wz

Zpět na hlavní stránku!

Výměna starých občanských průkazů.

Lhůty kdy se České republice již vyměnily anebo vymění staré občanské průkazy.

Státní občané České republiky narozeni dne 1.1.1936 a později jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31.12.1998 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to nejpozději do 31.12.2007 s tím, že žádost o vydání občanského průkazu by měl občan předložit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 30.11.2007.

Státní občané České republiky narozeni dne 1.1.1936 a později jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných do 31.12.2003 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, a to nejpozději do 31.12.2008 s tím, že žádost o vydání občanského průkazu by měl občan předložit věcně a místně příslušnému správnímu orgánu nejpozději do 30.11.2008.

Občanům České republiky narozeným přede dnem 1.1.1936 skončí podle ustanovení § 24 zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech ve znění zákona č.305/2005 Sb. nejpozději dnem 31.12.2008 platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.

Podle ustanovení § 16a odst.1 písm.g/ zákona č.328/1999 Sb., o občanských průkazech v platném znění se fyzická osoba dopustí přestupku tím, že v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého občanského průkazu bez strojově čitelných údajů. K řízení o přestupku je v prvním stupni příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož územním obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu. Za tento přestupek lze uložit pokutu až do výše 10 000 Kč.

Více informací získáte na Ministerstvu vnitra České republiky, Odbor správních činností, Praha. Telefon na Ministerstvo vnitra České republiky do Prahy je:974 811 111. Webové stránky Ministerstva vnitra České republiky se nacházejí na adrese: www.mvcr.cz

Tuto stručnou informaci pro občany napsal:

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!
<