Tvůrce webu je i pro tebe! Postav třeba web. Bez grafika. Bez kodéra. Hned.
wz

Zpět na hlavní stránku!


Cyklus: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody.

Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Odkiaľ sa vzalo prvé zviera či odkiaĺ sa vzal prvý živočích?

Předem bych chtěl čtenáře a čtenářky této práce upozornit na to, že tuto práci publikuji na náboženských webových stránkách o Bohu a víře www.henryklahola.nazory.cz především pro děti, což je též důvod toho, proč tato práce je napsaná tou formou, která je přístupná dětskému myšlení i chápání. Přesto však se ale domnívám, že – nehledě na svou ”dětskou formu” kterou je tato práce psaná – má svým věcným obsahem mnoho co říci i dospělým lidem, kteří se upřímně zajímají o metafyzická tajemství vesmíru a přírody.

Odkud se vzalo první zvíře či odkud se vzal první živočich? Ateisté by chtěli na tuto otázku velice lehce, ale i velmi povrchně odpovědět. Oni tvrdí: když byla první živá buňka, ta se pak množila, a z ní povstaly přes miliony let nejprve všechny rostliny, a z rostlin se pak vyvinulo i první zvíře či první živočich. Ateisté tedy říkají, že první živočich se prý z rostlin vyvinul.

Ale to je holá a jasná nemožnost!

To každý vidí, že z vody se nemůže vyvinout oheň. A proč ne? Protože celé sestavení a celé působení vody je protichůdné soustavě a působení ohně. A hle, jaká protichůdnost je mezi ohněm a vodou, přímo tak veliké protichůdnosti nalézáme mezi rostlinami a živočichy.

  1. Rostliny a zvířata jsou z celkem rozdílných prvků sestaveny. Vždyť víme, že hmota rostlin pozůstává většinou z bílkoviny, ale tělo zvířat pozůstává většinou z uhlíku. Dále buňky bylin mají silné stěny, kým buňky zvířecí mají slabé stěny, anebo ani nemají stěn. Pak v rostlinách nenacházíme nijaké ústřední centrální ústroje, které by celému tělu sloužily, ale zvířata mají taková ústředí, jako žaludek, srdce, mozek, atd.
  2. I výživa rostlin a zvířat nejenže je rozdílná, ale je celkem protichůdná. Víme, že rostliny vydychují ze sebe kyslík, protože ten je pro ně otravou, ale zvířata ho do sebe dýchají, protože pro ně je on potřebný. A zas opačně zvířata vydychují ze sebe uhlík, neboť ten je pro ně otravou, rostliny ho však do sebe vtahují, protože pro ně je stravou. Co tedy rostlina vyhodí ze sebe jako nebezpečné, to zvíře bere do sebe jako sobě užitečné. A naopak: co zvíře ze sebe jako trus a špínu odstraní, to bere rostlina do sebe jako jí užitečné.
  3. Není možné, aby se z vola vyvinul lev, vždyť výživa vola je celkem protichůdná výživě leva. Vůl se nikdy nenaučí žrát maso, protože na to ani nemá vnitřních ústrojů na to jsoucích, aby žral a strávil maso. Masová potrava je jeho přírodě celkem protichůdná. Ještě méně je možné, aby se z rostliny vyvinulo zvíře či živočich, protože je celkem protichůdný způsob výživy rostliny a zvířete, a to natolik, že ta rostlina, která by se usilovala změnit svůj rostlinný život na život zvířecí či živočišní, musela by – zahynout.

  4. A pak jak rozdílný, ba protichůdný je život rostlin a zvířat! Rostliny jsou vázány k místu, zvířata se pohybují. Rostlina necítí; zvíře je citlivé, cítí radost-žalost. Rostlina neslyší, nevidí, nečichá, nekřičí; zvíře má všechny smysly. Rostlina žije jako stroj, ale zvíře má pudy, hledá si pokrm, utíká před nebezpečím, brání se proti nepříteli. Jiným slovem: zvíře má o mnoho dokonalejší síly a o mnoho dokonalejší život, jak rostlina. A když je pravda, že kdo co nemá, ten to ani jinému odevzdat nemůže – tak je pravda, že rostliny nemohli dát takových dokonalostí zvířatům či živočichům, kterých sami nemají. Tedy rostliny se nemohly z vlastní síly vyvinout na zvířata či živočichy.
  5. Ateisté často hlásají, že jen to třeba mít za pravdu, co možno očima vidět, rukama nahmatat, tj. smysly postřehnout, zkušeností dokázat. Tuto jejich zásadu upotřebíme teď, když je vyzveme, aby nám tedy ukázali případ, v kterém se rostlina vyvíjí ve zvíře či živočicha. Vždyť když se to stalo kdysi dávno, jak říkají, měli bychom totéž vidět stávat se i dnes. Ale na šíro šírém světě nikde se nestal ten případ, že by se kterákoliv rostlina měnila ve zvíře či živočicha! Ať tedy ateisté nežádají od nikoho, aby uvěřil, co nemohou ukázat a ani dokázat.
  6. Ale naši ateisté jsou jako pajáci, kterých prodávají pod stany na poutích. Když ho co jako převrátíš, anebo hned i na hlavu postavíš, vždy skočí na nohy. Tak se vynajdou i naši ateisté. Říkají totižto, že nyní je již příroda slabá, již není schopna provést, na co byla jsoucí kdysi, když bylo na zemi ještě větší teplo, když byli o mnoho příznivější podmínky života, jako jsou nyní na zemi, na vychladnuté, a už zestárlé. Tedy prý ačkoliv dnes se to již nestává, ale kdysi, před milióny a milióny let, v bujaré mladosti zemské přírody se to údajně stalo.

Na tyto slova ateistů zas jen to odpovíme: dokažte co říkáte. Kůra naší země se podobá převelikému muzeu. Muzeum je budova, v které jsou posbírány a uloženy všelijaké starožitnosti a zřídkavé věci, abychom viděli, jaký byl život kdysi dávno, a též i jaký je život nyní v dalekých zemích.

Tedy země se podobá velikému muzeu, protože i ona ukládá do svého lůna památky dávno pominutého světa. Když na zem padne uschnutá zelinka a vylomený strom, když k zemi klesne zahynulé zvíře anebo živočich, jejich pozůstatky zanese vítr prachem, déšť a voda přikryje je hlenem a pískem. Přes tisíce a miliony let vysoké vrstvy přikryjí tu zelinku, ten strom, to zahynulé zvíře či živočicha. A když nyní lidé kopou sklepy, studny, kanály, železniční tunely, otvírají hluboké baně, tehdy vykopávají tam odtud, z toho velikánského muzea věci před nepočitatelnými roky do něho uložené, zanesené a zasypané. Tak vykopávají zkamenělé rostliny, kosti ptáků a jiných zvířat, zkamenělé motýle, slimáky, ryby, žáby atd. A vykopávají ve velikém množství pozůstatky i takových rostlin a zvířat či živočichů, jaké nyní již nikde nežijí. Ale co se vykopává, to všechno je anebo rostlina, anebo zvíře – jakási přechodná bytost, jakési rostlino-zvíře se nikde nenašlo! Tedy ateisté nejsou schopni dokázat své tvrzení ani z tohoto velikého muzea země, že by se totižto kdysi nějaká rostlina ve zvíře či živočicha byla vyvinula. Ať tedy nežádají – opakuji – abychom jim uvěřili, co nám ani ukázat ani dokázat nejsou schopni.

Tedy odkud je první zvíře či první živočich?

V přírodě nenacházíme síly a možnosti, která by ho byla vytvořila. Tedy náš zdravý rozum nutí uznat, že musí být kromě přírody tá tvůrčí síla, která zvířecí život na zem uvedla: a to je Bůh – Stvořitel!

 

 

 

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si šestnáct listů adresovaných studentovi Martinovi:

1.list Martinovi: Bůh existuje – nevyvratitelné důkazy Jeho existence!

2.list Martinovi: O tom, jaký Bůh existuje a jaký nikoliv!

3.list Martinovi: Stvořil Bůh svět nebo ne?

4.list Martinovi: Co je to ten jednotící princip mého bytí?

5.list Martinovi: Intelektuál, který patří mezi intelektuální elitu lidstva…

6.list Martinovi: Jak Bůh vytvořil vesmír, jak Bůh vytvořil planetu zemi?

7.list Martinovi: Je něco po smrti těla anebo ne? A proč?

8.list Martinovi: Fenomény jako ”Caelum”, ”Tartarus”, ”Exorcismus”…

9.list Martinovi: Jaká je podstata eschatologické dimenze existence člověka?

10.list Martinovi: Nevyvratitelné důkazy o existenci Krista jako člověka!

11.list Martinovi: Bůh a Jeho Zjevení: proroctví, zázraky a Kristus!

12.list Martinovi: Kristus je Bohočlověk – Kristus je osobou Bůh, přirozeností Bůh i člověk!

13.list Martinovi:Kristus vytvořil pouze jednu Církev – ty ostatní ”církve” Kristus nezakládal!

14.list Martinovi: Jak a proč Kristus uskutečnil vykoupení právě takovýmto způsobem!

15.list Martinovi: Jak se uskutečnilo vtělení a jak je to s Pannou Marií?

quasi 16.list Martinovi: Dodatky po patnáctém listu Martinovi.

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si pět listů pro Andreu (ve slovenštině):

1.list pre Andreu: Dva hlavné argumenty dokazujúce existenciu Boha.

2.list pre Andreu: Stvorenie sveta a človeka podľa prvých troch kapitol ”Genesis”.

3.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie prípadu Majstra Jana Husa.

4.list pre Andreu: Moje osobné hodnotenie fenoménu stredovekej inkvizície.

5.list pre Andreu: Kristovo zmŕtvychvstanie je dokázaný historický fakt: viac ako 500.svedkov na vlastné oči videlo zmŕtvychvstalého Krista!

Dále čtenářům a čtenářkám doporučuji přečíst si předcházejících patnáct prací z cyklu: Bůh k nám mluví skrze metafyzická tajemství přírody:

1práce: Hvězdnatá obloha vesmíru i planeta Země: Moudrý řád existuje v celém světě.

2práce: Laplaceova teorie o vzniku světa: Mohl se svět utvořit jen tak bez Boha sám?

3práce: Co říká nám empirické poznání o materii světa?

4práce: Vitalita lidí, rostlin a zvířat se nedá objasnit bez Boha

5práce: Některé ateisty od nepaměti charakterizuje lhářství, pokrytectví a občasná nechtěná upřímnost.

6práce: Mají také i rostliny imateriální duchovní jsoucno? A jaká je vlastně tajemná síla rostlin?

7práce: Miniaturní rostlinky baktérie – tajemný svět nebezpečných bakterií a jiných podobných miniaturních částic.

8práce: Algy. Kvasinky. Sterilizace a destilace. Svět potřebných bakterií. Zázrak: In minimis Deus maximus v Bohem stvořené přírodě.

9práce: Osteoporóza a osteopenie. Kosti a maso i svaly. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

10práce: Pepsin a metabolismus. Trávení a zásobování těla. Obdivuhodná moudrost Boha – Stvořitele ukrytá v tělesné soustavě zvířat i lidí.

11práce: Dodavatel a policajt těla: Srdce. Krev. Krv. Bílé krvinky. Červené krvinky.

12práce: Mistrovské zařízení plic, pľúc. Plíce, pľúca. Ledvina, ledviny. Oblička, obličky.

13práce: Telegraf - v těle. Mozek. Mozog. Ganglie. Nerv. Nervy.

14práce: Práce nervů. Práce nervov. Tajnosti světa. Oko. Oči. Nástroj zraku. Oční koule. Hmat.

15práce: Jak žijí zvířata? Ako žijú zvieratá? Pudy. Instinkty. Inštinkty. Když zvíře neví, proč to dělá. Keď zviera nevie, prečo to robí.


Zpět na hlavní stránku!