těchto dnech s nemravně zavrženíhodným úmyslem vyhnout se početí dítěte, nebo

m) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost veřejného používání oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, popřípadě, nebo

n) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost heavymetalové hudby, rockové hudby, či hudby s milostným či erotickým podtextem, nebo

o) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost tanců při kterých dochází k vzájemnému dotýkání se celým tělem, nebo velice vysokého zvedání dolních končetin, respektive dolních končetin, a jiné podobně neslušné tance s erotickou vyzývavostí nebo provokativností, nebo

p) nemravnou zavrženíhodnou zvrhlost konání tanečních zábav či veřejného provozování hudby v adventu a v postním období liturgického roku.

(4) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, jehož obsah slouží zájmům, nebo tlumočí ideologii, nebo propaguje, obhajuje, velebí či chválí jakoukoliv organizaci nebo sdružení:

a) satanistického zaměření nebo charakteru, nebo

b) lóže svobodných zednářů, nebo

c) feministického zaměření nebo charakteru či hlásající genderovou ideologii, nebo

d) homosexuálů a jiných perverzních sexuálních psychopatických úchylů, nebo

e) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění nenarozených dětí potraty, nebo

f) jakýmkoliv způsobem podporujících nebo propagujících vraždění starých, nemocných, mentálně zaostalých, dementních nebo jakkoliv tělesně či duševně nemocných lidí formou euthanasie, nebo

g) jakýmkoliv způsobem podporujících sexuální promiskuitu, mimomanželský sex, rozvody manželství anebo jiné útoky proti řádnému heterosexuálnímu monogamnímu manželství coby celoživotního svazku jednoho muže s jednou ženou, nebo

h) vlády, státní tajné policie nebo zpravodajské služby jakéhokoliv ateistického nebo sekulárního režimu, nebo

h) jakýchkoliv jiných militantně agresivních ateistů, kteří organizovaně se rouhají nebo jinak brojí proti Pánu Bohu, monoteizmu, křesťanství, katolické církvi nebo pravoslavné církvi.

(5) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací, obsahující jakýkoliv verbální nebo jiný útok nebo kritiku, včetně i jakéhokoliv popírání nebo naopak tvrzení, či zpochybňování nebo zlehčování, či tendenčně negativistického vykreslování čehokoliv, co uráží, popřípadě svým obsahem je objektivně způsobilé jakkoliv urazit či vyznít urážlivě, neuctivě anebo nelichotivě pro:

a) katolickou církev nebo pravoslavnou církev, nebo

b) křesťanství, nebo

c) monoteizmus, nebo

d) náboženství vůbec.

(6) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací vzbuzující proti katolické církvi či pravoslavné církvi, křesťanství, monoteizmu či náboženství vůbec jakékoliv negativní emoce.

(7) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo ohrozí obecný zájem revolučního státu tím, že přes státní hranici ze zahraničí do revolučního státu přiváží nebo z revolučního státu do zahraničí vyváží:

a) kyrety nebo jakékoliv jiné interrupční zařízení používané k vraždění nenarozených dětí, nebo jejich jednotlivé součásti, potažmo náhradní díly, přístroje, nástroje, chemikálie nebo cokoliv jiného používaného k provedení potratu, nebo

b) lidské embryo, plod, zárodek nebo lidskou embryonální buňku, nebo

c) kondom nebo jakýkoliv jiný antikoncepční prostředek buď úmyslně bránící početí dítěte, nebo bránící jeho donošení či vedoucí k předčasnému ukončení těhotenství dříve než se dítě narodí, nebo

jakékoliv jiné takzvané erotické pomůcky, nebo

d) jakékoliv textilní výrobky, které jsou buď průsvitné, anebo výrazně napodobují barvu lidského těla, anebo důsledně nezahalují celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahalují celé dolní končetiny člověka, nebo

e) jakoukoliv knihu, časopis, noviny, periodickou nebo neperiodickou tiskovinu, literaturu, písemnost, magnetofonovou pásku, kazetu, disketu, počítač, Harddisk, CD disk, DVD disk, malbu, obraz, billboard, plastiku, desku, znak, odznak, rytinu, výšivku, sochu, fotografii, film nebo jakýkoliv jiný nosič informací obsahující jakékoliv zobrazení člověka v oblečení, které je buď průsvitné, anebo výrazně napodobuje barvu lidského těla, anebo důsledně nezahaluje celý trup a prsa, anebo svojí délkou důsledně nezahaluje celé dolní končetiny člověka, anebo jakoukoliv jinou pornografii či erotiku, nebo

f) jakoukoliv magnetofonovou pásku, kazetu, počítač, harddisk, disketu, CD disk, DVD disk, zvykový film nebo jakýkoliv jiný nosič zvuku obsahující heavymetalovou hudbu, nebo rockovou hudbu, nebo hudbu s milostným či erotickým podtextem, nebo

g) fajku, cigaretu, doutník, tabák či jakýkoliv jiný tabákový výrobek, nebo

h) jakoukoliv jinou drogu, omamnou a psychotropní látku, nebo

i) alkohol či jakýkoliv nápoj nebo jinou potravinu či potravinářský výrobek s obsahem alkoholu, nebo

j) jakýkoliv lidský orgán, jakoukoliv lidskou tkáň, lidskou krev ať již kterékoliv krevní skupiny nebo krevní deriváty.

(8) Ustanovení § 132 odstavec 7 písmena i) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se nevztahuje:

pro malé množství mešního vína speciálně určeného výlučně pouze jen křesťanské církve a náboženské společnosti za účelem sloužení mše svaté,

pro malé množství lihu a alkoholu speciálně určeného pro potřeby zdravotnictví nebo pro potřebu výroby léčit.

(9) Pokud jde o ustanovení § 132 odstavce 7 písmena j) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ve výjimečném případě lze jednorázově na tento dovoz, vývoz nebo tranzit přes území revolučního státu obdržet na konkrétní specifikovanou žádost vlády jiného státu speciální jednorázové povolení od Nejvyššího revolučního výboru revolučního státu k jednorázové realizaci tohoto jednorázového dovozu, vývozu nebo tranzitu přes území revolučního státu. Toto povolení se zásadně vždy vztahuje ke konkrétně specifikovanému případu, který je vždy jednorázový, nezaměnitelný, nekomerční a realizovatelný pouze na základě oficiální žádosti vlády státu nebo jiného subjektu mezinárodního práva, který s revolučním státem má navázány řádné diplomatické styky nebo jiné obdobné diplomatické zastoupení, pokud tímto dovozcem eventuálně není přímo samotný revoluční stát, respektive jeho Nejvyšší revoluční výbor.

(10) Bez jakéhokoliv varování může být okamžitě zastřelen každý cizí státní příslušník či osoba bez jakékoliv státní příslušnosti pokud nemají na území revolučního státu povolen trvalý pobyt, když:

a) pokusí se překročit nebo překročí státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí mimo regulérního hraničního přechodu revolučního státu, nebo

b) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně legitimoval svým cestovním pasem s příslušným vízem revolučního státu, nebo

c) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně podrobil příslušné celní kontrole revolučního státu, nebo

d) odmítne se podrobit řádné celní kontrole, nebo se vzpírá proti zatčení své vlastní osoby nebo proti zatčení jiné osoby, nebo klade jakýkoliv jiný fyzický odpor proti úřednímu výkonu či povinnostem úředních osob revolučního státu, nebo

e) dopustí se násilí proti úředním osobám revolučního státu, nebo vydírání či vyhrožování násilím osobám revolučního státu v souvislosti s výkonem jejich úředních povinností anebo pro tento jejich výkon.

(11) Bez jakéhokoliv varování může být též okamžitě zastřelen každý občan revolučního státu nebo jakákoliv jiná osoba, která má na území revolučního státu řádně povolen trvalý pobyt, když:

a) pokusí se překročit nebo překročí státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí mimo regulérního hraničního přechodu revolučního státu, nebo

b) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně legitimoval jakýmkoliv svým úředním dokladem totožnosti, který je úředním dokladem revolučního státu, nebo

c) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ze zahraničí do revolučního státu bez toho, aniž by se řádně legitimoval jakýmkoliv svým úředním dokladem totožnosti, který je úředním dokladem revolučního státu nebo ihned řádně nahlásil pozbytí svého dokladu totožnosti, který je úřadním dokladem revolučního státu, který měl u sebe v době, když odcházel do zahraničí, nebo

d) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně podrobil příslušné celní kontrole revolučního státu, nebo

e) odmítne se podrobit řádné celní kontrole, nebo se vzpírá proti zatčení své vlastní osoby nebo proti zatčení jiné osoby, nebo klade jakýkoliv jiný fyzický odpor proti úřednímu výkonu či povinnostem úředních osob revolučního státu, nebo

f) dopustí se násilí proti úředním osobám revolučního státu, nebo vydírání či vyhrožování násilím osobám revolučního státu v souvislosti s výkonem jejich úředních povinností anebo pro tento jejich výkon.

 

§ 133 – Zločin úmyslu porušit zákaz o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou

(1) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží též každému, kdo v úmyslu spáchat kterýkoliv ze zločinů podle ustanovení § 132 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka:

a) spolčí se s jinou osobou,

b) vede dvojí účetní knihy, odstraní účetní knihy nebo použije padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

c) poruší úřední uzávěru.

(2) Bez jakéhokoliv varování může být okamžitě zastřelen každý cizí státní příslušník či osoba bez jakékoliv státní příslušnosti pokud nemají na území revolučního státu povolen trvalý pobyt, když:

a) pokusí se překročit nebo překročí státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí mimo regulérního hraničního přechodu revolučního státu, nebo

b) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně legitimoval svým cestovním pasem s příslušným vízem revolučního státu, nebo

c) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně podrobil příslušné celní kontrole revolučního státu, nebo

d) odmítne se podrobit řádné celní kontrole, nebo se vzpírá proti zatčení své vlastní osoby nebo proti zatčení jiné osoby, nebo klade jakýkoliv jiný fyzický odpor proti úřednímu výkonu či povinnostem úředních osob revolučního státu, nebo

e) dopustí se násilí proti úředním osobám revolučního státu, nebo vydírání či vyhrožování násilím osobám revolučního státu v souvislosti s výkonem jejich úředních povinností anebo pro tento jejich výkon.

(3) Bez jakéhokoliv varování může být též okamžitě zastřelen každý občan revolučního státu nebo jakákoliv jiná osoba, která má na území revolučního státu řádně povolen trvalý pobyt, když:

a) pokusí se překročit nebo překročí státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí mimo regulérního hraničního přechodu revolučního státu, nebo

b) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně legitimoval jakýmkoliv svým úředním dokladem totožnosti, který je úředním dokladem revolučního státu, nebo

c) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ze zahraničí do revolučního státu bez toho, aniž by se řádně legitimoval jakýmkoliv svým úředním dokladem totožnosti, který je úředním dokladem revolučního státu nebo ihned řádně nahlásil pozbytí svého dokladu totožnosti, který je úřadním dokladem revolučního státu, který měl u sebe v době, když odcházel do zahraničí, nebo

d) pokusí se třebas i přes regulérní hraniční přechod revolučního státu přejít státní hranici směrem ať již ze zahraničí do revolučního státu nebo směrem z revolučního státu do zahraničí bez toho, aniž by se řádně podrobil příslušné celní kontrole revolučního státu, nebo

e) odmítne se podrobit řádné celní kontrole, nebo se vzpírá proti zatčení své vlastní osoby nebo proti zatčení jiné osoby, nebo klade jakýkoliv jiný fyzický odpor proti úřednímu výkonu či povinnostem úředních osob revolučního státu, nebo

f) dopustí se násilí proti úředním osobám revolučního státu, nebo vydírání či vyhrožování násilím osobám revolučního státu v souvislosti s výkonem jejich úředních povinností anebo pro tento jejich výkon.

 

§ 134 – Zločin obyčejného porušení předpisu o oběhu zboží ve styku s cizinou

(1) Pouze nelze-li zločin pachatele postihnout podle některého z ustanovení § 132 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu porušení zákazu o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, tak pouze za této podmínky se subsidiárně pachatel může postihnout podle některého z těchto ustanovení § 134 odstavce 2 nebo § 134 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Kdo úmyslně ohrozí obecný zájem revolučního zájmu tím, že poruší zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo tranzitu zboží přes území revolučního státu, uloží se mu trest žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Trest žaláře na pět až deset let se uloží pachateli:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 134 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) má-li takový zločin za následek vznik jakékoliv škody, nebo

c) jestliže k usnadnění takovéhoto zločinu vedl dvojí účetní knihy, odstranil účetní knihy nebo použil padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

d) porušil-li k usnadnění takovéhoto zločinu úřední uzávěru, nebo

e) dopustí-li se takovéhoto zločinu, ač byl již pro takovýto zločin trestán, nebo

f) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

g) může-li být takovým zločinem jakkoliv ohroženo devizové hospodářství revolučního státu, nebo

h) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

i) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

 

§ 135 – Zločin obyčejného úmyslu porušit předpis o oběhu zboží ve styku s cizinou

(1) Pouze nelze-li zločin pachatele postihnout podle některého z ustanovení § 132 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu porušení zákazu o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, a ani nelze zločin pachatele postihnout podle ustanovení § 133 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu úmyslu porušit zákaz o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, tak pouze za těchto podmínek se subsidiárně pachatel může postihnout podle některého z těchto ustanovení § 135 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo v úmyslu porušit zákaz nebo omezení dovozu, vývozu nebo prùvozu zboží:

a) spolčí se s jinou osobou,

b) vede dvojí účetní knihy, odstraní účetní knihy nebo použije padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

c) poruší úřední uzávěru.

 

§ 136 – Zločin zkrácení daně či cla nebo neoprávněného vylákání daňové či celní výhody

(1) Pouze nelze-li zločin pachatele postihnout podle některého z ustanovení § 132 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu porušení zákazu o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, tak pouze za této podmínky se subsidiárně pachatel může postihnout podle některého z těchto ustanovení § 136 odstavce 2 nebo § 136 odstavce 3 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Každému, kdo úmyslně zkrátí daň či clo nebo neoprávněně vyláká daňovou či celní výhodu nebo takovéto neoprávněné výhody zneužije, bude uložen trest žaláře na jeden rok až pět let.

(3) Trestem žaláře na pět až deset let bude pachatel potrestán:

a) dopustí-li se zločinu uvedeného v ustanovení § 136 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) má-li takový zločin za následek vznik jakékoliv škody, nebo

c) jestliže k usnadnění takovéhoto zločinu vedl dvojí účetní knihy, odstranil účetní knihy nebo použil padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

d) porušil-li k usnadnění takovéhoto zločinu úřední uzávěru, nebo

e) dopustí-li se takovéhoto zločinu, ač byl již pro takovýto zločin trestán, nebo

f) dopustí-li se takového zločinu vícekrát než jen pouze jednou, nebo

g) může-li být takovým zločinem jakkoliv ohroženo devizové hospodářství revolučního státu, nebo

h) dopustí-li se tohoto zločinu za branné pohotovosti revolučního státu, nebo

i) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

 

§ 137 – Zločin úmyslu zkrátit daň či clo nebo neoprávněně vylákat daňovou či celní výhodu

(1) Pouze nelze-li zločin pachatele postihnout podle některého z ustanovení § 132 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu porušení zákazu o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, a ani nelze zločin pachatele postihnout podle ustanovení § 133 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka upravující skutkovou podstatu Zločinu úmyslu porušit zákaz o oběhu ze zakázaným ďábelským satanským zbožím ve styku s cizinou, tak pouze za těchto podmínek se subsidiárně pachatel může postihnout podle některého z těchto ustanovení § 137 odstavce 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(2) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo v úmyslu zkrátit daň či clo nebo neoprávněně vylákat daňovou či celní výhodu, nebo takovéto neoprávněné výhody zneužít:

a) dopustí se zločinu uvedeného v ustanovení § 137 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka jako člen nějakého spolčení či organizované skupiny, nebo

b) jestliže k usnadnění takovéhoto zločinu vedl dvojí účetní knihy, odstranil účetní knihy nebo použil padělaných listin nebo jiných prostředků k oklamání, nebo

c) porušil-li k usnadnění takovéhoto zločinu úřední uzávěru.

 

Hlava pátá: Zločiny zabití a ublížení na zdraví

§ 138 – Zločin zabití

(1) Nevykonal-li se sice násilný zločin s úmyslem, aby byl poškozený usmrcen, ale přece jen byl rovněž proveden v jiném nepřátelském úmyslu, jedná se o zločin zabití.

(2) Byla-li podniknuta loupež a jednalo-li se při tom s nějakým člověkem tak násilně, že z toho nastala jeho smrt, má se všem, kdo při jeho usmrcení spolupůsobili uložit trest žaláře na doživotí.

(3) Vyjma případu zabití v souvislosti s loupeží uvedeného v ustanovení § 138 odstavec 2 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka se v ostatních případech za neúmyslné zabití člověka pachateli zločinu zabití uloží trest žaláře od pěti až do deseti let; byla-li však ale neúmyslně usmrcená osoba pachatelovým pokrevním otcem, pokrevní matkou anebo jinou osobou blízkou pachateli, nebo byl-li pachatel usmrcenému nějak zvláště zavázán, anebo se jednalo o kteroukoliv z osob uvedených v ustanovení § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak pokud tento čin nelze posoudit podle ustanovení § 140 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli zločinu zabití uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

 

§ 139 – Zločin zabití při rvačce nebo při zlém nakládání s jednou nebo více osobami

(1) Byl-li někdo usmrcen ve rvačce, která povstala mezi několika lidmi, nebo při nějakém obdobně zlém nakládání s jednou nebo více osobami, je každý z nich, kdo ho smrtelně zranil, vinen zabitím.

(2) Byla-li však smrt způsobena pouze souhrnem všech způsobených ran, nebo celkovým souhrnem veškerého zlého nakládání celkem, anebo nedá-li se jednoznačně určit, kdo ho smrtelně poranil, pak sice nikdo není vinen zabitím, ale všichni, kdo na usmrceného ruku vztáhli, jsou vinni zločinem těžkého poškození na těle, za co se jim uloží trest žaláře od jednoho roku až do pěti let.

 

§ 140 – Zločin ublížení na zdraví

(1) Kdo proti člověku, ne sice s tím úmyslem, aby ho usmrtil, ale přece jen ve svém nepřátelství vůči němu takovým způsobem úmyslně jedná, že mu tím způsobí nějakou ujmu na zdraví, dopustí se tím zločinu ublížení na zdraví.

(2) Trest těžkého žaláře na doživotí se uloží každému, kdo se dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 140 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vůči kterékoliv z osob uvedených v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(3) Dopustili-li se zločinu ublížení na zdraví proti kterékoliv z osob uvedených v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka společným jednáním dvě či vícero osob než-li pouze jedna osoba, tak se všem těmto osobám, které se ve svém nepřátelství vůči poškozenému jakýmkoliv způsobem spolupodíleli na dotyčném společném jednání, z něhož vzešlo ublížení na zdraví osobě uvedené v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, pak platí že jsou všichni, kdo na toho, s nímž bylo zle nakládáno vztáhli ruku, jsou též vinni zločinem ublížení na zdraví, a všichni z nich bez jakékoliv výjimky budou potrestáni těžkým žalářem na doživotí.

(4) Bylo-li však ale osobě uvedené v ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ublíženo pouze neúmyslně, tak tomu, kdo osobě uvedené v ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ublíží neúmyslně ze své zaviněné hrubé nedbalosti, se uloží trest těžkého žaláře na pět až deset let. Pokud ale tímto zločinem byla způsobena poškozené osobě uvedené v ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka ztráta nebo stálé zeslabení řeči, zraku nebo sluchu, či objektivní snížení funkčnosti oka, ucha, končetiny nebo nějaké jiné zcela zjevné zmrzačení, nebo byly-li poškozenému způsobeny jakékoliv jiné nevyléčitelné trvalé následky omezující jeho pohyb nebo orientaci, nebo způsobena nějaká nevyléčitelná nemoc nebo objektivně daná ztráta paměti či jiná nevyléčitelná duševní nebo mentální porucha objektivně vylučující uzdravení, nebo při níž není opětné uzdravení pravděpodobné; nebo stálá nezpůsobilost poškozeného k výkonu jeho povolání či zaměstnání, tak se pachateli uloží trest žaláře na deset až dvacet let.

(5) Dopustí-li se pachatel zločinu uvedeného v ustanovení § 140 odstavce 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka vůči osobě, která nenáleží mezi žádnou z osob uvedených v některém z ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli uloží trest žaláře jeden rok až pět let. Pokud ale tímto zločinem byla způsobena poškozenému ztráta nebo stálé zeslabení řeči, zraku nebo sluchu, či objektivní snížení funkčnosti oka, ucha, končetiny nebo nějaké jiné zcela zjevné zmrzačení, nebo byly-li poškozenému způsobeny jakékoliv jiné nevyléčitelné trvalé následky omezující jeho pohyb nebo orientaci, nebo způsobena nějaká nevyléčitelná nemoc nebo objektivně daná ztráta paměti či jiná nevyléčitelná duševní nebo mentální porucha objektivně vylučující uzdravení, nebo při níž není opětné uzdravení pravděpodobné; nebo stálá nezpůsobilost poškozeného k výkonu jeho povolání či zaměstnání, tak se pachateli uloží trest žaláře na pět až deset let.

(6) Dopustí-li se však ale pachatel zločinu ublížení na zdraví pouze neúmyslně ze své zaviněné hrubé nebalosti vůči osobě, která nenáleží mezi žádnou z osob uvedených v některém z ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, tak se pachateli uloží trest žaláře půl roku až jeden rok. Pokud ale tímto zločinem byla způsobena poškozenému ztráta nebo stálé zeslabení řeči, zraku nebo sluchu, či objektivní snížení funkčnosti oka, ucha, končetiny nebo nějaké jiné zcela zjevné zmrzačení, nebo byly-li poškozenému způsobeny jakékoliv jiné nevyléčitelné trvalé následky omezující jeho pohyb nebo orientaci, nebo způsobena nějaká nevyléčitelná nemoc nebo objektivně daná ztráta paměti či jiná nevyléčitelná duševní nebo mentální porucha objektivně vylučující uzdravení, nebo při níž není opětné uzdravení pravděpodobné; nebo stálá nezpůsobilost poškozeného k výkonu jeho povolání či zaměstnání, tak se pachateli uloží trest žaláře na jeden rok až pět let.

(7) Bylo-li někomu ublíženo na zdraví v nějaké rvačce mezi několika lidmi povstalé, nebo při nějakém zlém nakládání s jednou nebo více osobami, uloží se každému z těchto osob trest žaláře obdobně podle příslušných ustanovení § 140 odstavce 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka. Došlo-li však ale k ujmě na zdraví toliko společným působením poranění nebo zlého nakládání pocházejících od více osob, nebo, nedá-li se dokázati, kdo mu ublížil na zdraví, pak platí že jsou všichni, kdo na toho, s nímž bylo zle nakládáno vztáhli ruku, též vinni zločinem ublížení na zdraví, a všichni budou potrestáni žalářem od půl roku až do jednoho roku.

 

Hlava šestá: Zločiny násilí a vandalství

§ 141 – Zločin neoprávněného vzniknutí do bytového prostoru jiného

(1) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo neoprávněně vnikne do rodinného domu či obytného domku, nebo vily, nebo chalupy, nebo chaty nebo bytu nebo hotelového pokoje nebo pokoje ve studentských kolejích, domově důchodců či v jiné podobné ubytovně nebo do jakéhokoliv jiného obydlí jiného.

(2) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo se nejenže dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 141 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ale kromě toho navíc v dané souvislosti:

a) způsobí jakoukoliv škodu na majetku jiného nebo má úmysl jakoukoliv škodu na majetku jiného způsobit, nebo

b) něco tam odcizí anebo naopak něco tam úmyslně přinese a rovněž tak i úmyslně zanechá, případně má úmysl něco tam odcizit anebo naopak něco tam úmyslně přinést a zanechat, nebo

c) užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, nebo tam bez oprávnění vnikne v úmyslu vykonat tam násilí, nebo tam bez oprávnění setrvá v úmyslu vykonat tam násilí.

(3) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo se zločinu uvedenému v ustanovení § 141 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustil:

a) se zbraní

b) v součinnosti s minimálně jednou další osobou, nebo

c) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(4) Trest žaláře na doživotí se uloží každému, kdo se zločinu uvedenému v ustanovení § 141 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustil s největší pravděpodobností s vědomím, že obydlí do kterého se rozhodl vniknout je obydlím některé z osob uvedených v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(5) Každému, kdo neoprávněně vnikne ať již mimo oficiálně stanovené úřední hodiny, stránkové hodiny, otvírací hodiny nebo jakkoliv jinak nazvané návštěvní hodiny, nebo neoprávněně vnikne formálně třebas i v čase když obvykle dotyčná stavba či objekt sice bývá otevřen či veřejně přístupný, avšak v daném konkrétním případě byl z nějakého důvodu uzavřen, anebo dokonce když vůbec ze samotné povahy dané věci se zcela zjevně jedná o neoprávněné vniknutí kamkoliv do objektu náboženským účelům sloužícího kostela, synagogy, mešity nebo jakéhokoliv jiného náboženského objektu revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti sloužícího věřícím daného náboženství k bohoslužbám, tak vzhledem k tomu, že se jedná o neoprávněné vniknutí do Domu Božího, pachateli za tento zločin se uloží trest těžkého žaláře na doživotí.

 

§ 142 – Zločin neoprávněného vzniknutí do nebytového prostoru jiného

(1) Trest žaláře na půl roku až jeden rok se uloží každému, kdo neoprávněně vnikne ať již mimo oficiálně stanovené úřední hodiny, stránkové hodiny, otvírací hodiny nebo jakkoliv jinak nazvané návštěvní hodiny, nebo neoprávněně vnikne formálně třebas i v čase když obvykle dotyčná stavba či objekt sice bývá otevřen či veřejně přístupný, avšak v daném konkrétním případě byl z nějakého důvodu uzavřen, anebo dokonce když vůbec ze samotné povahy dané věci se zcela zjevně jedná o neoprávněné vniknutí:

a) do skladu, sklepa, do pivnice, do garáže, na povalu (na kůru), do prádelny, sušárny, do kotelny, do kočíkárny, do stodoly, do plevníku, do chléva, do maštale nebo maštálky, do konírny, do kravína, do prasečáku, do ovčína, do drůbežárny, do kuříma, do holubníku, do včelína, do udírny, do mrazícího boxu, do trafostanice, do hasičské zbrojnice, do dřevárny, do skleníku, do fóliovníku do kovářské, řemeslnické nebo jakékoliv jiné dílny, do obchodu, do restaurace, do ateliéru, do novinového stánku, do šatny, do kanceláře či kancelářské budovy, do budovy školy, do budovy knihovny, do objektu kina nebo divadla, do objektu nemocnice, do objektu lékárny, do objektu muzea, hradu, zámku, paláce, veřejné budovy státu nebo místní správy, do objektu továrny, do objektu sportovního stadionu, do budovy tělocvičny, do budovy továrny plovárny nebo do jakéhokoliv jiné stavby či nemovitého objektu, která stavebně – technicky bezprostředně není určena k bydlení lidí, nebo

b) do veřejně nepřístupné zahrady, ovocného sadu, vinohradu, na pozemky archeologického náleziště, na pozemky cvičné střelnice místního mysliveckého sdružení, nebo na jakýkoliv jiný zcela zjevně veřejně nepřístupný oplocený nebo ohrazený pozemek, nebo

c) do letadla či vrtulníku, po hladině nebo pod hladinou plovoucího ponorného plavidla, kolejového, kolového, pásového nebo jakéhokoliv kolejnicového nebo silničního vozidla anebo do jakéhokoliv jiného dopravního prostředku.

(2) Trest žaláře na jeden rok až pět let se uloží každému, kdo se nejenže dopustí zločinu uvedeného v ustanovení § 142 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka, ale kromě toho navíc v dané souvislosti:

a) způsobí jakoukoliv škodu na majetku jiného nebo má úmysl jakoukoliv škodu na majetku jiného způsobit, nebo

b) něco tam odcizí anebo naopak něco tam úmyslně přinese a rovněž tak i úmyslně zanechá, případně má úmysl něco tam odcizit anebo naopak něco tam úmyslně přinést a zanechat, nebo

c) užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí, nebo tam bez oprávnění vnikne v úmyslu vykonat tam násilí, nebo tam bez oprávnění setrvá v úmyslu vykonat tam násilí.

(3) Trest žaláře na pět až deset let se uloží každému, kdo se zločinu uvedenému v ustanovení § 142 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustil:

a) se zbraní

b) v součinnosti s minimálně jednou další osobou, nebo

c) je-li zde jiná zvláště přitěžující okolnost.

(4) Trest žaláře na deset až dvacet let se uloží každému, kdo se zločinu uvedenému v ustanovení § 142 odstavec 1 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka dopustil s největší pravděpodobností s vědomím, že nebytový prostor nebo pozemek do kterého se rozhodl vniknout je ve vlastnictví, nebo v držbě, nebo ve faktickém užívání některé z osob uvedených v kterémkoliv ustanovení písmene § 69 odstavce 1 písmene a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

(5) Každému, kdo neoprávněně vnikne ať již mimo oficiálně stanovené úřední hodiny, stránkové hodiny, otvírací hodiny nebo jakkoliv jinak nazvané návštěvní hodiny, nebo neoprávněně vnikne formálně třebas i v čase když obvykle dotyčná stavba či objekt sice bývá otevřen či veřejně přístupný, avšak v daném konkrétním případě byl z nějakého důvodu uzavřen, anebo dokonce když vůbec ze samotné povahy dané věci se zcela zjevně jedná o neoprávněné vniknutí kamkoliv do objektu kostela, synagogy, mešity nebo jakéhokoliv jiného náboženského objektu revolučním státem registrované nebo uznané církve nebo náboženské společnosti, tak vzhledem k tomu, že se jedná o neoprávněné vniknutí do Domu Božího, tak se tento zločin posoudí a potrestá podle ustanovení § 141 odstavce 5 tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka.

 

§ 143 – Zločin vandalství

(1) Zločin vandalství je charakterizován úmyslným způsobením škody na majetku jiného, která je vandalem úmyslně páchána ať již z jeho pouhé škodolibé zlomyslnosti, nebo za účelem prodat takto vandalsky ukradená zařízení nebo jejich částí či součástí do výkupen sběren odpadových surovin jako údajný kovový nebo jiný odpad, je tato způsobená škoda na majetku jiného zásadně vždy pokládána za zločin vandalství, když:

a) škoda na soukromém majetku, která vzešla anebo, kterou pachatel v úmyslu měl převyšuje výši nejnižšího možného měsíčního starobního důchodu, kterou ke dni vítězné revoluce coby nejnižší starobní důchod vyplácel svržený prohnilý kapitalistický režim podle svých předpisů o důchodovém pojištění;

b) anebo bez ohledu na vlastnictví nepřihlíží se k velikosti způsobené škody, když v důsledku způsobení dotyčné škody může vzejít v jejím důsledku nebezpečenství pro zdraví nebo ohrožení životního prostředí v rozsahu, který nelze pokládat za zanedbatelný;

c) anebo když vandalství je spácháno na železnicích, silnicích nebo jiných dopravních komunikacích či vedlejších zařízeních sloužících svým funkčním určením k provozu železnice, silniční nebo jiné komunikace, včetně mostů, vodních dílech, přístavech, letištích, nivelizačních značek, dopravních značek, kanálů, ale i v objektu či stanicích metra, nebo i na jakýchkoliv samotných dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy ale i soukromé dopravy, nebo když vandalství je spácháno na veřejném telefonu, veřejném WC, veřejné umyvárně, nebo vůči jakémukoliv veřejně prospěšnému zařízení, nebo i v jakýchkoliv jiných zařízeních či majetku ve vlastnictví, držbě či užívání ať již kohokoliv, nebo na jakémkoliv jiném veřejně přístupném majetku revolučního státu nebo ve vlastnictví revolučním státem uznaných nebo registrovaných církví či náboženských společností.

(2) Trestem za tento zločin je v případě ustanovení § 143 odstavce 1 písmene a) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka žalář od půl roku až do jednoho roku, ale v případech uvedených pod ustanovením § 143 odstavce 1 písmene b) a c) tohoto Sjednoceného revolučního trestního zákoníka žalář od jednoho roku až do pěti let, ale při způsobení nebezpečí pro život jiného se uloží trest žaláře na pět až deset let.

(3) Vzešel-li z poškození skutečně úraz jiné osobě než samotného pachatele, v důsledku čehož této jiné osobě byla způsobena ujma na zdraví, uloží se pachateli žalář na deset až dvaceti let, a jsou-li zde okolnosti zvláště přitěžující, pak se pachateli uloží trest žaláře eventuálně až na doživotí. Povstala-li však ale skutečně z takovéhoto vandalského poškození smrt jiného člověka, pak se zásadně vždy uloží pachateli trest žaláře na doživotí.

 

Hlava sedmá: Ostatní majetkové zločiny

§ 144 – Krádež

Poznámka: Tato práce na konstrukci Sjednoceného revolučního trestního práva coby hlavního hmotněprávního předpisu trestního práva revolučního státu zatím ještě ani zdaleka není ukončena a v jejím psaní tudíž pokračuji i nadále. Vzhledem k tomu, že současně píši i jiné věci na něž jsem v mnohých případech navíc i odkázán studovat v různých jazycích a písmech, a často jen na velice krátkou dobu odjinud zapůjčenou příslušnou odbornou literaturu nebo příslušné archivní materiály, které mají také určitá svá pravidla, musím tudíž podle okolností těmto jiným pracím z praktických důvodů často dát přednost před touto prací na Sjednoceném revolučním trestním zákoníku revolučního státu. Proto prosím o trpělivost, kdyby dlouho trvalo než se objeví další pokračování této práce.

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

1./Henryk Lahola : Sociální spravedlnost a ekonomicky maximálně výkonná i spravedlivá ekonomická revoluce a revoluční stát i manifest. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Revoluce.htm

2./Henryk Lahola : Ženy jsou ve společnosti privilegovány a muži diskriminováni. Feminismus či feminizmus nebo antifeminismus či antifeminizmus nebo maskulinismus či maskulinizmus. Feministky či maskulinisti nebo maskulinisté. (po česky i po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Femini.htm

3./Henryk Lahola : Bezdomovec a nezaměstnaný. Bezdomovci a nezaměstnaní. Práce o chudobných lidech a sociální problematika adresována zejména pro chudobné lidi. (po česky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Bezdomovci.htm

4./Henryk Lahola : Slobodní murári. Svobodní zednáři. Konkrétne fakty o celosvetovej nadvláde slobodných murárov - svobodných zednářů. (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Nadvlada.htm

5./Henryk Lahola : Homosexuáli a lesbičky! Preč zo zvráteným úchyláctvom!! Vyliečte sa z tej odporne hnusnej a zvrhlej homosexuality!! Táto práca je určená k samoliečbe homosexuálov a lesbičiek, ktorí či ktoré o túto liečbu majú úprimný záujem!!! (po slovensky), Babice 2009, publikováno i na www.henryklahola.nazory.cz/Terapiabuz.htm

© JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola, 2006 – 2009

 

Zpět na hlavní stránku!