Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Jak jste viděli v předešlé práci, potraviny z tenkých střev či tenkých čriev odvádí krev či krv. To je hlavní úlohou krvi, aby pronikala všechny částky těla, donášela jim posilující pokrm, a zas odvážela z nich všechno co by jim bylo nebezpečné. Krev či krv je jakoby dodavatelem celého těla. Tedy je třeba nám se s ní taky obeznámit.

Když vyroníme krev či krv, ona se rozdělí na dvě částky: odloučí se z ní žltkavá tekutina, to je “krevní srvátka” či “krvná srvátka” – plasma krvi; oddělí se huspeninová částka tj. podobná huspenině, to jsou seknuté “krevní tělíska” či “krvavé telieska” – krvinky. Krvové tělíska či telieska – krvinky jsou minci podobné okrouhlé buňky, ale nemají zrnka, proto jsou uprostřed splasknuté.

Člověk má do 5 litrů krvi, žena jen do 4 litry, a v ní je těch krevních tělísek či krvových teliesok – krviniek asi 25 bilionů, u ženy asi 20 bilionů. Jak víme, tělíska krvi či telieska krvi – krvinky jsou červené, avšak mimo červených krevních těles či krvových telies – krvinek máme i bílé krvové tělíska či telieska – krvinky. Tyto bílé krvinky už nemají takovou okrouhlou podobu jako červené, ale jsou rozličné nepravidelné formy.

I ony kolují v žilách, ale mohou z nich i vystoupit, ba dovedou pronikat všemi částkami těla. Zejména tam se hrnou tyto bílé krvinky, kde hrozí tělu nějaké nebezpečí, například kde dostalo tělo ránu, anebo kde vnikli do něho nebezpečné baktérie, jedy a otravy. Na taková místa se shromažďuje veliké množství té bílé krvi, a krvinky začnou boj proti bakteriím. Usilují se je zničit tak, že je rozeberou, roztrhají, do sebe přijmou, tak jaksi sní. Bílé krvinky jsou tedy ochranným vojskem, policajty, kteří škodlivé nepřátele ničí.

V krvi je kromě vody mnoho bílkovin, škrobů, cukrů, síry, vápna, kyslíku a jiných součástí. Každý druh zvířat má jinak složenou krev. Proto by dnes už nebyl možný trik, který udělali bratři biblického Josefa. Když prodali brata Jozefa kupcům, zabili kůzle, do jeho krvi namáčeli roztrhané šaty Josefove či Jozefove a poslali je otci: Tento kabát jsme našli; podívej zda-li to není kabát tvého syna anebo ne? Dnes by už nebylo možné takto oklamat se zakrvavěnými šatami. Vždyť chemicky – lučbou umíme rozebrat každou krev, a dokážeme zda-li je to krev lidská anebo zvířecí krev.

Krev, jako dodavatel celého těla má dvojakou úlohu. Jedna je, aby přinášela potraviny do každého údu – druhá zas, aby odnášela z každého údu už zužitkované, nebezpečné látky.

Hlavní stanice krvi je srdce, a její cesty jsou žíly či žily. Pro dvojakou úlohu krvi je předělené srdce na dvě částky: na levou, z které jdou do těla pokrm, a na pravou, do které přivádějí látky, které jsou určené na vyloučení. Proto jsou i krvavé žíly dvojaké: “tepny”, v kterých koluje krev přinášející pokrm, a “vény”, v kterých jde krev, co vynáší nebezpečné látky.

I sama krev má dvojakou barvu: krev, která nese pokrm je veselo-jasně-červená; krev, která vynáší odpad je zas tmavě-červená. Když se někdo poraní, lehce poznat, jakou žílu má otevřenou, protože z tepny silně stříká jasně-červená krev, zatímco z vény pomaly teče tmavě-červená krev. Poranění tepny je vždy nebezpečnější, protože když z ní silně stříká krev, hrozí vykrvácením.

Lidé dlouho nepoznali oběh krvi, a funkci srdce. Mysleli si, že po tepnách jde povětří, a že krev jen po vénách koluje. První byl jeden španělský lékař Michal Serveto, který objevil správné kolování krvi. Ale písal i proti Nejsvětější Trojici atd. No a když cestoval přes Švýcarsko, Kalvín, zakladatel reformátorské kalvínské víry, nechal ho zajmout, a pak ho dal jako bludaře živého spálit roku 1553. Dále pracoval na objasnění kolování krvi Angličan Harvey. Toho zas luteráni v Německu pro jeho práci zavřeli do blázince.

Dnes již celkem přesně známe kolování krvi. Abychom to porozuměli, třeba poznamenat, že levá i pravá polovice srdce je rozdělená na dvě částky: vrchné částky jsou menší, a jmenují se pitvory, spodní jsou větší a jmenují se komorami. Tak tedy srdce má až čtyři dutinky, jakoby čtyři kapsy, kterých stěny jsou velmi silné, a mohou se stahovat a roztahovat.

Když se levá komora stáhne, velikou silou vystříkne ze sebe jasně-červenou krev do tepen a ty roznášejí tu krev po žilách do celého těla. Tepny jsou při srdci tlusté, ale čím dále tím jsou tenčí, v údech těla jsou ještě i od vlasu tenčí. Přes tyto tenké, vláskovité žíly vykládá krev do každého údu ze srdce přinesenou potravu – a hned odebírá z toho údu v něm nashromážděné, již využité látky. Když krev v těch vláskovitých žilkách už vykonala svoji práci, krev tmavě-červeně zabarvená, zašpiněná, ubírá se zpátky k srdci. Srdce, a sice pravý pitvor srdce pumpuje ji do sebe po vénách, které jsou tím hrubší, jak se k srdci přibližují. Konečně přes jednu hrubou vénu přejde ta špinavá krev do levého pitvora srdce, a odtud do pravé srdcové komory. Tato pravá komora pak silným proudem vytlačí tu špinavou krev do plic. V plicích se krev očistí. Tuto očištěnou krev do sebe vpumpuje levý pitvor srdce, pak ji protlačí do levé komory A z té znovu začíná svůj koloběh po celém těle.

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících deset prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

Zpět na hlavní stránku!