Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

Vitalita lidí, zvířat a rostlin se nedá objasnit bez Boha.

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou “dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

To nejzákladnější dělení přírody na naší planetě Zemi je dělení na přírodu živou a přírodu neživou. Ale vždy tomu tak nebylo. V dávné minulosti bylo období, kdy na naší planetě Zemi – v podstatě úplně stejně jako je tomu i na všech ostatních planetách ve vesmíru – žádný život neexistoval. Dnes ale tím, že život na naší planetě Zemi existuje, se touto existencí života naše planeta Země liší ode všech ostatních planet ve vesmíru. Kromě naší planety Země život na žádné jiné planetě ve vesmíru neexistuje a ani nikdy neexistoval, a ani počátek existence života na naší planetě Zemi nelze racionálně nijak vysvětlit bez Boha.

I.Na naší planetě Zemi můžeme pozorovat přírodu živou i neživou. Mezi živou a neživou přírodou je ale nekonečný rozdíl.

Není to pouze takový rozdíl jako mezi teplou a studenou vodou. Tatáž voda totiž může být jednou studená a jednou teplá. Ale zde je rozdíl jakoby mezi vodou a ohněm. A proto za obvyklých okolností již i malé dítě lehce rozeznává živé od neživého.

1.U živého bytí podivuhodně spolupracují všechny části těla. V ní jsou části nejen lecjaká vnější složenina jako například u kamene; ale tak patří a pracují společně, že je jedna částka za všechny a všechny za jednu. Jakoby měli pracovní kontrakt mezi sebou: každá částka pracuje pro dobro celku.

Například na polovačce při procházce honitbou zabodne se Vám trn do nohy. Hlava se ihned sníží, oči se dívají, kde je, a ruce vytahují ten trn. Jinak řečeno: všechny částky těla vykonávají svoji práci pro dobro celku. U neživé přírody nic takového neexistuje.

2.Živé bytí se hýbe vlastní vnitřní silou, a to ať již z místa na místo jako zvíře a člověk, anebo alespoň na místě jako rostlina (v rostlině je rovněž čilý život). Nic podobného neexistuje v případě neživé přírody. Neživá příroda je nehybná, nikdy se samo nehýbe, pouze když s ní někdo jiný nebo něco jiného hýbe.

3.Živé bytí živí či krmí samo sebe. Bytí neživé přírody nemá síly, aby něco “snědlo”, tj.do sebe něco spolklo či zkonzumovalo; a skrze vnitřní vegetativní procesy trávení, metabolismus, něco tak proměnilo ve výstavbu svého těla. Toto umí pouze bytí živé přírody, neboť pouze toto živé bytí přijímá nějakým způsobem potravu, kterou živí svoje tělo.

4.Konečně živé bytí plodí se od předků a může mít zas potomky, kteří udržují jeho rod. Takovéto plození v případě neživé přírody nikde neexistuje.

Toto jsou tedy hlavní znaky, které se nacházejí u všech bytí živé přírody, a které neexistují u žádného z bytí přírody neživé.

Nejnižší stupeň života se nachází v rostlinách, a přesto i u rostlinstva vidíme podivuhodnou spolupráci všech částek, aby rostlinu udržely. Pod mikroskopem můžeme vidět, že se každá rostlina skládá z milionů a milionů komůrek, respektive buněk. Ba dokonce každá jednotlivá buňka je doslova jakoby chemické laboratorium! Zde se zhotovuje pokrm pro celou rostlinu. Zde se připravuje všechno, co je potřebné, aby rostlina vydržela zimu a sucho; aby se rostlině zahojily rány, které utrpí; aby se rostlině vychovalo semeno, které zabezpečí udržení rodu. Rovněž u rostlin její kořeny a listy, kůra i květy – to všechno společně spolupracuje, a cokoliv podobného u žádného z bytí neživé přírody nenacházíme.

Samozřejmě, že zdravý rozum nám říká, že všechno musí mít svoji dostatečnou příčinu. Když tedy v bytích živé přírody nacházíme životní zjevy, které v neživé hmotě neexistují – musí zde být v těchto živých bytostech jakási síla, která spolu s neživou hmotou (v které se nachází) ty čtyři výše uvedené životní zjevy zapříčiňuje. Jinými slovy musí být v každé živé bytosti kromě hmoty i síla, vyšší od prosté hmotné síly, a kterou nevidíme, a to je životní síla!

Vědci jsou v dnešní moderní době již schopni všelijakých genových manipulací, všelijakých manipulací s kmenovými genovými buňkami, přesto, že velice dobře poznají všechny látky i geny co jsou v těchto buňkách, ba jsou schopny tyto látky i tak spojit jako jsou spojeny v živých buňkách, přesto však bez těchto živých fragmentů stávajících buněk nejsou schopny z materie neživé přírody uměle vyrobit živé buňky či živé bytí (tj. ani jen tu nejmenší travičku či nejmenší zvířátko) nejsou schopni stvořit protože nejsou schopni do hmoty neživé přírody vložit tu neviditelnou, nehmotnou životní sílu, která je na život nevyhnutně potřebná.

II.Život se na naší planetě Zemi kdysi začal. Nebyl na Zemi vždy.

O této skutečnosti se plným právem říká jako o kamenu úrazu všech materialistů, ale věda ji plným právem potvrzuje. V dávné minulosti byl čas, když naše planeta Země se ještě nacházela v ohnivě – kapalném stavu, kdy na povrchu naší planety Země byla teplota 1500 – 3000 stupňů Celsia. No a zajisté nemusím snad nikomu připomínat, že i mnohem nižší teplota zaručeně stačí k tomu, aby na ní žádný život nemohl existovat. Ostatně vždyť i proto my lidé pasterizujeme (tj. vaříme) mléko a jiné tekuté potraviny, abychom usmrtili veškeré bakterie a případně i viry, které se v této námi pasterizované tekutině nacházejí.

Nauka o vrstvách zemské kůry, respektive geologie rovněž jednoznačně potvrzuje toto co jsem výše napsal. Nejhlubší vrstvy země neukazují ani sebemenší stopy života. Proto se i nazývají řeckým názvem “azoičnými tj. bez života.

Když tedy na počátku na planetě Zemi života nebylo začal se!

III.Neživá hmota nemohla dát života prvnímu živému bytí.

Proč? Protože mezi živým a neživým je nekonečný rozdíl, jako jsem již na počátku ukázal. V neživé hmotě neexistuje sebemenší stopa života. No a platí, že nik nemůže dát něco, co sám nemá!

Živé může pocházet jen od živého!

No ale zda například mouchy a červíci nemůžou povstat z hmoty, ze smetí?

Odpověď: Kdysi v minulosti se lidé mylně domnívali, že je takovéto “samoplození” možné. Vždyť dokonce i například belgický lékař Van-Helmont ještě i to tvrdil, že prý když přikryjeme žito špinavou košilí – po třech týdnech promění se prý žito na živé myši! Takovýto absurdní názor se mohl tak jaksi udržet nanejvýš pouze do té doby, kým jsme neměli mikroskopu. Lidé totiž viděli, že živé bytí jako například mouchy a červíci se zjevují na mrtvé hmotě: na mase, na hnijícím dřevě atd., a tak se mylně domnívali, že tyto drobné živočichy nějak sami vznikají z té odumřelé organické hmoty.

Ale když jsme my lidé vynašli mikroskop, byl to právě tento mikroskop, který nám prozradil, že v obrovském množství se vznášejí v ovzduší a plavou ve vodě miniaturní a volným okem neviditelné zárodky a vajíčka těchto živočichů. A když se tyto miniaturní vajíčka dostanou na maso anebo na dřevo, tam se z nich vylíhne moucha, červík anebo jiný drobný živočich.

Jednoznačně to dokázal veliký francouzský intelektuál Pasteur (zemřel v roce 1895). Intelektuál Pasteur vařil vodu v láhvi a páru této vřící vody vedl malou rourkou, na kterou tekla studená voda. V ochlazované rource se pára opět srážela na vodu. Takto destilovanou vodu dobře uzavřel, aby se nedostala do kontaktu s  volným ovzduším. A tehdy intelektuál Pasteur viděl, že kým v nedestilované a před ovzduším neuzavřené vodě se záhy brzy zjevili drobné rostlinky a živočichy (tj. voda zasmrádne); naopak v té destilované a před volným ovzduším uzavřené vodě se nijaké živé bytí neukázalo! Proč? Protože příliš vysoká teplota usmrtila ve vodě se nacházející volným okem neviditelné zárodky; a zárodky vznášející se v ovzduší zas se nemohli dostat do takto sterilizované vody, protože tato sterilizovaná voda byla od vnějšího ovzduší izolována.

Od té doby je jednoznačně prokázáno a všeobecně i vědecky uznáváno: “každý život ze života. Živé může pocházet jen od živého!

Ateisté usilovně hledali, jak uniknout této jednoznačně prokázané pravdě protože jinak by museli připustit, že život pochází od Boha! Říkali tedy:

1.Že prý před mnoha milióny let byli prý jiné okolnosti. Ale to jen ateisté do větru plácají. Odkud to ateisté vědí? Byly snad tam? Vždyť jinak sami se vždy odvolávají, že zákony přírody se nemění, a zde by bez jakéhokoliv racionálního důvodu najednou chtěli učinit výjimku když jim to najednou nevyhovuje. – Tomu se protiví i to, že dnes v tolika všelijakých laboratoriích doopravdy zkoušejí všechny možné okolnosti, od všech možných stupňů teploty, přes všechny možná chemická spojení až po nevím co, ale – nikdy se nikomu živé z neživého nepodařilo utvořit, protože jednoduše nikdy z neživého živé nepovstává! A to právě proto, že je nekonečný rozdíl, nijak nepřeklenutelná propast mezi živým a neživým, jako jsem právě ukázal pod č.I. A proto ať by se stalo cokoliv, nikdy nikdo nedá sám ze sebe to, co sám nemá.

2.Lord Kelvin Thomson napsal, že údajně prý první zárodky života mohli přijít na naši planetu Zemi s kusy meteoritů, co na Zemi padají. Takový absurdní blábol! Copak někde ve vesmíru snad existují nějaké zárodky života? Odkud by se tam vzali? A kromě toho – pokud i tohle zcela pominu – velice dobře víme, že v nekonečných prostorech vesmíru panuje strašná zima ve které by ty zárodky dávno umrzli zcela dříve než by se dostali na Zemi, plus víme též i to, že meteority, když vniknou do zemské atmosféry tak se zapálí a hoří – a tento oheň či alespoň velice vysoká teplota by rovněž bezpečně usmrtila veškeré zárodky. Upřímný intelektuál Thomson veřejně ale pak prohlásil, že (přibližný překlad do češtiny): “vědecké zkoumání počátku a rozvoje života vede člověka k uznání Boha, od kterého pochází první život” (Bartynowski Apol. 38).

3.Arrhenius vymyslel zas fantazii, že tlak paprsků slunečního světla mohl zárodky přinést na Zemi. Odhlédnouc od té skutečnosti, že nikde ve vesmíru žádný život neexistuje, odhlédnouc i od již výše zmiňované kruté zimě jaká panuje v širých prázdnotách vesmíru při eventuální cestě k planetě Zemi, tento jednoznačný blábol vylučuje navíc ještě i vědecké poznání, že jsou to právě ultrafialové paprsky slunečního světla, které usmrcují všechny zárodky – a právě tyto ultrafialové paprsky se ve velikém množství nacházejí v slunečních paprscích! Kromě toho, i kdybychom navzdory všem výše uvedeným výhradám akceptovali tuto zcela absurdní teorii, ani s tím by počátek života na naší planetě Zemi nebyl vůbec objasněn. Otázka by byla jen oddálena! Protože v tomto případě by jsem se tázal: No a na ty hvězdy či jiné planety ze kterých prý život přišel na Zemi, tam jakže vzniklo to prvé živé bytí?

4.Zas hledali v přírodě něco, co by jim pomohlo. V roce 1868 našli v Atlantickém oceáně jakousi lepkavou hmotu. O ní prohlásili, že je to prý příklad, jak se neživá hmota proměňuje v živé bytí. Nazvali ji po vůdci ateistů, německém materialistovi Haeckel – ovi, “Bathybius Haeckeli” (bathys = hluboký; bios = život). Ale nakonec se ukázalo, že tam není nijakého počátečného stupně života, ale že je to rozmočený gyps. A takto se skončili i jiné podobné “nálezy”.

Ale ateisté se nezříkají své naděje, dokonce ještě i nyní na prahu třetího tisíciletí prý činí pokusy z neživé hmoty utvořit živé bytí. V daleké minulosti v roce 1905 rozhlásili jednou ateisté v novinách, že prý anglický profesor Burke vytvořil takovou živou bytost. Ale nakonec se ukázalo, že tento Burke smíchal kaši z lepidla, masové polévky a bílkoviny, a tu kaši poté posypal prachem kovu “radia”; a tehdy se prý v tom vytvořili buňky. No ta sláva netrvala dlouho, protože vědci brzy dokázali, že to vůbec nejsou žádné buňky.

IV.Když se tedy život jednou začal a nemůže pocházet z neživé hmoty – mohla ho utvořit pouze vyšší, živá, nehmotná Bytost. A tuto bytost nazýváme Bůh.

Přesvědčující síla tohoto důkazu je taková, že ať již se jim to líbí anebo nikoliv, s touto skutečností se musí fakticky smířit i samotní ateisté. Sám výše zmiňovaný vůdce a pravý křikloun materialistů Haeckel řekl: “Kdo nepřijímá teorii samoplození, ten musí přijmout zázrak stvoření světa od Boha.

Ale nato panu Haeckelovi můžeme odpovědět: povstání živého bytí z neživé hmoty bez spolupůsobení Božího, bylo by ještě mnohem větším zázrakem jako je stvoření světa Bohem. Protože jako z ničeho nic nepovstává samo od sebe, tak bez předcházejícího života nemůže nastat nový život!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházející tři práce z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?


 

Zpět na hlavní stránku!