wz

Zpět na hlavní stránku!


Úvod:

Návrh na neplatnost volby kandidáta vzbudil obrovské množství emocí. Mnohá vyjádření odpůrců se tudíž namísto věcné argumentace uchylují k osobním urážkám a invektivám vůči navrhovateli tohoto Návrhu na neplatnost volby kandidáta jako kdyby to, co je zde podstatné a důležité je kladné či záporné hodnocení osoby JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryka Laholy.

Tento závěrečný stručný komentář nepíšu pro právní analfabety. Tím méně snad pro politicky zaslepené fanatiky. Napsal jsem ho pro ty, které skutečně zajímá problematika práva správního a ústavního, zejména pak s aspektem na dvě klíčové otázky tzv.” volebního práva” které tento můj Návrh na neplatnost volby kandidáta implicitně v sobě zahrnuje, a to úplně bez ohledu na ty či ony konkrétní osoby žalujících nebo žalovaných osob v této věci.

A tyto dvě výše zmiňované abstraktní právní otázky zní následovně:

1.)Otázka: Jaké jsou v České republice dimenze spravedlivé volební kampaně subjektů kandidujícím ve volbám zaručujícím jejich skutečně rovnoprávné postavení ve volebním procesu?

2.)Otázka: Starostové měst a obcí v České republice mohou stanovovat počty členů okrskových volebních komisí zcela svévolně, anebo jsou povinni přihlížet k počtu voličů a kandidujících subjektů v duchu zásady, že duchem zákona je to, aby tyto komise měli pluralitní politické složení ze zástupců delegovaných jednotlivými volebními subjekty a nikoliv homogenní politické složení z osobních a politických stoupenců starosty města či obce, a to tím spíše, když i dotyčný starosta je v daných volbách jinak pouze jen jedním z kandidátů?

Mezitím však Krajský soud v Brně rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr.Jany Jedličkové a soudců JUDr.Kateřiny Mrázové, Ph.D. a Mgr.Milana Procházky v právní věci 29 Ca 301/2006-98 o návrhu na neplatnost volby kandidáta tak, že Návrh na vyslovení neplatnosti volby kandidáta Miloslava Maňáska do Zastupitelstva obce Babice – překvapivě – zamítl.

Samotné odůvodnění Usnesení 29 Ca 301/2006-98 je velice obšírně napsáno na deseti stranách papíru A4 formátu.

Průběžně vznikající důkazní materiál, který jsem soudu zaslal celkem ve třech poštovních zásilkách po 3.11.2006 soud překvapivě označil za “další podání, kterými jsem údajně doplnil svůj návrh ze dne 30.10.2006” (ačkoliv jsem ve skutečnosti nic nedoplňoval!) a tudíž je pokládal za opožděná a proto k nim nepřihlížel, čím byla porušena právní zásada “objektivní pravdy”, tj.zjistit skutečný stav věci, protože se jedná o věc veřejného zájmu a tudíž svévolná implementace dispoziční zásady není přípustná. A to tím spíše, že se v podstatě o žádnou dispozici s podaným Návrhem (tj. o jeho rozšíření nebo modifikaci) ani nejednalo! Ba dokonce v duchu zásady objektivní pravdy soud byl povinen si příslušný důkazní materiál opatřit i sám, a to i bez součinnosti účastníků. K tomu však ale nedošlo a celkové rozhodnutí soudu je velice povrchné vycházející z nedostatečně zjištěného skutkového stavu. O poslední čtvrté zásilce se pak dokonce vůbec ani nezmiňuje.

Kromě toho i samotné odpovědi na právní otázky implicitně zahrnuté v Návrhu na neplatnost volby kandidáta jsou velice překvapivé.

Odůvodnění Usnesení je velice obšírné, svoji pozornost věnuje často věcem které nebyli předmětem tvrzení v Návrhu na neplatnost volby kandidáta, často ulpívá na nepodstatných a bezvýznamných detailech, mnohá nepravdivá a tendenční tvrzení odpůrců vzal za pravdivé, naopak provedení mnohých skutečně důležitých důkazních prostředků opomněl. Jinými slovy, toto odůvodnění obsahuje veliké množství nepodstatných či dokonce nepředmětných detailů v důsledku čeho se zejména pro právní laiky může stát nepřehledné, respektive jen z velikými obtížemi poznatelné co je v dané kause vlastně vůbec podstatné a co nikoliv.

Z těchto důvodů tedy dále ocituji skutečně jen právně důležité pasáže z desetistránkového Usnesení ve věci 29 Ca 31/2006-98:

“Z písemného vyjádření Státní volební komise vyplývá, že podle ust. § 30 zákona o volbách může starosta obce pro volební kampaň vyhradit plochu pro vylepení plakátů, přičemž možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Při vylepování volebních plakátů na plochách vyhrazených starostou obce musí být respektováno rovné postavení kandidujících subjektů, avšak při vylepování plakátů mimo plochy vyhrazené starostou obce se tento princip rovnosti neuplatňuje, neboť je předmětem dohody volební strany a majitele této plochy. Při zkoumání dodržení zásady rovnosti je tedy třeba prvotně zkoumat, zda šlo o plochu vymezenou starostou obce či nikoliv. Úkoly Státní volební komise a Ministerstva vnitra ČR jako volebních orgánů na úseků voleb do zastupitelstev obcí jsou vymezeny v ust. § 7 a § 8 volebního zákona, přičemž dohled nad dodržováním volební kampaně v jednotlivých obcích při komunálních volbám těmto volebním orgánům nepřísluší. Proto nemají k dispozici žádné konkrétní poznatky z průběhu volební kampaně v obci Babice.”

“Pokud jde o stanovení počtu členů okrskové volební komise, pak volební zákon stanoví pouze dolní hranici počtu těchto členů, přičemž stanovení celkového počtu těchto členů je plně v kompetenci starosty obce…Kdo může být členem okrskové volební komise…překážkou členství v komisi není zaměstnanecký poměr k obecnímu úřadu nebo příbuzenský poměr ke starostovi obce.”

“Z ust. § 30 odst.1 a 3 zákona o volbách vyplývá, že starosta má oprávnění vyhradit v obci plochu pro vylepení volebních plakátů, přičemž její využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Vyhrazení této plochy je starostovým oprávněním, nikoliv jeho povinností. Pokud jde o plochy soukromoprávních subjektů, pak na tyto se výše uvedený princip rovnosti nevztahuje a záleží pouze na dohodě majitele takové plochy a případného zájemce o vylepení plakátů. Z tvrzení navrhovatele a ani ze žádných výše uvedených podkladů nevyplynulo, že by v navrhovatelem uváděných prodejnách (celkem tři) byla starostou vyhrazena oficiální plocha pro volební kampaň a vylepení volebních plakátů, na kterou by se vztahoval výše uvedený princip zásady rovnosti.”

“Ani v otázce složení okrskové volební komise neshledal soud porušení ustanovení zákona o volbách…Zákon o volbách stanoví pouze dolní hranici počtu členů těchto komisí s tím, že je zcela v pravomoci starosty stanovit s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku minimální počet členů této komise. V daném případě starosta obce Babice stanovil počet členů okrskové volební komise na 11 členů. Učinil tak zcela v souladu se zákonem o volbách, když byl pouze vázán minimálním počtem 6 členů…Stanovený počet členů okrskové volební komise tedy není v daném případě nepřiměřený a odpovídá požadavkům zákona o volbách…Není-li tedy dosaženo minimálního počtu členů okrskové volební komise stanoveného starostou…jmenuje vždy starosta na neobsazená místa další členy komise….Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise a případné jmenování členů této komise na místa neobsazená delegováním volebních stran jsou podle volebního zákona výlučnou pravomocí starosty obce, do které nepřísluší jiným orgánům jakkoliv zasahovat a jeho rozhodnutí v tomto směru zpochybňovat.”

 

 

Komentář:

Rozhodování krajských soudů ve věcech návrhů na neplatnost volby kandidáta do zastupitelstev měst, městysů a obcí, potažmo městských obvodů nebo městských částí statutárních měst je zásadně jednoinstanční, a tedy bez jakékoliv možnosti kasace nebo apelace. Soudnictví ve správních věcech většinou jako opravní prostředek připouští kasaci (kasační soud, tj. u nás zpravidla Nejvyšší správní soud rozhodnutí soudu prvního stupně zruší a věc vrátí soudu prvního stupně k novému řízení s tím, že soud prvního stupně je vázán právním názorem kasačního soudu). Zde však – ve “věcech volebních” – však zákon kasační stížnost kategoricky vylučuje. Právně i fakticky to tedy znamená, že rozhodnutí krajských soudů ve volebních věcech jsou vždy konečná. Účastníci řízení tato rozhodnutí totiž nemohou napadnout žádným opravním prostředkem. S určitou nadsázkou – ale fakticky pravdivě – tedy pro demokraticky smýšlející občany v obci Babice tedy nezbude nic víc “než oči pro pláč” a mně osobně – řečeno s ještě větší nadsázkou – nezbude nic víc než komunistickému starostovi obce Babice a babickým komunistům poblahopřát ke zisku sedmi z patnácti zastupitelů a panu (anebo snad spíše soudruhu?) Miloslavu Maňáskovi k opětovnému získání funkce pracovně uvolněného starosty obce Babice, která je tak dobře placena, že se o tom babičákům – ba dokonce i mnohým z jeho stoupenců – nikdy ani jen nesnívalo. A aby toho nebylo ještě málo – jak policie, tak i veškeré ostatní složky státní správy mu vyslovili svoji plnou podporu, že zajisté ani samotní babičtí komunisté takovou podporu ani nečekali. Nevím, zda-li mám za tím vším vidět nějakou renesanci ideologie marxismu-leninizmu, potažmo až stalinismu mezi příslušníky české státní správy, policie, soudci a příslušníky měšťácké plutokratické bolševické elity vůbec, potažmo jako důsledek jiných obchodních zájmů červené velkoburžoasie anebo to odráží hluboký morální úpadek české společnosti jako takové. Ať již je to jakkoliv, třeba však ale upozornit na jednu velice důležitou skutečnost: každá hůl má dva konce! A tudíž tento soudní judikát je velice dvojsečný…

I když bylo teď poslouženo státní mocí komunistickým zájmům v jedné relativně malé obci, v konečném důsledku toto překvapivé rozhodnutí Krajského soudu v Brně do budoucna bude působit jako velice důležitý právní judikát. A nevidím tudíž žádný důvod, aby jindy, v jiných obcích a při jiných volbách stejně kontroversní postup - jaký v říjnu 2006 uplatnili babičtí komunisté – byl třeba nějakým sociálnědemokratickým nebo pravicovým starostou uplatněn tentokrát právě proti samotným místním komunistům. A vůbec nemusí jít pouze o obce tak malého formátu jako byla obec Babice, ale klidně může jít třeba i o největší města České republiky. A kdyby se tamní komunisté začali ohánět “nedemokratičností” takového postupu, může se sociálnědemokratický nebo pravicový starosta takového města, městyse či obce odvolat na tento judikát Krajského soudu v Brně, který de facto by nu něl krýt záda a jeho pozice by tedy měla být eventuálními obdobnými žalobami jako byla ta moje (tentokrát pro změnu zas ze strany místních komunistů) právně nenapadnutelná.

Jako právník osobně s právním obsahem a argumentací tohoto judikátu sice nesouhlasím, nicméně navzdory tomu je respektuji.

Nemohu si ale pomoci, mám dojem, že soudem prezentované názory popírají demokracii, namísto které de facto hlásají ideologii jakési fundamentalistické starostokracie.

Tato právní argumentace tohoto judikátu Krajského soudu v Brně jsou nepochybně rajskou písní či přímo sladkým balzámem pro uši starostů našich měst, městysů a obcí.

Starostům se tak poskytl návod jak lehce a přitom “legálně”(!!) mohou totálně ovládnout veškeré okrskové volební komise “na svém teritoriu”. Stačí jen stanovit dostatečně “obrovskou” (tj.početnou) Okrskovou volební komisi, která jim zaručí, že většina jejich míst nebude obsazena kandidujícími subjekty. A poté si na tyto neobsazená místa jednoduše vyjmenovat třeba i své osobní a politické patolízaly. Jak prosté a jednoduché. A dokonce teď tímto judikátem Krajského soudu v Brně dokonce i plně posvěcené jako zcela legální!

Rovněž se starostům poskytl návod jak – ze svého subjektivního pohledu absolutně nejutilitarističtěji – organizovat volební kampaň v “jeho” městě, městysu či obci. Starosta totiž může stanovit plochu určenou k vylepování předvolebních plakátů. Pokud tak učiní, pak zde platí právo všech kandidujících subjektů na rovnoprávnost při vlastní politické prezentaci. Starosta však ale tak prý není povinen učinit, protože stanovení této plochy je údajně jeho právem, nikoliv povinností. Pokud je to skutečně tak jak se píše v daném judikátu Krajského soudu v Brně, pak by starosta - který není povinen takovouto plochu prý určit a přesto by tak učinil – by byl tedy vlastně totální blázen kdyby tak učinil. Jestliže totiž může zcela “legálně” být veškerá plakátovací plocha obsazena výlučně pouze monopolně starostou či jeho politickou stranou, cožpak by nebyl naprostý idiot kdyby se tohoto svého privilegia bezdůvodně a zcela nesmyslně zříkal tím, že se o tyto plochy dobrovolně a – z hlediska utilitární logiky – zcela nesmyslně podělí i s opozicí ačkoliv tak učinit vůbec nemusí?!

A tedy viďte a slyšte starostové! Vždyť je Vás v České republice více než šest tisíc – což není zas tak málo – každý z vás může totalitním způsobem ovládnout a zmonopolizovat si jak plakátovou předvolební kampaň ve svém městě, městyse či obci, tak i velice snadno skrze své osobní patolízaly ovládnout nejdůležitější volební orgán – okrskové volební komise “na svém teritoriu”.

Co k tomu dodat? V principu jako věřící křesťan uznávám, že každá vrchnost pochází od Boha a proto nemám žádné právo naše poslance, senátory, ministry či soudce jakkoliv kritizovat. A ani tehdy ne, pokud je budování elitářsko-aristokratické starostokracie skutečně jejich vůle. V tomto případě bych ale všem těmto vznešeným dámám a pánům ale mohl navrhnout jak ušetřit desítky či dokonce stovky miliónů korun vyhozených za “demokratické” volby, které – ergo – vlastně již demokratickými ani nejsou a při implementaci judikátu Krajského soudu v Brně v podstatě ani být nemohou.

Je-li totiž demokracie (vláda lidu) nahrazena starostokracií (vláda starostů) což v podstatě není ničím jiným než zvláštním vládnoucím režimem moderní aristokracie, pak jsou volby již zcela zbytečným mrháním státních peněz a měli by být tedy proto raději naprosto zrušeny!

Ušetřené stovky milionů korun by se tak mohli věnovat na zlepšení neutěšené situace sociálně slabých občanů, na zabezpečení přiměřeného bydlení pro bezdomovce atd.

Namísto “všeobecných” voleb by se v duchu aristokratické starostokracie mohlo stanovit, že volební právo budou mít pouze starostové našich měst, městysů a obcí s tím, že po vzoru středověkých sněmů či stavovských sněmů (anebo v naší moderní době po vzoru valných hromad akciových společností) by se nejednalo o rovné hlasovací právo tohoto vyše šestitisícového sboru volitelů – starostů, nýbrž jejich volební právo by bylo tzv.”vážené”, tj.že každý volitel (starosta) by měl tolik hlasů, kolik čítá obyvatel “jeho” město, městys či obec k 1.lednu daného kalendářního roku kdy se volby uskutečňují.

Co k tomu ještě říct? Mně osobně se vize změny režimu pluralitní demokracie v režim aristokratické starostokracie určitě nelíbí. A všechny tendence v tomto směru jsem vždy připraven kritizovat jako absolutně nemravné a zvrhlé. Je to mé nezcizitelné právo člověka a občana postavit se na odbor každému kdo se pokouší zlikvidovat demokratický systém založený na respektování lidských práv a základních svobod.

Že nepřeháním o tom svědčí kromě jiného i § 70 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů který říká doslova: “Konají-li se volby do zastupitelstev obcí společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, plní okrskové volební komise zřízené podle tohoto zákona úkoly okrskových volebních komisí i pro volby do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu.

Jinými slovy – sám zákonodárce posvětil naprosto nedemokratickou zásadu, že jsou-li organizovány v jednom termínu volby do obecních zastupitelstev společně s volbami do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu České republiky, pak právo delegovat své zástupce do Okrskové volební komise mají pouze ty subjekty, které v dané obci kandidují do obecního zastupitelstva!!

To v praxi znamená – pokud by se v témž termínu kona volby jak do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, tak i do obecních a městských zastupitelstev – pak v obci Babice fakticky “svého” člověka do Okrskové volební komise deleguje pouze KSČM s Sdružení nezávislých kandidátů!

Svého zástupce tak fakticky nemůže mít ani ČSSD, ani ODS a ani žádná jiná politická strana mající své zastoupení v Poslanecké Sněmovně nebo v Senátu Parlamentu České republiky, vyjma samotné KSČM!

Pokud se totiž volby do Poslanecké Sněmovny Parlamentu České republiky konají v témž termínu jako volby do obecních zastupitelstev, táto právní skutečnost (§ 70 zákona č.491/2001 Sb.) všem nekomunistickým parlamentním politickým stranám fakticky stoprocentně vždy zabrání, aby mohli mít svého zástupce v Okrskové volební komisi obce Babice!

A pak následně protože se stanovená jedenáctičlenná kvóta Okrskové volební komise v obci Babice podle očekávání “nenaplní”, babický komunistický starosta na neobsazená místa pak zcela legálně(!!) namísto - paragrafem 70 zákona o volbách č.491/2001 Sb. legálně “vyfaulovanými” zástupci hlavních parlamentních demokratických stran - vyjmenuje své stranické soudruhy, kteří sice kromě samotného starosty možná ani nikoho dalšího již nereprezentují, nicméně ať již je to jakkoliv, zabrali by tak bolševici veškerá místa, která by jinak v seriozní demokratické společnosti při respektování demokratické zásady politického pluralismu měla patřit hlavním parlamentním politickým stranám jako ODS, ČSSD atd.

Co říct na závěr? Vzpomínám si na divadelní hru Audience od Václava Havla kde pivovarský mistr Sládek říká spisovateli Vaňkovi: “Nebuďte smutnej!” A intelektuál Vaněk mu odpovídá: “Já nejsem smutný…” Já osobně teď jen nevím, zda-li jsem teď více tím mistrem Sládkem anebo intelektuálem Vaňkem. Nejspíše ale asi oběma!

Tudíž já nejsem smutný, a současně říkám i Vám drazí spoluobčané: Nebuďte smutní ani Vy. A zejména pak navíc ještě dodávám: A nebojte se! Jako ani já se jich nebojím….

Nebojte se jich! Neboť nic není skryto, co nebude odkryto, a nic tajné co se nevyjde najevo. Co se Vám říká ve tmě, říkejte ve světle a co se Vám šeptá do ucha, rozhlašujte ze střech! A nebojte se těch, kteří zabíjejí tělo, avšak duši zabít nemohou…(Mt 10, 26-28)

Skutečná demokracie, pravda, slušnost a tolerance jsou sice v české společnosti popelkou, není to však ale důvod k tomu, abychom se před zpupností a arogancí mocných dam a pánů třásli strachy. A to navzdory tomu, že v jisté modifikované podobě ještě i dne platí: “Budou vás vydávat soudům a bičovat vás ve svých synagogách…”

Jistě se nejeden z Vás teď zeptá: A kde beru svoji sílu? Odpovídám velice jednoduše: Vírou v Ježíše Krista! A tudíž i vy drazí přátelé, ať již jste kdekoliv. Přijďte taky někdy do “svého” kostela. Určitě i ve Vašem městě nebo obci máte kostel! A pokud i ne, určitě někde blízko na okolí. A přijďte v neděli do kostela, a nalezněte tak kouzlo nedělní mše svaté jako řekl mladým v Kolíně nad Rýnem i samotný svatý otec Benedikt XVI.

S projevem hluboké úcty Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

 

Závěrečná výzva k občanům:

Vážení občané, pokud jste v měsíci říjnu 2006 skutečně obdrželi nějaký plakát, leták, dopis či jakýkoliv jiný podobný materiál kritizující Miloslava Maňáska nebo jiné zastupitele - který je údajně podepsaný mojí osobou, případně opatřený nějakým razítkem s mým jménem, potažmo jiným způsobem tento materiál uvádí mé jméno jako jméno svého údajného autora – přineste mi jej prosím!

Žádám Vás o to nikoliv proto abych Vám tento materiál “zabavil” či ho dokonce zlikvidoval, ale pouze proto, abych si ho od Vás mohl alespoň na krátkou dobu vypůjčit, popřípadě hned a za Vaší přítomnosti si text tohoto materiálu si opsal, na což bych Vám tento materiál hned po jeho opsání si okamžitě vrátil!

Následně bych pak - s největší pravděpodobností - obsah tohoto materiálů zřejmě velice rád zveřejnil na těchto mých webových stránkách (ať již celý anebo jeho nejvýznamnější pasáže) a to i s příslušným mým komentářem, analýzou a rozborem.

S projevem hluboké úcty Váš

JUDr.PhDr.Mgr. et Mgr.Henryk Lahola

Zpět na hlavní stránku!