wz

Zpět na hlavní stránku!


Úvod k trestnímu oznámení z roku 2004

Obrátila se na mně různými způsoby řada občanů z tím, že by chtěli vědět, co jsem napsal do trestního oznámení “proti některým členům zastupitelstva” obce Babice jak se o tom zmiňují oficiální úřední stránky obce Babice www.Babice.eu

Předně – za prvé – já jsem do dnešního dne 19.11.2006 nikdy nepodal žádné trestní oprávnění proti “některým členům zastupitelstva obce Babice.” Trestní oznámení jsem podal pouze proti samotnému Miloslavu Maňáskovi a nikomu jinému!

Za druhé – toto trestní oznámení jsem podal již před dvěma lety, tj.dne 22.12.2004. Do dnešního dne (tj.19.11.2006) však ohledem tohoto trestního oznámení nebylo orgány činnými v trestním řízení nejen že právoplatně rozhodnuto, ale doposud jsem v této věci neobdržel ani jen žádné usnesení.

A za třetí – vzhledem k tomu, že jsem demokrat duší i tělem – já jsem tím posledním – který by chtěl cokoliv zatajovat a proto nemám žádný důvod proč bych toto trestní oznámení neměl zveřejnit:

 

Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Okresní státní zastupitelství

v Uherském Hradišti

Velehradská tř.

22.12.2004

Věc:

Trestní oznámení proti starostovi obce Babice Miloslavu Maňáskovi pro spáchání trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /dále jen "trestní zákon"/.

I.

Za poskytnutý úvěr u jisté české banky /tj.zástavní věřitel/ se za dluh čechorakušana Jiřího Srby /tj.zástavní dlužník/ Obec Babice /tj.zástavce/ zaručila jednou svou nemovitostí - nákupním střediskem v obci Babice /které bylo navíc údajně znaleckým posudkem oceněno prý až na skoro nějakých 30 000 000 Kč, přičemž nyní se ukazuje, že skutečná hodnota této nemovitosti činí cca 3 000 000 Kč, a tedy asi jen pouhou desetinu původního ocenění - tj.trestný čin podvodu podle ustanovení § 250 odst.4 trestního zákona?/ ačkoliv si byli tehdejší představitelé obce Babice /mezi kterými byl i nynější starosta obce Babice Miloslav Maňásek, tehdy ve funkci místostarosty obce Babice/ vědomi velikého rizika, že zástavní dlužník, který je navíc cizím státním příslušníkem žijícím v zahraničí nemusí být schopen /a vlastně ani ochoten!/ tak velikou částku uhradit zástavnímu věřiteli v důsledku čehož obec Babice riskuje, že dojde k odprodeji její nemovitosti - nákupního střediska, v důsledku čeho bude na majetku obce Babice způsobena škoda ve výši 3 000 000 Kč, čímž se po prvé dopustili trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ trestného zákona a to pokud jde o formu zavinění ve smyslu ustanovení § 4 písm.b/ trestního zákona, když Miloslav Maňásek a spol. věděli, že svým jednáním mohou takovéto výše uvedené porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobit, a pro případ, že je způsobí, byli s tím srozuměni, popřípadě ve smyslu ustanovení § 5 písm.a/ trestního zákona věděli, že mohou způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhali, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, eventuálně ve smyslu ustanovení § 5 písm.b/ trestního zákona nevěděli, že svým jednáním mohou takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měli a mohli. A to již nechci spekulovat o tom, zda starosta nebo místostarosta obce Babice "bokem" od Srby dostal nebo nedostal za zřízení zástavního práva třeba i nějaký úplatek.

II.

Vzhledem k tomu, že výše uvedený zástavní dlužník svůj dluh ve výši cca 28 000 000 Kč zástavnímu věřiteli neuhradil ani řádně ani včas, obrátil se zástavní věřitel na obec Babice

coby zástavce. Podle tehdejší legislativní úpravy institutu zástavního práva v zákoně č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění byl věřitel povinen požádat zástavce o jeho souhlas s prodejem zástavy. Zástavce, tj.Obec Babice, respektive její tehdejší představitelé mezi nimiž byl - v té době ve funkci místostarosty obce Babice - i nynější starosta obce Babice Miloslav Maňásek však bezdůvodně tento požadavek zástavního věřitele zcela odmítli i navzdory tomu, že si byli jednak velice dobře vědomi té skutečnosti, že věřitel bude se domáhat nahrazení tohoto chybějícího souhlasu zástavce ohledem zpeněžení této zastavené nemovitosti soudní cestou, jednak jim bylo velice dobře známo i to, že - vzhledem k tomu, že tato žaloba zástavního věřitele je plně oprávněná - a tedy, že obec Babice coby subjekt žalovaný nejenže nemá absolutně žádnou šanci na úspěch v této nesmyslné soudní při, ale ba co víc bude muset pak zaplatit i nemalé náklady řízení, kde jen samotný soudní poplatek podle zákona o soudních poplatků činí 4% z hodnoty sporu, což vzhledem k tomu, že se jedná o částku přesahující 28 000 000 Kč vychází kolem 1 250 000 Kč, což je úplně zbytečná škoda, kterou takto starosta obce Babice Miloslav Maňásek a spol. způsobil obci Babice tím, že bezdůvodně, respektive bez jakékoliv racionální perspektivy odmítali poskytnout výše uvedený souhlas zástavnímu věřiteli, čím se již po druhé dopustili trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ trestního zákona.

III.

Po třetí se starosta obce Babice dopustil trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku právě v uplynulých dnech, tj.v současnosti /prosinec 2004/. Jak již bylo uvedeno výše, měla celá věc dohru v civilním soudním řízení před Krajským soudem v Brně, kde kromě jiného byli oba dlužníci, tj.zástavní dlužník /Jiří Srb/ i zástavce /obec Babice/ dle soudního výroku rozhodnutí zavázáni společně a nerozdílně uhradit zástavnímu věřiteli - kromě jiného - i zaplacený soudní poplatek ve výši kolem 1 250 000 Kč. Obec Babice podala odvolání proti výroku Krajského soudu ohledem placení soudního poplatku. O tomto - i jinak velmi kontroverzním odvolání obce Babice - rozhodoval Vrchní soud v Olomouci, který v plném rozsahu odvolání obce Babice zamítl a rozhodnutí soudu prvního stupně v plném rozsahu potvrdil. Ačkoliv si starosta obce Babice Miloslav Maňásek i jeho advokát Mgr.Němeček byli velice dobře vědomi toho, že rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci je toto soudní rozhodnutí - ukládající obci Babice a Jiřímu Srbovi rukou společnou a nerozdílnou uhradit zástavnímu věřiteli náklady řízení - je již pravomocné a tedy je již i tzv."exekučním titulem" zástavního věřitele proti oběma dlužníkům /tj.jak proti zástavnímu dlužníkovi tak i zástavci/ a tedy pro případ, že dlužník, kterého subjekt oprávněný vyzve k uhrazení dluhu tak neučiní dobrovolně může na základě daného pravomocného rozhodnutí podat návrh na výkon rozhodnutí poté, co uplyne stanovená lhůta k dobrovolnému uhrazení dluhu. Mezitím banka postoupila tuto svou pohledávku jakési obchodní společnosti Konpo,s.r.o. a o této cessi obec Babice písemně informovala. Od té doby je Obec Babice dlužníkem obchodní společnosti Konpo,s.r.o. Nový věřitel se coby subjekt oprávněný současně /vzhledem k insolvenci Jiřího Srby/ obrátil písemně na obec Babice s požadavkem, aby obec Babice /coby jeden ze dvou dlužníků/ mu uhradila výše uvedenou pohledávku 1 250 000 Kč /tj.ten výše uvedený soudní poplatek/.

Starosta obce Babice Miloslav Maňásek však toto zcela ignoroval navzdory tomu, že si byl velice dobře vědom /popřípadě si měl a mohl vzhledem ke svému postavení být si vědom/ toho, že v případě, že tato částka do stanovené přiměřené lhůty věřiteli uhrazena nebude, bude se subjekt oprávněný s největší pravděpodobností domáhat uhrazení této pravomocně přiznané pohledávky v exekučním řízení, v důsledku čehož obec Babice bude muset navíc ještě zaplatit i nemalé poplatky a náklady vykonávacího tj.exekučního řízení. K uhrazení tohoto dluhu skutečně došlo až v důsledku nařízení výkonu rozhodnutí soudního exekutora /tj.v půlce prosince 2004/, což se obci Babice opět úplně zbytečně prodražilo, tentokrát ještě o dalších cca 140 000 Kč coby náklady vykonávacího exekučního řízení, které opět vůbec nemuseli být, pokud by starosta obce Babice Miloslav Maňásek tento dluh uhradil subjektu oprávněnému řádně a včas tak, jak byl povinen coby statutární orgán Obce Babice učinit ve prospěch subjektu oprávněného na základě pravomocného soudního rozhodnutí, čím tedy způsobil úplně zbytečně obci Babice opět další škodu, tentokrát ve výši 140 000 Kč a tedy tím se opětovně dopustil - v pořadí již po třetí - trestního činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ trestního zákona.

IV.

Velice se bojím pomsty a proto jsem jen velice těžce přemohl tento strach, abych toto trestní oznámení napsal a podepsal se pod něj. O svůj život a zdraví se až tak nebojím, bojím se především o zdraví a život svých téměř sedmdesátiletých starých a nemocných rodičů, kteří se v případě nějakého fyzického útoku na jejich tělesnou integritu vzhledem ke svému vysokému věku a špatnému zdravotnímu stavu asi jen stěží mohou bránit. Doufám, že jsem poskytl orgánům činným v trestním řízení dostatečné množství informací vedoucí k odhalení a zdokumentování této trestné činnosti. Kromě toho stejné informace jako mám já mají zřejmě i všichni zastupitelé obce Babice, byť i všechno určitě nevím ani já a ani řadoví členové zastupitelstva obce Babice. Doufám, že se trestní řízení proti starostovi obce Babice Miloslavu Maňáskovi a eventuálně dalším pachatelům z řad Rady obce Babice obejde i bez mého svědectví a při plné diskrétnosti o tom, kdo Vám tyto informace sdělil, protože lze vyslechnout přinejmenším jednotlivé zastupitele obce Babice.

Pokud by však přesto byla nutná i moje svědecká výpověď pak bych si dovolil upozornit, že s výše uvedených důvodů trvám nejen na diskrétnosti stanovené v § 42L zákona č.283/1991 Sb., o policii CR v platném znění / což má význam zejména na zachování diskrétnosti o osobě která dala podnět ke trestnímu stíhání + případně podávala vysvětlení a to přinejmenším do té doby, dokud nedojde ke sdělení obvinění, čímž by se z osoby podezřelé stala osoba obviněná, která by touto změnou nabyla další procesní práva jako např.nahlížení do spisů atd./, ale též v případě že bych musel být vyslechnut jako svědek - pokud by se to nedalo obejít i beze mně - bych musel trvat i na procesně-právním postupu podle ustanovení § 55 odst.2 zákona č.141/1961 Sb., trestní řád v platném znění, tj.na ochranu mou a mých rodičů přiznáním mé osobě procesně-právního postavení utajení svědka.

Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

 

Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Okresní ředitelství Policie CR

v Uherském Hradišti

Velehradská tř.

22.12.2004

Věc:

Trestní oznámení proti starostovi obce Babice Miloslavu Maňáskovi pro spáchání trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /dále jen "trestní zákon"/.

I.

Za poskytnutý úvěr u jisté české banky /tj.zástavní věřitel/ se za dluh čechorakušana Jiřího Srby /tj.zástavní dlužník/ Obec Babice /tj.zástavce/ zaručila jednou svou nemovitostí - nákupním střediskem v obci Babice /které bylo navíc údajně znaleckým posudkem oceněno prý až na skoro nějakých 30 000 000 Kč, přičemž nyní se ukazuje, že skutečná hodnota této nemovitosti činí cca 3 000 000 Kč, a tedy asi jen pouhou desetinu původního ocenění - tj.trestný čin podvodu podle ustanovení § 250 odst.4 trestního zákona?/ ačkoliv si byli tehdejší představitelé obce Babice /mezi kterými byl i nynější starosta obce Babice Miloslav Maňásek, tehdy ve funkci místostarosty obce Babice/ vědomi velikého rizika, že zástavní dlužník, který je navíc cizím státním příslušníkem žijícím v zahraničí nemusí být schopen /a vlastně ani ochoten!/ tak velikou částku uhradit zástavnímu věřiteli v důsledku čehož obec Babice riskuje, že dojde k odprodeji její nemovitosti - nákupního střediska, v důsledku čeho bude na majetku obce Babice způsobena škoda ve výši 3 000 000 Kč, čímž se po prvé dopustili trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ trestného zákona a to pokud jde o formu zavinění ve smyslu ustanovení § 4 písm.b/ trestního zákona, když Miloslav Maňásek a spol. věděli, že svým jednáním mohou takovéto výše uvedené porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobit, a pro případ, že je způsobí, byli s tím srozuměni, popřípadě ve smyslu ustanovení § 5 písm.a/ trestního zákona věděli, že mohou způsobem v tomto zákoně uvedeným porušit nebo ohrozit zájem chráněný tímto zákonem, ale bez přiměřených důvodů spoléhali, že takové porušení nebo ohrožení nezpůsobí, eventuálně ve smyslu ustanovení § 5 písm.b/ trestního zákona nevěděli, že svým jednáním mohou takové porušení nebo ohrožení způsobit, ač o tom vzhledem k okolnostem a k svým osobním poměrům vědět měli a mohli. A to již nechci spekulovat o tom, zda starosta nebo místostarosta obce Babice "bokem" od Srby dostal nebo nedostal za zřízení zástavního práva třeba i nějaký úplatek.

II.

Vzhledem k tomu, že výše uvedený zástavní dlužník svůj dluh ve výši cca 28 000 000 Kč zástavnímu věřiteli neuhradil ani řádně ani včas, obrátil se zástavní věřitel na obec Babice

coby zástavce. Podle tehdejší legislativní úpravy institutu zástavního práva v zákoně č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění byl věřitel povinen požádat zástavce o jeho souhlas s prodejem zástavy. Zástavce, tj.Obec Babice, respektive její tehdejší představitelé mezi nimiž byl - v té době ve funkci místostarosty obce Babice - i nynější starosta obce Babice Miloslav Maňásek však bezdůvodně tento požadavek zástavního věřitele zcela odmítli i navzdory tomu, že si byli jednak velice dobře vědomi té skutečnosti, že věřitel bude se domáhat nahrazení tohoto chybějícího souhlasu zástavce ohledem zpeněžení této zastavené nemovitosti soudní cestou, jednak jim bylo velice dobře známo i to, že - vzhledem k tomu, že tato žaloba zástavního věřitele je plně oprávněná - a tedy, že obec Babice coby subjekt žalovaný nejenže nemá absolutně žádnou šanci na úspěch v této nesmyslné soudní při, ale ba co víc bude muset pak zaplatit i nemalé náklady řízení, kde jen samotný soudní poplatek podle zákona o soudních poplatků činí 4% z hodnoty sporu, což vzhledem k tomu, že se jedná o částku přesahující 28 000 000 Kč vychází kolem 1 250 000 Kč, což je úplně zbytečná škoda, kterou takto starosta obce Babice Miloslav Maňásek a spol. způsobil obci Babice tím, že bezdůvodně, respektive bez jakékoliv racionální perspektivy odmítali poskytnout výše uvedený souhlas zástavnímu věřiteli, čím se již po druhé dopustili trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ trestního zákona.

III.

Po třetí se starosta obce Babice dopustil trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku právě v uplynulých dnech, tj.v současnosti /prosinec 2004/. Jak již bylo uvedeno výše, měla celá věc dohru v civilním soudním řízení před Krajským soudem v Brně, kde kromě jiného byli oba dlužníci, tj.zástavní dlužník /Jiří Srb/ i zástavce /obec Babice/ dle soudního výroku rozhodnutí zavázáni společně a nerozdílně uhradit zástavnímu věřiteli - kromě jiného - i zaplacený soudní poplatek ve výši kolem 1 250 000 Kč. Obec Babice podala odvolání proti výroku Krajského soudu ohledem placení soudního poplatku. O tomto - i jinak velmi kontroverzním odvolání obce Babice - rozhodoval Vrchní soud v Olomouci, který v plném rozsahu odvolání obce Babice zamítl a rozhodnutí soudu prvního stupně v plném rozsahu potvrdil. Ačkoliv si starosta obce Babice Miloslav Maňásek i jeho advokát Mgr.Němeček byli velice dobře vědomi toho, že rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci je toto soudní rozhodnutí - ukládající obci Babice a Jiřímu Srbovi rukou společnou a nerozdílnou uhradit zástavnímu věřiteli náklady řízení - je již pravomocné a tedy je již i tzv."exekučním titulem" zástavního věřitele proti oběma dlužníkům /tj.jak proti zástavnímu dlužníkovi tak i zástavci/ a tedy pro případ, že dlužník, kterého subjekt oprávněný vyzve k uhrazení dluhu tak neučiní dobrovolně může na základě daného pravomocného rozhodnutí podat návrh na výkon rozhodnutí poté, co uplyne stanovená lhůta k dobrovolnému uhrazení dluhu. Mezitím banka postoupila tuto svou pohledávku jakési obchodní společnosti Konpo,s.r.o. a o této cessi obec Babice písemně informovala. Od té doby je Obec Babice dlužníkem obchodní společnosti Konpo,s.r.o. Nový věřitel se coby subjekt oprávněný současně /vzhledem k insolvenci Jiřího Srby/ obrátil písemně na obec Babice s požadavkem, aby obec Babice /coby jeden ze dvou dlužníků/ mu uhradila výše uvedenou pohledávku 1 250 000 Kč /tj.ten výše uvedený soudní poplatek/.

Starosta obce Babice Miloslav Maňásek však toto zcela ignoroval navzdory tomu, že si byl velice dobře vědom /popřípadě si měl a mohl vzhledem ke svému postavení být si vědom/ toho, že v případě, že tato částka do stanovené přiměřené lhůty věřiteli uhrazena nebude, bude se subjekt oprávněný s největší pravděpodobností domáhat uhrazení této pravomocně přiznané pohledávky v exekučním řízení, v důsledku čehož obec Babice bude muset navíc ještě zaplatit i nemalé poplatky a náklady vykonávacího tj.exekučního řízení. K uhrazení tohoto dluhu skutečně došlo až v důsledku nařízení výkonu rozhodnutí soudního exekutora /tj.v půlce prosince 2004/, což se obci Babice opět úplně zbytečně prodražilo, tentokrát ještě o dalších cca 140 000 Kč coby náklady vykonávacího exekučního řízení, které opět vůbec nemuseli být, pokud by starosta obce Babice Miloslav Maňásek tento dluh uhradil subjektu oprávněnému řádně a včas tak, jak byl povinen coby statutární orgán Obce Babice učinit ve prospěch subjektu oprávněného na základě pravomocného soudního rozhodnutí, čím tedy způsobil úplně zbytečně obci Babice opět další škodu, tentokrát ve výši 140 000 Kč a tedy tím se opětovně dopustil - v pořadí již po třetí - trestního činu porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ trestního zákona.

IV.

Velice se bojím pomsty a proto jsem jen velice těžce přemohl tento strach, abych toto trestní oznámení napsal a podepsal se pod něj. O svůj život a zdraví se až tak nebojím, bojím se především o zdraví a život svých téměř sedmdesátiletých starých a nemocných rodičů, kteří se v případě nějakého fyzického útoku na jejich tělesnou integritu vzhledem ke svému vysokému věku a špatnému zdravotnímu stavu asi jen stěží mohou bránit. Doufám, že jsem poskytl orgánům činným v trestním řízení dostatečné množství informací vedoucí k odhalení a zdokumentování této trestné činnosti. Kromě toho stejné informace jako mám já mají zřejmě i všichni zastupitelé obce Babice, byť i všechno určitě nevím ani já a ani řadoví členové zastupitelstva obce Babice. Doufám, že se trestní řízení proti starostovi obce Babice Miloslavu Maňáskovi a eventuálně dalším pachatelům z řad Rady obce Babice obejde i bez mého svědectví a při plné diskrétnosti o tom, kdo Vám tyto informace sdělil, protože lze vyslechnout přinejmenším jednotlivé zastupitele obce Babice.

Pokud by však přesto byla nutná i moje svědecká výpověď pak bych si dovolil upozornit, že s výše uvedených důvodů trvám nejen na diskrétnosti stanovené v § 42L zákona č.283/1991 Sb., o policii CR v platném znění / což má význam zejména na zachování diskrétnosti o osobě která dala podnět ke trestnímu stíhání + případně podávala vysvětlení a to přinejmenším do té doby, dokud nedojde ke sdělení obvinění, čímž by se z osoby podezřelé stala osoba obviněná, která by touto změnou nabyla další procesní práva jako např.nahlížení do spisů atd./, ale též v případě že bych musel být vyslechnut jako svědek - pokud by se to nedalo obejít i beze mně - bych musel trvat i na procesněprávním postupu podle ustanovení § 55 odst.2 zákona č.141/1961 Sb., trestní řád v platném znění, tj.na ochranu mou a mých rodičů přiznáním mé osobě procesněprávního postavení utajení svědka.

Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

 

Komentář

Ač skutečná hodnota této nemovitosti je pouze něco přes tři milióny, znalecký posudek tuto nemovitost ocenil na třicet miliónů, tj. ocenil ji ve výši téměř desetinásobné oproti skutečnosti.

Banka však o tomhle podvodu století neměla ani tušení a skutečně věřila, že dotyčná zastavená nemovitost má hodnotu třiceti miliónů českých korun. A tak na základě toho v souladu s právními i svými interními předpisy poskytla dlužníkovi (Srbovi) úvěr ve výši 90 % z hodnoty zastavené nemovitosti, kterou ve prospěch dlužníka Srby zastavila obec Babice. Jinými slovy, byla-li nemovitost oceněna na zhruba třicet miliónů českých korun, banka poskytla dlužníku Srbovi úvěr ve výši 90 % z těchto třiceti miliónů českých korun, tj. zhruba dvacetsedm miliónů českých korun.

Odpovědí na toto trestní oznámení z roku 2004 mi byla – ostatně vždyť jak jinak - “zeď mlčení”.

Teď byla tato dva roky permanentně trvající “zeď mlčení” prolomena neoficiální informací zveřejněnou na www.Babice.eu dle které – stručně řečeno – Policie ČR v Uherském Hradišti ani Státní zastupitelství věc odložili jako údajně neodůvodněnou!!!

Na základě této neoficiální informace, která mi byla poté navíc potvrzena i z jiných pramenů, jsem dne 14.11.2006 podal tuto urgenci:

 

 

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Okresní státní zastupitelství

v Uherském Hradišti

Velehradská tř.

13.11.2006

Věc:

Urgence - Trestního oznámení proti starostovi obce Babice Miloslavu Maňáskovi (rodné číslo: 500414/361) pro spáchání trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku podle ustanovení § 255 odst.1 + odst.2 písm.a/ a b/ zákona č.140/1961 Sb., trestní zákon v platném znění /dále jen "trestní zákon"/.

Dne 22.12.2004 jsem napsal trestní oznámení proti výše uvedenému starostovi obce Babice. Do dnešního dne jsem však neobdržel žádné vyrozumění jakým způsobem orgány činné v trestním řízení se vypořádali s touto zcela zjevnou trestnou činností podezřelého starosty obce Babice.

Dne 13.11.2006 jsem obdržel Usnesení ve věci čts:ORUH-837/KPV-PA-2006, ve kterém v odůvodnění se vzpomíná i toto trestní oznámení ze dne 22.12.2004 s tím, že tato věc byla vedena pod čts:ORUH-1055-KPV-OHK-Jan-2004 a že "byla odložena "pravomocným" usnesením policejního komisaře podle § 159a odst.1 trestního řádu ze dne 28.4.2005."

O tom - má-li tato neoficiální informace pravdivý základ - že toto údajné Usnesení policejního komisaře ve věci čts:ORUH-1055-KPV-OHK-Jan-2004 ze dne 28.4.2005 vůbec existuje, je šokující! To že není dodnes "pravomocné" nemůže být ale ani nejmenších pochyb!!

Podle ustanovení § 137 odst.1 zákona č.141/1961 Sb., trestní řád v platném znění totiž byl, a je i nadále policejní orgán povinen toto Usnesení - kromě jiného - doručit rovněž "osobě, která dala k němu svým návrhem podnět" k čemu však do dnešního dne vůbec nedošlo. Z tohoto důvodů z hlediska trestního práva procesního nelze pokládat věc čts:ORUH-1055-KPV-OHK-Jan-2004 za "pravomocně ukončenou" jak se mylně domnívá policejní orgán v odůvodnění Usnesení čts:ORUH-837/KPV-OHK-PA-2006.

Pokud totiž policejní orgán Usnesení ve věci čts:ORUH-1055-KPV-OHK-Jan-2004 nedoručil mně proto, že se obával podání stížnosti proti němu podle ustanovení § 142 odst.1 zákona č.141/1961 Sb., trestní řád v platném znění s nadějím že ono to nějak vyšumí do ztracena a tak mně opomenul, anebo prostě "zapomněl" (čemu však ale moc já nevěřím), pak musí vzít na vědomí, že toto Usnesení není do dnešního dne pravomocné a Vás coby dozorující státní zastupitelství žádám, aby v dané věci byla sjednána náprava.

V případě, že ke sjednání nápravy nedojde, nevylučuji ani možnost, že se v souladu s možnostmi trestního řádu obrátím v téže věci i na nadřízené Státní zastupitelství.

Dne 13.11.2006

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola v.r.

 

Úvod k událostem z října roku 2006

V pátek a sobotu ve dnech 20. a 21. Října 2006 se uskutečnili v České republice volby do Senátu Parlamentu České republiky (1.kolo voleb do Senátu Parlamentu České republiky) a současně i volby do městských a obecních zastupitelstev. Jak se může každý lehce přesvědčit na www.volby.cz srovnáním volebních výsledků jednotlivých měst a obcí ve Zlínském kraji, ale konec konců v podstatě celé České republiky jako takové – až na ojedinělé výjimky – tyto volby znamenali pro politickou stranu Komunistická strana Čech a Moravy (dále jen “KSČM”) zpravidla veliké ztráty. Ze všech více něž šesti tisíců měst a obcí v České republice největší “nárůst” volebních hlasů získala tato politická strana právě v obci Babice (okres Uherské Hradiště), co vzhledem k masivní a agresivní komunistické kampani postavené na nehorázné provokaci a následných lžích a pomluvách není nijak překvapující.

Týden před těmito volbami – v pondělí vyvěsila v obci Babice velkými písmeny psané letáky představující skrytou propagaci lídra kandidátní listiny KSČM ve volbách do zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska. Bylo to uděláno velice rafinovaně. A musím uznat, že za tím stál geniální mozek profesionálního odborníka, či spíše celého týmu odborníků na volební marketing! Nevěřím totiž, že tohle všechno bylo dílem pouze jednoho jediného marketingového odborníka, byť by i byl sebevíc geniální!

Oč vlastně šlo? Předně – dotyčné plakáty byli úplně anonymní. To umožňuje jednak, aby nemohli být přímo ztotožňovány s KSČM, jednak to nechává otevřená “zadní vrátka” do budoucnosti, zejména pokud není dopředu stanoveno, kdo se v budoucnosti k “autorství” těchto plakátů dodatečně přihlásí, ba dokonce zdali se k nim někdo přihlásí!

Za druhé – obdivuhodný je “genius loci” (geniální výběr místa). Samozřejmě, že tyto plakáty se v období od 12. do 21. Října objevili i na tabuli patřící KSČM v Babicích. To by však bylo málo – oslovovalo by to totiž pouze tradiční voliče KSČM. Proto se to dalo i vedle na jednu z úředních tabulí obce Babice jako veřejnoprávní korporace, kde to visí dokonce ještě i dnes 19.11.2006! A ani to nebylo ještě všechno! Ovšemže umístěním těchto komunistických plakátů na jedné z úředních tabulí obce Babice jako veřejnoprávní korporace bylo tyto partajní žvásty jedné politické strany povýšeny na piedestál “celoobecního významu”. Obec Babice jako veřejnoprávní korporace má vícero úředních tabulí. Co myslíte na kterou z nich to umístili? Áno, uhodli jste správně! Na tu, kde je perspektiva, že si to přečtě co největší okruh občanů. To znamená ne někde do okolí Obecního úřadu ale na úřední tabuli obce Babice jako veřejnoprávní korporace, která se nachází na náměstí, poblíž hostince u Jakuba, protože právě toto místo je urbanistickým epicentrem obce Babice! A ovšemže ani tohle nebylo ještě všechno. Mozky které to režírovali si totiž jsou velice dobře vědomi toho, že ač to zde budoucím voličům nacpali rovno pod nos, značná část z nich – z různých důvodů – úřední tabule zásadně nečte. A úřední oficiální desku obce Babice z toho nevyjimajíc. Nalepili to tedy i na vchodové dveře všech tří potravinářských obchodů v Babicích. Toto už musí mít stoprocentní úspěch, protože jíst musí každý – a tudíž musí jít každý i do obchodu! A protože tělo žádného smrtelníka není zbaveno inpenetrability – logicky musí jít pouze dveřmi! No a na dveřích hned od pondělí 16. října 2006 se umístili dotyčné komunistické plakáty! A protože člověk zvykne někdy i zapomínat na to, co četl – tak mu to i tady důmyslně připomněli! Dotyčné komunistické plakáty umístili dokonce i přímo v budově Obecního úřadu v Babicích na nástěnku, kterou postavili přímo ku dveřím vedoucím do samotné volební místnosti! Génius loci byl absolutně dokonalý. Lepší by již jistě nevymyslel ani sám Bůh.

Za třetí – co tyto komunistické plakáty obsahovali? Jednak z nich nebylo na první pohled vůbec znát, že se jedná o plakáty komunistické. Představovali jakousi sice demagogickou ale přesto až neuvěřitelně geniální propagaci lídra kandidátní listiny KSČM do zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska. Synonymem pro kausu nákupního střediska je právě samotný Miloslav Maňásek. Když tato kausa vznikla, byl Miloslav Maňásek místostarostou obce Babice (tehdejší starosta sice ještě žije, politicky však ale již není nijak aktivní). Genialita celé věci je v tom, že se jednalo o flagrantní propagaci osobnosti Miloslava Maňáska, ačkoliv formálně vůbec jeho jméno ani nepadlo! Ba dokonce nejen že nepadlo jeho jméno, ale formálně nebyla zmiňována ani jeho funkce starosty obce Babice ve volebním období zastupitelstva obce Babice v letech 2002-2006. Formálně obsahově se jednalo o jakousi údajnou obranu jakýchsi nejmenovaných členů zastupitelstva obce Babice. A přesto každý “Babičák” věděl velice dobře, že těmito nejmenovanými členy zastupitelstva obce Babice je míněn pouze jejich starosta Miloslav Maňásek! Naopak cizí lidé, tj.”nebabičáci” nevěděli a ani nemohli – vzhledem k neznalosti širšího kontextu – pochopit z přečtení tohoto souboru komunistických plakátů lautr nic! Tudíž jim se to – a z jejich subjektivního pohledu vlastně zcela logicky – tato věc jako propagace lídra kandidátní listiny KSČM ve volbách do zastupitelstva obce Babice Miloslava Maňáska a tedy skrze něho i jeho politické strany KSČM – nejevilo, a úpřimně vzato ani jevit nemohlo. Na samotné “Babičáky” to však mělo citově - emocionálně ještě mnohem silnější efekt než podvržená takzvaná “emžská” depeše na Francouze v roce 1871. Mnozí z “Babičáků” (a nejen stoupenců KSČM!) byli emocionálně rozladěni tím, že jejich starosta je kýmsi nespravedlivě kritizován v důsledku čeho “demonstrativně” volili kandidátní listinu KSČM, co by nebyli bývali udělali pokud by nebyli zmanipulování touto jinak nesporně – po technické stránce – geniální komunistickou provokací.

Babičtí komunisté nyní tvrdí, že se vůbec prý nejednalo o propagaci jejich šéfa Miloslava Maňáska. A že vlastně s dotyčnými plakáty před volbami vlastně ani tak nemají mnoho společného – protože jednak na těchto anonymních plakátech nebyla KSČM jako autor uvedena a navíc brzy po volbách – skrze Miloslava Maňáska – se k jejich autorství údajně přihlásila Rada obce Babice. Ba dokonce, že skutečně se jednalo pouze o jakousi obranu některých babických zastupitelů (pouze diplomaticky “zapomínají” jaksi říct kterých).

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola byl tímto vývojem značně zaskočen Tato komunistická provokace se mu ovšemže nijak nelíbila. A to, že si komunisté za svého “fackovacího panáka” v této své provokaci zvolili právě samotného JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholu se mu již “duplem” nemohli líbit. Část tzv.”nezávislých” otevřeně kolaboruje s KSČM a ti komunistické lži věrně a lokajsky papouškují. Jiná část nezávislých pak vidí v osobě JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryku Laholovi “zrádce” který se údajně spikl společně s Miloslavem Maňáskem a jeho babickou KSČM proti nim a údajně s nimi “jel” ve shodě při celé této komunistické provokaci což jsem již slyšel z více úst a důsledně každého varuji – kdo tyhle nehorázné lži o tom, že já jsem v tomhle “jel” s Miloslavem Maňáskem a babickou KSČM bude veřejně prohlašovat nadále, sejde se mnou celkem určitě někde před soudem!!

Miloslav Maňásek z titulu své tehdejší veřejné funkce starosty obce Babice stanovil, že Okrsková volební komise v obci Babice bude mít jedenáct členů! Z hlediska litery zákona je to sice formálně v pořádku, z hlediska ducha zákona, který předpokládá, že Okrskové volební komise budou sestavovány pluralitně na základě jejich nominací jednotlivými volebními subjekty to však v pořádku není. A starostové měst a obcí jsou povinni k těmto skutečnostem přihlížet. V obci Babice již bylo předem známo, že kandidovat do zastupitelstva obce Babice budou pouze dva subjekty: KSČM a Sdružení nezávislých kandidátů. Podle volebního zákona může kandidující volební subjekt obsadit nominovat do Okrskové volební komise pouze jednoho jediného člena a dále je stanoveno, že na neobsazená místa vyjmenuje zbylé členy Okrskové volební komise starosta příslušného města nebo obce. Ví-li starosta města či obce, že u nich budou kandidovat pouze dva subjekty – ví, že tyto dva subjekty mu “seberou” nanejvýše dvě místa v Okrskové volební komisi dohromady. Stanoví-li starosta města nebo obce, že Okrsková volební komise bude abnormálně veliká – například, že bude mít až jedenáct členů, pak ví, že tyto dva kandidující subjekty mu společně seberou nanejvíc dvě místa v Okrskové volební komisi. Zbylých devět míst mu tedy zůstane neobsazeno a tedy může je – při takovémto svévolném výkladu volebního zákona – obsadit podle vlastní libovůle svými vlastními politickými a osobními stoupenci! Ergo – rekapitulujme si celou věc ještě jednou: Okrsková volební komise je jedenáctičlenná. Z těchto jedenácti členů devět členů této Okrskové volební komise tvoří političtí a osobní stoupenci jednoho z kandidátů ve volbách do zastupitelstva, přesněji řečeno starosty obce, který – z logiky věci – je rovněž taky zastupitelem. A tento dvojjediný – starosta + zastupitel v jedné osobě usiluje o své znovuzvolení. Ačkoli by tedy měl mít pouze tytéž práva a současně tytéž povinnosti jako mají všichni ostatní kandidáti kandidující do zastupitelstva, není tomu tak! Jeden z kandidátů má privilegium určit počet členů Okrskové volební komise + sám si vyjmenovat “své lidi” na místa v Okrskové volební komisi, které neobsadili kandidující politické subjekty. Stanovil, že Okrsková volební komise bude mít jedenáct členů – což znamená, že většina je pět hlasů. Sám však jako jeden z kandidátů bude mít až “svých devět hlasů” skrze své “lidi” v Okrskové volební komisi. Desátým hlasem pak bude člen, kterého nominovala politická strana, které je tento kandidát nejen že členem, ale dokonce přímo lídrem její kandidátní listiny a jejím místním šéfem. A tedy z největší pravděpodobností i tento “desátý hlas” je celkem určitě politickým a zřejmě i osobním stoupencem svého partajního šéfa. Pouze ten “jedenáctý hlas” je nějaký neznámý otazník…

Avšak babičtí komunisté zašli ještě dál. Podle hesla “nenechám vám ani chlup!” – nenechali ani osud tohoto “jedenáctého hlasu” náhodě. Podle volebního zákona zmocněnec kandidujícího subjektu ve volbách má lhůtu minimálně třiceti dnů na delegování zástupce tohoto subjektu do Okrskové volební komise. Člena Okrskové volební komise však může odvolat zmocněnec kandidujícího subjektu kdykoliv – zde žádná lhůta neexistuje! A tak opět formálně v duchu litery zákona, zmocněnec Sdružení nezávislých kandidátů osobu kterou dříve do Okrskové volební komise v obce Babice sám jmenoval nyní odvolal. Pro zajímavost třeba uvést, že k odvolání došlo ve čtvrtek 19. Října 2006 o 20.00 hod. A přitom již na druhý den, tj.v pátek 20. Října o 14.00 hod. začínali se volby do zastupitelstva obce Babice. A tak obec Babice byla snad jedinou obcí v České republice kde ve volbách do zastupitelstva obce Babice měli “čistou” tj.politicky totálně homogenní Okrskovou volební komisi skládajíce se výlučně ze samých politických a osobních stoupenců Miloslava Maňáska jako jednoho z kandidátů kandidujícího do zastupitelstva obce Babice ve volbách ve dnech 20. A 21. Října 2006.

Vážení spoluobčané, měl bych k Vám jednu prosbu. Pokud je pravda, že skutečně do Vaší poštovní schránky byl vhozen nějaký plakát, leták či jiný podobný materiál který je údajně buď “podepsán” mojí osobou anebo opatřen “mojím razítkem” přineste mi ho! Anebo mi ho alespoň vypůjčete! Neprosím Vás o to proto, abych ho snad Vám ho “zabavil” či ho dokonce chtěl zlikvidovat. Právě naopak! Rád bych si ho opsal sem na tyto moje webové stránky ať již je v něm obsaženo – snad téměř – cokoliv. A nejen obsah tohoto provokačního letáku opsal sem na tento web, ale z největší pravděpodobností ho navíc budu chtít podrobit i exaktní analýze ze sociologicky-psychologického, historicky-faktografického a literárně-kritického hlediska. A tuto výslednou analýzu bych ovšemže taky velice rád umístil na tento web.

 

Vážení spoluobčané,

rád bych Vám sdělit, že není pravda nic z toho, co se o mně povídá mezi lidmi, na politických schůzích a taky i psalo na všech potravinářských obchodech, na úřední tabuli obce Babice poblíž hostince u Jakuba, ba dokonce i na nástěnce v budově Obecního úřadu v Babicích, která se nachází přímo před vchodem do samotné volební místnosti!

Nejnověji pak i na oficiálních internetových stránkách obce Babice: www.Babice.eu

Nikdy jsem nevytáhl “na křížovou výpravu proti komunismu” (volně parafrázováno).

Jsem člověkem modlitby, ne politiky. Politiku pokládám za neuvěřitelné svinstvo, nicméně doufal jsem, že se skončením špinavé volební kampaně ustanou útoky i na mojí osobu (která nota bene: ani nekandidovala a z volbami ani neměla a ani nechtěla mít nic společného!!). Navíc teď po skončení voleb do obecních zastupitelstev opravdu nemají tyto další útoky již – ani z hlediska volební logiky - vůbec žádný důvod. A netuším ani proč to dělají. Nicméně – ač velice nerad jsem zatahován do žabo-myších politických hádek a půtek – musím nyní reagovat, protože:

Všechno jsou to samé lži!!

Pokud by i bylo třeba i skutečně pravdou, že starosta obce Babice byl jakýmisi hromadně rozesílanými dopisy, plakáty či letáky do všech či většiny poštovních schránek v obci Babice přímo nebo nepřímo kritizován v souvislosti s nákupním střediskem, s největší pravděpodobností i rozesílání či jiné distribuování těchto dopisů, plakátů a letáků není ničím jiným, než velice dobře naplánovanou provokací jejímž cílem bylo získání záminky, která by navenek ospravedlnila vyvěšení dotyčných plakátů “bránících zastupitele” (ve skutečnosti však ale podprahově propagujících spíše Miloslava Maňáska a tím i jeho politickou stranu KSČM), které teď visí či viseli minimálně týden před volbami a ve dnech voleb do obecních zastupitelstev, které se uskutečnili ve dnech 20-21.10.2006 na obchodech v Babicích, úřední tabuli obce Babice, na nástěnce u hostince u Jakuba, ba dokonce i před samotnou volební místností v samotné budově Obecního úřadu v obci Babice. Lze si položit logickou otázku “Qui bono?” tj.komu toto vše přineslo největší užitek. Občané se totiž mohli dočíst, že jejich “zastupitelé” (mezi řádky:starosta!) byl jakýmsi Henrykem Laholou nespravedlivě kritizován, což u velké částí voličů mělo za cíl vyvolat falešný soucit se svým starostou, že je někým nespravedlivě napadán a tak zajistit ovlivnění těchto voličů, aby pod vlivem těchto uměle vyvolaných emocí volili ve volbách do Zastupitelstva obce Babice kandidátní listinu Komunistické strany Čech a Moravy. Ať již kdokoliv stál za těmito dobře zrežírovanými provokacemi a následnými pseudoreakcemi na tyto údajné útoky či napadání jejich politické strany (tj.KSČM), lídra KSČM v Babicích, komunistických zastupitelů atd. – faktem zůstává, že KSČM – získala v těchto volbách ve dnech 20-21.10.2006 mnohem více hlasů než by tomu bylo v tom případě, pokud by k něčemu takovému nebylo bývalo došlo, což svědčí o tom, že celou akci musel naplánovat nějaký skvělý odborník-psycholog nebo odborník na volební marketing.

Dovoluji si Vám teď položit k volné logické úvaze několik těchto logických otázek:

1.)OTÁZKA//

Realita: Od roku 1992 Henryk Lahola nemá žádné placené zaměstnání a tudíž nemá prakticky ani téměř vůbec žádné vlastní peníze. V obci Babice existuje více než 600 domů a tedy více než 600 poštovních schránek.

Samotná otázka zní: Jestliže údajně Henryk Lahola “do poštovních schránek většiny občanů v Babicích” rozeslal či jinak distribuoval nějaké dopisy, letáky či plakáty – kolik to asi tak odhadem tato kampaň stála? Stálo to desettisíce korun? Statisíce korun? Z čeho to všechno Henryk Lahola tedy financoval?

2.)OTÁZKA//

Realita: V obci Babice existuje více než 600 domů a tedy více než 600 poštovních schránek. Když se v minulosti v obci Babice vyhotovili jakési smlouvy tuším o přípojkách k obecnímu vodovodu a odběru vody, veliká hromada těchto smluv se rozdělila na patnáct menších hromádek a patnáct zastupitelů dostalo za úkol tyto smlouvy distribuovat všem obyvatelům všech domů v Babicích. Ačkoliv na každého jednoho zastupitele připadla pouze jedna patnáctina všech domů v Babicích, přesto jak je známo, mnoha zastupitelům se i tato “jejich” jedna patnáctina zdála být velice veliká.

Samotná otázka zní: Jestliže do většiny poštovních schránek byli distribuovány nějaké dopisy, letáky či plakáty, je objektivně možné, aby všechna tato práce byla dílem pouze jednoho jediného člověka?

První podotázka zní: Má někdo matematickou představu o tom, kolik kilometrů, či přesněji řečeno zřejmě kolik desítek kilometrů se musí urazit (pěšky nebo nějakým dopravním prostředkem) kým se “obslouží” všechny (potažmo ta “většina”) poštovních schránek v Babicích?

Druhá a třetí podotázka zní: Má někdo matematickou představu o tom jak dlouho by tento úctyhodný fyzický sportovní výkon trval jednomu průměrnému dospělému člověku? A jak dlouho by trval obéznímu 140 Kg těžkému Henryku Laholovi majícímu navíc křečové žíly a zdravotně absolutně neschopnému stát více hodin na nohách?

3.)OTÁZKA//

Realita: V obci Babice existuje více než 600 domů a tedy více než 600 poštovních schránek. Navíc obec Babice má určité globální architektonicky-urbanistické členění, jehož struktura není ani zdaleka jednoduchá.

Samotné otázky zní: Je objektivně možné aby takovéto grandiózní “dílo” udělal jakýsi jednotlivec-amatér? A to navíc bez jakéhokoliv plánování, bez detailních map obce Babice, bez nezbytné logistické podpory, bez technické podpory příslušných databází a informačních technologií? A to navíc ještě nikoliv člověk, který se v Babicích narodil a přežil zde celý život, díky čemu snad může mít alespoň zeměpisně-geografickou orientaci ve složitém labyrintů obrovského množství ulic a uliček v Babicích, nýbrž právě naopak relativně čerstvý “přistěhovalec” Henryk Lahola, který tudíž obec Babice zná mnohem méně než převážná většina jejich občanů a pokud jde třeba někde ke korytu řeky Moravy není si jist ani tím, že bez potíží a bez pomoci okolojdoucích nalezne cestu zpátky?

4.)OTÁZKA//

Realita anebo hypotéza: Do většiny anebo všech 600 poštovních schránek v obci Babice byli domněle nebo i skutečně distribuovány nějaké dopisy, letáky či plakáty kritizující starostu Maňáska nebo komunistické zastupitele (eventuálně i obojí).

Samotná otázka: Kdyby k tomu nebylo bývalo došlo – bylo by možné najít nějaké odůvodnění pro vylepení dotyčných plakátů či letáků zhruba týden před volbami do obecních zastupitelstev (a ponechat je tam až do skončení těchto voleb!) na všechny tři potravinářské obchody v obci Babice, úřední tabuli obce Babice na jedné z nástěnek u hostince u Jakuba, ba dokonce i v samotné budově Obecního úřadu v Babicích přímo u vchodu do samotné volební místnosti?!

5.)OTÁZKA// Qui bono??

- volně přeloženo: Komu tohle vše prospělo??

 

Všechny tyto otázky pokládám za velice důležité otázky! Pokud by kdokoliv se chtěl ode mě snad dozvědět víc – budu-li vědět odpovědět – velice rád mu odpovím.

 

S projevem hluboké úcty Váš spoluobčan

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

 

Prohlášení

Dne 2.11.2006 po 18.00 hod.. na schůzi zastupitelstva obce Babice prohlásil dosavadní starosta obce Babice Miloslav Maňásek /dále jen “občan Maňásek”/, že JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola /dále jen “občan Lahola”/ “podal žalobu na neplatnost voleb do zastupitelstva obce Babice…”

Toto prohlášení občana Maňáska nebylo však pravdivé! Je sice pravda, že občan Lahola skutečně v souvislosti z volbami do obecního zastupitelstva podal jednu žalobu, tuto žalobu však nepodal “na neplatnost voleb” jak absolutně nepravdivě informoval občan Maňásek zastupitele obce Babice zřejmě v úmyslu vzbudit v nich paniku, že by ještě nedej Bůh - kvůli tomuto občanovi Laholovi mohli o svůj mandát zastupitele obce Babice – nakonec eventuálně ještě i přijít. Nic takového není pravdou! A nic takového ani nehrozí a ani nehrozilo!

Žalobu kterou občan Lahola podal, podal pouze “na neplatnost volby (jednoho) kandidáta” do zastupitelstva obce Babice (občana Maňáska) a nikoliv tedy na “neplatnost voleb” jako celek, jak nepravdivě, a zřejmě i úmyslně nepravdivě tvrdil občan Maňásek.

V praxi to znamená, že z patnácti osob, které Státní volební komise prohlásila za zvolené zastupitele obce Babice, bylo žalobou občana Laholy napadeno pouze prohlášení za zastupitele u občana Maňáska. Jinými slovy prohlášení za zvolení zastupitelem obce Babice – pokud jde o ostatních čtrnáct kandidátů, ve volbách do zastupitelstva, kteří byli prohlášeni za právoplatně zvolené zastupitele obce Babice – nebylo touto žalobou a ani žádnou jinou žalobou občana Laholy nijak zpochybněno. Samotný soud má ze zákona pouze dvě možnosti: žalobě vyhovět anebo žalobu zamítnout. Nikdy však soud nemůže jít nad rámec žalobního návrhu, a tedy ať již soud rozhodne jakkoliv, nikdo z těchto čtrnácti kandidátů (mimo občana Maňáska) se nemusí vůbec ničeho obávat. Z patnáctičlenného zastupitelstva obce Babice tvoří těchto čtrnáct kandidátů čtrnáct zastupitelů obce Babice, kteří dne 2.11.2006 převzali svůj dekret o zvolení za zastupitele obce Babice a těchto čtrnáct zastupitelů nemusí se tedy ani nejméně obávat, že by snad – nedej Bůh – o svůj mandát přišli a že by snad svůj dekret museli ještě vracet. Nic takového!! Těchto čtrnáct občanů je čtrnáct právoplatně zvolených zastupitelů v patnáctičlenném zastupitelstvu obce Babice! Jejich prohlášení za zvolené občan Lahola a – pokud je mi známo – z největší pravděpodobností ani nikdo jiný nijak nezpochybnil a v současné době již ani nelze nijak zpochybnit! Prohlášení těchto čtrnáct občanů za zastupitele obce Babice tudíž již nikým a nijak nemůže být zpochybněno! Jakékoliv šíření paniky mezi těmito čtrnácti zastupiteli je tudíž absolutně neodůvodněné, neodpovědné a je v rozporu s dobrými mravy.

Ještě je třeba se vyjádřit k jedné důležité věci. O té sice občan Maňásek nemluvil, takovéto pochybnosti však ale později v soukromí mezi jistými zastupiteli padly. A protože je možné, že ne každému musí být odpověď na tuto otázku zřejmá – odpovím na ní nyní: Ať již soud rozhodne jakkoliv, v žádném případě to nemůže mít vliv na početní zastoupení KSČM v zastupitelstvu. Zákon to stanovuje totiž v tomto případě vzhledem k charakteru podané žaloby zcela jasně. Když soud prohlásí zvolení kandidáta za neplatné, automaticky se místo tohoto kandidáta stane zastupitelem kandidát na člena zastupitelstva obce , který kandidoval na kandidátní listině téže politické strany (tj.v daném případě KSČM). Jinými slovy řečeno: i když sice volby (ze strany KSČM) nebyli zcela “košer”, nic to ale nemění na tom, že těmito byť i ne zcela regulérními volbami vygenerovaný poměř politických sil KSČM – Nezávislý: 7:8 zůstane i nadále zachován a to bez ohledu na takové či onaké rozhodnutí nebo nerozhodnutí soudu.

Taky je třeba zdůraznit, že ať již rozhodnutí soudu bude jakékoliv, v každém případě se bude jednat o historicky, politicky i právně velice důležitý – doslova a do písmena - přelomový soudní precedens, který skrze autoritu moci soudní meritorně řekne politickým stranám a politickým hnutím kandidujícím v prakticky jakýchkoliv volbách v České republice jak daleko mohou zajít ve své předvolební kampani, co je a tedy i v budoucnosti bude ještě tolerovaným předvolebním chováním se volebních subjektů vůči svým politickým oponentům v rámci předvolební a volební kampaně a co již eventuálně bude považováno za chování se nedovolené a tedy protiprávní. Právě tak neméně důležitá bude i odpověď na velice důležitou otázku, zda-li ve volbách do městských a obecních zastupitelstev, ve kterých i starosta města či obce je jedním z kandidátů usilujících o opětovné zvolení do zastupitelstva města či obce je pravomoc starostů měst a obcí v České republice stanovovat ve volebních okrscích “svého” města či obce minimální počty členů okrskových volebních komisí zcela ponecháno na jejich libovůli, a tedy i s možností starostu města či obce úmyslně stanovit abnormálně veliký počet členů okrskových volebních komisí, který mu zajistí, že tato abnormálně veliká kvóta nebude kandidujícími subjekty vyčerpána co mu umožní na tyto již předem kalkulována neobsazená místa členů okrskových volebních komisí vyjmenovat podle vlastní libovůle své vlastní politické a osobní stoupence. Anebo zda-li i tato kompetence starostů měst a obcí není ponechána zcela na jejich libovůli, ale starostové měst a obcí jsou povinni obligatorně přihlédnout k počtů voličů a kandidujících politických subjektů v duchu zásady, že je vzhledem k zájmu kontroly a transparentnosti volebního procesu veřejným zájmem, aby okrskové volební komise měli pluralitní politické složení a skládali se tedy z členů delegovaných jednotlivými ve volbách kandidujícími subjekty a nikoliv tedy téměř či úplně homogenně z lidí vyjmenovaných příslušným starostou města či obce. A to tím méně v těch volbách, ve kterých i tento starosta je navíc sám pouze jedním z kandidátů kandidujícím v těchto volbách do zastupitelstva “svého” města či obce.

S projevem hluboké úcty Váš spoluobčan

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Prohlášení k Maňáskovým výrokům v tisku publikovaným dne 13.11.2006.

Volby do zastupitelstev měst a obcí které se uskutečnili ve dnech 20. a 21. Října 2006 sice již dávno skončili, komunistická “předvolební kampaň” v obci Babice však jak se zdá pokračuje nadále. Ba dokonce jak se zdá, došlo ještě k její eskalaci skrze spřízněný regionální tisk. Pan Miloslav Maňásek poskytl rozhovor tomuto jistému ubohému malonákladovému plátku “Dobrý den s kurýrem” který se jeho publikací ve vydání ze dne 13.11.2006 navíc velice veřejně zesměšnil.

Samotný Miloslav Maňásek je osobně povoláním strojvůdce, má zřejmě asi střední školu nejspíše nějakého technického zaměření. To že právnické problematice tudíž absolutně nerozumí mu proto stěží může kdo vyčítat. To že právnická problematika je španělskou vesnicí i pro některé naše novináře je však velice smutným vysvědčením této části úpadkové české žurnalistiky.. V samotném výčtu nesmyslů, které řekl pan Miloslav Maňásek budu maximálně stručný:

Za prvé – pan Miloslav Maňásek se veřejně zesměšnil (a redakce dotyčného plátku se zesměšnila uveřejnění těchto blábolů společně s ním ještě více) tím, že se podivuje nad tím, že prý kolik subjektů tamten Lahola v souvislosti s žalobou o neplatnost volby kandidáta žaloval… Dokonce ve své neznalosti pan Miloslav Maňásek řekl, že Lahola prý obvinil devět institucí ze zmanipulování voleb atd.

Pan Miloslav Maňásek (a redakce daného plátku spolu sním!) nemá ani jen tušení, že chce-li někdo podat návrh na neplatnost volby kandidáta, tak jeho volba žalovaných subjektů není libovolná. Okruh subjektů pasivně legitimovaných je zde určen zákonem. Nedostatek právní legitimace (subjektivity) je právním důvodem pro odmítnutí Návrhu (tj.na rozdíl od zamítnutí kde soud Návrh projedná a shledá-li ho neodůvodněným ho zamítne; odmítnutí pak znamená, že vzhledem k vadám procesně-právního charakteru soud Návrh odmítne bez meritorního projednání věci). Podle ustanovení § 90 odst.2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní “účastníky jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena”. Okruh zmiňovaných volebních orgánů” je rovněž obligatorně určen příslušným volebním zákonem. V daném případě § 6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, kde jsou tyto “volební orgány” obligatorně stanoveny. Kdyby byl v Návrhu na neplatnost volby kandidáta některý z těchto volebních orgánů opomenut nebo naopak “žalován” někdo navíc – bylo by to automaticky právním důvodem pro odmítnutí takovéto žaloby.

Z dalších věcí Miloslav Maňásek nepravdivě informoval, když tvrdil, že Lahola “před několika dny nařkl zastupitele obce z nezákonného postupu při jednání o nákupním středisku”. Žádné takové jednání před “několika dny” ani jen nebylo.

Dále zmiňované trestní oznámení v dané věci bylo podáno navíc dne 22.12.2004, tj.přede dvěma lety a dodnes věc ještě nebyla meritorně ukončena.

Ostatně na celou věc jsem zareagoval takto:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Adresát: Vydavatel periodika “Dobrý den s kurýrem”

Věc: Žádost o uveřejnění odpovědi na nepravdivé výroky a tvrzení v periodiku “Dobrý den s Kurýrem” uveřejněné v čísle 46 ze dne 13.11.2006.

Tyto lživé výroky se hrubým způsobem dotýkají mojí cti, důstojnosti a dobré pověsti:

1.) Lživě naznačují že jsem prý za a) kverulant co si věčně stěžuje (výrok: “obvinil devět institucí ze zmanipulování voleb, včetně ministerstva vnitra…”) a za b) blázen (“obvinil devět institucí ze zmanipulování voleb, včetně ministerstva vnitra, což hovoří za vše…”).

2.) Lživě naznačuje nejen to že jsem prý kverulant, ale i to že prý nemám pravdu (výrok: “Babický právník neúřaduje premiérově, před několika dny třeba nařkl zastupitele obce z nezákonného postupu při jednání o nákupním středisku. Šetření policie však spáchání trestného činu Porušování povinností při správě cizího majetku neprokázalo. Není to poprvé co pan Lahola argumentuje nepravdivými informacemi…”).

3.) Lživě naznačuje, že jsem prý hlupák, který nerozezná nástěnku od úřední tabule obce (výrok: “Není to poprvé co pan Lahola argumentuje nepravdivými informacemi, vždyť ani nerozezná nástěnku od úřední desky…”)

4.)Fakticky je zpochybňováno moje vzdělání a legitimita mých čtyř akademických vysokoškolských titulů, které jsou označovány za titul jeden (výrok: “…Lahola, který se označuje za intelektuála a chlubí se titulem JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.” A opět ještě další výrok výrok:”Není to poprvé co pan Lahola…”).

Jistě chápete, že tyto zkreslující tvrzení dotýkající se mojí cti, důstojnosti a dobré pověsti nelze jen tak projít mlčením, a tedy nelze vyloučit že tato věc bude ještě mít dohru před soudem na základě mojí eventuální občanskoprávní žaloby na ochranu osobnosti podané na základě § 11 a § 13 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění.

A to již nemluvě o tom, že je zcela zřejmé, že cílem tohoto Vašeho článku bylo pokusit se nekalým propagandistickým nátlakem ovlivnit budoucí výrok rozhodnutí nezávislého soudu, aby ve věci Návrhu na neplatnost volby kandidáta soud rozhodl ve prospěch pána Miloslava Maňáska.

Pokud jde o mé právo na uveřejnění odpovědi dané ustanovením § 10 zákona č.46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (Tiskový zákon) v platném znění žádám o zveřejnění v nejbližším následujícím čísle mojí odpovědi v tomto znění:

Periodikum “Dobrý den s Kurýrem” dne 13.11.2006 napsalo:”…Lahola, který se označuje za intelektuála a chlubí se titulem JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.” Ve skutečnosti akademické tituly “JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.” nejsou “jeden titul” jak se nesprávně uvedlo v článku, ale čtyři tituly: titul JUDr. je doktorát práv, titul PhDr. je doktorát filozofie, titul Mgr. znamená “magister” (a tyto tituly mám dva). Celkově mám tedy čtyři vysokoškolské akademické tituly Univerzity Karlovy v Praze.

Rovněž není pravdou ani to, že jsem obvinil devět institucí ze zmanipulování voleb. Chce-li někdo podat návrh na neplatnost volby kandidáta, tak jeho volba žalovaných subjektů není libovolná. Okruh subjektů pasivně legitimovaných je zde určen zákonem. Nedostatek právní legitimace (subjektivity) je právním důvodem pro odmítnutí Návrhu (tj.na rozdíl od zamítnutí kde soud Návrh projedná a shledá-li ho neodůvodněným ho zamítne; odmítnutí pak znamená, že vzhledem k vadám procesně-právního charakteru soud Návrh odmítne bez meritorního projednání věci). Podle ustanovení § 90 odst.2 zákona č.150/2002 Sb., soudní řád správní “účastníky jsou navrhovatel, příslušný volební orgán a ten, jehož volba byla napadena”. Okruh zmiňovaných “volebních orgánů” je rovněž obligatorně určen příslušným volebním zákonem. V daném případě § 6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, kde jsou tyto “volební orgány” obligatorně stanoveny. Kdyby byl v Návrhu na neplatnost volby kandidáta některý z těchto “volebních orgánů” opomenut anebo naopak “žalován někdo navíc” – bylo by to automaticky právním důvodem pro odmítnutí takovéto žaloby.

Pravdivé není ani tvrzení, že jsem “před několika dny nařkl zastupitele obce z nezákonného postupu při jednání o nákupním středisku”. Žádné takové jednání “před několika dny” nebylo, ale zmiňované trestní oznámení v dané věci bylo podáno dne 22.12.2004, tj.přede dvěma lety. Není ani pravda, že tato věc je dnes již meritorně ukončena a že se tedy neprokázalo spáchání trestného činu.

Taky trvám na tom, že dotyčné letáky visely na úřední tabuli obce Babice jako veřejnoprávní korporace a nikoliv jen na nástěnkách.

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!